Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

NN 127/2014 (29.10.2014.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

HRVATSKA NARODNA BANKA

2425

Na temelju članka 162. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013.), članka 394. Uredbe (EU) br. 575/2013. i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STATISTIČKOM I BONITETNOM IZVJEŠĆIVANJU

Članak 1.

U Odluci o statističkom i bonitetnom izvješćivanju (»Narodne novine«, br. 35/2010., 95/2010., 146/2010., 68/2011., 37/2012., 121/2013. i 41A/2014.) članak 3. mijenja se i glasi:

»Obveznici izvješćivanja dužni su Hrvatskoj narodnoj banci dostavljati podatke koji su predmet ove Odluke, i to na sljedeći način:

– dvaput na mjesec ako se radi o desetodnevnim izvješćima sa stanjem za deseti i dvadeseti dan u mjesecu, i to najkasnije u roku od pet radnih dana nakon izvještajnog datuma,

– jedanput na mjesec ako se radi o mjesečnim statističkim izvješćima, i to u roku od šest radnih dana nakon završetka izvještajnog mjeseca,

– jedanput na mjesec ako se radi o mjesečnim bonitetnim izvješćima, i to u roku od 42 kalendarska dana nakon izvještajnog mjeseca,

– jedanput na mjesec ako se radi o mjesečnim izvješćima o kamatnim stopama, i to u roku od deset radnih dana nakon završetka izvještajnog mjeseca,

– četiri puta godišnje ako se radi o tromjesečnim izvješćima za 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca, i to u roku od 42 kalendarska dana nakon izvještajnog tromjesečja,

– jedanput godišnje ako se radi o nekonsolidiranim revidiranim izvješćima sa stanjem na dan 31. prosinca, i to najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon završetka kalendarske godine na koju se odnose,

– jedanput godišnje ako se radi o konsolidiranim nerevidiranim izvješćima sa stanjem na dan 30. lipnja, i to u roku od 42 kalendarska dana nakon izvještajnog datuma,

– četiri puta godišnje ako se radi o konsolidiranim izvješćima s podacima specifičnima za potrebe sastavljanja izvještaja o velikim izloženostima za 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca, i to u roku od 42 kalendarska dana nakon izvještajnog tromjesečja,

– jedanput godišnje ako se radi o konsolidiranim revidiranim izvješćima sa stanjem na dan 31. prosinca, i to najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon završetka kalendarske godine na koju se odnose.«

Članak 2.

U Uputi za statističko i bonitetno izvješćivanje, koja je sastavni dio Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju, u točki 69. mijenja se prva rečenica i glasi:

»Identifikacija nerezidentnih MFI-a obavlja se na osnovi popisa koji objavljuje ESB na svojoj internetskoj stranici (poveznica http://www.ecb.europa.eu/stats/money/mfi/general/html/daily_list.en.html).«

Članak 3.

U dijelu 6.2.1. Skupina obilježja A Obilježje 11. »Sektor nerezidenta« mijenja se i glasi:

»Obilježje 11. »Sektor nerezidenta«

Opis obilježja

83. Sastavljanje agregata i grupiranje protustranaka zahtijeva sektorsku identifikaciju protustranaka sa sjedištem izvan Republike Hrvatske u skladu sa standardima sektorizacije. ESA 2010 određuje standard za klasifikaciju sektora. Tretman protustranaka potpuno je jednak u svim raščlambama.

Vrijednost obilježja

84. Vrijednost ovog obilježja upisuje se za protustranke nerezidente, a u skladu s Prilogom 14: Izvješća i obilježja.

85. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. Modalitet »1100« – nefinancijska društva;

2. Modalitet »1210« – središnja banka; za središnje banke iz EU odabir ovog modaliteta podrazumijeva i dodatnu identifikaciju nerezidenta na način da se kod obilježja »P matični broj« upisuje oznaka »MF« i jedinstveni identifikator u skladu s Prilogom 2: Popis nerezidentnih MFI-a i ostalih institucija;

3. Modalitet »1220« – društva koja primaju depozite osim središnje banke;

4. Modalitet »1230« – novčani fondovi;

5. Modalitet »1240« – investicijski fondovi osim novčanih fondova;

6. Modalitet »1250« – drugi financijski posrednici, osim osiguravajućih društava i mirovinskih fondova;

7. Modalitet »1260« – pomoćne financijske institucije;

8. Modalitet »1270« – vlastite financijske institucije i zajmodavci;

9. Modalitet »1280« – osiguravajuća društva;

10. Modalitet »1290« – mirovinski fondovi;

11. Modalitet »1311« – središnja država;

12. Modalitet »1312« – regionalna država;

13. Modalitet »1313« – lokalna država;

14. Modalitet »1314« – fondovi socijalnog osiguranja;

15. Modalitet »1400« – kućanstva;

16. Modalitet »1500« – neprofitne institucije koje služe kućanstvima.

86. Odabir modaliteta vrijednosti obilježja, odnosno sektora nerezidenta, obavlja se svrstavanjem pojedinog nerezidenta u skladu sa sljedećim definicijama sektora:

1100 Nefinancijska društva

Sektor nefinancijskih institucija sastoji se od institucionalnih jedinica koje su neovisni pravni subjekti i tržišni proizvođači te čija je osnovna djelatnost proizvodnja robe i nefinancijskih usluga. Ovaj sektor također uključuje nefinancijska kvazidruštva (ESA 2010, stavci od 2.45 do 2.54).

Financijske institucije

Sektor financijskih institucija sastoji se od institucionalnih jedinica koje su neovisni pravni subjekti i tržišni proizvođači te čija je glavna aktivnost pružanje financijskih usluga. Sva društva i druge osobe (kvazidruštva) koja su uglavnom uključena u financijsko posredovanje (financijski posrednici) i (ili) pomoćne financijske aktivnosti. Financijsko posredovanje jest aktivnost kod koje institucionalna jedinica pribavlja financijsku aktivu i u isto vrijeme stvara obveze za svoj vlastiti račun uključivanjem u financijske transakcije na tržištu (ESA 2010, stavci 2.55 do 2.56).

1210 Središnja banka

Sva financijska društva i druge osobe (kvazidruštva) čija je glavna funkcija izdavanje novca, održavanje unutarnje i vanjske vrijednosti valute i držanje svih ili dijelova međunarodnih pričuva zemlje (ESA 2010, stavci 2.72 do 2.74).

1220 Društva koja primaju depozite osim središnje banke

Sva financijska društva i druge osobe (kvazidruštva), osim onih svrstanih u podsektore središnje banke i novčanih fondova, koja su uglavnom uključena u financijsko posredovanje i čiji je posao primanje depozita i (ili) bliskih supstituta depozita od institucionalnih jedinica, ne samo od MFI-a i, za svoj vlastiti račun, odobravanje kredita i (ili) investiranje u vrijednosne papire (ESA 95, stavci 2.75 do 2.78).

1230 Novčani fondovi

Podsektor novčanih fondova sastoji se od svih financijskih društava i kvazidruštava, osim onih razvrstanih u podsektore središnje banke i kreditnih institucija, koje u prvom redu obavljaju financijsko posredovanje. Njihovo poslovanje sastoji se od izdavanja dionica ili udjela u investicijskim fondovima kao bliskih supstituta depozita od institucionalnih jedinica te, za vlastiti račun, ulaganje prije svega u dionice (udjele) novčanih fondova, kratkoročne dužničke instrumente i (ili) depozite (ESA 95, stavci 2.79 do 2.81).

1240 Investicijski fondovi osim novčanih fondova

Ovaj se podsektor sastoji od subjekata za zajednička ulaganja, osim novčanih fondova koji ulažu u financijsku i (ili) nefinancijsku imovinu, pod uvjetom da je njegov cilj ulaganje kapitala prikupljenog od javnosti.

