Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

NN 129/2014 (3.11.2014.), Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2440

Na temelju članka 7. stavka 7. podstavka 5. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 92/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. listopada 2014. godine donijela

UREDBU

O TIJELIMA U SUSTAVU UPRAVLJANJA I KONTROLE KORIŠTENJA EUROPSKOG POLJOPRIVREDNOG FONDA ZA RURALNI RAZVOJ

Članak 1.

Ovom se Uredbom utvrđuje provedba Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20. 12. 2013., u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013), Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013), Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013., u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013) i Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014 od 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, pravila o kontroli, jamstava i transparentnosti (SL L 255, 28. 8. 2014., u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 908/2014), utvrđuju institucije koje imaju ulogu tijela u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: EPFRR) navedenom u članku 5. podstavku 7. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Zakon), te se razrađuju njihove funkcije, zadaće i odgovornosti.

Članak 2.

Pojedini pojmovi koji se navode u ovoj Uredbi imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Zakonu, Uredbi (EU) br. 1303/2013, Uredbi (EU) br. 1305/2013, Uredbi (EU) br. 1306/2013 te u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 908/2014.

Članak 3.

(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove poljoprivrede i ruralnog razvoja jest Upravljačko tijelo za Program ruralnog razvoja iz članka 4. stavka 2. točke 4. Zakona (u daljnjem tekstu: Program).

(2) Upravljačko tijelo, osim funkcija iz članka 66. Uredbe (EU) br. 1305/2013 u Sustavu obavlja i sljedeće dodatne funkcije:

1. osigurava dostupnost smjernica Europske komisije (u daljnjem tekstu: Komisija) potencijalnim korisnicima u skladu s člankom 13. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

2. ako je primjenjivo, podnosi Komisiji zahtjev za sudjelovanjem Europske investicijske banke u aktivnostima pripreme operacija, osobito velikih projekata, financijskih instrumenata i javno-privatnog partnerstva u skladu s člankom 31. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

3. ako je primjenjivo, u skladu s člancima 32. do 35. Uredbe (EU) br. 1303/2013, odlučuje o potpori iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj lokalnom razvoju pod vodstvom zajednice i imenuje odbor za procjenu i odobravanje strategija lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice u skladu s člankom 33. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

4. ako je primjenjivo, osigurava ispunjenje uvjeta i zahtjeva u pogledu financijskih instrumenata iz članka 37. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

5. ako je primjenjivo, u skladu s člankom 38. stavkom 1. i člankom 39. Uredbe (EU) br. 1303/2013 odlučuje o dodjeli financijskog doprinosa financijskom instrumentu i o njegovoj provedbi te postupa po navedenim odlukama sukladno odredbama Glave IV. Drugog dijela Uredbe (EU) br. 1303/2013;

6. ako je primjenjivo, osigurava dostupnost redovitih izvješća o provedbi kontrole na licu mjesta zaprimljenih od tijela kojima je povjerena provedba financijskih instrumenta u skladu s člankom 40. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

7. ako je primjenjivo, donosi potrebne mjere za osiguravanjem da se sredstva vraćena financijskim instrumentima nakon razdoblja prihvatljivosti koriste na način i pod uvjetima iz članka 45. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

8. ako je primjenjivo, dostavlja Komisiji posebno izvješće o operacijama koje sadrže financijske instrumente kao prilog godišnjem izvješću o provedbi u skladu s člankom 46. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

9. osniva Odbor za praćenje u skladu s člankom 47. stavcima 1. i 2., predsjeda njime u skladu s člankom 48. stavcima 1., 2. i 5. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i sudjeluje u njegovu radu u skladu s člancima 72. i 74. Uredbe (EU) br. 1305/2013;

10. u skladu s člankom 50. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i s člankom 75. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1305/2013 podnosi Komisiji godišnja izvješća o provedbi Programa;

11. ako je primjenjivo, za djelokrug provedbe Programa organizira godišnji pregledni sastanak iz članka 51. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013 te osigurava poduzimanje odgovarajućih mjera sukladno članku 51. stavku 5. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

12. osigurava ispunjenje općih zahtjeva u pogledu vrednovanja iz članka 54. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

