Pravilnik o dopunama Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta

NN 132/2014 (12.11.2014.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2486

Na temelju članka 46. stavka 4. i članka 47. stavaka 4. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/2013 i 148/2013), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O VETERINARSKO--ZDRAVSTVENIM UVJETIMA KOJI SE PRIMJENJUJU U PROMETU I UVOZU SJEMENA SVINJA DOMAĆIH VRSTA

Članak 1.

U Pravilniku o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta (»Narodne novine«, broj 134/2013)[1], u članku 1. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti zdravlja životinja koji se primjenjuju u prometu sjemena svinja na području Republike Hrvatske.«.

Članak 2.

U naslovu iznad članka 3. iza riječi: »članica« dodaju se riječi: »i na području Republike Hrvatske«.

U članku 3. iza riječi: »i drugih država članica« dodaju se riječi: »te na području Republike Hrvatske«.

U točki (a) iza riječi: »između drugih država članica« dodaju se riječi: »i na području Republike Hrvatske«.

Članak 3.

Iza članka 5. dodaje se članak 5a. koji glasi:

»Članak 5a.

(1) Svaku pošiljku sjemena u prometu sjemena na području Republike Hrvatske prati komercijalni dokument koji mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

(a) broj serije sakupljenog sjemena;

(b) datum sakupljanja sjemena;

(c) pasminu i identifikaciju životinje donora;

(d) naziv i broj odobrenja centra za sakupljanje sjemena.

(2) Komercijalni dokument iz stavka 1. ovoga članka mora biti naslovljen na samo jednog primatelja.

(3) Odredbe Priloga A, B i E ovoga Pravilnika primjenjuju se na promet sjemena svinja na području Republike Hrvatske.«.

Članak 4.

Iza Priloga D dodaje se novi Prilog E koji je tiskan u dodatku ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/35

Urbroj: 525-10/0249-14-5

Zagreb, 30. listopada 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

[1] Pravilnikom se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća 90/429/EEZ od 26. lipnja 1990. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja koji se primjenjuju na trgovinu unutar Zajednice i uvoz sjemena domaćih životinja vrste svinja (SL L 224, 18. 8. 1990., kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 176/2012 od 1. ožujka 2012. (SL L 61, 2. 3. 2012.).