1250 Drugi financijski posrednici, osim osiguravajućih društava i mirovinskih fondova

Podsektor drugih financijskih posrednika, osim osiguravajućih društava i mirovinskih fondova sastoji se od svih financijskih društava i kvazidruštava koja se uglavnom bave financijskim posredovanjem tako da od institucionalnih jedinica preuzimaju obveze u oblicima koji nisu gotovina, depoziti (ili bliski supstituti depozita), dionice investicijskih fondova ili obveze u vezi sa sustavima osiguranja, mirovinskim sustavima i standardiziranim sustavima osiguranja (ESA 2010, stavci 2.86 do 2.94).

1260 Pomoćne financijske institucije

Podsektor pomoćnih financijskih institucija sastoji se od svih financijskih društava i kvazidruštava koja se uglavnom bave aktivnostima usko povezanima s financijskim posredovanjem, ali koja sama po sebi nisu financijski posrednici. Ovaj podsektor također obuhvaća glavne urede čija su društva kćeri u cijelosti ili većinom financijska društva (ESA 2010, stavci 2.95 do 2.97).

1270 Vlastite financijske institucije i zajmodavci

Podsektor vlastitih financijskih institucija i zajmodavaca sastoji se od svih financijskih društava i kvazidruštava koja se ne bave ni financijskim posredovanjem niti pružaju pomoćne financijske usluge, a većina njihove imovine ili obveza nisu predmet transakcija na otvorenom tržištu. Ovaj podsektor uključuje holding društva koja su vlasnici upravljačkog dijela vlasničkih udjela grupe društava kćeri, a čija je glavna djelatnost vlasništvo nad grupom bez pružanja bilo kakvih drugih usluga subjektima u kojima se drže vlasnički udjeli, što znači da ne upravljaju drugim jedinicama (ESA 2010, stavci 2.98 do 2.99).

1280 Osiguravajuća društva

Podsektor osiguravajućih društava sastoji se od svih financijskih društava i kvazidruštava koja se uglavnom bave financijskim posredovanjem koje proizlazi iz udruživanja rizika većinom u obliku neposrednog osiguranja ili reosiguranja (ESA 2010, stavci 2.100 do 2.104).

1290 Mirovinski fondovi

Podsektor mirovinskih fondova sastoji se od svih financijskih društava i kvazidruštava koja se uglavnom bave financijskim posredovanjem koje proizlazi iz udruživanja socijalnih rizika i potreba osiguranih osoba (socijalno osiguranje). Mirovinski fondovi kao programi socijalnog osiguranja osiguravaju prihod pri umirovljenju, a često i povlastice u slučaju smrti i invalidnosti (ESA 2010, stavci 2.105 do 2.110).

Opća država

Sektor opće države sastoji se od institucionalnih jedinica koje su netržišni proizvođači čija je proizvodnja namijenjena pojedinačnoj i zajedničkoj potrošnji, te koje se financiraju obveznim plaćanjima koje su izvršile jedinice koje pripadaju drugim sektorima te institucionalne jedinice koje se uglavnom bave preraspodjelom nacionalnog dohotka i bogatstva (ESA 2010, stavci 2.111 do 2.113).

1311 Središnja država

Ovaj podsektor uključuje administrativne odjele državnih i ostalih središnjih agencija čija se nadležnost odnosi na cijelo gospodarsko područje, osim upravljanja fondovima socijalnog osiguranja (ESA 2010, stavak 2.114).

1312 Regionalna država

Ovaj se podsektor sastoji od onih vrsta javne uprave koju čine zasebne institucionalne jedinice koje obavljaju neke državne funkcije na razini nižoj od središnje države, a višoj od lokalne države, osim upravljanja fondovima socijalnog osiguranja na razini nižoj od središnje države, a višoj od državnih institucionalnih jedinica na lokalnoj razini (ESA 2010, stavak 2.115).

1313 Lokalna država

Ovaj podsektor uključuje one vrste javne uprave čija se nadležnost odnosi samo na lokalni dio gospodarskog područja, isključujući lokalne agencije fondova socijalnog osiguranja (ESA 2010, stavak 2.116).

