Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu posebne upotrebe luke posebne namjene - industrijske luke Stinice

NN 132/2014 (12.11.2014.), Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu posebne upotrebe luke posebne namjene - industrijske luke Stinice

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2468

Na temelju članka 19. stavka 2. i članka 80. stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. studenoga 2014. godine donijela

ODLUKU

O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU POSEBNE UPOTREBE LUKE POSEBNE NAMJENE –
– INDUSTRIJSKE LUKE STINICE

I.

Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), na temelju zahtjeva trgovačkog društva Plovput d.o.o. (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije), daje koncesiju u svrhu posebne upotrebe pomorskog dobra luke posebne namjene – industrijske luke Stinice.

II.

Područje koje se daje u koncesiju, sukladno mišljenju Stručnog povjerenstva za granice pomorskog dobra za Splitsko-dalmatinsku županiju, obuhvaća lučko područje:

1. kopneni dio:

Kopnena granica luke započinje točkom A koja se nalazi na sjeveroistočnom rubu izgrađene obale na č.z. 25/2 i nastavlja se po pravcu – rubom obale, a u dužini od 84.16 m do točke B, zatim se lomi pod kutom od 145 stupnjeva i pruža se prema sjeveru u dužini od 20.98 m do točke C; pod kutom od 245 stupnjeva – prema zapadu u dužini od 35.97 m do točke D; granica se dalje lomi za 165 stupnjeva, a u dužini od 12.55 m do točke E; granična linija se zatim lomi pod kutom od 140 stupnjeva u dužini od 15.66 m i prati sjeverni dio kopnenog dijela čestice do točke F; pod kutom od 250 stupnjeva granica se lomi prema točki G u dužini od 27.27 m i prati sjevernu kopnenu granicu čestice; točka G se nalazi na vrhu žičane ograde i sjeverozapadni je rub č.z. 25/2; lomeći se pod kutom od 260 stupnjeva granica se nastavlja do točke H u dužini od 53.76 m; točka H je jugozapadni rub č.z. 25/2, a ujedno i sjeverozapadni vrh č.z. 25/1; po pravcu – zapadnom granicom č.z. 25/1, za dužinu od 89.72 m do točke I; po luku na udaljenosti od 22.17 m dolazi do točke J; točka J predstavlja južni rub č.z. 25/1, a ujedno I od č.z. 25/2; u odnosu na luk I-J za 330 stupnjeva dalje do točke K, a u iznosu od 82.50 m po jugoistočnom rubu č.z. 25/2, a zatim po luku u iznosu od 12.56 m do točke L, i dalje po luku, a u iznosu od 10.55 m do točke M; po luku, a u iznosu od 8.81 m do točke N i dalje po luku za 10.85 m do točke O; točka O se nalazi na mjestu gdje se istočna granica č.z. 25/2 sječe sa žičanom ogradom; u odnosu na luk N-O za 140 stupnjeva, a u dužini od 4.03 m do točke P, pod kutom od 270 stupnjeva, a u dužini od 5.24 m do točke Q; točkama O, P i Q prolazi granica novonastale č.z. 28/3 (dobivene dijeljenjem od 28/1); po blagom luku, a u iznosu od 2.88 m do točke R; po pravcu, a u dužini od 53.28 m dolazi se do točke S, po luku do točke T, a u dužini od 3.29 m; dalje po luku, a u iznosu od 4.82 m do točke U; po pravcu na udaljenosti od 15.13 m nalazi se točka V; točke od R do V idu istočnom granicom č.z. 25/2; pod kutom od 270 stupnjeva, a rubom obale u dužini od 10.90 m do točke W, pod kutom od 90 stupnjeva – po rubu obale, a u dužini od 7.45 m do točke X; lomeći se pod kutom od 90 stupnjeva u dužini od 5.19 m do točke Y; prema točki Z, pod kutom od 270 stupnjeva, a u dužini od 1.97 m; lomeći se pod kutom 270 stupnjeva do točke A1, a u dužini od 6.70 m i prema ishodišnoj točki A, za kut od 90 stupnjeva, a u dužini od 15.00 m; točke od W do A1 idu rubom izgrađene obale, a ujedno sjeveroistočnom granicom č.z. 25/2.

Granica kopnenog dijela lučkog područja obilježena je točkama od A do A1 s koordinatama:

BROJ TOČKE

Y

X

A

6 375 367.09

4 821 642.54

B

6 375 286.35

4 821 666.01

C

6 375 273.12

4 821 682.30

D

6 375 238.14

4 821 674.02

E

6 375 225.59

4 821 673.82

F

6 375 213.21

4 821 683.41

G

6 375 190.77

4 821 667.92

H

6 375 211.60

4 821 618.35

I

6 375 242.94

4 821 514.92

J

6 375 246.52

4 821 535.70

K

6 375 307.29

4 821 566.55

L

6 375 319.23

4 821 570.66

M

6 375 329.77

4 821 570.22

N

6 375 338.37

4 821 568.32

O

6 375 348.91

4 821 566.77

P

6 375 352.62

4 821 565.85

Q

6 375 354.08

4 821 570.75

R

6 375 355.98

4 821 572.91

S

6 375 371.48

4 821 623.86

T

6 375 374.43

4 821 625.33

U

6 375 375.38

4 821 630.06

V

6 375 380.43

4 821 644.26

W

6 375 370.05

4 821 647.55

X

6 375 372.14

4 821 654.70

Y

6 375 377.11

4 821 653.19

Z

6 375 377.79

4 821 655.02

A1

6 375 371.34

4 821 656.84

Područje kopnenog dijela lučkog područja koje se daje u koncesiju obuhvaća k.č.br. 25/1 (odgovara z.k.č.br. 5763/1), 25/2 (odgovara z.k.č.br. 5763/3), 25/3 (odgovara z.k.č.br. 8470), 28/3 u dijelu (odgovara z.k.č.br. 5757/2 u dijelu), sve k.o. Split.

2. morski dio

Morska granica luke započinje točkom A1 (točka se nalazi na sjeveroistočnoj granici čestice 25/2) i pruža se po pravcu do točke A na udaljenosti od 15.00 m i zatim se lomi pod kutom od 90 stupnjeva na udaljenosti od 84.16 m do točke B; lomeći se pod kutom od 145 stupnjeva i pružajući se prema sjeveru u dužini od 20.98 m dolazi se do točke C; pod kutom od 245 stupnjeva – prema zapadu u dužini od 35.97 m do točke D; granica se dalje lomi za 165 stupnjeva, a u dužini od 12.55 m do točke E; granična linija se zatim lomi pod kutom od 140 stupnjeva u dužini od 15.66 m i prati sjeverni dio kopnenog dijela čestice do točke F; pod kutom od 250 stupnjeva granica se lomi prema točki G u dužini od 27.27 m i prati sjevernu kopnenu granicu čestice; točka G se nalazi na vrhu žičane ograde i sjeverozapadni je rub č.z. 25/2; lomeći se za 80 stupnjeva, a prateći zamišljenu liniju po morskoj površini, u dužini od 15.32 m do točke G1, lomeći se pod kutom od 100 stupnjeva, a u dužini od 30.11 m do točke F1; pod kutom 110 stupnjeva, a morskom površinom do E1 u iznosu od 21.37 m, lomeći se pod kutom od 215 stupnjeva, a u dužini od 5.66 m do točke D1; granica i dalje ide morskom površinom lomeći se pod kutom 190 stupnjeva, a u iznosu od 43.75 m do C1 i dalje morem do B1 lomeći se za kut od 120 stupnjeva, a u dužini od 25.71 m, lomeći se pod kutom od 215 stupnjeva, a u dužini od 79.48 m morem do točke na kopnu – A1.

Napomena: Opis granice je napravljen tako da se pravcem = 180 stupnjeva smatra smjer pružanja granice od točke do točke (npr. od A do B), lom u desno od pravca za 90 stupnjeva = 90 stupnjeva, a lom u lijevo od pravca za 90 stupnjeva = 270 stupnjeva.

