Statut Hrvatske poljoprivredne komore

NN 128/2014 (31.10.2014.), Statut Hrvatske poljoprivredne komore

128 31.10.2014 Statut Hrvatske poljoprivredne komore

HRVATSKA POLJOPRIVREDNA KOMORA

2438

Na temelju članka 14. Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (»Narodne novine« 30/09, 127/10 i 50/12) Skupština Hrvatske poljoprivredne komore na 2. sjednici održanoj 30. 5. 2014. godine donosi Statut Hrvatske poljoprivredne komore.

STATUT

HRVATSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Statutom Hrvatske poljoprivredne komore (u nastavku teksta: Komora) detaljnije se uređuju naziv i sjedište; poslovi i zadaci; način učlanjenja i prestanak članstva; prava, obveze i odgovornosti članova; unutarnje ustrojstvo i poslovanje; osnivanje ispostava; način odlučivanja; sastav i djelokrug tijela Komore; trajanje mandata, način provođenja izbora i imenovanja u tijela Komore; način ostvarivanja javnosti rada i obavještavanja članova o radu Komore; te ostala pitanja važna za poslovanje Komore.

(2) Ovim Statutom nadalje uređuje se i zastupanje Komore; način određivanja iznosa i način plaćanja članarine; način i rokovi za donošenje Godišnjeg financijskog plana Komore; način obavljanja nadzora financijskog poslovanja; raspolaganje imovinom; odnos prema pravnim osobama koje Komora osniva; način uređenja prava i dužnosti djelatnika Komore, osnovice za plaće djelatnika Komore i drugi opći akti Komore.

(3) Statut Komore objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 2.

Komora je, u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (u nastavku teksta: Zakon), samostalna i neovisna stručna i poslovna organizacija.

Članak 3.

Komora se osniva s ciljem:

– promicanja, zaštite i zastupanja interesa članova Komore,

– edukacije i savjetovanja članova Komore,

– pružanja potpore članovima Komore u svrhu unapređenja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog prostora,

– promicanja vrijednosti i važnosti očuvanja i unapređenja poljoprivrede i ruralnog prostora u ukupnom društveno-gospodarskom razvitku zemlje.

Članak 4.

Članovi Komore upravljaju poslovima Komore preko svojih izabranih predstavnika u tijelima Komore.

Članak 5.

Rad Komore je javan.

Javnost rada Komore ostvaruje se na način određen ovim Statutom i općim aktima Komore.

2. NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 6.

(1) Komora ima svojstvo pravne osobe.

(2) Naziv Komore jest: Hrvatska poljoprivredna komora.

(3) Skraćeni naziv jest: HPK.

(4) Sjedište Komore je u Zagrebu, Ul. grada Vukovara 78.

(5) Komora ima pečat okruglog oblika promjera 38 mm s tekstom po rubu kruga pečata – Hrvatska poljoprivredna komora Zagreb, a u sredini pečata nalazi se skraćenica HPK.

(6) Broj pečata i žigova koje Komora koristi određuje Predsjednik Komore cijeneći stvarne potrebe.

(7) Pečati i žigovi se označavaju rednim brojevima od 1 na dalje.

(8) U slučajevima u kojima je uporaba pečata i žiga promjera 38 mm onemogućena, može se rabiti pečat i žig promjera 25 mm.

(9) Komora ima svoj zaštitni znak. Zaštitni znak čine na bijeloj podlozi zelena tiskana slova HPK, gdje je na slovu H na gornjem lijevom i donjem desnom kutu istaknut crveni pravokutnik. Znak se koristi na svim službenim materijalima Komore.

(10) Pobliže odredbe o žigu, pečatu i znaku Komore, njihova upotreba kao i grafička rješenja određuju se Pravilnikom o korištenju žiga, pečata i znaka Komore.

3. ČLANSTVO KOMORE

Članak 7.

(1) Članstvo u Komori je dobrovoljno.

(2) Članom Komore postaje se dostavom potpisane Izjave o pristupanju Komori i uplatom godišnje članarine propisane od Skupštine Komore.

(3) Članarina je obvezna za članove Komore.

(4) Članovi Komore mogu biti fizičke i pravne osobe koje se bave poljoprivredom i upisani su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te posjeduju matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva MIBPG.

(5) Pridruženi članovi Komore mogu biti i fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima vezanim uz poljoprivredu i ruralni razvoj.

Članak 8.

Prava i dužnosti članova Komore su osobito da:

1. biraju i mogu biti birani u tijela Komore, osim pridruženih članova

2. putem svojih predstavnika upravljaju poslovima Komore;

3. sudjeluju u radu odbora i drugih oblika organiziranja u Komori;

4. razmjenjuju u Komori informacije i iskustva, obavljaju konzultacije, te organiziraju savjetovanja;

5. pokreću inicijativu za donošenje i promjenu zakona i drugih propisa i mjera od interesa za poljoprivredu;

6. koriste stručnu pomoć Komore u pitanjima iz djelokruga Komore;

7. pred Sud časti iznose slučajeve povrede/kršenja dobrih poslovnih običaja članova Komore, kršenja Statuta i akata Komore, međusobne sporove radi odlučivanja o tim sporovima i eventualno rješavanje istih.

