Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo

NN 129/2014 (3.11.2014.), Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2439

Na temelju članka 7. stavka 7. podstavka 4. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (»Narodne novine«, broj 92/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. listopada 2014. godine donijela

UREDBU

O TIJELIMA U SUSTAVU UPRAVLJANJA I KONTROLE ZA PROVEDBU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA POMORSTVO I RIBARSTVO

Članak 1.

(1) Ovom se Uredbom utvrđuje provedba Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20. 12. 2013., u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013) i Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća, (SL L 149, 20. 5. 2014., u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 508/2014), određuju institucije koje imaju ulogu tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (u daljnjem tekstu: Sustav) navedenom u članku 5. podstavku 6. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Zakon) te se razrađuju njihove funkcije, zadaće i odgovornosti.

(2) Pojedine institucije koje ovom Uredbom postaju tijela u Sustavu mogu istovremeno obavljati funkcije pojedinih tijela u Sustavima upravljanja i kontrole iz članka 5. podstavaka 2. do 5. i 7. Zakona.

Članak 2.

Pojedini pojmovi koji se navode u ovoj Uredbi imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Zakonu, Uredbi (EU) br. 1303/2013 i Uredbi (EU) br. 508/2014.

Članak 3.

(1) Kao nadležne institucije koje vrše ulogu tijela u Sustavu utvrđuju se:

1. središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva – Upravljačko tijelo;

2. središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva – Tijelo za ovjeravanje;

3. pravna osoba s javnim ovlastima nadležna za poslove revizije sustava provedbe programa Europske unije – Tijelo za reviziju.

(2) Nadležna tijela za upravljanje i kontrolu za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (u daljnjem tekstu: Operativni program) iz stavka 1. podstavaka 1. i 2. ovoga članka mogu prenijeti dio svojih funkcija na Posredničko tijelo, zadržavajući pritom punu odgovornost za provedbu funkcija iz svoje nadležnosti. Prijenos funkcija, odnosno zadaće koje će Posredničko tijelo provoditi u okviru pojedinih mjera određenih Operativnim programom uredit će se posebnim sporazumom između tijela koje prenosi funkcije i tijela na koje se funkcije prenose.

(3) Za provedbu prenesenih funkcija Posredničko tijelo je obvezno razviti priručnike o postupanju, za koje Upravljačko tijelo, odnosno Tijelo za ovjeravanje, izdaje prethodnu suglasnost.

(4) Posredničko tijelo dostavlja Upravljačkom tijelu, odnosno Tijelu za ovjeravanje, sve relevantne informacije i dokumente koji se odnose na provedbu prenesenih im funkcija u upravljanju, provedbi, praćenju provedbe i vrednovanju Operativnog programa.

Članak 4.

(1) Upravljačko tijelo, osim funkcija iz članka 50. stavka 8., članka 63. stavaka 2. i 3., članaka 125. i 132., članka 140. stavaka 1. i 2., članka 43. stavka 3., te, ako je primjenjivo, članka 44. stavka 2., članka 46. stavka 1. i članka 70. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013, te funkcija iz članaka 97., 112. i 119. Uredbe (EU) br. 508/2014 u Sustavu obavlja i sljedeće dodatne funkcije:

1. u skladu s člankom 74. stavcima 1. i 2., člankom 122. stavkom 1. i člankom 124. stavcima 1., 4. i 6. Uredbe (EU) br. 1303/2013, osigurava uspostavu Sustava;

2. planira potrebna financijska sredstva za provedbu Operativnog programa sukladno nacionalnim pravilima planiranja i izvršavanja državnog proračuna Republike Hrvatske;

3. koordinira razmjenom iskustava i komunikacijom među tijelima u Sustavu;

4. uspostavlja, nadgleda i unaprjeđuje Sustav, osigurava da je isti uspostavljen u skladu s relevantnim pravilima Europske unije te koordinira aktivnosti koje se odnose na postupak procjene usklađenosti Sustava s navedenim pravilima, o čemu obavještava Europsku komisiju;

5. zahtjeve i uvjete za prihvatljivost izdataka za mjere Operativnog programa u skladu s člankom 65. Uredbe (EU) br. 1303/2013 utvrđuje pravilnicima iz članka 59. stavka 2. podstavka 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/2013 i 14/2014);

6. upravlja rizicima na razini Operativnog programa;

7. analizira slabosti Sustava na temelju izjava o upravljanju i revizorskih mišljenja te koordinira provedbu korektivnih mjera i popratnih aktivnosti;