13. osigurava provođenje prethodnih (ex ante) vrednovanja u skladu s člankom 55. stavcima 1. i 2. te ako je primjenjivo, završnih (ex post) vrednovanja u skladu s člankom 57. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

14. izrađuje plan vrednovanja za Program i osigurava provođenje vrednovanja tijekom programskog razdoblja u skladu s člankom 56. stavcima 1., 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i u skladu s člankom 76. stavcima 2. i 3. te člancima 77. i 78 . Uredbe (EU) br. 1305/2013;

15. upravlja tehničkom pomoći za provedbu Programa za ispunjenje funkcija iz članka 59. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i za troškove pripremnih aktivnosti za razgraničavanje područja s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima iz članka 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 u skladu s člankom 51. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013;

16. ako je primjenjivo, uspostavlja sustav i metodologiju za praćenje projekata koji ostvaruju prihode u skladu s člankom 61. stavkom 3. točkama (a) i (b) te podstavcima 5. i 6. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

17. zahtjeve i uvjete za prihvatljivost izdataka za mjeru/e Programa u skladu s člankom 65. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i u skladu s člancima 60. i 61. Uredbe (EU) br. 1305/2013 utvrđuje pravilnicima iz članka 30. stavka 2. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 80/2013, 41/2014 i 107/2014);

18. ako je primjenjivo, osigurava da se potpora, koja se u slučaju povratne pomoći vratila u državni proračun Republike Hrvatske, ponovno koristi u istu svrhu ili u skladu s ciljevima Programa u skladu s člankom 66. podstavkom 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

19. osigurava uspostavu Sustava za Program sukladno odredbi članka 74. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013 primjenjujući načelo dobroga financijskog upravljanja u skladu s člancima 72. i 74. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

20. osigurava provedbu Programa u skladu s primjenjivim nacionalnim pravilima kao i pravilima Europske unije za EPFRR u skladu s člankom 74. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

21. osigurava postojanje mehanizama za provjeru pritužbi na provedbu EPFRR-a, provodi postupke ispitivanja i rješavanja prigovora koji se odnose na odabir ili provedbu operacija sufinanciranih EPFRR-om, ispituje žalbe koje su obuhvaćene područjem primjene tih mehanizama te obavještava Komisiju o rezultatima takvih ispitivanja u skladu s člankom 74. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

22. ako je primjenjivo, dostavlja Komisiji informacije o izuzećima od opoziva odobrenih sredstava do 31. siječnja za iznose koje je prijavila do kraja prethodne godine u skladu s člankom 87. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i u skladu s člankom 38. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1306/2013;

23. u suradnji s akreditiranom Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: akreditirana Agencija za plaćanja), podnosi Komisiji financijski plan i po potrebi njegove izmjene i/ili dopune te u slučaju opoziva odobrenih sredstava u revidiranom financijskom planu, predlaže Komisiji raspodjelu umanjenja iznosa potpore u skladu s člankom 88. stavcima 3. i 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

24. koordinira postupke izrade i izmjena i/ili dopuna kriterija za odabir operacija te ih podnosi na odobravanje Odboru za praćenje u skladu s člankom 49. Uredbe (EU) br. 1305/2013;

25. definira »ruralno područje« na razini Programa sukladno odredbi članka 50. Uredbe (EU) br. 1305/2013;

26. u suradnji s akreditiranom Agencijom za plaćanja, procjenjuje mogućnosti kontrole i prethodnog nadzora mjera i nadzora mjera tijekom provedbe Programa u skladu s člankom 62. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1305/2013;

27. prati i osigurava pravilnu primjenu N+3 pravila kako bi se ograničio automatski opoziv proračunskog izdvajanja za Program koji nije iskorišten prema ovlastima Komisije u skladu s člankom 38. stavkom 4. točkama (a) i (b) Uredbe (EU) br. 1306/2013;

28. u suradnji s akreditiranom Agencijom za plaćanja, radi zaštite financijskih interesa Europske unije upravlja utvrđenim nepravilnostima i rizicima na razini Programa u skladu s člankom 58. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013;

29. ako je primjenjivo, obavještava Komisiju o donesenim odredbama i poduzetim mjerama u skladu s člankom 58. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013;

30. u suradnji s akreditiranom Agencijom za plaćanja, dostavlja Koordinacijskom tijelu, u smislu članka 6. Zakona, u rokovima koje isto odredi, sve relevantne informacije i dokumente koji se odnose na upravljanje, praćenje, provedbu i vrednovanje Programa, uključujući podatke o provjerama operacija odnosno provedenim postupcima i provjerama koje se odnose na izdatke navedene u izjavi o izdacima, podatke o provedenim aktivnostima informiranja i vidljivosti, podatke o provedenim obrazovnim aktivnostima o EPFRR-u te podatke potrebne za pripremu godišnjeg preglednog sastanka i izvješća o napretku provedbe Partnerskog sporazuma;

31. analizira slabosti Sustava na temelju izjava o upravljanju i revizorskih mišljenja te koordinira provedbu preventivnih i korektivnih mjera radi ublažavanja utjecaja i učinka identificiranih rizika;

32. u skladu s komunikacijskim planom za Program provodi mjere informiranja i komunikacije te osigurava da su krajnji korisnici, odnosno korisnici na razini operacije, proveli navedene mjere;

33. u suradnji s akreditiranom Agencijom za plaćanja, po potrebi sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti o EPFRR-u za tijela državne i javne uprave, pravne osobe s javnim ovlastima, lokalne i područne (regionalne) samouprave i potencijalne prijavitelje te druge dionike;

34. osigurava kontinuirane izobrazbe djelatnika koji obavljaju poslove vezane uz EPFRR;

35. sudjeluje na relevantnim sjednicama odbora, vijeća i radnih skupina organiziranim od Komisije za provedbu mjera iz Programa;

36. u suradnji s akreditiranom Agencijom za plaćanja izrađuje upute za korisnike prilikom objave natječaja.

Članak 4.

(1) Pravna osoba s javnim ovlastima nadležna za poslove revizije sustava provedbe programa Europske unije jest Tijelo za ovjeravanje u smislu članka 9. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

(2) Tijelo za ovjeravanje u Sustavu obavlja funkciju revizorskog tijela koje daje mišljenje, o cjelovitosti, točnosti i istinitosti godišnjih financijskih izvještaja akreditirane Agencije za plaćanja kao i pravilnom funkcioniranju sustava unutarnje kontrole akreditirane Agencije za plaćanja i o zakonitosti i pravilnosti rashoda za koje je od Komisije zatražen povrat troškova sukladno članku 9. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

(3) Tijelo za ovjeravanje, osim funkcija iz članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 u Sustavu obavlja i sljedeće dodatne funkcije:

1. dostavlja revizijska izvješća središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove poljoprivrede i ruralnog razvoja;

2. ako je primjenjivo, za djelokrug provedbe Programa sudjeluje na preglednom sastanku s Komisijom iz članka 51. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Članak 5.

(1) Pravna osoba s javnim ovlastima nadležna za poslove operativne provedbe mjera tržišne i strukturne potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sukladno Zakonu o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju jest akreditirana Agencija za plaćanja u smislu članka 7. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

(2) Akreditirana Agencija za plaćanja, osim funkcija iz članka 7. Uredbe (EU) br. 1306/2013 u Sustavu obavlja i sljedeće dodatne funkcije:

1. u suradnji s Upravljačkim tijelom, podnosi Komisiji financijski plan i po potrebi njegove izmjene i/ili dopune te u slučaju opoziva odobrenih sredstava u revidiranom financijskom planu, predlaže Komisiji raspodjelu umanjenja iznosa potpore u skladu s člankom 88. stavcima 3. i 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

2. pri izračunu isplata isključuje iznos dvostrukog financiranja u skladu s člankom 28. stavkom 6. podstavkom 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013;

3. obavlja sva plaćanja korisnicima u okviru Programa uključujući isplatu predujma u visini od 50% iznosa javne potpore ako je ta mogućnost obuhvaćena Programom u skladu s člankom 42. stavkom 2. i člankom 45. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1305/2013;

4. surađuje s Upravljačkim tijelom u provedbi procjene mogućnosti kontrole i prethodnog nadzora mjera i nadzora mjera tijekom provedbe Programa u skladu s člankom 62. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1305/2013;

5. priprema prijelazne izjave o rashodima za Program i šalje ih Komisiji izravno u roku koji određuje Komisija u skladu s člankom 36. Uredbe (EU) br. 1306/2013;

6. vodi zasebne računovodstvene evidencije na odvojenom računu za izdatke EPFRR-a sukladno članku 44. Uredbe (EU) br. 1306/2013;

7. na zahtjev Komisije stavlja na raspolaganje sve potrebne podatke o funkcioniranju EPFRR-a te poduzima odgovarajuće mjere za olakšavanje provjera koje Komisija smatra primjernima uključujući dostavljanje relevantnog nacionalnog pravnog okvira i podataka o uočenim nepravilnostima i slučajevima sumnje na prijevaru u skladu s člankom 48. Uredbe (EU) br. 1306/2013;

8. osigurava dostupnost pratećih dokumenata o izvršenim plaćanjima i provedenim provjerama u skladu s odredbama članka 49. Uredbe (EU) br. 1306/2013;

9. zahtjeva povrat financijskih sredstava od korisnika u slučaju neopravdanih plaćanja i iste evidentira u knjizi dužnika u skladu s člankom 54. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013;

10. provodi financijske prilagodbe, cjelovitim ili djelomičnim ukidanjem predmetnog financiranja Europske unije u skladu s člankom 56. Uredbe (EU) br. 1306/2013;

11. provodi administrativne provjere zahtjeva za potporu, zahtjeva za predujam, zahtjeva za isplatu i provjere na licu mjesta, kako bi se osigurala usklađenost s propisima koji upravljaju Programom u skladu s člankom 58. stavkom 2. i člankom 59. Uredbe (EU) br. 1306/2013;

12. u suradnji s Upravljačkim tijelom, radi zaštite financijskih interesa Europske unije upravlja utvrđenim nepravilnostima i rizicima na razini Programa u skladu s člankom 58. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013;

13. ako je primjenjivo, primjenjuje administrativne kazne u skladu s člankom 63. stavkom 2. i člankom 64. Uredbe (EU) br. 1306/2013;

14. evidentira primitke vezane uz položena jamstva, prati promjene na računu proračuna vezane uz navedene primitke te upravlja sredstvima osiguranja u skladu s člankom 66. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013;

15. uspostavlja, osigurava i primjenjuje elemente integriranog sustava upravljanja i kontrole u skladu s člancima 67. – 73. Uredbe (EU) br. 1306/2013;

16. priprema i dostavlja Komisiji plan potrebnih sredstava tijekom godine, te plan potrebnih sredstava u sljedećoj financijskoj godini u skladu s člankom 102. stavkom 1. točkom (c) podstavkom ii. Uredbe (EU) br. 1306/2013;

17. priprema i dostavlja Komisiji periodične izjave o rashodima/izdacima u skladu s člankom 102. stavkom 1. točkom (c) podstavkom i. Uredbe (EU) br. 1306/2013 koje su ujedno i zahtjevi za plaćanje te na temelju utvrđenih rashoda za izvršena plaćanja potražuje povrat troškova od Komisije;

18. priprema i dostavlja Komisiji godišnje financijske izvještaje u skladu s člankom 102. stavkom 1. točkom (c) podstavcima iii. i iv., te podtočkom 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013;

19. primjenjuje ispravan tečaj za preračunavanje iznosa potpore u skladu s člankom 106. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013;

20. u suradnji s Upravljačkim tijelom i drugim tijelima s javnim ovlastima osigurava sve potrebne podatke kako bi se omogućio nadzor i vrednovanje mjera Programa u skladu s člankom 110. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1306/2013;