Granica morskog dijela lučkog područja obilježena je točkama A do H1 s koordinatama:

BROJ TOČKE

Y

X

A

6 375 367.09

4 821 642.54

B

6 375 286.35

4 821 666.01

C

6 375 273.12

4 821 682.30

D

6 375 238.14

4 821 674.02

E

6 375 225.59

4 821 673.82

F

6 375 213.21

4 821 683.41

G

6 375 190.77

4 821 667.92

A1

6 375 371.34

4 821 656.84

B1

6 375 295.04

4 821 679.10

C1

6 375 278.85

4 821 699.07

D1

6 375 236.27

4 821 689.00

E1

6 375 230.61

4 821 688.90

F1

6 375 213.72

4 821 701.99

G1

6 375 184.83

4 821 682.04

H1

6 375 383.45

4 821 653.04

Površina pomorskog dobra koje se daje u koncesiju ukupno iznosi 20 282 m2, od čega je 17 135 m2 kopneni prostor, a 3 147 m2 morski akvatorij, sve na način kako je prikazano na grafičkoj podlozi, koja čini Prilog 1. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

III.

Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti pomorsko dobro sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, te drugim zakonima i podzakonskim aktima iz područja sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša, prostornog uređenja i gradnje i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša.

Ovlaštenik koncesije dužan je u roku od četiri godine, računajući od dana sklapanja ugovora iz točke VII. ove Odluke, sukladno projektu Idejnog rješenja uređenja zapadnog platoa Baze u Stinicama, koji čini Prilog 2. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«, izvršiti ulaganja u iznosu od 6.604.575,00 kuna.

Ovlaštenik koncesije dužan je za svaku daljnju gradnju ili rekonstrukciju na koncesioniranom pomorskom dobru zatražiti suglasnost Davatelja koncesije, te dozvole sukladno propisima koji uređuju prostorno uređenje i gradnju.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje da pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na posebnu upotrebu koristi isključivo za obavljanje poslova iz članka 2. stavka 2. Zakona o Plovputu, Split (»Narodne novine«, broj 73/97) i poslova koji su s istim poslovima u neposrednoj povezanosti.

Ovlaštenik koncesije je ovlašten u luci obavljati ukrcaj i iskrcaj opreme materijala i uređaja i vezati plovne objekte isključivo u funkciji obavljanja poslova iz članka 2. stavka 2. Zakona o Plovputu, Split.

IV.

Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom niti djelomično niti u cijelosti prenositi na drugog bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

V.

Davatelj koncesije daje na korištenje pomorsko dobro navedeno u točki II. ove Odluke, Ovlašteniku koncesije na vremensko razdoblje od 20 (dvadeset) godina, računajući od dana sklapanja ugovora iz točke VII. ove Odluke.

VI.

Za korištenje pomorskog dobra navedenoga u točki II. ove Odluke, Ovlaštenik koncesije obvezuje se da će uredno plaćati Davatelju koncesije koncesijsku naknadu u iznosu od 8,00 kuna po metru kvadratnom zauzete površine pomorskog dobra, odnosno 162.256,00 kuna godišnje.

VII.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i infrastrukture da sklopi ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke II. ove Odluke, u roku 60 (šezdeset) dana, od dana donošenja ove Odluke.

VIII.

Ovlaštenik koncesije dužan je prije sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VII. ove Odluke, Davatelju koncesije dostaviti zadužnice u korist Republike Hrvatske – Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture na iznos od dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade, u ukupnom iznosu od 324.512,00 kuna, kao instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju, te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/427

Urbroj: 50301-05/18-14-2

Zagreb, 6. studenoga 2014.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

132 12.11.2014 Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu posebne upotrebe luke posebne namjene - industrijske luke Stinice 132 12.11.2014 Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu posebne upotrebe luke posebne namjene - industrijske luke Stinice