8. dostavlja Koordinacijskom tijelu u rokovima koje isto odredi sve relevantne informacije i dokumente koje se odnose na upravljanje, praćenje, provedbu i vrednovanje Operativnog programa, uključujući podatke o provjerama operacija, odnosno provedenim postupcima i provjerama koje se odnose na izdatke navedene u izjavi o izdacima, podatke o provedenim aktivnostima informiranja i vidljivosti, podatke o provedenim obrazovnim aktivnostima o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo (u daljnjem tekstu: EFPR) te podatke potrebne za pripremu godišnjeg preglednog sastanka i izvješća o napretku provedbe Partnerskog sporazuma;

9. ako je primjenjivo, u skladu s člankom 61. Uredbe (EU) br. 1303/2013, uspostavlja sustav i metodologiju za praćenje projekata koji ostvaruju prihode;

10. ako je primjenjivo, u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) br. 1303/2013 podnosi Europskoj komisiji zahtjev za sudjelovanjem Europske investicijske banke u aktivnostima pripreme operacija, osobito velikih projekata, financijskih instrumenata i javno-privatnog partnerstva;

11. osniva Odbor za praćenje u skladu s člancima 47. i 48. Uredbe (EU) br. 1303/2013, njime predsjedava i sudjeluje u njegovu radu;

12. ako je primjenjivo, u skladu s člancima 32. do 35. Uredbe (EU) br. 1303/2013 odlučuje o potpori iz EFPR-a lokalnom razvoju pod vodstvom zajednice;

13. ako je primjenjivo, Europskoj komisiji podnosi prijedlog iz članka 59. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

14. ako je primjenjivo, u skladu s člankom 36. Uredbe (EU) br. 1303/2013 određuje jedno ili više Posredničkih tijela za upravljanje i provedbu integriranog teritorijalnog ulaganja;

15. osigurava provedbu Operativnog programa u skladu s primjenjivim nacionalnim pravilima kao i pravilima Europske unije za EFPR;

16. ukoliko se ukaže potreba, predlaže izmjene Operativnog programa, sukladno članku 20. stavku 3. Uredbe (EU) br. 508/2014;

17. odgovorno je za informiranje i komunikaciju s javnosti o provedbi Operativnog programa te, ako je primjenjivo, sudjeluje u izradi komunikacijske strategije za Operativni program sukladno Zakonu i istu provodi u okviru svoje nadležnosti;

18. izrađuje kriterije za odabir operacija te ih podnosi na odobravanje Odboru za praćenje;

19. osigurava dostupnost smjernica Europske komisije iz članka 13. Uredbe (EU) br. 1303/2013 potencijalnim korisnicima;

20. u skladu s člankom 50. i člankom 141. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013, te člankom 114. Uredbe (EU) br. 508/2014 osigurava sastavljanje izvješća o provedbi, njihovo podnošenje Europskoj komisiji te objavljivanje;

21. organizira godišnji pregledni sastanak s Europskom komisijom iz članka 51. Uredbe (EU) br. 1303/2013 te osigurava poduzimanje odgovarajućih mjera sukladno članku 51. stavku 5. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

22. u skladu s člankom 88. stavcima 3. i 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013, podnosi Europskoj komisiji financijski plan i, po potrebi njegove izmjene i/ili dopune te u slučaju opoziva odobrenih sredstava u revidiranom financijskom planu, predlaže Europskoj komisiji raspodjelu umanjenja iznosa potpore;

23. do 31. siječnja i 31. srpnja, elektroničkim putem dostavlja Europskoj komisiji predviđanje iznosa za koji očekuje da će podnijeti zahtjeve za plaćanja za tekuću i narednu financijsku godinu, sukladno članku 98. Uredbe (EU) br. 508/2014;

24. u skladu s člankom 74. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013, osigurava postojanje mehanizama za provjeru pritužbi na provedbu EFPR-a, provodi postupke ispitivanja i rješavanja prigovora koji se odnose na odabir ili provedbu operacija sufinanciranih navedenim fondom, ispituje žalbe koje su obuhvaćene područjem primjene tih mehanizama te obavještava Europsku komisiju o rezultatima takvih ispitivanja;

25. osigurava pravilnu primjenu N+3 pravila po EFPR-u i po Operativnom programu;

26. u skladu s člancima 143. i 146. Uredbe (EU) br. 1303/2013 te člankom 99. Uredbe (EU) br. 508/2014, provodi potrebne financijske korekcije u vezi s pojedinačnim ili sustavnim nepravilnostima te odlučuje o ponovnom iskorištavanju ukinutog doprinosa;