9. daju podatke i obavijesti potrebne za izvršenje zadaća Komore;

10. pridržavaju se odredaba Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Komore te razvijaju međusobnu odgovornost za provođenje zadaća Komore;

11. uredno podmiruju članarinu i ostale obaveze prema Komori.

12. pridruženi članovi Komore sudjeluju u tijelima Komore bez prava glasa.

Članak 9.

(1) Prestanak članstva utvrđuje Upravni odbor.

(2) Članstvo u Komori prestaje:

– razrješenjem po odluci Skupštine

– smrću

– gubitkom statusa člana Komore

– neplaćanjem godišnje članarine

– ispisom na zahtjev člana Komore ili na prijedlog odluke Suda časti zbog povrede dobrih poslovnih običaja.

Članak 10.

Članovi Komore dobivaju na vlastiti zahtjev potvrdu o uplaćenoj članarini temeljem vođene evidencije kako bi mogli ostvarivati druga prava.

4. DJELATNOST KOMORE

Članak 11.

Djelatnost Komore čine sljedeći poslovi i zadaci:

1. promicanje, zaštita i zastupanje interesa članova Komore pred tijelima državne uprave te lokalne i područne (regionalne) samouprave, osobito u postupku donošenja propisa od interesa za poljoprivredu i ruralni prostor,

2. usklađivanje interesa članova Komore,

3. praćenje stanja u poljoprivredi i ruralnom prostoru, izrada izvješća o rezultatima djelovanja mjera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvitka te zakonskih propisa o poljoprivrednoj proizvodnji, te predlaganje rješenja za unapređenje poljoprivrede i razvitak ruralnog prostora nadležnim tijelima,

4. inicijativa, razmatranje odnosno davanje stručnih mišljenja u postupku donošenja propisa i drugih dokumenata iz područja poljoprivrede, hrane, ruralnog razvitka te zaštite zdravlja i dobrobiti životinja,

5. koordiniranje djelovanja poljoprivrednih udruga,

6. razmatranje cijena i kvaliteta usluga pravnih osoba s javnim ovlastima u području djelatnosti, ovlaštenim od ministarstva nadležnog za poljoprivredu,

7. inicijativa za donošenje propisa kojima se utvrđuju ovlasti Komore u skladu s kriterijima europske prakse,

8. evidencija o proizvodnji domaćih proizvoda u odnosu prema potrebama domaćeg tržišta,

9. suradnja s obrazovnim, znanstvenim, stručnim i istraživačkim ustanovama na razvoju poljoprivredne proizvodnje i tržišta u poljoprivredi, sigurnosti hrane, zaštite okoliša, zaštite zdravlja ljudi i životinja, dobrobiti životinja, očuvanja kulturne i prirodne baštine i unapređenja ruralnog prostora,

10. promicanje interesa članova u inozemstvu,

11. poticanje, pomaganje i organiziranje svih vrsta poslovnih odnosa na domaćem i inozemnom tržištu,

12. uspostavljanje i razvijanje suradnje s inozemnim poljoprivrednim komorama i srodnim organizacijama,

13. pripremanje i organiziranje poljoprivrednih sajmova i drugih priredbi iz područja poljoprivrede i ruralnog prostora,

14. osnivanje ili sudjelovanje u osnivanju drugih pravnih osoba za potrebe provođenja djelatnosti Komore,

15. organiziranje stručnog osposobljavanja, seminara, tečajeva i radionica iz područja poljoprivrede, sigurnosti hrane, zaštite zdravlja i dobrobiti životinja te ruralnog razvoja,

16. organiziranje savjetovanja o socijalnim, pravnim i poreznim pitanjima za potrebe članova Komore,

17. poticanje inovacija u postupku proizvoda i usluga, pomaganje članovima u zaštiti i označavanju svojih proizvoda i usluga,

18. skupljanje, obrada, publiciranje i dostavljanje svih relevantnih informacija u svim vrstama medija za potrebe članova Komore, te poticanje i sudjelovanje u izdavačkoj djelatnosti

19. dodjela priznanja za uspješan rad članovima Komore,

20. vođenje baza podataka iz područja djelatnosti,

21. obavljanje i drugih poslova u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Komore.

Članak 12.

(1) U obavljanju djelatnosti iz ovoga Statuta Komora vodi evidencije o:

– članstvu u Komori,

– uplaćenim članarinama

– provedenim edukacijama,

– dodijeljenim priznanjima,

– odlukama Suda časti,

– odlukama stalne arbitraže te

– druge evidencije propisane Statutom i drugim općim aktima Komore.

(2) Komora izdaje potvrde o činjenicama o kojima vodi evidenciju.

5. SASTAV I DJELOKRUG TIJELA KOMORE

Članak 13.

Tijela Komore su:

– Skupština Hrvatske poljoprivredne komore (u daljnjem tekstu: Glavna skupština),

– Upravni odbor Hrvatske poljoprivredne komore (u daljnjem tekstu: Upravni odbor),

– Nadzorni odbor Hrvatske poljoprivredne komore (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor),

– Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore (u daljnjem tekstu: Predsjednik Komore).

Komora može imati i druga, stalna i povremena tijela, čiji se način osnivanja, sastav i djelokrug propisuju općim aktima Komore:

– Predsjedništvo Komore (u u daljnjem tekstu: Predsjedništvo),

– Sud časti poljoprivredne komore (u daljnjem tekstu: Sud časti),

– županijske komore,

– regionalne komore.

GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 14.

(1) Skupština Hrvatske poljoprivredne komore je najviše tijelo upravljanja Komore, a čine je izabrani predstavnici članova županijskih komora.

(2) Svaka županijska komora bira predstavnike u Glavnu skupštinu Komore, proporcionalno broju članova Komore u županiji na način da na svakih 30 članova županijske komore imaju pravo na jednog predstavnika u Glavnoj skupštini Komore uz uvjet da je svakoj županijskoj komori zajamčen jedan mandat u Glavnoj skupštini. Uvjet za osnivanje županijske komore je najmanje 30 članova. Izabrani Predsjednik županijske komore automatski postaje član Skupštine.

(3) Članovi Skupštine biraju se na mandat od četiri godine.

(4) Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je na sjednici nazočna natpolovična većina izabranih članova, a odluka je prihvaćena ako je za prijedlog glasovala natpolovična većina nazočnih članova. Ukoliko nije nazočna natpolovična većina, Glavna skupština se odgađa za 2 sata. Ukoliko ni onda nije nazočna natpolovična većina, Glavna skupština se odgađa za tjedan dana.

(5) Odsutnog člana na Skupštini može zamjenjivati opunomoćenik, temeljem potpisane punomoći, s time da jedan opunomoćenik može zamjenjivati samo jednoga odsutnog člana Glavne skupštine. Odsutnog člana OPG/PG može zamjenjivati član toga istog OPG/PG, a odsutnog člana obrta/PZ/OPZ/d.o.o./d.d. i sl. može zamjenjivati zaposlenik toga istog obrta/PZ/OPZ/d.o.o./d.d. i sl.

(6) Sjednice Skupštine održavaju se najmanje jedanput godišnje, a izborna Skupština svake četvrte godine.

(7) Skupštinu Komore Predsjednik mora sazvati ako to zahtjeva najmanje 1/3 članova Glavne skupštine Komore ili na zahtjev većine članova Upravnog odbora uz predloženi dnevni red.

(8) U slučaju da Predsjednik u roku od 30 dana ne postupi u skladu sa stavkom 6. ovog članka, svaki član Glavne skupštine Komore može se obratiti Nadzornom odboru koji će putem Suda časti utvrditi ispunjenje uvjeta iz stavka 6. ovog članka i sazvati Glavnu skupštinu Komore.

Članak 15.

Glavna skupština:

– donosi Statut,

– donosi godišnji program rada, godišnji financijski plan i proračun Komore,

– donosi druge opće akte Komore,

– usvaja godišnje izvješće o radu Komore i godišnje financijsko izvješće,

– bira Predsjednika komore

– bira Predsjednika Nadzornog odbora i članove Nadzornog odbora,

– imenuje i razrješava predsjednika Komore,

– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Komore,

– bira članove Suda časti

– odlučuje o raspolaganju nekretninama Komore,

– usvaja izvješće o radu Nadzornog odbora,

– usvaja izvješće o radu Upravnog odbora,

– usvaja izvješće o radu Suda časti,

– verificira odluke Upravnog odbora o udruživanju s drugim pravnim osobama na prvoj sljedećoj Skupštini Komore,

– dodjeljuje priznanja pojedincima, pravnim i fizičkim osobama za osobit doprinos radu Komore, odlučuje o drugim pitanjima koja se tiču Komore.

Članak 16.

(1) Glavna skupština može izabrati u Upravni odbor određeni broj dodatnih članova, ali ne više od jedne trećine ukupnog broja, iz redova priznatih stručnjaka čiji je strukovni, istraživački, pedagoški ili znanstveni rad povezan s poljoprivredom ili ruralnim razvojem.

(2) Godišnji program rada i godišnji financijski plan Skupština donosi uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za poljoprivredu i ruralni razvoj.

(3) Godišnje izvješće o radu prije usvajanja Komora dostavlja na mišljenje ministarstvu nadležnom za poljoprivredu i ruralni razvoj.

ŽUPANIJSKE KOMORE

Članak 17.

(1) Način izbora i djelokrug poslova, vrste, broj i nazivi te način rada Županijskih komora utvrđuju se Pravilnikom o radu županijskih komora koji donosi Upravni odbor.

(2) Županijsku komoru čine svi članovi Komore pojedine županije. Županijska komora:

– promiče, zastupa, usklađuje i štiti zajedničke interese članova – usklađuje međusobne interese članova, djeluje kod oblikovanja županijsko-regionalnog gospodarskog sustava i mjera ekonomske politike

– imenuje i razrješava predsjednika Županijske komore

– bira delegate Županijske komore za Glavnu skupštinu.

(3) Tijela Županijske komore su:

– Predsjednik Županijske komore,

– Upravni odbor Županijske komore.

(4) Tijela Županijske komore:

– sudjeluju u razvijanju sustava obrazovanja za potrebe poljoprivrednih gospodarstava

– omogućuju protok svih informacija ukupnoga komorskog sustava prema svojim članovima

– pravodobno izvješćuju HPK o svim pitanjima od interesa za poljoprivredu i poljoprivrednu proizvodnju s područja županije.

– raspravljaju o svim strateškim pitanjima po vlastitoj inicijativi ili po prijedlogu tijela HPK.

Članak 18.

(1) Županijsku komoru pojedine županije čine svi članovi Komore iz te županije koji su uplatili od Skupštine propisanu članarinu i izjasnili se putem Izjave da žele biti članovi Komore.