21. u suradnji s Upravljačkim tijelom, dostavlja Koordinacijskom tijelu, u rokovima koje isto odredi, sve relevantne informacije i dokumente koji se odnose na upravljanje, praćenje, provedbu i vrednovanje Programa, uključujući podatke o provjerama operacija, odnosno provedenim postupcima i provjerama koje se odnose na izdatke navedene u izjavi o izdacima, podatke o provedenim aktivnostima informiranja i vidljivosti, podatke o provedenim obrazovnim aktivnostima o EPFRR-u te podatke potrebne za pripremu godišnjeg preglednog sastanka i izvješća o napretku provedbe Partnerskog sporazuma;

22. osigurava godišnje završno objavljivanje korisnika EPFRR-a u skladu s člancima 111. – 113. Uredbe (EU) br. 1306/2013;

23. priprema druge izvještaje za potrebe Komisije, kao i izvještaje temeljem važećih propisa Republike Hrvatske;

24. osigurava razvoj i održavanje sigurnoga elektroničkog sustava za prikupljanje podataka vezanih uz provedbu Programa potrebnih za izvještavanje Komisije i drugih relevantnih tijela, te za potrebe praćenja i ocjene (vrednovanja) Programa;

25. osigurava ključne informacije o provedbi Programa u elektroničkom obliku, o svakoj djelatnosti koja je odabrana za financiranje, kao i o izvršenim djelatnostima koje su potrebne za aktivnosti praćenja i vrednovanja, uključujući ključne podatke o svakom korisniku i operaciji;

26. sudjeluje u pripremi pravilnika iz članka 3. stavka 2. točke 17. ove Uredbe za mjeru/e Programa;

27. objavljuje natječaje za provedbu mjera iz Programa;

28. priprema izvješća za Upravljačko tijelo, Koordinacijsko tijelo i Komisiju o provedenim aktivnostima u postupku odobravanja isplata i utrošenim sredstvima;

29. u suradnji s Upravljačkim tijelom, priprema planove trošenja financijskih sredstava te prati i osigurava korištenje istih uzimajući u obzir N+3 pravilo;

30. sudjeluje u radu Odbora za praćenje;

31. u suradnji s Upravljačkim tijelom, sudjeluje u provedbi mjere informiranja i komunikacije u skladu s komunikacijskim planom za Program, s posebnim naglaskom na mjere usmjerene korisnicima te provjerava provodi li korisnik navedene mjere na razini operacije;

32. u suradnji s Upravljačkim tijelom, po potrebi sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti o EPFRR-u za tijela državne i javne uprave, pravne osobe s javnim ovlastima, lokalne i područne (regionalne) samouprave i potencijalne prijavitelje te druge dionike;

33. u suradnji s Upravljačkim tijelom, osigurava kontinuirane izobrazbe djelatnika koji obavljaju poslove vezane uz EPFRR;

34. sudjeluje na relevantnim sjednicama odbora, vijeća i radnih skupina organiziranim od strane Komisije za provedbu mjera iz Programa;

35. provodi postupke izmjena i poboljšanja u Sustavu vezanih uz provedbu EPFRR-a prema izmjenama nacionalnog zakonodavstva;

36. provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike i korektivne mjere;

37. izrađuje pisane procedure i kontrolne liste, te osigurava odgovarajući revizijski trag u skladu s važećim akreditacijskim kriterijima;

38. u suradnji s Upravljačkim tijelom, izrađuje upute za korisnike prilikom objave natječaja;

39. priprema zahtjeve za povlačenje sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske i priprema naloge za isplatu na bankovne račune korisnika, te provodi elektronsko plaćanje.

Članak 6.

Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove poljoprivrede i ruralnog razvoja jest Tijelo nadležno za akreditaciju Agencije za plaćanja u skladu s člankom 1. stavkom 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014.

Članak 7.

(1) Upravljačko tijelo je obvezno, u roku od tri mjeseca od dana kada je obaviješteno o odluci Komisije kojom je usvojen Program, osnovati Odbor za praćenje provedbe istoga.

(2) Tijelo za ovjeravanje i Upravljačko tijelo za Program u suradnji s akreditiranom Agencijom za plaćanja obavezni su izraditi i, nakon stupanja na snagu ove Uredbe, dostaviti strategije organizacijskog razvoja Koordinacijskom tijelu u roku koji isto odredi.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/116

Urbroj: 50301-05/25-14-3

Zagreb, 30. listopada 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.