Pravilnik o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u faktoring društvu i drugoj pravnoj osobi

NN 129/2014 (3.11.2014.), Pravilnik o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u faktoring društvu i drugoj pravnoj osobi

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2454

Na temelju članka 31. stavka 2. i članka 38. stavka 3. Zakona o faktoringu (»Narodne novine«, br. 94/14, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 24. listopada 2014. donosi

PRAVILNIK

O IZDAVANJU SUGLASNOSTI ZA STJECANJE KVALIFICIRANOG UDJELA U FAKTORING DRUŠTVU I DRUGOJ PRAVNOJ OSOBI

Uvodne odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se propisuje:

1. dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela i kriteriji na temelju kojih se procjenjuje primjerenost i financijsko stanje namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela u faktoring društvu.

2. dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela i kriteriji na temelju kojih se procjenjuje primjerenost i financijsko stanje pravne osobe u kojoj faktoring društvo stječe kvalificirani udjel.

(2) Zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela mora sadržavati podatak o visini udjela (izraženo u nominalnom i postotnom iznosu) koji se namjerava steći i odgovarajuću dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom.

(3) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i u slučaju postupanja po zahtjevu za povećanje kvalificiranog udjela prema odredbama članaka 29. i 38. Zakona.

Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u faktoring društvu

Članak 2.

(1) Pravna osoba kao namjeravani stjecatelj, dužna je zahtjevu za stjecanje kvalificiranog udjela u faktoring društvu priložiti:

1. izvadak iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra u izvorniku ili ovjerenoj preslici (ne stariji od tri mjeseca), a za stranu pravnu osobu izvadak iz drugog odgovarajućeg registra, u izvorniku ili ovjerenoj preslici i u prijevodu od strane ovlaštenog sudskog tumača (ne stariji od tri mjeseca)

2. ispis iz registra dioničara (knjige dionica) ili knjige udjela u izvorniku ili ovjerenoj preslici s popisom fizičkih osoba krajnjih dioničara odnosno imatelja poslovnih udjela s navedenim sljedećim podacima: ime i prezime, adresa stanovanja, odnosno prebivališta te drugi identifikacijski podaci, ukupni nominalni iznos dionica i postotni udio u temeljnom kapitalu namjeravanog stjecatelja,

3. popis osoba koje su u smislu Zakona u odnosu povezanosti s namjeravanim stjecateljem, te opis načina povezanosti,

4. financijske izvještaje za posljednje tri poslovne godine, odnosno ukoliko je društvo osnovano unutar protekle tri godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja, a ukoliko navedeni financijski izvještaji podliježu obvezi revizije, prilažu se revidirani financijski izvještaji,

5. ako je od zadnjeg godišnjeg financijskog izvještaja prošlo više od 9 mjeseci, financijske izvještaje za tekuću godinu,

6. dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina, odnosno izvor financiranja,

7. izjavu da nije pokrenut ili otvoren stečajni postupak ili postupak predstečajne nagodbe nad namjeravanim stjecateljem,

8. podatke o prekršajnoj (ne)osuđivanosti namjeravanog stjecatelja, o tome vodi li se protiv namjeravanog stjecatelja prekršajni ili kazneni postupak te o tome da namjeravani stjecatelj nije pravomoćno osuđen za kaznena djela propisana Zakonom o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) i Zakonom o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13), te za sljedeća kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine« broj 125/11 i 144/12):

– kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari i kazneno djelo oštećenja tuđe stvari), kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti,

– kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva,

– kaznena djela protiv gospodarstva,

– kaznena djela krivotvorenja,

– kaznena djela protiv službene dužnosti,

– kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja,

– kaznena djela iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, broj 125/11 i 144/12) koja su u pravnom kontinuitetu s navedenim kaznenim djelima iz točke d) ovoga članka, a za stranu osobu izjavu da nije pokrenuta istraga odnosno da se ne vodi kazneni postupak niti je pravomoćno osuđena za djela koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju navedenim kaznenim djelima,

9. kada je to primjenjivo, mišljenje ili suglasnost nadležnog tijela iz države članice ili treće države o namjeravanom stjecanju,

10. potvrdu o plaćanju administrativne pristojbe i naknade,

11. drugu dokumentaciju na zahtjev Agencije.

(2) Fizička osoba kao namjeravani stjecatelj, za stjecanje kvalificiranog udjela u faktoring društvu dužna je priložiti:

1. presliku osobne iskaznice ili putovnice, odnosno za stranog državljanina presliku osobne iskaznice ili putne isprave u skladu s odredbama Zakona o strancima (»Narodne novine«, broj 130/2011, 74/2013);

2. životopis namjeravanog stjecatelja koji uključuje osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja odnosno prebivališta i druge identifikacijske podatke stjecatelja), popis svih pravnih osoba u kojima je bio ili je još uvijek zaposlen, član uprave ili nadzornog odbora, prokurist te u kojima je bio ili je još uvijek imatelj kvalificiranog udjela,

3. uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca), odnosno za stranog državljanina uvjerenje nadležnog tijela države čiji je državljanin (ne starije od tri mjeseca),

4. podatke kao pod stavkom 1. točkom 8. ovoga članka,

5. popis osoba koje su u smislu Zakona, u odnosu povezanosti s namjeravanim stjecateljem, te opis načina povezanosti,

6. dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina, odnosno izvor financiranja,

7. potvrdu o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi,

8. drugu dokumentaciju na zahtjev Agencije.

(3) Strane isprave iz ovog članka dostavljaju se prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, a strane isprave iz stavka 1. točke 1. i 9. ovoga članka i iz stavka 2. točke 3. ovoga članka dostavljaju se i ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine).

(4) Podatkom iz stavka 1. točke 8. i stavka 2. točke 4. ovoga članka, smatrat će se podatak iz kaznene ili prekršajne evidencije nadležnog tijela odgovarajuće države, koji nije stariji od tri mjeseca, a ako se takav podatak prema propisima te države ne može dobiti, izjava pravne ili fizičke osobe na koju se podatak odnosi, koja nije starija od mjesec dana.

(5) Ako se radi o stjecanju kvalificiranog udjela koje omogućava prevladavajući utjecaj ili kontrolu nad poslovanjem faktoring društva, namjeravani stjecatelj je, na zahtjev Agencije, dužan uz dokumentaciju iz stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika, zahtjevu priložiti i:

1. poslovni plan i strategiju faktoring društva u kojem stječe kvalificirani udjel s projekcijom bilance, računa dobiti i gubitka te izračuna kapitala za prve tri poslovne godine (obrasci su dostupni na službenoj web-stranici Agencije),

2. promjene u upravljačkoj, organizacijskoj i kadrovskoj strukturi, ako se planiraju,

3. plan aktivnosti na području informacijske tehnologije, ako se planiraju promjene.

Članak 3.

Ako je namjeravani stjecatelj matično društvo odnosno nadređena osoba u grupi, dužan je dostaviti dokumentaciju iz članka 2. stavka 1. točaka 4. i 5. ovog Pravilnika izrađenu na konsolidiranoj osnovi.

Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu faktoring društva za stjecanje kvalificiranog udjela u drugoj pravnoj osobi

Članak 4.

Faktoring društvo, kao namjeravani stjecatelj, za stjecanje kvalificiranog udjela u drugoj pravnoj osobi dužno je zahtjevu priložiti dokumentaciju iz članka 2. stavka 1. i članka 3. Pravilnika, a koja se, na odgovarajući način, odnosi na pravnu osobu u kojoj se stječe kvalificirani udjel.

Ostala dokumentacija

Članak 5.

Osim dokumentacije iz članaka 2., 3. i 4. ovog Pravilnika, Agencija može, na temelju članka 36. Zakona, tijekom postupka obrade zahtjeva zatražiti i drugu dokumentaciju koju ocijeni potrebnom za odlučivanje o izdavanju suglasnosti, uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koju prikupljaju obveznici tog zakona.

Kriteriji na temelju kojih se procjenjuje primjerenost i financijsko stanje stjecatelja kvalificiranog udjela u faktoring društvu i pravne osobe u kojoj faktoring društvo stječe kvalificirani udjel

Članak 6.

Pri odlučivanju o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u faktoring društvu, Agencija procjenjuje primjerenost i financijsko stanje namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela prema sljedećim kriterijima:

1. ugledu namjeravanog stjecatelja,

2. ugledu, iskustvu i odgovarajućim sposobnostima osoba koje će nakon stjecanja voditi poslovanje faktoring društva ako će doći do takvih promjena,

3. financijskom stanju namjeravanog stjecatelja,

4. procjene o mogućnostima faktoring društva da se pridržava, odnosno nastavi pridržavati odredbi Zakona i drugih zakona i propisa primjenjivih na poslovanje faktoring društva,

5. postojanja opravdanih razloga za sumnju u skladu s propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, da bi se predmetnim stjecanjem kvalificiranog udjela provodilo ili pokušavalo provesti pranje novca ili financiranje terorizma, ili da bi predmetno stjecanje kvalificiranog udjela moglo povećati rizik od pranja novca ili financiranja terorizma.

Članak 7.

(1) Agencija će procijeniti ugled namjeravanog stjecatelja pravne osobe na temelju dokumentacije iz članka 2. stavka 1. točaka 3., 7. i 8., a fizičke osobe na temelju dokumentacije iz stavka 2. točaka 3., 4. i 5. istog članka ovoga Pravilnika.

(2) Pri procjenjivanju uvjeta iz članka 2. stavka 1. točke 8. i stavka 2. točke 4., Agencija će uzeti u obzir i sve dostupne informacije vezane uz vrstu presude, stupanj u kojem se postupak nalazi i izjavljene pravne lijekove, izrečenu sankciju, učinke rehabilitacijskih mjera, postojeće otežavajuće i olakotne okolnosti slučaja, značaj prijestupa ili prekršaja, razdoblje koje je proteklo od vremena počinjenja djela i ponašanje osobe u tom vremenu. Dodatno, Agencija će voditi računa i o većem broju lakših djela koja pojedinačno ne narušavaju, ali zajedno mogu narušiti dobar ugled osobe. Agencija će uzeti u obzir podatke o svim relevantnim dosadašnjim mjerama, osudama i postupcima u vezi s društvom ili fizičkom osobom stjecateljem, a koje je provela ili provodi Agencija ili drugo nadležno tijelo.

(3) Pri procjeni ugleda namjeravanog stjecatelja fizičke osobe, Agencija će analizirati informacije koje upućuju na nekorektno ponašanje u dosadašnjem profesionalnom radu, a naročito na netransparentno postupanje i nesuradnju s nadležnim tijelima, uskraćivanje ili oduzimanje licencije za obavljanje rukovodećih funkcija ili obavljanja stručnih zanimanja ili djelatnosti te, ako je izvedivo, analizirat će i razloge otkaza ugovora o radu, smjene s ključne ili slične funkcije i zabrane vođenja poslova ili zastupanja pravne osobe izrečene od nadležnog tijela.

(4) Financijsko stanje namjeravanog stjecatelja pravne osobe procjenjuje se na temelju dokumentacije iz članka 2. stavka 1. točaka 2., 3., 4., 5., 6. i 7., a fizičke osobe na temelju dokumentacije iz stavka 2. točaka 2., 5. i 6. istog članka Pravilnika.

(5) Pri procjeni uvjeta iz članka 6. točke 3. ovoga Pravilnika, Agencija će uzeti u obzir financijsku stabilnost namjeravanog stjecatelja, analizirajući:

1. dovodi li imovina u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti,

2. nalazi li se osoba na popisu neurednih dužnika (npr. HROK, lista poreznih dužnika Ministarstva financija, crna lista, kreditni registri i sl., a za strane osobe na odgovarajućim evidencijama),

3. je li nad imovinom osobe pokrenut i proveden ovršni ili stečajni postupak ili osobnog bankrota, ili postupak predstečajne nagodbe,

4. velika ulaganja ili izloženosti i dobivene zajmove i kredite,

5. druge podatke koji dovode u sumnju financijsku stabilnost namjeravanog stjecatelja.

(6) U odnosu na kriterij o mogućnostima faktoring društva da se pridržava, odnosno nastavi pridržavati odredbi Zakona i drugih zakona i propisa primjenjivih na poslovanje faktoring društva, Agencija će, temeljem cjelokupne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev, analizirati da li postoje okolnosti koje ukazuju na činjenicu da bi namjeravano stjecanje moglo negativno utjecati na faktoring društvo, u smislu da bi mu pridržavanje odredbi Zakona i njegovih provedbenih propisa, iz bilo kojih razloga, moglo biti otežano ili čak onemogućeno.

(7) Ispunjavanje kriterija primjerenosti namjeravanog stjecatelja iz članka 6. točke 5. ovoga Pravilnika, procjenjuje se primjenom zakona i drugih propisa koji reguliraju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

(8) Odredbe članaka 6. i 7. ovog Pravilnika se, na odgovarajući način, primjenjuju i u slučaju kada se radi o zahtjevu faktoring društva za stjecanje kvalificiranog udjela u drugoj osobi, a kada se procjenjuje pravna osoba u kojoj faktoring društvo stječe kvalificirani udjel.

Završna odredba

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/93

Urbroj: 326-01-550-14-1

Zagreb, 24. listopada 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.