Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti

NN 130/2014 (5.11.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2456

Na temelju članka 107. stavka 9., članka 109. stavka 6., članka 115. stavka 6., članka 117. stavka 3. i članka 124. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/13. i 148/13.), ministar poljoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI VETERINARSKE ORGANIZACIJE, VETERINARSKA PRAKSA I VETERINARSKA SLUŽBA U SUSTAVU PROVEDBE VETERINARSKE DJELATNOSTI

Članak 1.

U cijelom tekstu Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti (»Narodne novine«, broj 103/13.) riječi: »epizootiološko područje« zamjenjuju se riječima: »područje regionalne samouprave«, a riječi »epizootiološka jedinica« zamjenjuju se riječima: »jedinica lokalne samouprave« u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

U članku 3. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Male životinje – mesojedi i druge životinje koje se uzgajaju i drže zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te životinje, odnosno kućni ljubimci, osim kopitara, te laboratorijske životinje«;

Točka 5. mijenja se i glasi:

»5. Velike životinje – farmske životinje i kopitari«;

U točki 8. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se točka sa zarezom i dodaju se točke 9. i 10. koje glase:

»9. Farmske životinje – domaće životinje vrste goveda, svinje, ovce, koze, perad, kunići, ribe, rakovi, žabe, puževi, školjkaši, pčele, dudov svilac, kukci oprašivači, divljač i divlje životinje koji se uzgajaju i drže radi proizvodnje hrane, hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, te u druge gospodarske svrhe kao i za korištenje u pokusima;«

10. Kopitari – divlji ili udomaćeni sisavci s kopitima koji pripadaju svim vrstama roda Equus porodice Equidae, te njihovi križanci.«.

Članak 3.

U članku 7. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Prostorije objekata iz stavka 5. ovoga članka u koje se ne dovode životinje ne moraju biti smještene u prizemlju zgrade ako s ostalim prostorijama čine funkcionalnu cjelinu u skladu s člankom 9. stavkom 1. ovoga Pravilnika.«.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 7. i 8.

Članak 4.

U članku 9. stavku 2. točka 8. mijenja se i glasi:

»8. u prostorijama se mora osigurati grijanje i hlađenje prostorija.«.

Članak 5.

U članku 10. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Pravna ili fizička osoba koja obavlja veterinarsku djelatnost mora osigurati popis, specifikaciju, održavanje i kalibraciju instrumenata i opreme u skladu s Prilogom Poglavljem IV. točkom 2. podtočkom B) ovoga Pravilnika.«.

Stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavci 6., 7., 8., 9., 10. i 11. postaju stavci 5., 6., 7., 8., 9. i 10.

Članak 6.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»Prostorija za izolaciju malih životinja mora se urediti kao posebna prostorija unutar objekta ili u dvorištu, s vratima koja se mogu zaključati, uz mogućnost individualnog držanja najmanje dvije male životinje u zatvorenim boksovima, odnosno kavezima s punim pregradama, primjerenim vrsti, veličini i potrebama životinje, kojima je omogućen nesmetan pristup, pranje i održavanje.«.

Članak 7.

U članku 27. stavku 2. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. prostor ili prostorija za pohranu lijekova i drugog sanitetskog materijala;«.

Članak 8.

U članku 32. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članaka veterinarska ambulanta može se osnovati i za pružanje usluga zdravstvene zaštite u peradarstvu, pčelarstvu i akvakulturi.«.

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4., i 5..

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Veterinarska ambulanta iz stavka 2. ovoga članka mora udovoljavati uvjetima propisanim odredbama ovoga Pravilnika za veterinarske ambulante, a koji se primjenjuju ovisno o skupini životinja za koju se osniva.«.

Članak 9.

Iza članka 43. dodaje se članak 43.a koji glasi:

»Članak 43.a

»(1) Veterinar, ovlašteni veterinar i veterinarski tehničar moraju za vrijeme obavljanja veterinarske djelatnosti nositi identifikacijsku oznaku na vidljivu mjestu.

(2) Oznaka iz stavka 1. ovoga članka se izrađuje u obliku plastificirane kartice

(3) Oznaka veterinara, ovlaštenog veterinara i veterinarskog tehničara najmanje sadrži:

1. Na prednjoj strani:

– naziv veterinarske organizacije, kontrolnog tijela, veterinarske prakse ili veterinarske službe,

– ime i prezime veterinara, ovlaštenog veterinara ili veterinarskog tehničara.

2. Na poleđini:

– mjesto za pečat veterinarske organizacije, veterinarske prakse i veterinarske službe i potpis osobe odgovorne za zastupanje,

– broj licencije.«.

Članak 10.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»Veterinarska praksa mora imati veterinara s važećom licencijom i ispunjenim uvjetima za imenovanje za ovlaštenog veterinara te mora imati prostoriju za izolaciju životinja.«.

Članak 11.

Članak 50. mijenja se i glasi:

»Veterinarske organizacije (veterinarska ambulanta, veterinarska stanica, veterinarska bolnica i veterinarska klinika) i veterinarska služba moraju imati veterinara s važećom licencijom i ispunjenim uvjetima za imenovanje za ovlaštenog veterinara te mora imati implementiran sustav upravljanja kvalitetom iz članka 45. ovoga Pravilnika.«.

Članak 12.

Iza članka 50. dodaje se članak 50.a koji glasi:

»Članak 50.a

Ponude za javni natječaj u skladu s člankom 110. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/13. i 148/13.) mogu dostaviti veterinarske stanice i veterinarske ambulante koje pružaju veterinarske usluge na malim i velikim životinjama.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Identifikacijsku oznaku iz članka 9. ovoga Pravilnika veterinarske organizacije, veterinarske prakse i veterinarske službe moraju izraditi do 31. prosinca 2014. godine.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/24

Urbroj: 525-10/0249-14-11

Zagreb, 13. listopada 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.