Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 133/2014 (14.11.2014.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2507

Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10, 8/11. 18/13. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 69. sjednici održanoj 24. rujna 2014. godine, uz suglasnost ministra zdravlja, a prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 156/13.,11/14., 12/14., 34/14., 54/14., 66/14., 74/14. i 106/14.) u članku 99. stavku 2. u Tablici 2.2. Cijene dijagnostičko-terapijskih postupaka – DTP – specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita», iza šifre SKZ73 dodaju se nove šifre s podacima kako slijedi:

»

SKZ74

TESE – kirurška biopsija sjemenika

Prema medicinskoj indikaciji liječnika specijalista odgovarajuće specijalnosti.

Uključuje opservaciju tijekom dnevno bolničkog liječenja, troškove anestezije, medicinskih materijala, lijekova i smještaja. Uključuje troškove pohrane do 5 godina.

Ne uključuje PHL18 ili PHL19).

1.322,73

SKZ75

Sakupljanje i kriopohrana oocita bez postupka IVF

onkofertilitetni program

Uključuje opservaciju tijekom dnevno bolničkog liječenja i troškove anestezije, Uključuje sve postupke: folikulometriju, punkciju oocita i praćenje pacijentice. Uključuje troškove medicinskih materijala, lijekova i smještaja. Uključuje troškove pohrane do 5 godina.

7.508,30

SKZ76

Kriopohrana spermija

onkofertilitetni program

Uključuje laboratorijske troškove i troškove kriopohrane do 5 godina

697,35

SKZ77

Kriopohrana zametaka i/ili preostalih jajnih stanica


Uključuje laboratorijske troškove i troškove kriopohrane do 5 godina

697,35

«

Članak 2.

U članku 103. stavku 1. u Tablici 3.2. „Cijene jednodnevne kirurgije» iza šifre JDK15 dodaju se nove šifre s podacima kako slijedi:

»

JDK16

Operacija abdominalne hernije

Uključuje PHD

4.023,80

JDK17

Palmarna fasciektomija zbog Dupuytrenove kontrakure

 

2.114,20

«

Članak 3.

U članku 108. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Za osigurane osobe iz članka 10. stavka 2. ove Odluke koje zdravstvenu zaštitu koriste na osnovi propisa EU kao i pojedinih ugovora o socijalnom osiguranju kojima je ugovoren takav način plaćanja troškova zdravstvene zaštite, plaća se stvarni trošak zdravstvene zaštite pružene na primarnoj razini osnovom ispostavljenih pojedinačnih računa.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/14-01/226

Urbroj: 338-01-01-14-1

Zagreb, 24. rujna 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.

133 14.11.2014 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja 133 14.11.2014 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja