Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Mjere 202 - "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa

NN 132/2014 (12.11.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Mjere 202 - "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2485

Na temelju članaka 1. i 4. Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomoći Europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru komponente V. (IPARD) Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 10/2008), ministar nadležan za poljoprivredu donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE 202 – »PRIPREMA I PROVEDBA LOKALNIH STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA« UNUTAR IPARD PROGRAMA

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Mjere 202 – »Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja« unutar IPARD programa (»Narodne novine« br. 24/2013, 36/2013, 112/2013 i 45/14) u članku 17. stavak 3. alineja d) mijenja se i glasi:

»d) zabrana promjene vlasništva nad uredskom i/ili kompjuterskom opremom za koju je LAG ostvario sredstva potpore iz IPARD programa, osim u slučaju pripajanja LAG-a drugom LAG-u kada vlasništvo i sve obveze vezane uz navedenu opremu preuzima drugi LAG, te zabrana davanja u najam ili zakup uredske opreme ili kompjuterske opreme za koju je LAG ostvario sredstva potpore iz IPARD programa od dana sklapanja Ugovora i tijekom pet (5) godina od datuma konačne isplate Agencije za plaćanja,«

Članak 2.

U članku 18. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ugovoreni LAG se obvezuje poslati Agenciji za plaćanja Zahtjev za odobrenje promjena za Mjeru 202 (obrazac I-OPP-16-L) i objašnjenje s popratnom dokumentacijom u slučaju promjene njegova naziva, osobe ovlaštene za zastupanje, adrese sjedišta, promjena u slučaju pripajanja, imena banke i/ili broj računa /IBAN, model i/ili poziv na broj primatelja na koji će mu biti isplaćena sredstva.«

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Ukoliko se nakon konačne isplate sredstava potpore promjene podaci koji se odnose na ugovoreni LAG – naziv, adresa sjedišta, ime osobe ovlaštene za zastupanje, promjena u slučaju pripajanja ili/i se promjene podaci navedeni u Popisu jedinica lokalne samouprave i naselja u sklopu odabranog LAG-a, LAG je obvezan prijaviti navedene promjene Agenciji za plaćanja tijekom pet (5) godina od datuma konačne isplate, ali Aneks Ugovora se neće sklapati.«

Članak 3.

U članku 23. stavak 1. alineja c) mijenja se i glasi:

»c) ukoliko LAG obavijesti Agenciju za plaćanja da odustaje od ulaganja, odnosno da otkazuje Ugovor radi pripajanja sa drugim LAG-om.«

U stavku 2. iza alineje d) dodaje se nova alineja e) koja glasi:

»e) ukoliko LAG otkaže Ugovor radi pripajanja sa drugim LAG-om.«

Članak 5.

U članku 28. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Odredbe o povratu ukupno isplaćenog iznosa iz stavka 1. i povratu ukupno isplaćenog iznosa uvećanog za iznos ugovorne kamate od 4% računajući od dana isplata iz stavka 3., ne primjenjuju se u slučaju otkaza Ugovora u svrhu pripajanja LAG-a drugom LAG-u.«

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/73

Urbroj: 525-08/0478-14-41

Zagreb, 15. listopada 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

132 12.11.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Mjere 202 - "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa