Pravilnik o podacima koje se energetski subjekti dužni dostavljati Ministarstvu

NN 132/2014 (12.11.2014.), Pravilnik o podacima koje se energetski subjekti dužni dostavljati Ministarstvu

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

2482

Na temelju članka 12. stavka 3. i članka 17. stavka 5. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, broj 19/2014) ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O PODACIMA KOJE SU ENERGETSKI SUBJEKTI DUŽNI DOSTAVLJATI MINISTARSTVU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se sadržaj, način i rokovi dostave i objave podataka koje su energetski subjekti koji obavljaju djelatnost proizvodnje naftnih derivata i/ili transporta nafte naftovodima i/ili transporta naftnih derivata produktovodima i/ili trgovine na veliko naftnim derivatima i/ili trgovine na malo naftnim derivatima i/ili skladištenja nafte i naftnih derivata i/ili trgovine na veliko ukapljenim naftnim plinom i/ili trgovine na malo ukapljenim naftnim plinom i/ili energetski subjekti koji uvoze, odnosno unose naftne derivate za vlastite potrebe (u daljnjem tekstu obveznici) dužni dostavljati Ministarstvu za potrebe energetskog planiranja i izvještavanja.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji (»Narodne novine«, broj 120/2012 i 14/2014), Zakonom o tržištu nafte i naftnih derivata, Uredbom o kvaliteti tekućih naftnih goriva (»Narodne novine«, broj 113/2013 i 76/2014) i Uredbom o kakvoći biogoriva (»Narodne novine«, broj 141/2005 i 33/2011).

Članak 3.

(1) Energetski subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na veliko naftnim derivatima i/ili trgovine na malo naftnim derivatima i/ili trgovine na veliko ukapljenim naftnim plinom i/ili trgovine na malo ukapljenim naftnim plinom, te energetski subjekti koji uvoze, odnosno unose naftne derivate za vlastite potrebe dužni su Ministarstvu dostavljati podatke o uvozu odnosno unosu nafte i naftnih derivata koji se odnose na količinu, porijeklo, cijenu i kvalitetu.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju se dostaviti do 10. radnog dana u mjesecu za prethodni mjesec, odnosno do 31. siječnja svake godine za prethodnu godinu ispunjavanjem obrazaca (Tablica 1. i Tablica 2.) u prilogu ovoga Pravilnika.

(3) Energetski subjekti iz stavka 1. ovoga članka dužni su Ministarstvu dostavljati podatke o cijenama naftnih derivata i/ili biogoriva koje su na snazi svakog ponedjeljka bez naknada, trošarina i poreza, kao i o cijenama naftnih derivata i/ili biogoriva sa svim uključenim naknadama, trošarinama i porezima ispunjavanjem obrasca (Tablica 5.) u prilogu ovoga Pravilnika. Navedene cijene se izračunavaju kao ponderirana aritmetička sredina svih cijena koje pojedini energetski subjekt primjenjuje za pojedini naftni derivat na svim svojim benzinskim postajama.

(4) Podaci iz stavka 3. ovoga članka moraju se dostaviti svaki ponedjeljak do kraja radnog dana ili, ako je u ponedjeljak praznik, prvi radni dan nakon praznika.

Članak 4.

(1) Energetski subjekti koji obavljaju djelatnost proizvodnje i/ili uvoza i/ili unosa nafte i/ili naftnih derivata i/ili transporta nafte naftovodima i/ili transporta naftnih derivata produktovodima i/ili skladištenja nafte i naftnih derivata dužni su Ministarstvu svake godine najkasnije do 15. ožujka dostaviti podatke o:

– planiranim, započetim i završenim investicijskim projektima,

– energetskom postrojenju ili dijelovima energetskog postrojenja u slučaju privremenog ili trajnog prestanka rada,

– planiranim remontima energetskih postrojenja,

– svim ostalim događajima koji mogu utjecati na opskrbu tržišta nafte i naftnih derivata.

(2) Podaci se moraju dostaviti za započete investicijske projekte, investicijske projekte planirane u iduće tri godine, kao i za postrojenja za koja se planira izlazak iz pogona.

(3) Podaci se moraju dostaviti za sljedeća postrojenja:

– postrojenja atmosferske destilacije kapaciteta iznad 1 000 000 tona godišnje,

– povećanje kapaciteta destilacijskih jedinica do 1 000 000 tona godišnje,

– postrojenja za procese reformiranja i krekiranja kapaciteta iznad 500 tona dnevno,

– postrojenja za desulfurizaciju plinskih ulja, ostatnih ulja, sekundarnih sirovina i drugih naftnih derivata.

(4) Za postrojenja koja ne proizvode motorna goriva i/ili lož ulja ili koja ih proizvode kao sporedne proizvode ne treba dostavljati podatke.