27. ako je primjenjivo, pri provođenju postupka iz članka 145. Uredbe (EU) br. 1303/2013 surađuje s Europskom komisijom te joj dostavlja sve zahtijevane informacije;

28. ako je primjenjivo, u skladu s člankom 87. Uredbe (EU) br. 1303/2013, dostavlja Europskoj komisiji informacije o izuzećima od opoziva odobrenih sredstava;

29. u skladu s člankom 66. Uredbe (EU) br. 1303/2013, osigurava da se potpora, koja se u slučaju povratne pomoći vratila u državni proračun Republike Hrvatske, ponovno koristi u istu svrhu ili u skladu s ciljevima Operativnog programa;

30. ako je primjenjivo, osigurava ispunjenje uvjeta i zahtjeva u pogledu financijskih instrumenata iz članka 37. Uredbe (EU) br. 1303/2013, i u skladu s člankom 37. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013 objavljuje sažetak nalaza i zaključaka prethodne procjene u odnosu na financijske instrumente te ga u informativne svrhe dostavlja Odboru za praćenje;

31. ako je primjenjivo, u skladu s člancima 38. i 39. Uredbe (EU) br. 1303/2013, odlučuje o dodjeli financijskog doprinosa financijskom instrumentu i o njegovoj provedbi te postupa po navedenim odlukama sukladno odredbama Glave IV. Drugog dijela Uredbe (EU) br. 1303/2013;

32. ako je primjenjivo, osigurava dostupnost redovitih izvješća o kontroli iz članka 40. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

33. ako je primjenjivo, donosi potrebne mjere za osiguravanjem da se sredstva vraćena financijskim instrumentima nakon razdoblja prihvatljivosti koriste na način i pod uvjetima iz članka 45. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

34. po potrebi sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti o EFPR-u za tijela državne i javne uprave, pravne osobe s javnim ovlastima, lokalne i područne (regionalne) samouprave i potencijalne prijavitelje te druge dionike;

35. osigurava ispunjenje općih zahtjeva u pogledu vrednovanja iz članka 54. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

36. u skladu s člancima 55. i 57. Uredbe (EU) br. 1303/2013 osigurava provođenje prethodnih (ex ante) vrednovanja, te, ako je primjenjivo, završnih (ex post) vrednovanja;

37. sudjeluje u izradi strategije vrednovanja iz članka 6. stavka 2. točke 10. Zakona te izrađuje plan vrednovanja za Operativni program i osigurava provođenje vrednovanja tijekom programskog razdoblja u skladu s člankom 56. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

38. provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i ako je primjenjivo, povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, te utvrđuje učinkovite i razmjerne mjere za suzbijanje prijevara;

39. ako je ujedno i korisnik u okviru Operativnog programa, u skladu s člankom 125. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 1303/2013, osigurava odgovarajuće razdvajanje funkcija;

40. izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu;

41. u sustav iz članka 125. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke sukladno članku 125. stavku 2. točki (e) Uredbe (EU) br. 1303/2013 te osigurava razmjenu podataka s Europskom komisijom;

42. osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga;

43. osigurava razdvajanje funkcija Upravljačkog tijela i Tijela za ovjeravanje, sukladno članku 123. stavku 5. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

44. dostavlja tijelu nadležnom za koordinaciju aktivnosti upravljanja nepravilnostima informacije o istima, za potrebe članka 122. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

45. nadležno je u vezi s postupanjem u području državnih potpora, vezano uz provedbu EFPR-a, sukladno članku 59. stavku 2. podstavku 4. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/2013 i 14/2014);

46. osigurava kontinuirane izobrazbe djelatnika koji obavljaju poslove vezane EFPR.

(2) Upravljačko tijelo prenosi dio svojih funkcija na Posredničko tijelo, sukladno članku 3. stavku 2. ove Uredbe. Posredničko tijelo je tijelo nadležno za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, te u Sustavu, sukladno prenesenim funkcijama, a ovisno o mjerama odabranima sukladno Operativnom programu, obavlja sljedeće funkcije:

1. surađuje s Koordinacijskim tijelom i Upravljačkim tijelom tijekom provedbe, praćenja i vrednovanja Partnerskog sporazuma i Operativnog programa;

2. sudjeluje u radu Odbora za praćenje;

3. izrađuje upute za korisnike;

4. sudjeluje u odabiru operacija u skladu s člankom 125. stavkom 3. točkama (a) i (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013;