(2) Županijske komore na Izbornoj skupštini biraju Predsjednike te županije i delegate za Glavnu skupštinu Komore.

(3) Županijska komora donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Županijske komore.

(4) Za Predsjednika županijske komore mogu se kandidirati osobe koje ispunjavaju uvjete koji su propisani Pravilnikom o provođenju izbora.

UPRAVNI ODBOR

Članak 19.

(1) Upravni odbor čine predsjednik Komore i predsjednici županijskih komora.

(2) Članovi Upravnog odbora biraju se na mandat od 4 godine.

(3) Sjednice Upravnog odbora održavaju se najmanje jednom u tri mjeseca.

(4) Ukoliko predsjednik Upravnog odbora ne sazove sjednicu Upravnog odbora u roku od 3 mjeseca, svaki član Upravnog odbora može podnijeti zahtjev (žalbu) Nadzornom odboru, koji će u tom slučaju utvrditi kršenje Statuta Komore i sazvati sjednicu Upravnog odbora.

Članak 20.

Upravni odbor:

– provodi odluke i zaključke Skupštine

– izrađuje prijedlog Statuta i drugih općih akata Komore na prijedlog Predsjedništva Komore

– predlaže odluke i zaključke, zauzima stavove te daje mišljenja o pitanjima o kojima će raspravljati Skupština na prijedlog Predsjedništva Komore

– utvrđuje i usklađuje interese članova Komore na prijedlog Predsjedništva Komore

– predlaže Skupštini imenovanja i razrješenja u skladu sa Statutom na prijedlog Predsjedništva Komore

– odlučuje u drugom stupnju o prigovorima službenika i namještenika Komore protiv pojedinačnih odluka iz radnih odnosa na prijedlog Predsjedništva Komore

– odlučuje o prijemu i prestanku članstva u Komori na prijedlog Predsjedništva Komore

– donosi sve potrebne pravilnike na prijedlog Predsjedništva Komore

– odlučuje o osnivanju i pravilnikom određuje rad odbora za pojedine sektore u poljoprivredi na prijedlog Predsjedništva Komore

– ustanovljuje listu arbitara te imenuje i razrješava članove arbitraže na prijedlog Predsjednika Komore

– za specifična pitanja može osnovati posebne komisije i pravilnikom odrediti njihov rad na prijedlog Predsjedništva Komore

– odlučuje u drugom stupnju o žalbama na odluke Suda časti na prijedlog Predsjedništva Komore

– donosi odluke o osnivanju stalnih i povremenih tijela Komore na prijedlog Predsjedništva Komore

– osniva javna glasila Komore i druge publikacije na prijedlog Predsjedništva Komore

– odlučuje o sjedištu Komore na prijedlog Predsjedništva Komore

– pribavlja i raspoređuje sredstva za rad Komore na prijedlog Predsjedništva Komore

– odlučuje o tome što je službena odnosno poslovna tajna Komore

– donosi odluke o osnivanju pravnih osoba i raspolaže njima

– donosi odluke o udruživanju s drugim pravnim osobama uz verificiranje odluke na prvoj sljedećoj Skupštini Komore na prijedlog Predsjedništva Komore

– donosi odluke o ulaganju kapitala na prijedlog Predsjedništva Komore

– imenuje osobe u upravne i nadzorne odbore pravnih osoba koje je osnovala ili u upravne i nadzorne odbore drugih pravnih osoba, na prijedlog Predsjedništva Komore

– obavlja i druge potrebne poslove u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Komore

– može uvesti naknade za pojedina tijela Komore

– imenuje i razrješava Predstojnika Stručnih službi na prijedlog Predsjednika

– odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenih, na prijedlog Predsjednika

– raspisuje natječaje za radna mjesta u Komori i odlučuje o sklapanju radnog odnosa na prijedlog Predsjednika

– donosi Pravilnik o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta u Komori na prijedlog Predsjedništva

– imenuje Povjerenstvo za provedbu izbora i potvrđuje Pravilnik o provođenju izbora na prijedlog Predsjedništva.

Članak 21.

Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova.

Članak 22.

(1) Mandat članova Upravnog odbora može prestati:

– opozivom

– ostavkom

– neplaćanjem godišnje članarine

– smrću ili

– gubitkom statusa člana Komore po odluci Suda časti ili opozivom Županijske komore.

(2) Županijska komora može, na prijedlog predsjednika Komore uz suglasnost Upravnog odbora, opozvati člana Upravnog odbora u slučaju da on: krši odredbe ovog Statuta, ne provodi odluke tijela Komore odnosno svojom aktivnošću šteti ugledu Komore, te ako neopravdano izostane sa sjednice Upravnog odbora tri puta za redom.

(3) Članovi iz redova priznatih stručnjaka čiji je strukovni, istraživački, pedagoški ili znanstveni rad povezan s poljoprivredom ili ruralnim razvojem koje izabere Skupština kao dodatne članove u Upravni odbor prilikom odlučivanja nemaju prava glasa.

PREDSJEDNIŠTVO KOMORE

Članak 23.

(1) Predsjedništvo Komore čine:

– predsjednik Komore, koji je ujedno i Predsjednik Predsjedništva

– tri člana Predsjedništva su regionalni predsjednici, koje biraju članovi Glavne skupštine Komore svaki za svoju regiju, između izabranih predsjednika županijskih komora

– jedan član Upravnog odbora kojeg imenuje predsjednik Komore.