1314 Fondovi socijalnog osiguranja

Podsektor fondova socijalnog osiguranja uključuje središnje, regionalne i lokalne institucionalne jedinice čija je glavna aktivnost osiguravanje socijalnih naknada, a koje ispunjavaju oba sljedeća kriterija: (a) određene skupine populacije obvezne su prema zakonu ili propisu sudjelovati u sustavu ili plaćati doprinose i (b) opća država je odgovorna za upravljanje institucijom u odnosu na namiru ili odobravanje doprinosa i povlastica neovisno o njezinoj ulozi nadzornog tijela ili poslodavca (ESA 2010, stavak 2.117).

1400 Kućanstva

Sektor kućanstava sastoji se od pojedinaca ili skupina pojedinaca kao potrošača i poduzetnika koji proizvode tržišna dobra i financijske i nefinancijske usluge (tržišni proizvođači), pod uvjetom da proizvodnju dobara i usluga ne obavljaju zasebni subjekti koji se tretiraju kao kvazidruštva. Također uključuje pojedince ili skupine pojedinaca kao proizvođača dobara i nefinancijskih usluga isključivo za vlastitu konačnu uporabu (ESA 2010, stavci 2.118 do 2.128).

1500 Neprofitne institucije koje služe kućanstvima

Sektor neprofitnih institucija koje služe kućanstvima sastoji se od neprofitnih institucija koje su zasebni pravni subjekti koji služe kućanstvima i koji su privatni netržišni proizvođači. Njihova su glavna sredstva dobrovoljni doprinosi u gotovini ili u naravi od kućanstava u njihovom svojstvu potrošača iz uplata izvršenih od strane opće države i prihoda od imovine (ESA 2010, stavci 2.129 do 2.130).

87. Za razliku od modaliteta »1210«, »1220« i »1230«, koji podrazumijevaju prethodnu identifikaciju MFI-a u skladu s Prilogom 2: Popis nerezidentnih MFI-a i ostalih institucija, odabir ostalih modaliteta ovisi o nacionalnoj definiciji sektora svake države. Svaka izmjena i (ili) dopuna popisa MFI-a i (ili) nacionalne klasifikacije rezidenata zahtijevat će korekciju Priloga 2. Izvještajne institucije moraju se pobrinuti za vremenski slijed podataka u pripremnim bazama kako bi se omogućila precizna sektorska distribucija protustranaka nerezidenata za izvještajno razdoblje na koje se odnosi izvještajni slog.

88. Za klasifikaciju sektora nerezidenata (članica EU) koji nisu MFI dodatne upute mogu se naći u priručniku ESB-a Monetary Financial Institutions and Markets Statistics Sector Manual, koji se objavljuje na ESB-ovoj internetskoj stranici.«

Primjer se mijenja i glasi:

Primjer

Red.br.

P matični broj

Država

Sektor
nerezidenta

Komentar

1.

BE0450507887

BE

1220

Triodosbank; prema popisu ESB-a

2.

ND00000000

BE

1400

Nerezidenti, kućanstva iz Belgije

3.

ND00000000

BE

1311

Nerezidenti, središnja država Belgije

Članak 4.

U točki 110., iza primjera, dodaje se sljedeći primjer:

»Primjeri kombinacije modaliteta »K«, »G« i »0«:

Red. br.

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Kombinacija
modaliteta K, G i 0

1.

G1234

G1235

G1236

G1237

KKGG0

2.

G1234

N1234

G1235

G0000

K0G00

3.

N1234

G0000

G0000

G0000

00000

1. Protustranka je povezana u prvu i drugu grupu povezanih osoba na temelju kontrole (»K«), a u treću i četvrtu grupu na temelju gospodarske povezanosti (»G«). Peta znamenka je uvijek »0«.

2. Protustranka je povezana u prvu grupu povezanih osoba na temelju kontrole (»K«), u drugoj grupi protustranka je nositelj grupe povezanih osoba (»0«), a u trećoj grupi protustranka je povezana na temelju gospodarske povezanosti (»G«). Protustranka ne pripada četvrtoj grupi povezanih osoba (»0«). Peta znamenka je uvijek »0«.

3. Protustranka je nositelj grupe u prvoj grupi povezanih osoba (»0«) te ne pripada nijednoj drugoj grupi povezanih osoba (»0«). Peta je znamenka uvijek »0«.«

Članak 5.

Točka 116., treća alineja mijenja se i glasi:

»– Hrvatsku agenciju za malo gospodarstvo, inovacije i investicije,«

Članak 6.

1) U dijelu Upute 6.2.2. Skupina obilježja B, u dijelu Obilježja 13. »Instrument«, u dijelu »Stavke aktive«, iza instrumenta »A0235 Revolving krediti« dodaju se sljedeće stavke:

A0236

Pokazatelj kreditiranja 1


U ovaj instrument uključuju se krediti koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

– izvorno dospijeće dulje od godine dana,

– preostalo dospijeće do godine dana.

Ova stavka prikazuje se samo u izvješću »KS«.

A0237

Pokazatelj kreditiranja 2


U ovaj instrument uključuju se krediti koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

– izvorno dospijeće dulje od godine dana,

– preostalo dospijeće dulje od godine dana,

– promjena kamatne stope u sljedećih 12 mjeseci.

Ova stavka prikazuje se samo u izvješću »KS«.

A0238

Pokazatelj kreditiranja 3


U ovaj instrument uključuju se krediti koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

– izvorno dospijeće dulje od dvije godine,

– preostalo dospijeće do dvije godine.

Ova stavka prikazuje se samo u izvješću »KS«.

A0239

Pokazatelj kreditiranja 4


U ovaj instrument uključuju se krediti koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

– izvorno dospijeće dulje od dvije godine,

– preostalo dospijeće dulje od dvije godine,

– promjena kamatne stope u sljedeća 24 mjeseca.

Ova stavka prikazuje se samo u izvješću »KS«.

2) U dijelu 6.2.2. Skupina obilježja B, Obilježje 13. »Instrument«, pod »Stavke izloženosti« mijenjaju se stavke Z2003 i Z2006 i glase:

Z2003

Izloženost na temelju izvedenica i transakcija financiranih dužničkim vrijednosnicama


Ova stavka odnosi se na izloženosti koje proizlaze iz transakcija, sporazuma i ugovora iz članaka 299. i članaka od 378. do 380. s tom osobom, pri čemu se za izračun vrijednosti izloženosti navedene izloženosti izračunavaju kako je određeno tim člancima, a u skladu s člankom 390. stavkom 3. (c) Uredbe (EU) br. 575/2013. Ova stavka uključuje i izloženost po repo i obratnim repo kreditima.

Z2006

Izloženost na temelju izvedenica i transakcija financiranih vlasničkim vrijednosnicama


Ova stavka odnosi se na izloženosti koje proizlaze iz transakcija, sporazuma i ugovora iz članaka 299. i članaka od 378. do 380. s tom osobom, pri čemu se za izračun vrijednosti izloženosti navedene izloženosti izračunavaju kako je određeno tim člancima, a u skladu s člankom 390. stavkom 3. (c) Uredbe (EU) br. 575/2013. Ova stavka uključuje i izloženost po repo i obratnim repo kreditima.

Članak 7.

Točka 210v. mijenja se i glasi:

»Vrijednost ovog obilježja upisuje se za protustranke nerezidente iz sektora »nefinancijska društva« i »ostala financijska društva« (označene modalitetima »1100«, »1230«, »1240«, »1250«, »1260«, »1270«, »1280« i »1290« u obilježju 11. »Sektor nerezidenta«), a u skladu s Prilogom 14: Izvješća i obilježja.«

Članak 8.

U točki 6.2.2. Skupina obilježja B, iza točke 210z. dodaje se novo obilježje:

»Obilježje 39. »Novi posao«

Opis obilježja

210aa. Ovo obilježje omogućuje razvrstavanje novih poslova na financijske ugovore kojima se prvi put utvrđuje kamatna stopa na depozit ili kredit i na ponovne sporazume o uvjetima kreditiranja postojećih ugovora o depozitima i kreditima.

