Pravilnik o kategorizaciji audiovizualnih djela

NN 127/2014 (29.10.2014.), Pravilnik o kategorizaciji audiovizualnih djela

HRVATSKI AUDIOVIZUALNI CENTAR

2419

Na temelju članka 30. Zakona o audiovizualnim djelatnostima (»Narodne novine« br. 76/07, 90/11) Hrvatsko audiovizualno vijeće, na prijedlog ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra, donosi

PRAVILNIK

O KATEGORIZACIJI AUDIOVIZUALNIH DJELA

Sadržaj i primjena Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se postupak kategorizacije audiovizualnih djela iz stavka 2. ovog članka, odnosno filmova s obzirom na njihovu preporučenu dostupnost različitim dobnim skupinama, te način označavanja kategorija filmova u svrhu zaštite maloljetnika od mogućeg štetnog utjecaja sadržaja neprimjerenih njihovoj dobi.

(2) Ovaj Pravilnik se primjenjuje isključivo na igrane, animirane, eksperimentalne i dokumentarne filmove.

(3) Ovaj Pravilnik se ne primjenjuje na filmove koji se prikazuju u okviru smotri, sajmova, nacionalnih revija, retrospektiva, festivala, edukativnih programa, internih zatvorenih projekcija sudionika audiovizualne industrije, te prigodnih projekcija u okviru međunarodne suradnje.

Značenje pojmova

Članak 2.

(1) U smislu ovog Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:

Distributer je fizička ili pravna osoba koja obavlja promet filmova, registrirana za promet audiovizualnim djelima i upisana u očevidnik distributera koji vodi Hrvatski audiovizualni centar (u daljnjem tekstu HAVC).

Prikazivač je fizička ili pravna osoba koja javno prikazuje filmove, registrirana za javno prikazivanje audiovizualnih djela, koja raspolaže prostorom i opremom sukladno posebnim propisima i koja je upisana u očevidnik prikazivača koji vodi HAVC.

Javnim prikazivanjem smatra se prikazivanje filmova, na način da isti budu dostupni većem broju ljudi u kinima i na drugim organiziranim javnim projekcijama.

Filmovi neprimjerenog sadržaja su filmovi čiji bi sadržaj vjerojatno mogao ugroziti fizički, mentalni ili moralni razvoj maloljetnika, odnosno filmovi s prizorima grubog nasilja, vulgarnih izraza, prizora zlouporabe opijata te s drugim prizorima za koje je vjerojatno da bi mogli ugroziti fizički, mentalni iii moralni razvoj maloljetnika. Filmovi se neće smatrati filmovima neprimjerenog sadržaja ako na primjeren način služe obradi teme u obrazovne, odgojne, znanstvene i informativne svrhe.

(2) Pojam kategorije iz ovog Pravilnika odnosi se na dobne granice ispod kojih se maloljetnim osobama ne preporuča dostupnost određenom filmu.

(3) Svi ostali pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju značenje odredeno Zakonom o audiovizualnim djelatnostima, Zakonom o elektroničkim medijima i Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima.

Dobne kategorije preporučene dostupnosti filmovima

Članak 3.

(1) U smislu ovog Pravilnika, dobne kategorije preporučene dostupnosti filmovima su:

Kategorija »Svi uzrasti«: Označava filmove čiji sadržaj je preporučen za sve dobne uzraste.

Kategorija »12«: Označava filmove čiji sadržaj ili dijelovi sadržaja nisu preporučeni za maloljetnike mlađe od 12 godina.

Kategorija »15«: Označava filmove čiji sadržaj ili dijelovi sadržaja nisu preporučeni za maloljetnike mlađe od 15 godina.

Kategorija »18«: Označava filmove čiji sadržaj je preporučen isključivo punoljetnim osobama i nije preporučen za maloljetnike.

(2) Oznaka bilo koje od kategorija filmova iz stavka 1. ovog članka, ne može zamijeniti nadzor roditelja skrbnika nad pristupom maloljetnika sadržaju filmova i odgovornost za ono što maloljetnici gledaju u konačnici počiva na roditeljima odnosno skrbnicima.

Način označavanja kategorija filmova

Članak 4.

(1) Označavanje kategorije filma vrši se isticanjem grafičke oznake (simbola) određene kategorije u obliku brojčane oznake kategorije unutar kruga, sljedećeg izgleda:

Kategorija »12«: proziran krug unutar kojeg je zelenom bojom upisana brojka 12.

Kategorija »15«: proziran krug unutar kojeg je narančastom bojom upisana brojka 15.

Kategorija »18«: proziran krug unutar kojeg je crvenom bojom upisana brojka 18.

(2) Kategoriju »Svi uzrasti« nije potrebno posebno označavati simbolom i smatra se da svaki film koji nije posebno označen simbolom neke druge kategorije spada u kategoriju »Svi uzrasti«.

Postupak kategorizacije filma

Članak 5.

(1) Kategoriju filma određuje distributer temeljem Zakona o audiovizualnim djelatnostima i ovog Pravilnika.

(2) Distributeri filma dužni su HAVC-u dostaviti obavijest o dodijeljenoj kategorizaciji najkasnije 7 dana prije prvog javnog prikazivanja ili stavljanja u promet predmetnog filma na području Republike Hrvatske. Obavijest o dodijeljenoj kategorizaciji podnosi se online na web-stranici www.havc.hr.

(3) Obavijest iz stavka 2. ovog članka mora sadržavati sljedeće podatke: originalni naslov filma, prevedeni naslov filma na hrvatskom jeziku (samo za strani film), oznaku žanra, državu ili države podrijetla filma, ime redatelja, godinu proizvodnje, imena dva glavna glumca, kategorizaciju filma koja bi, sukladno odredbama ovog Pravilnika, vrijedila na području Republike Hrvatske i početak distribucije filma na području Republike Hrvatske.

(4) HAVC se obvezuje idućeg radnog dana obavijestiti distributera putem elektronski potpisane elektroničke pošte da je obavijest zaprimljena i da sadrži sve podatke ili da je obavijest zaprimljena i da nedostaju neki od obveznih podataka iz stavka 3. ovog članka. Ukoliko HAVC ne dostavi takvu povratnu obavijest smatrat će se da je distributer dostavio urednu obavijest i da je distributer ispunio obvezu iz stavka 2. ovog članka.

(5) U slučaju da u obavijesti iz stavka 2. ovog članka nedostaju neki od obveznih podataka iz stavka 3. ovog članka distributer se obvezuje u daljnjem roku od 1 radnog dana od primitka obavijesti sukladno prethodnom stavku dostaviti dopunu obavijesti sa podacima koji nedostaju. U slučaju da distributer dostavi dopunu obavijesti sa podacima koji nedostaju unutar navedenog roka, smatrat će se da je obavijest dostavljena HAVC-u u trenutku slanja prve obavijesti HAVC-u, a u protivnom će se smatrati da distributer nije dostavio predmetnu obavijest i nije ispunio obvezu iz stavka 2. ovog članka.

(6) Ukoliko distributer raspolaže sa navedenim podacima, obavijest iz stavka 2. ovog članka može sadržavati i sljedeće podatke: naziv ili nazive producenta, te kategoriju koja je dodijeljena filmu u državi podrijetla ili jednoj od država podrijetla.

(7) Po primitku obavijesti iz stavka 2. ovog članka, HAVC će putem elektronski potpisane elektroničke pošte u roku od 8 dana službeno potvrditi predloženu kategorizaciju filma ili ako smatra da je kategorizacija dodijeljena suprotno ovom Pravilniku ili Zakonu o audiovizualnim djelatnostima, u istom roku sazvati Povjerenstvo za kategorizaciju (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) uz obrazloženje svojih primjedbi na kategorizaciju. U slučaju da se HAVC putem elektronski potpisane elektroničke pošte ne očituje u roku od 8 dana po primitku obavijesti iz stavka 2. ovog članka smatrat će se da je potvrdio predloženu kategorizaciju filma.

(8) Povjerenstvo se sastoji od tri člana: jednog člana predstavnika HAVC-a (imenuje ravnatelj HAVC-a), jednog člana predstavnika Udruženja kinoprikazivača pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (imenuje Udruženje kinoprikazivača pri Hrvatskoj gospodarskoj komori) i jednog predstavnika Udruženja distributera pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (imenuje Udruženje distributera pri Hrvatskoj gospodarskoj komori). Članovi Povjerenstva nemaju pravo na naknadu za svoj rad, te se imenuju na rok od 2 godine. Povjerenstvo donosi odluke većinom glasova, a detaljan način rada Povjerenstva uređuje se Poslovnikom o radu Povjerenstva.