(2) Svi članovi predsjedništva po svojoj funkciji su i potpredsjednici Komore.

(3) Predsjedništvo:

– provodi odluke i zaključke Upravnog odbora

– koordinira rad Upravnog odbora i predlaže odluke/zaključke

– razmatra i koordinira radom Odbora.

(4) Sjednice Predsjedništva Komore održavaju se najmanje jednom u dva mjeseca.

(5) Rad Predsjedništva uređuje se Poslovnikom o radu Predsjedništva.

Članak 24.

(1) Regionalni predsjednici biraju se na Glavnoj skupštini Komore na način da se područje Republike Hrvatske podijeli na tri regije:

Središnja Hrvatska (Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Varaždinska županija, Sisačko-moslavačka županija, Međimurska županija, Krapinsko-zagorska županija, Koprivničko-križevačka županija i Karlovačka županija),

Istočna Hrvatska (Bjelovarsko-bilogorska županija, Brodsko-
-posavska županija, Osječko-baranjska županija, Požeško-slavonska županija, Virovitičko-podravska županija i Vukovarsko-srijemska županija) te

Južna Hrvatska (Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Primorsko-goranska županija, Ličko-senjska županija, Istarska županija i Dubrovačko-neretvanska županija).

(2) Svaki član Glavne skupštine, tajnim glasovanjem bira regionalnog predsjednika svoje regije.

PREDSJEDNIK KOMORE

Članak 25.

Predsjednik Komore:

– predstavlja i zastupa Komoru,

– vodi i nadzire poslovanje,

– saziva sjednice Skupštine, Predsjedništva i Upravnog odbora,

– predsjedava sjednicama Skupštine, Predsjedništva i Upravnog odbora,

– usklađuje aktivnosti tijela i oblika organiziranja i rada ukupnog Komorskog sustava,

– odgovoran je za financijski proračun i nalogodavac je za njegovo izvršenje,

– provodi odluke i zaključke tijela Komore,

– odgovoran je za zakonitost rada Komore,

– samostalno zaključuje poslove do vrijednosti 100.000,00 kuna,

– u slučaju odsutnosti ili nemogućnosti obavljanja dužnosti Predsjednika Komore zamjenjuje njegov zamjenik,

– imenuje predstavnike iz redova članstva Komore u stručne savjete, povjerenstva, radne skupine i sl. pri Ministarstvu poljoprivrede,

– predsjednik Komore sukladno potrebi može izabrati 3 savjetnika predsjednika Komore za stručna pitanja u poljoprivredi iz redova znanstvenih i obrazovnih institucija, državne uprave, lokalne samouprave te zaposlenika Komore,

– radi potreba učinkovitog rada Komore može delegirati dio svojih ovlasti na Predstojnika Stručne službe.

Članak 26.

(1) Predsjednik Komore potpisuje akte koje donosi Skupština, Predsjedništvo i Upravni odbor, akte o provedbi odluka i zaključaka Skupštine kao i druge akte, odnosno ugovore u čijem zaključenju sudjeluje Komora.

(2) U potpisivanju akata iz stavka 1. ovog članka predsjednik Komore može koristiti faksimil.

(3) Faksimil se koristi uz uvjete i na način koji utvrđuje predsjednik Komore.

Članak 27.

(1) Ako predsjednik Komore ustanovi da je opći ili neki drugi akt, odnosno odluka Skupštine ili drugog tijela Komore u suprotnosti sa Zakonom ili Statutom, odnosno s društvenim i poljoprivredno-gospodarskim interesima Republike Hrvatske, obustavit će provedbu tog akta i vratiti sporni akt nadležnom tijelu na ponovno raspravljanje i odlučivanje.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka opći ili drugi akt ne može se izvršiti do donošenja konačne odluke.

(3) Opći ili neki drugi akti iz stavka 1. ovog članka nadležno tijelo u ponovnom odlučivanju donosi većinom glasova svih članova tog tijela.

Članak 28.

Predsjednik Komore ima pravo sudjelovati u svim tijelima Komore i komorskom sustavu kao cjelini.

Članak 29.

(1) Predsjednika Komore imenuje i razrješava Skupština iz redova članova Skupštine Komore i za svoj rad odgovara Skupštini.

(2) Odluku o izboru predsjednika Komore donosi Skupština Komore, članovi Skupštine Komore biraju predsjednika tajnim glasovanjem.

(3) Izabran je onaj predloženi kandidat koji dobije natpolovični broj važećih glasova nazočnih članova Skupštine.

(4) Za Predsjednika Komore mogu se kandidirati osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o provođenju izbora.

(5) Predsjednik Komore za svoj rad odgovara Skupštini.

(6) Predsjednik Komore je ujedno i predsjednik Upravnog odbora.

(7) Predsjednik Komore imenuje se na mandat od četiri godine.

(8) Predsjednik Komore ujedno i predsjednik Predsjedništva.

(9) Za obavljanje funkcije Predsjedniku Komore pripada posebna naknada.

Članak 30.

Predsjedniku Komore mandat može prestati i prije isteka mandata:

– razrješenjem po odluci Skupštine

– ostavkom

– smrću

– gubitkom statusa člana Komore.

NADZORNI ODBOR

Članak 31.