210ab. Ponovni sporazumi o uvjetima kreditiranja odnose se na aktivno sudjelovanje protustranke u usklađivanju uvjeta postojećeg ugovora o depozitu ili kreditu uključujući kamatnu stopu. Stoga produljenja i druga usklađenja postojećih uvjeta koja se obavljaju automatski, tj. bez aktivnog sudjelovanja kućanstva ili nefinancijskog društva, ne smatraju se ponovnim sporazumima o uvjetima kreditiranja.

Vrijednost obilježja

210ac. Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za određene instrumente, a u skladu s Prilogom 14. Izvješća i obilježja te s Prilogom 6. Upisivanje vrijednosti obilježja instrumenata.

211ad. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. Modalitet »01« – ponovni sporazum;

2. Modalitet »02« – stvarni novi posao;

3. Modalitet »03« – nije primjenjivo.«

Članak 9.

Točka 253c. mijenja se i glasi:

»Kod izvješća »PO« potrebno je voditi računa o sljedećem:

1. Protustranke se grupiraju u najviše četiri grupe povezanih osoba.

2. Za sve protustranke koje su u izvješću »PO« u Obilježju 27. »Osnova identificiranja« označene modalitetom »ZZ«, modaliteti kriterija načina povezanosti 33. »K« i 34. »G« Obilježja 27. »Osnova identificiranja« upisuju se u slijedu iza navođenja oznaka grupa povezanih osoba tako da se članicama grupe povezanih osoba oznaka povezanosti određuje u odnosu na nositelja grupe povezanih osoba. Nositelj grupe povezanih osoba jest matično društvo ako postoji izloženost prema njemu, u protivnom to je društvo koje izvještajna institucija smatra najznačajnijim u grupi povezanih osoba.

Sve članice grupe povezanih osoba koje kontrolira nositelj grupe povezanih osoba označuju se modalitetom »K«, a sve ostale modalitetom »G«. Sam nositelj grupe povezanih osoba ne označuje se s aspekta povezanosti, tj. označuje se modalitetom »0«.«

Članak 10.

Točka 255. mijenja se i glasi:

»Identifikacija nerezidentnih MFI-a obavlja se na osnovi popisa koji objavljuje ESB na svojoj internetskoj stranici (poveznica http://www.ecb.europa.eu/stats/money/mfi/general/html/daily_list.en.html).«

Članak 11.

U točki 302. iza podtočke i. dodaje se podtočka j., koja glasi:

»Instrumenti »A0236 Pokazatelj kreditiranja 1«, »A0237 Pokazatelj kreditiranja 2«, »A0238 Pokazatelj kreditiranja 3« i »A0239 Pokazatelj kreditiranja 4« dostavljaju se isključivo u izvješću »KS«. Iznos novih poslova po ovim instrumentima (modalitet »41« obilježja »Vrsta iznosa») odnosi se na stanje. U skladu s tim za navedene instrumente dostavljaju se ponderirane prosječne vrijednosti definirane modalitetima »44« i »45« obilježja »Vrsta iznosa«.«

Članak 12.

Točka 304. mijenja se i glasi:

»Pojedinačno se izvještava samo o sljedećim protustrankama:

– svim protustrankama koje su identificirane kao financijske institucije (sektori 12100, 12201, 12202, 12203, 12301, 12302, 12303, 12401, 12402, 12403, 12501, 12502, 12503, 12601, 12602, 12603, 12701, 12702, 12703, 12801, 12802, 12803, 12901, 12902 i 12903) i kao javna nefinancijska trgovačka društva (podsektor 11001) na osnovi popisa koji objavljuje Državni zavod za statistiku na svojoj internetskoj stranici, http://www.dzs.hr/app/sektorizacija, pri čemu je stvarna izvještajna populacija dužna u potpunosti se pridržavati tog popisa u razdoblju njegove primjene,

– svim protustrankama iz Priloga 13. ove Upute;

– svim protustrankama iz Priloga 2. ove Upute;

– svim osobama koje su uključene u izvješće »PO«.«

Članak 13.

1) U Prilogu 6: Upisivanje vrijednosti obilježja instrumenata, u tablici mijenjaju se redci 16., 17., 20., 29. do 32., 98., 112. do 116., 118., 125. do 130., 132., 133., 142., 272., 274. do 291., 293., 294., 347. i 348. i glase:

Tablica

2) U Prilogu 6: Upisivanje vrijednosti obilježja instrumenata, u tablici mijenjaju se nazivi instrumenata u redcima 351. i 354. i glase:

Tablica

Članak 14.

U Prilogu 6: Upisivanje vrijednosti obilježja instrumenata, u tablici se dodaju redci od 399. do 448., koji glase:

Tablica

Članak 15.

U Prilogu 7: Upisivanje vrijednosti obilježja »Vrsta iznosa« po instrumentima i Prilogu 8: Povezanost obilježja »Portfelj« i »Vrsta iznosa« dodaju se redci od 12012. do 12023., koji glase:

Tablica

Članak 16.

Prilog 11: Dostavljanje izvješća mijenja se i glasi:

Tablica

Tablica

Tablica

Članak 17.

U Prilogu 14: Izvješća i obilježja dodaje se obilježje 39. »Novi posao«, koje glasi:

Tablica

Članak 18.

1) U Uputi za izradu i dostavljanje datoteke statističkog i bonitetnog izvješća, koja je sastavni dio Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju, u podtočki 3.5. Dopunski izvještajni slogovi, pod 3.5.1. Dopunski izvještajni slogovi osim PO (Tablica 4.), u petoj alineji mijenjaju se podtočke 5., 6. i 7. i glase:

o Obilježje 32 (Stjecanje vrijednosnih papira) popunjava se samo za oznaku »AU«, a upisuje se u polje 26 (Odnosna varijabla/Stjecanje vrijednosnih papira/Vrsta kamatne stope/Korištenje imovine/Novi posao).

o Obilježje 33 (Vrsta kamatne stope) popunjava se samo za oznaku »AK«, a upisuje se u polje 26 (Odnosna varijabla/Stjecanje vrijednosnih papira/Vrsta kamatne stope/Korištenje imovine/Novi posao).

o Obilježje 34 (Korištenje imovine) popunjava se samo za oznaku »AM«, a upisuje se u polje 26 (Odnosna varijabla/Stjecanje vrijednosnih papira/Vrsta kamatne stope/Korištenje imovine/Novi posao).

2) U podtočki 3.5. Dopunski izvještajni slogovi, pod 3.5.1. Dopunski izvještajni slogovi osim PO (Tablica 4.), na kraju pete alineje dodaje se sljedeći tekst:

o Obilježje 38 (Djelatnost nerezidenta) popunjava se samo za oznaku »AN«, a upisuje se u polje 11 (Sektor nerezidenta/Djelatnost nerezidenta).

o Obilježje 39 (Novi posao) popunjava se samo za oznaku »KS«, a upisuje se u polje 26 (Odnosna varijabla/Stjecanje vrijednosnih papira/Vrsta kamatne stope/Korištenje imovine/Novi posao).

3) U podtočki 3.5. Dopunski izvještajni slogovi, pod 3.5.2. Dopunski izvještajni slog PO (Tablica 5.) četvrta alineja mijenja se i glasi:

»Obilježje 27. (Osnova identificiranja) složeno je od 13 skupina po dva znaka i 5 polja Grupa. Prvih 5 skupina kriteriji su s međusobno isključivim modalitetima i upisuju se u polja 13 – 17 (Osnova ID1 – Osnova ID5), dok ostalih 8 kriterija ima pojedine vrijednosti i upisuje se u polja 18 – 27 (Osnova ID6 – Osnova ID15). Za pripadnost grupi povezanih osoba previđena su 4 polja za pojedinu protustranku, a upisuju se redom u polja 28 – 31 u formi »G****«, »N****«, gdje je »****« jedinstvena identifikacija grupe u evidencijama izvještajne institucije. Polje 32 (Osnova ID16) sastoji se od pet znakova u koje se upisuju modaliteti »K«, »G« ili »0«. Na prva četiri mjesta u ovom polju unose se modaliteti »K«, »G« ili »0« u skladu sa slijedom polja 28 – 31 u kojima su navedene oznake grupa povezanih osoba. Na peto mjesto u ovom polju uvijek se upisuje »0«. Polje 27. za sada je prazno.»

4) U podtočki 3.5. Dopunski izvještajni slogovi, pod 3.5.3. Kontrole dopunskih slogova mijenjaju se sljedeće kontrole:

Dopunski slogovi

Šifra
pogreške

Ako je (Oznaka retka = »AN«), tada je Djelatnost nerezidenta = NACE rev. 2.

620

Ako je (Vrsta iznosa = 1 & Instrument nije ‘P1108’, ‘P1109’, ‘P1110’, ‘P1111’, ‘P1115’, ‘P1116’, ‘P1118’, ‘P1119’, ‘P1122’, ‘P1123’, ‘P1124’, ‘P1125’ ili ‘P9992’), tada je Iznos >= 0

493

i glase

Dopunski slogovi

Šifra
pogreške

Ako je (Oznaka retka = »AN«), tada je Djelatnost nerezidenta = NACE rev. 2.

620(W)

Ako je (Vrsta iznosa = 1 & Instrument nije ‘P1108’, ‘P1109’, ‘P1110’, ‘P1111’, ‘P1115’, ‘P1116’, ‘P1118’, ‘P1119’, ‘P1122’, ‘P1123’, ‘P1124’, ‘P1125’, ‘P9992’, ‘D0008’, ‘D0009’, ‘D0014« ili ‘D0015’), tada je Iznos >= 0

493

5) U podtočki 3.5. Dopunski izvještajni slogovi, pod 3.5.3. Kontrole dopunskih slogova dodaju se sljedeće kontrole:

Dopunski slogovi

Šifra
pogreške 

Oznaka retka = ‘PO’ & ID9=’ZZ’ & Grupa-n (n=1, 2, 3, 4) popunjena, tada substr(Osnova identificiranja 16 (n,1)) mora biti K, G ili 0, inače 0

487(W)

Grupa povezanih osoba mora početi sa ‘N’ ili ‘G’

488

6) U podtočki 3.5. Dopunski izvještajni slogovi, pod 3.5.3. Kontrole dopunskih slogova dodaje se sljedeća kontrola:

Dopunski slogovi

Šifra
pogreške 

Ako je Oznaka retka = ‘KS’ & (Instrument nije ‘A0235’, ‘A0236’, ‘A0237’, ‘A0238’, ‘A0239’ & Vrsta iznosa = ‘41’, ‘42’ ili ‘43’), tada je Novi posao = »01« ili »02«, inače Novi posao = »03«.

616

Članak 19.

U Tablici 4. Dopunski ulazni slogovi statističkog i bonitetnog izvješća izvještajne institucije (osim »PO«) mijenja se sljedeće polje:

Broj

Naziv polja

Tip polja

Duljina polja

Pozicija polja

Sadržaj polja

26.

Odnosna varijabla/Ostale vrste

AN

2

132 – 133

LOV (01, ..., 10, 99)

i glasi:

Broj

Naziv polja

Tip polja

Duljina polja

Pozicija polja

Sadržaj polja

26.

Odnosna varijabla/Stjecanje vrijednosnih papira/Vrsta kamatne stope/Korištenje imovine/Novi posao

AN

2

132 – 133

LOV (01, ..., 10, 99)

Članak 20.

Prva izvješća u skladu s ovom Odlukom obveznici izvješćivanja dužni su dostaviti za izvještajno razdoblje koje završava 30. studenoga 2014.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, prva izvješća u skladu s odredbama članaka 3., 7. i 12. ove Odluke obveznici izvješćivanja dužni su dostaviti za izvještajno razdoblje koje završava 31. prosinca 2014.

Članak 21.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. studenoga 2014., osim odredbi članaka 3., 7. i 12., koji stupaju na snagu 21. prosinca 2014.

O. br. 392-020/10-14/BV

Zagreb, 24. listopada 2014.

Guverner

Hrvatske narodne banke

prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.

127 29.10.2014 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju 127 29.10.2014 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju 127 29.10.2014 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju 127 29.10.2014 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju 127 29.10.2014 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju 127 29.10.2014 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju 127 29.10.2014 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju