Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o superviziorskim izvještajima kreditnih institucija

NN 127/2014 (29.10.2014.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o superviziorskim izvještajima kreditnih institucija

HRVATSKA NARODNA BANKA

2426

Na temelju članka 162. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SUPERVIZORSKIM IZVJEŠTAJIMA KREDITNIH INSTITUCIJA

Članak 1.

U članku 10. stavku 4. Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 41A/2014.) riječi »stavka 1.« zamjenjuju se riječima »stavka 3.«.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6., 7. i 8., koji glase:

»(6) U skladu s Odlukom o sadržaju revizije u kreditnim institucijama matična kreditna institucija u RH u grupi kreditnih institucija dužna je nakon isteka poslovne godine sa stanjem na dan 31. prosinca dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci podatke za sastavljanje supervizorskih izvještaja iz članka 7. stavka 1. točaka 1., 2. i 16.

(7) Supervizorski izvještaji iz stavka 6. ovog članka nazivaju se konsolidirani izvještaji grupe (GR).

(8) Konsolidiranu osnovu za sastavljanje konsolidiranih revidiranih izvještaja čini grupa iz članka 163. stavka 4. Zakona o kreditnim institucijama.«

Članak 2.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kreditna institucija dužna je u sljedećim rokovima dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci:

1) mjesečno podatke za sastavljanje nerevidiranih privremenih izvještaja (NP) iz članka 7. stavka 1. točaka od 1. do 3., točke 10., točke 13. i točke 14. ove Odluke, i to u roku od 42 kalendarska dana nakon izvještajnog mjeseca,«

2) tromjesečno podatke za sastavljanje nerevidiranih privremenih izvještaja (NP) iz članka 7. stavka 1. točaka od 4. do 9., točke 11., točke 12., točke 15., točke 16. ove Odluke, za 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca, i to u roku od 42 kalendarska dana nakon izvještajnog tromjesečja,

3) tromjesečno privremene nerevidirane izvještaje (NP) iz članka 7. stavka 1. točaka 17. i 18. ove Odluke, i to u roku od 42 kalendarska dana nakon izvještajnog tromjesečja,

4) podatke za konsolidirane privremene izvještaje (KP) iz članka 9. ove Odluke, i to u roku od 42 kalendarska dana nakon izvještajnog datuma i

5) podatke za nekonsolidirane revidirane izvještaje (NR), konsolidirane revidirane izvještaje (KR) i konsolidirane izvještaje grupe (GR) iz članka 10. ove Odluke, i to u roku od četiri mjeseca od isteka poslovne godine na koju se odnose.«

Članak 3.

Prve podatke i izvještaje u skladu s odredbama članka 2. ove Odluke obveznici izvješćivanja dužni su dostaviti za izvještajno razdoblje koje završava 30. studenoga 2014.

Članak 4.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. studenoga 2014.

O. br: 382-020/10-14/BV

Zagreb, 24. listopada 2014.

Guverner

prof. dr. sc. Boris Vujčić,
v. r.