Nadzorni odbor nadzire:

– provođenje Statuta i drugih općih akata Komore,

– financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore, usvaja izvještaj o financijskom poslovanju Komore

– rad Stručne službe, u skladu sa Statutom i drugim općim aktima.

Članak 32.

(1) Nadzorni odbor čine Predsjednik i četiri člana koje bira Skupština.

(2) Konstituirajuću sjednicu saziva predsjednik Komore.

(3) Članovi Nadzornog odbora ne mogu istodobno biti članovi Skupštine i Upravnog odbora.

(4) Članovi Nadzornog odbora biraju se na mandat od četiri godine.

(5) Za članove Nadzornog odbora Komore mogu se kandidirati osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o provođenju izbora.

Članak 33.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini izvješće o radu Nadzornog odbora te financijskom i poslovanju Komore najmanje jedanput na godinu kad se prihvaća godišnje izvješće o radu i godišnji obračun Komore.

Članak 34.

(1) Rad Nadzornog odbora uređuje se Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

(2) U slučaju da predsjednik Komore krši odredbe Statuta o sazivanju Skupštine, Nadzorni odbor putem Suda časti utvrdit će ispunjenje tog uvjeta i sazvati Skupštinu Komore.

SUD ČASTI

Članak 35.

(1) Pri Komori osniva se i djeluje Sud časti.

(2) Sud časti brine se o razvitku, ugledu i jačanju dobrih poslovnih običaja članova Komore.

(3) Sud časti Komore čini 5 članova.

(4) Predsjednika i članove Suda časti bira Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

(5) Konstituirajuću sjednicu Suda časti saziva predsjednik Komore, gdje se donosi Poslovnik o radu Suda časti.

(6) Sud časti neposredno odgovara Skupštini Komore kojoj je predsjednik Suda časti podnosi izvješće o radu.

(7) Članstvo u Sudu časti isključuje mogućnost članstva u Upravnom odboru, Nadzornom odboru i stalnoj arbitraži.

(8) Članovi Suda časti biraju se na mandat od 4 godine.

(9) Članovi suda časti mogu biti samo članovi Skupštine.

Članak 36.

(1) Sud časti obavlja sljedeće poslove:

– odlučuje o kršenju Statuta članova Komore

– odlučuje o kršenju dobrih poslovnih običaja članova Komore.

– odlučuje o kršenju drugih općih akata Komore i odluka tijela Komore od strane članova Komore propisanih Statutom

– daje prijedloge Upravnom odboru o prestanku članstva u Komori.

(2) U slučajevima iz prethodnog stavka ovog članka Sud časti odlučuje o odgovornosti i izriče mjere: odbacivanje prigovora, opomenu, objavljivanje nečasne radnje na sjednici Skupštine, objavljivanje nečasne radnje u javnim glasilima.

Članak 37.

(1) Protiv odluke Suda časti može se u roku od 15 dana podnijeti žalba.

(2) O žalbi protiv odluke Suda časti odlučuje drugostupanjsko vijeće kojeg čine članovi Upravnog odbora.

(3) Odluka drugostupanjskog vijeća je izvršna.

6. UNUTARNJE USTROJSTVO

ODBORI

Članak 38.

U cilju što kvalitetnijeg stručnog rada tijela Komore, Upravni odbor osniva Odbore na prijedlog Predsjedništva Komore. Odbori su osnovni oblik strukovnog organiziranja i rada.

Članak 39.

(1) Način izbora, djelokrug poslova, način rada, vrste, broj i nazivi Odbora utvrđuje Upravni odbor Pravilnikom o radu Odbora, s obzirom na broj pripadnika određene grane djelatnosti i njezinu posebnu važnost za poljoprivredu.

(2) U slučaju potrebe vrsta, broj i nazivi Odbora, kao i način rada pojedinih odbora mogu se mijenjati, ukidati ili restrukturirati.

(3) Pravilnik o radu odbora donosi Upravni odbor na prijedlog Predsjedništva Komore.

(4) Konstituirajuće sjednice Odbora sazivaju Povjerenici kojih imenuje Upravni odbor za svaki Odbor pojedinačno.

Članak 40.

Zadaće Odbora su da brinu, razmatraju i odlučuju na svojim sjednicama o stručnim pitanjima i ostalim problemima i zadaćama koji se odnose na poljoprivrednu granu poljoprivrede koju Odbor zastupa.

REGIONALNE KOMORE

Članak 41.

Za obavljanje poslova i zadataka Komore specifičnih za određeno područje nadležni Upravni odbor Komore na prijedlog Predsjedništva donosi odluku o osnivanju i pravilnike o radu ispostava (u daljnjem tekstu: Regionalne komore) za područje jedne ili više jedinica područne (regionalne) samouprave.

STRUČNA SLUŽBA

Članak 42.

Za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova u Komori osniva se Stručna služba.

Članak 43.

Stručna služba treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Komore te omogućavati stručno, kvalitetno, pravodobno i odgovorno izvršavanje zadaće Komore, utvrđene ovim Statutom i ostalim aktima Komore.

Članak 44.

(1) Ustrojstvo Stručne službe čine Ured Predsjednika i regionalni uredi.

(2) Rad Stručne službe i provedbu njegovih zadaća nadzire predsjednik Komore i Predsjedništvo.

(3) Način uređenja prava i dužnosti djelatnika Komore i osnovice za plaće djelatnika Komore uređuju se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta.

Članak 45.

Stručna služba obavlja naročito sljedeće zadatke:

1. prati, proučava i analizira društvena i gospodarska kretanja

2. priprema informacije, analize, nacrte akata te obavlja i druge poslove nužne za funkcioniranje tijela Komore na prijedlog Predsjedništva

3. pruža stručnu i drugu pomoć članovima Komore

4. obavlja i druge stručne administrativne i slične poslove koji proizlaze iz djelokruga Komore

5. obavlja poslove iz područja regionalnog razvoja koji proizlaze iz djelokruga Komore

6. obavlja poslove iz područja međunarodne suradnje koji proizlaze iz djelokruga Komore.

Članak 46.

(1) Radom Stručne službe rukovodi Predstojnik.

(2) Predstojnik Stručne službe:

– osigurava i odgovoran je za provedbu programa rada Komore i provedbu financijskog proračuna Komore

– osigurava i odgovoran je za provedbu i izvršenje odluka, zaključaka i drugih akata tijela Komore

– brine o provedbi koordinacije rada između dijelova stručnih službi

– obavlja i druge poslove za koje ga ovlaste tijela Komore

– osigurava koordinaciju u radu županijskih i regionalnih komora.

(3) Predstojnika Stručne službe imenuje i razrješava Upravni odbor na prijedlog Predsjednika Komore, na temelju provedenog natječaja.

Članak 47.

(1) Predstojnik Stručne službe je djelatnik s posebnim ovlaštenjima.

(2) Po ovlaštenju predsjednika Komore, Predstojnik može zastupati Komoru pred tijelima državne i sudbene vlasti te u drugim poslovima.

Članak 48.

Predstojnik odgovara za svoj rad predsjedniku Komore, Skupštini, Upravnom odboru i Predsjedništvu Komore.

STALNA ARBITRAŽA

Članak 49.

Pri Komori djeluje Stalna arbitraža koja pruža usluge posredovanja, odnosno mirnog rješavanja sporova članova Komore i drugih pravnih i fizičkih osoba.

Članak 50.

Stalna arbitraža ima nadležnost za posredovanje radi mirenja i za odlučivanje u sporovima o pravima kojima mogu slobodno raspolagati ako zakonom nije određeno da za odlučivanje o određenoj vrsti tih sporova postoji isključiva stvarna nadležnost domaćega ili međunarodnoga redovitog suda.

Članak 51.

(1) Članovi koji žele posredovanje moraju donijeti ovjerene izjave o sporazumnom prihvaćanju odluka Stalne arbitraže i prihvaćanju troška arbitriranja.

(2) Stalnu arbitražu imenuje Upravni odbor na prijedlog Predsjednika.

(3) Nadležnost, sastav i način postupanja stalne arbitraže uređuje se Poslovnikom o radu Stalne arbitraže koju donosi Upravni odbor na prijedlog Predsjedništva.

7. SURADNJA KOMORE S DRUGIM TIJELIMA

Članak 52.

U obavljanju poslova i zadataka Statuta Komora posebno surađuje sa:

– središnjim tijelima državne uprave,

– tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom i Hrvatskom veterinarskom komorom,

– Savjetodavnom službom i drugim ustanovama koje obavljaju djelatnost u području poljoprivrede i ruralnog razvoja

– drugim relevantnim institucijama i društvima.

Članak 53.

Za obavljanje poslova i zadataka nadležnim tijelima Komore mora biti osiguran pristup relevantnim bazama podataka, u skladu s odredbama posebnih propisa o pravu na pristup informacijama i zaštiti osobnih podataka te Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori.

Članak 54.

Komora može s poljoprivrednim komorama stranih zemalja osnivati mješovite komore i druge institucionalne oblike suradnje kada se ocijeni da oni mogu u značajnijoj mjeri pridonijeti promicanju međusobnih ekonomskih odnosa.

Članak 55.

Sjedište mješovite komore može biti u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Mješovite komore sa sjedištem u Republici Hrvatskoj sastavni su dio Komore.

8. FINANCIRANJE KOMORE

Članak 56.

Sredstva potrebna za rad Komore osiguravaju se iz:

– članarina,

– sredstava ostvarenih obavljanjem vlastite djelatnosti, te

– izvanrednih prihoda (darovi, sponzorstva, donacije i dr.).

Članak 57.

(1) Članarina je obvezna za sve članove i uplaćuje se na račun Komore.

(2) Iznos članarine određuje Skupština Hrvatske poljoprivredne komore.

(3) Članice Komore dužne su uplaćivati članarinu Komori na žiro-račun u tijeku tekuće godine.

Članak 58.

(1) Komora određuje sredstva potrebna za rad Komore godišnjim financijskim planom na osnovi predviđenih troškova za izvršenje zadaća iz programa rada Komore, troškova za rad organa, radnih tijela i stručne službe Komore te drugih tekućih troškova.

(2) Svaka županija ima pravo potrošiti 50% sredstava od prikupljenih članarina iz te županije temeljem usvojenog Plana rada i Financijskog plana za tu istu županiju, koji je prethodno usvojila Skupština u skladu s djelatnostima Komore odnosno mora osigurati minimalno 2.000,00 kuna godišnje za rad Stručne službe.