5. potvrđuje, prije no što se operacija odobri, da korisnik sukladno članku 125. stavku 3. točki (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 ima kapacitete za ispunjavanje uvjeta navedenih u dokumentu iz članka 125. stavka 3. točke (e) Uredbe (EU) br. 1303/2013;

6. upoznaje korisnika s njegovim pravima i obvezama u vezi sa sufinanciranjem te mu dostavlja dokumente iz članka 125. stavka 3. točke (e) Uredbe (EU) br. 1303/2013;

7. potvrđuje da se u slučaju iz članka 125. stavka 3. točke (e) Uredbe (EU) br. 1303/2013 poštuje pravo primjenjivo na operaciju;

8. ako je primjenjivo, potvrđuje da operacije odabrane za potporu iz EFPR-a ne uključuju aktivnosti iz članka 125. stavka 3. točke (f) Uredbe (EU) br. 1303/2013;

9. provjerava jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 125. stavka 4. točke (a) Uredbe (EU) br. 1303/2013;

10. provjerava vode li korisnici računovodstveni sustav, odnosno računovodstvenu kodifikaciju sukladno članku 125. stavku 4. točki (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013;

11. ako je primjenjivo, provjerava jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 64. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013;

12. u sustav iz članka 125. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke sukladno članku 125. stavku 2. točki (e) Uredbe (EU) br. 1303/2013;

13. provodi provjere iz članka 125. stavka 5. točke (a) Uredbe (EU) br. 1303/2013;

14. provodi mjere informiranja i komunikacije, u skladu s komunikacijskom strategijom za Operativni program ako je primjenjivo, s posebnim naglaskom na mjere usmjerene korisnicima te provjerava provodi li korisnik navedene mjere na razini projekta;

15. po potrebi sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti o EFPR-u za tijela državne i javne uprave, pravne osobe s javnim ovlastima, lokalne i područne (regionalne) samouprave i potencijalne prijavitelje te druge dionike;

16. sudjeluje u provedbi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te, uzimajući u obzir utvrđene rizike, u provedbi korektivnih mjera i ako je primjenjivo provodi povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama;

17. ako je ujedno i korisnik u okviru Operativnog programa, osigurava odgovarajuće razdvajanje funkcija u skladu s člankom 125. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

18. izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu;

19. osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga;

20. vrši isplate svim korisnicima u okviru Operativnog programa;

21. ako je primjenjivo, u skladu s člankom 66. Uredbe (EU) br. 1303/2013, osigurava zaseban račun ili posebnu računovodstvenu kodifikaciju za potporu koja se u slučaju povratne pomoći vratila u državni proračun Republike Hrvatske;

22. surađuje s Upravljačkim tijelom i Tijelom za ovjeravanje u postupku godišnjeg poravnavanja računa i godišnjeg zatvaranja dovršenih operacija ili izdataka Operativnog programa;

23. sudjeluje u aktivnostima zatvaranja Operativnog programa.

Članak 5.

Tijelo za ovjeravanje, osim funkcija iz članaka 126. i 135. Uredbe (EU) br. 1303/2013 u Sustavu obavlja i sljedeće dodatne funkcije:

1. sudjeluje u radu Odbora za praćenje;

2. u sustav iz članka 125. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke sukladno članku 125. stavku 2. točki (e) Uredbe (EU) br. 1303/2013;

3. ako je primjenjivo, postupa u skladu s člankom 139. stavcima 1. i 10. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

4. ako je primjenjivo, podnosi zahtjev iz članka 24. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

5. izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu;

6. osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga.

Članak 6.

Tijelo za reviziju, osim funkcija iz članka 127. i, ako je primjenjivo članka 40. stavka 3. i članka 148. stavaka 1. i 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013, u Sustavu obavlja i sljedeće dodatne funkcije:

1. surađuje s Europskom komisijom u skladu s člankom 128. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

2. izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu;

3. u sustav iz članka 125. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke sukladno članku 125. stavku 2. točki (e) Uredbe (EU) br. 1303/2013;

4. osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga.

Članak 7.

(1) Upravljačko tijelo je obvezno, u roku od tri mjeseca od dana kada je obaviješteno o odluci Europske komisije kojom je usvojen Operativni program, osnovati Odbor za praćenje za predmetni Operativni program.

(2) Tijelo za reviziju, Tijelo za ovjeravanje i Upravljačko tijelo za Operativni program obavezni su izraditi i, nakon stupanja na snagu ove Uredbe, dostaviti strategije organizacijskog razvoja Koordinacijskom tijelu u roku koji isto odredi.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/115

Urbroj: 50301-05/25-14-3

Zagreb, 30. listopada 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.