(9) Povjerenstvo je dužno donijeti odluku o kategorizaciji filma u roku od 8 dana od dana sazivanja.

(10) Odluka Povjerenstva o kategorizaciji filma je konačna i distributer ju je dužan u roku od 3 dana od dana primitka dostaviti online HAVC-u na web-stranici www.havc.hr.

(11) Predmetni film se može staviti u promet ili javno prikazivati po dostavi obavijesti iz stavka 2. ovog članka. U slučaju naknadne promjene dodijeljene kategorizacije temeljem odluke Povjerenstva, distributer odnosno prikazivač je obvezan najkasnije u roku od 7 dana od obavijesti o promjeni u odnosu na sve elektroničke materijale, a u roku od 15 dana od obavijesti o promjeni u odnosu na sve tiskane materijale od promjene kategorizacije na odgovarajući i jasno vidljiv način istaknuti novu kategorizaciju sukladno odredbama ovog Pravilnika i Zakona o audiovizualnim djelatnostima.

(12) Distributer ima pravo naknadno zatražiti promjenu kategorizacije u slučaju da smatra da su se promijenile okolnosti koje opravdavaju ranije dodijeljenu kategorizaciju, u kojem slučaju se na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovog članka.

Obvezno isticanje kategorije filma

Članak 6.

(1) Tijekom razdoblja javnog prikazivanja filma prikazivači su dužni na istaknutim mjestima u sklopu svih javno objavljenih kino programa i kataloga, na svim prodajnim mjestima na kojima je moguće kupiti ulaznicu (npr. kino-blagajne), te na svim platformama na kojima je moguće kupiti pravo gledanja određenog filma vidljivo označiti dodijeljenu kategoriju filma isticanjem grafičke oznake (simbola) odgovarajuće kategorije ili na drugi odgovarajući način, sukladno članku 4. ovog Pravilnika.

(2) U slučaju besplatnih javnih projekcija prikazivači su dužni istaknuti grafičku oznaku (simbol) odgovarajuće kategorije prije početka prikazivanja filma javnosti.

(3) Prije prvog stavljanja filma u promet, distributeri su dužni na svim videogramima koji se distribuiraju putem prodaje i iznajmljivanja, na prednjoj i stražnjoj strani omotnice istaknuti grafičku oznaku (simbol) odgovarajuće kategorije filma, sukladno članku 4. ovog Pravilnika.

(4) Distributeri su dužni na svim videogramima kategorije »18« koji se distribuiraju putem prodaje i iznajmljivanja, pored grafičke oznake (simbola) iz članka 4. stavak 1. ovog Pravilnika na stražnjoj strani omotnice naznačiti sljedeće upozorenje: »Ne preporuča se distribucija, prodaja i iznajmljivanje ovog videograma maloljetnim osobama.«

Baza podataka kategoriziranih filmova

Članak 7.

HAVC vodi bazu podataka filmova stavljenih u promet u Republici Hrvatskoj s kategorijama koje su im dodijeljene sukladno odredbama ovog Pravilnika te ostalim podacima iz članka 5. stavak 3. ovog Pravilnika, i osigurava njenu dostupnost javnosti.

Prenošenje kategorije na druge oblike iskorištavanja filmova

Članak 8.

Utvrđena kategorija filma namijenjenog prikazivanju na teritoriju Republike Hrvatske preporuča se u svim drugim oblicima iskorištavanja filma, bez obzira na način difuzije, tehnologiju, medij i vrstu platforme koja se koristi za prikazivanje.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 9.

Ovaj Pravilnik se primjenjuje na sve hrvatske i strane filmove koji se prvi put javno prikazuju ili stavljaju u promet u Republici Hrvatskoj nakon njegovog stupanja na snagu.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 111-007

Urbroj: 3761-2014

Zagreb, 10. listopada 2014.

Predsjedavajuća

Hrvatskog audiovizualnog vijeća

Vera Robić-Škarica, v. r.

127 29.10.2014 Pravilnik o kategorizaciji audiovizualnih djela 127 29.10.2014 Pravilnik o kategorizaciji audiovizualnih djela 127 29.10.2014 Pravilnik o kategorizaciji audiovizualnih djela