(3) Izvanredni prihodi pojedine županije (donacije, sponzorstva darovi i dr.) potrošit će se u toj istoj županiji temeljem potpisanih ugovora ili drugih dokumenata u skladu s odredbama ovog Statutom ili s drugim aktima Komore.

Članak 59.

(1) U financijskom planu kojeg donosi Skupština u zadnjem kvartalu tekuće godine za narednu godinu, određuju se prihodi i rashodi Komore po namjenama.

(2) Skupština glasovanjem prihvaća ili ne prihvaća izvještaj financijskog plana za proteklu godinu.

(3) Ako Skupština do kraja godine ne donese financijski plan, dužna je donijeti odluku o privremenom financiranju za prvo tromjesečje.

Članak 60.

(1) U financijskom planu Komore može se izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva) za potrebe i zadatke za koje nisu osigurana sredstva ili nisu osigurana u dovoljnoj svoti.

(2) O uporabi tekuće rezerve odlučuje Upravni odbor.

Članak 61.

Komora posluje s jedinstvenim žiro-računom, s tim da se po potrebi mogu otvoriti podračuni.

Članak 62.

Financijsko poslovanje Komore obavlja se na način propisan zakonom i drugim propisima na temelju zakona, ovim Statutom i općim aktima Komore.

Članak 63.

Komora određuje prihode i rashode periodičnim i godišnjim obračunima.

9. OPĆI AKTI KOMORE

Članak 64.

(1) Opći akti Komore su Statut Komore, pravilnici i drugi akti koje u svom djelokrugu donose tijela Komore.

(2) Opći akt potpisuje Predsjednik tijela koji ga je donio.

Članak 65.

(1) Inicijativu za donošenje Statuta i njegove promjene mogu dati Predsjedništvo, Upravni odbor, Nadzorni odbor i najmanje deset članova Skupštine.

(2) Inicijativu iz stavka 1. ovoga članka upućuje se Upravnom odboru. Ako Upravni odbor prihvati inicijativu, izrađuje nacrt Statuta, odnosno njegovih promjena

Članak 66.

(1) Opći akti se objavljuju u glasilu Komore, a u »Narodnim novinama« kada je to predviđeno zakonom ili tim općim aktom.

(2) Opći akti stupaju na snagu danom objave.

Članak 67.

U Komori se prati provođenje donesenih odluka, zaključaka, preporuka i drugih općih akata, kao i učinkovitost stavova, prijedloga i mišljenja upućenih tijelima državne uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave o pitanjima iz njihove nadležnosti i o tome se obavještavaju radna tijela Komore.

ETIČKI KODEKS

Članak 68.

(1) Etičkim kodeksom utvrđuje se skup načela i pravila kojih se trebaju pridržavati članovi Komore.

(2) Etički kodeks donosi Skupština Komore na prijedlog Predsjedništva.

10. JAVNOST RADA KOMORE

Članak 69.

(1) Javnost rada Komore ostvaruje se posredstvom javnog priopćavanja.

(2) Javno priopćavanje se ostvaruje posredstvom javnih glasila.

Članak 70.

(1) Komora može osnivati svoja glasila posebnim aktom kojim se određuju vizualni identitet i sadržaj glasila, financiranje, održavanje i ažuriranje informacija istog te međusobna prava i obveze Komore i drugih sudionika u javnom priopćavanju.

(2) Akt o osnivanju glasila donosi Upravni odbor na prijedlog Predsjedništva.

POSLOVNA TAJNA

Članak 71.

(1) Općim aktom se određuje koje su isprave i podaci s kojima raspolaže Komora je poslovna tajna, čije bi iznošenje neovlaštenoj osobi, zbog njihove naravi i značaja, bilo protivno interesima Komore i njenih članova.

(2) Odluku o poslovnoj tajni donosi Upravni odbor na prijedlog Predsjedništva.

11. PRAVOVALJANOST ODLUČIVANJA

Članak 72.

(1) Tijela Komore valjano odlučuju ako je nazočno više od polovice ukupnog broja članova.

(2) Tijela Komore donose odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, osim ako je ovim Statutom ili drugim aktom nije drukčije određeno.

NAČELO STATUTARNOSTI AKATA

Članak 73.

(1) Svi akti Komore moraju biti u suglasnosti sa Statutom Komore, a akti nižih tijela i dužnosnika Komore sa Statutom i aktima viših tijela i dužnosnika Komore.

(2) Svaki član Komore dužan je držati se Statuta Komore i poštivati odluke tijela Komore.

(3) Sve odluke i drugi akti tijela i dužnosnika Komore stupaju na snagu danom donošenja, osim ako u njima nije drukčije propisano.

MANDAT IZABRANIH TIJELA

Članak 74.

Članovi svih izabranih tijela Komore i izabrani dužnosnici Komore biraju se na razdoblje do sljedeće izborne Skupštine.

Članak 75.

Dok se ne konstituira Komora u cijelosti kako je predviđeno Statutom, Upravni odbor određuje način provođenja pojedinih odluka tijela Komore.

Članak 76.

Za tumačenje ovoga Statuta nadležno je Predsjedništvo i Upravni odbor.

Članak 77.

Ovaj Statut stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/03
Urbroj: 04-02-14-01
Zagreb, 30. svibnja 2014.

Predsjednik
Hrvatske poljoprivredne komore
Mato Brlošić, v. r.