(5) Dostavljeni podaci moraju sadržavati:

– svrhu i prirodu investicije,

– kapacitet,

– očekivani datum puštanja u pogon,

– vrstu sirovine koja će se koristiti.

(6) Za postrojenja za koja se planira izlazak iz pogona dostavljeni podaci moraju sadržavati:

– vrstu i kapacitet postrojenja,

– vjerovatni datum izlaska iz pogona.

Članak 5.

(1) Energetski subjekti koji obavljaju djelatnost proizvodnje naftnih derivata i/ili biogoriva dužni su Ministarstvu dostavljati izvješće o proizvedenim, uvezenim, odnosno unesenim, prerađenim i isporučenim količinama naftnih derivata i biogoriva.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju se dostaviti do 10. radnog dana u mjesecu za prethodni mjesec, odnosno do 31. siječnja svake godine za prethodnu godinu ispunjavanjem obrazaca (Tablica 3. i Tablica 4.) u prilogu ovoga Pravilnika.

(3) Energetski subjekti iz stavka 1. ovoga članka dužni su Ministarstvu dostavljati izvješće o ostvarenom proizvodnom programu rafinerija u prethodnoj godini te planiranom uvozu, odnosno unosu nafte i proizvodnom programu za tekuću godinu.

(4) Podaci iz stavka 3. ovoga članka moraju se dostaviti do 31. siječnja svake godine za prethodnu godinu.

Članak 6.

(1) Energetski subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na veliko naftnim derivatima i/ili biogorivima te energetski subjekti koji uvoze, odnosno unose naftne derivate za vlastite potrebe dužni su Ministarstvu dostavljati izvješće o uvezenim odnosno unesenim i isporučenim količinama naftnih derivata i biogoriva.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju se dostaviti do 10. radnog dana u mjesecu za prethodni mjesec, odnosno do 31. siječnja svake godine za prethodnu godinu ispunjavanjem obrazaca (Tablica 3. i Tablica 4.) u prilogu ovoga Pravilnika.

(3) Energetski subjekti iz stavka 1. ovoga članka dužni su Ministarstvu dostavljati izvješće o planiranom uvozu, odnosno unosu naftnih derivata za tekuću godinu.

(4) Podaci iz stavka 3. ovoga članka moraju se dostaviti do 31. prosinca svake godine za iduću godinu.

Članak 7.

(1) Energetski subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima i/ili biogorivima dužni su Ministarstvu dostavljati izvješće o isporučenim količinama naftnih derivata i biogoriva.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju se dostaviti do 10. radnog dana u mjesecu za prethodni mjesec, odnosno do 31. siječnja svake godine za prethodnu godinu ispunjavanjem obrazaca (Tablica 3. i Tablica 4.) u prilogu ovoga Pravilnika.

Članak 8.

(1) Energetski subjekti koji obavljaju djelatnost transporta nafte naftovodima i/ili transporta naftnih derivata produktovodima i/ili skladištenja nafte i naftnih derivata dužni su Ministarstvu dostavljati izvješće o prevezenim količinama sirove nafte i naftnih derivata te o prometu sirove nafte i naftnih derivata kroz skladišta.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju se dostaviti do 31. siječnja svake godine za prethodnu godinu ispunjavanjem obrazaca (Tablica 3. i Tablica 4.) u prilogu ovoga Pravilnika.

Članak 9.

(1) Podatke iz članaka 3., 4., 5., 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika obveznici moraju dostavljati Ministarstvu u rokovima propisanim ovim Pravilnikom. Podaci se dostavljaju ispunjavanjem obrazaca (Tablice 1., 2., 3., 4. i 5.) koji su prilog i sastavni dio ovoga Pravilnika i to elektroničkim putem na adresu podaci-nafta@mingo.hr. Obrazac Tablica 3. je potrebno dostaviti i pismenim putem.

(2) Ako Ministarstvo ustanovi nedosljednosti u dostavljanju podataka, obveznik je dužan, u roku koji ne smije biti duži od 10 dana, dostaviti obrazloženje.

Članak 10.

Svi podaci dostavljeni Ministarstvu smatraju se povjerljivima i neće se pojedinačno objavljivati ni u kojem obliku.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o podacima koje su energetski subjekti dužni dostavljati ministarstvu (»Narodne novine«, broj 87/2007).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/309

Urbroj: 526-04-01-01-01/1-14-1

Zagreb, 27. listopada 2014.

Ministar gospodarstva

Ivan Vrdoljak, v. r.

TABLICA 1 – TABLICA 5


132 12.11.2014 Pravilnik o podacima koje se energetski subjekti dužni dostavljati Ministarstvu 132 12.11.2014 Pravilnik o podacima koje se energetski subjekti dužni dostavljati Ministarstvu 132 12.11.2014 Pravilnik o podacima koje se energetski subjekti dužni dostavljati Ministarstvu