Metodologija utvrđivanja podrijetla električne energije

NN 133/2014 (14.11.2014.), Metodologija utvrđivanja podrijetla električne energije

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2508

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 36. stavka 2. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12 i 14/14), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 11. studenoga 2014. donijela

METODOLOGIJU

UTVRĐIVANJA PODRIJETLA ELEKTRIČNE ENERGIJE

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Metodologije

Članak 1.

(1) Ovom Metodologijom određuju se:

– načela i osnovni elementi utvrđivanja podrijetla električne energije,

– način utvrđivanja strukture električne energije proizvedene u sustavu poticanja,

– način utvrđivanja strukture ukupne preostale električne energije,

– način utvrđivanja strukture električne energije koju opskrbljivači prodaju krajnjim kupcima,

– obveze opskrbljivača prema krajnjim kupcima,

– provjera strukture prodane električne energije opskrbljivača,

– objava godišnjeg izvješća o podrijetlu električne energije.

(2) Ova Metodologija primjenjuje se na opskrbu električnom energijom krajnjih kupaca u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

(1) Ovom Metodologijom se utvrđuje obveza opskrbljivačima da krajnjim kupcima specificiraju udjele pojedinih izvora energije korištenih u proizvodnji električne energije prodane krajnjim kupcima, a u skladu s člankom 3. stavkom 9. Direktive 2009/72/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2003/54/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 211/55, 14. 8. 2009.) (u daljnjem tekstu: Direktiva 2009/72/EZ).

(2) Dokazivanje strukture električne energije, odnosno udjela pojedinih izvora energije korištenih u proizvodnji električne energije prodane krajnjim kupcima temelji se prvenstveno na jamstvu podrijetla električne energije određenom Uredbom o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije, odnosno člankom 15. Direktive 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 140/16, 5. 6. 2009.) (u daljnjem tekstu: Direktiva 2009/28/EZ), kao i člankom 14. stavkom 10. Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 315/1, 14. 11. 2012.).

Značenje pojedinih izraza

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u ovoj Metodologiji imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji, Zakonom o tržištu električne energije, Uredbom o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije te propisima kojima se uređuje pogon i način vođenja elektroenergetskih mreža.

(2) U ovoj Metodologiji koriste se i izrazi koji u smislu ove Metodologije imaju sljedeća značenja:

1. biomasa – biološki razgradiv dio proizvoda, otpada i ostataka biološkoga podrijetla iz poljoprivrede (uključujući tvari biljnoga i životinjskoga podrijetla), šumarstva i s njima povezanih proizvodnih djelatnosti uključujući ribarstvo i akvakulturu te biološko razgradiv dio industrijskoga i komunalnoga otpada,

2. dobrovoljni certifikati – potvrde o proizvodnji električne energije povezane s dobrovoljnim certificiranjem,

3. dobrovoljno certificiranje – certificiranje proizvodnih postrojenja koje proizvođač električne energije provodi s ciljem dodatnog obilježavanja proizvodnje električne energije, postrojenja i sl.,

4. ENTSO-E – engl. The European Network of Transmission System Operators for Electricity – Europska mreža operatora prijenosnog sustava za električnu energiju,

5. IEA – engl. International Energy Agency – Međunarodna agencija za energiju,

6. isteklo jamstvo – jamstvo podrijetla električne energije koje nije ukinuto u roku od 12 mjeseci od datuma završetka proizvodnje električne energije za koju se izdalo to jamstvo te je automatski povučeno s korisničkog računa, odnosno korisničkog računa povlaštenog proizvođača u Registru jamstava podrijetla električne energije hrvatske domene (u daljnjem tekstu: Registar),

7. isporučena električna energija – neto isporučena električna energija iz proizvodnog postrojenja, odnosno električna energija proizvedena u proizvodnom postrojenju i isporučena u elektroenergetsku mrežu, a koja ne uključuje potrošnju električne energije povezanu s tom proizvodnjom i energiju pumpanja/skladištenja. U slučaju krajnjih kupaca koji unutar svojih instalacija imaju proizvodna postrojenja, isporučena električna energija je jednaka ukupno predanoj električnoj energiji u mrežu preko obračunskoga mjernog mjesta krajnjeg kupca te ne uključuje energiju pumpanja/skladištenja.

8. izvješće kupcu – pisano izvješće u kojem opskrbljivač izvještava krajnjeg kupca o strukturi električne energije, odnosno udjelima pojedinih izvora energije korištenih u proizvodnji električne energije koja mu je prodana,

9. jedinstvena oznaka tarifnog modela – jedinstvena oznaka kojom se obilježava pojedinačni tarifni model opskrbljivača,

10. kupac s vlastitom proizvodnjom – krajnji kupac koji unutar svoje instalacije ima proizvodno postrojenje i, prema uvjetima korištenja mreže, može isporučivati viškove proizvedene električne energije u mrežu,

11. neto uvezena električna energija – godišnja razlika razmjene električne energije po pojedinoj granici s drugom državom, a utvrđuje se samo kada je razlika razmjene u smjeru prema Republici Hrvatskoj,

12. neto izvezena električna energija – godišnja razlika razmjene električne energije po pojedinoj granici s drugom državom, a utvrđuje se samo kada je razlika razmjene u smjeru prema drugoj državi,

13. objava podrijetla električne energije – objava podataka i/ili izvješća o strukturi električne energije sukladno odredbama ove Metodologije,

14. preostala električna energija – električna energija čija struktura nije dokazana jamstvima podrijetla električne energije ili drugim pouzdanim sustavima dokazivanja podrijetla električne energije,

15. sustav poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (u daljnjem tekstu: sustav poticanja) – poticanje izgradnje postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracijskih postrojenja kroz višegodišnji regulirani otkup proizvedene električne energije po zajamčenim cijenama, zajedno s precizno definiranim načinom otkupa proizvedene električne energije u postrojenjima za koja je proizvođač električne energije stekao status povlaštenog proizvođača i raspodjele električne energije opskrbljivačima, a koji su uređeni tarifnim sustavom za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije te uredbom o naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije,

16. tarifni model bez zajamčene strukture – tarifni model ili ugovor o opskrbi električnom energijom bez naznačene, odnosno predodređene strukture električne energije, a čija se struktura za prethodnu godinu utvrđuje sukladno odredbama ove Metodologije,

17. tarifni model sa zajamčenom strukturom – tarifni model ili ugovor o opskrbi električnom energijom u kojem opskrbljivač krajnjem kupcu jamči minimalni udio jednog ili više određenih izvora energije u strukturi električne energije koju mu prodaje, odnosno jamči mu određenu strukturu električne energije sukladno odredbama ove Metodologije,

18. treća država – država u kojoj se ne provodi objava podrijetla električne energije na način određen Direktivom 2009/28/EZ i Direktivom 2009/72/EZ.

II. NAČELA I OSNOVNI ELEMENTI UTVRĐIVANJA PODRIJETLA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Načela utvrđivanja podrijetla električne energije

Članak 4.

Pri utvrđivanju podrijetla električne energije primjenjuju se sljedeća načela:

– električna energija proizvedena u proizvodnom postrojenju uzima se u obzir samo jednom,

– električna energija isporučena u elektroenergetsku mrežu iz reverzibilnih hidroelektrana smatra se električnom energijom proizvedenom iz obnovljivog izvora energije, samo u dijelu proizvedene električne energije koji nije posljedica pumpnog rada, odnosno posljedica je prirodnog dotoka,

– električna energija proizvedena iz kogeneracijskih postrojenja koja koriste biomasu kao gorivo smatra se, za potrebe utvrđivanja jamstva podrijetla električne energije, električnom energijom proizvedenom iz obnovljivih izvora energije.

Članak 5.

(1) Utvrđivanje udjela pojedinih izvora energije u električnoj energiji koju su opskrbljivači prodali krajnjim kupcima temelji se na:

– ukinutim i isteklim jamstvima podrijetla električne energije u Registru koji vodi HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. (u daljnjem tekstu: operator tržišta), kao tijelo nadležno za izdavanje jamstava podrijetla električne energije u Republici Hrvatskoj,

– godišnjim izvješćima operatora tržišta o udjelima pojedinih izvora energije u električnoj energiji koju su isporučili povlašteni proizvođači u sustavu poticanja, a koju su opskrbljivači dužni preuzeti i isporučiti krajnjim kupcima u Republici Hrvatskoj te

– postupcima određenim ovom Metodologijom za preostalu električnu energiju.

(2) Godišnja izvješća iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka temelje se na sustavu poticanja u kojem opskrbljivači na propisani način preuzimaju električnu energiju proizvedenu u određenim proizvodnim postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije i određenim kogeneracijskim postrojenjima.

(3) Proizvodna postrojenja iz stavka 2. ovoga članka su postrojenja za koja je proizvođač električne energije stekao status povlaštenog proizvođača električne energije u skladu s pravilnikom o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije i za koja je s operatorom tržišta sklopljen ugovor o otkupu električne energije prema tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

(4) Tehnički uvjeti za postrojenja iz stavka 3. ovoga članka, kao i provedba nadzora na tim postrojenjima, propisani su pravilnikom o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije.

(5) Sukladno odredbama Uredbe o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije, operator tržišta izdaje jamstva podrijetla električne energije za električnu energiju proizvedenu u proizvodnim postrojenjima za koja je stečen status povlaštenog proizvođača električne energije, a koja nisu u sustavu poticanja.

(6) Sukladno odredbama Uredbe o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije, za električnu energiju proizvedenu iz reverzibilnih hidroelektrana u dijelu u kojem je takva proizvodnja posljedica pumpnog rada hidroelektrane, ne izdaju se jamstva podrijetla električne energije.

Izvještajno razdoblje

Članak 6.

Izvještajno razdoblje za objavu podrijetla električne energije je kalendarska godina.

Podjela pojedinih izvora energije

Članak 7.

(1) Za potrebe ove Metodologije, obnovljivi izvori energije dijele se na sljedeće:

– energija sunca,

– energija vjetra,

– energija vode,

– geotermalna energija,

– energija biomase te

– nespecificirani i ostali obnovljivi izvori energije.

(2) Za potrebe ove Metodologije, fosilna goriva dijele se na sljedeća goriva:

– kameni ugljen,

– smeđi ugljen i lignit,

– prirodni plin,

– nafta i naftni derivati te

– nespecificirana i ostala fosilna goriva.

Strukture električne energije

Članak 8.

Strukturu proizvedene, odnosno prodane električne energije, prema osnovnoj podjeli izvora energije, čini:

– električna energija proizvedena iz obnovljivih izvora energije,

– električna energija proizvedena iz fosilnih goriva i

– električna energija proizvedena iz nuklearnog goriva.

Članak 9.

Strukturu električne energije prodane krajnjem kupcu, prema načinu nabave, čini:

– električna energija proizvedena iz obnovljivih izvora energije čija proizvodnja se potiče,

– električna energija proizvedena iz kogeneracijskih postrojenja čija proizvodnja se potiče i

– električna energija nabavljena na tržištu.

Ukidanje jamstava podrijetla električne energije

Članak 10.

(1) Ukidanje jamstava podrijetla električne energije za krajnje kupce u Republici Hrvatskoj obavlja opskrbljivač, u skladu s ovom Metodologijom i Pravilima o korištenju registra jamstava podrijetla električne energije.

(2) Opskrbljivač ne može koristiti dobrovoljne certifikate ili slične potvrde o proizvodnji električne energije u izvršavanju obveza određenih ovom Metodologijom.

Jamstvo opskrbljivača

Članak 11.

Opskrbljivač je dužan krajnjem kupcu osigurati da struktura prodane električne energije, po pojedinim izvorima energije, tehnologijama ili značajkama, odgovara strukturi koju je opskrbljivač zajamčio kroz tarifni model sa zajamčenom strukturom.

III. NAČIN UTVRĐIVANJA STRUKTURE ELEKTRIČNE ENERGIJE PROIZVEDENE U SUSTAVU POTICANJA

Izvještavanje o proizvodnji električne energije u sustavu poticanja

Članak 12.

(1) Operator tržišta je dužan do 31. ožujka tekuće godine objaviti na svojoj internetskoj stranici godišnje izvješće o proizvodnji električne energije u sustavu poticanja za prethodnu godinu.

(2) Godišnje izvješće iz stavka 1. ovoga članka najmanje sadrži:

– podatke o električnoj energiji koju su proizveli proizvođači u sustavu poticanja u prethodnoj godini, s pripadajućim udjelima pojedinih izvora energije,

– podatke o električnoj energiji proizvedenoj u sustavu poticanja koju su opskrbljivači otkupili od operatora tržišta u prethodnoj godini.

(3) Operator tržišta je dužan u izradi godišnjeg izvješća iz stavka 1. ovoga članka, uz kategorizacije i podjele određene tarifnim sustavima za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije te drugim propisima, koristiti i podjele izvora energije te strukture električne energije određene člancima 7. i 8. ove Metodologije.

(4) Opskrbljivači su dužni koristiti godišnje izvješće iz stavka 1. ovoga članka u izvršavanju obveza određenih ovom Metodologijom.

Utvrđivanje udjela pojedinih izvora energije u električnoj energiji koju opskrbljivač preuzima iz sustava poticanja

Članak 13.

Svaki opskrbljivač tijekom izvještajnog razdoblja preuzima iz sustava poticanja električnu energiju čiji udjeli pojedinih izvora energije odgovaraju udjelima pojedinih izvora energije u ukupnoj električnoj energiji proizvedenoj u sustavu poticanja tijekom istog izvještajnog razdoblja, a koji se objavljuju u godišnjem izvješću iz članka 12. ove Metodologije.

IV. NAČIN UTVRĐIVANJA STRUKTURE UKUPNE PREOSTALE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Dužnosti operatora sustava

Članak 14.

(1) Operator prijenosnog sustava dužan je dostaviti operatoru tržišta do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu:

– podatke o isporučenoj električnoj energiji za svako pojedinačno proizvodno postrojenje priključeno na prijenosnu mrežu,

– podatke o isporučenoj električnoj energiji u prijenosnu mrežu za svakog pojedinačnog kupca s vlastitom proizvodnjom,

– podatke o ukupno prodanoj električnoj energiji svim krajnjim kupcima na prijenosnoj mreži,

– podatke o gubicima električne energije u prijenosnoj mreži te

– podatke o ostvarenoj razmjeni električne energije po pojedinim granicama s drugim državama.

(2) Operator distribucijskog sustava dužan je dostaviti operatoru tržišta do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu:

– podatke o isporučenoj električnoj energiji za svako pojedinačno proizvodno postrojenje priključeno na distribucijsku mrežu,

– podatke o isporučenoj električnoj energiji u distribucijsku mrežu za svakoga pojedinačnog kupca s vlastitom proizvodnjom,

– podatke o ukupno prodanoj električnoj energiji svim krajnjim kupcima na distribucijskoj mreži te

– podatke o gubicima električne energije u distribucijskoj mreži.

(3) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su pri dostavi podataka iz stavaka 1. i 2. ovoga članka navesti izvor energije i tehnologiju koju postrojenje koristi za proizvodnju električne energije, za svako proizvodno postrojenje proizvođača električne energije i kupca s vlastitom proizvodnjom, a u skladu s podjelama izvora energije i strukturama električne energije određenim člancima 7. i 8. ove Metodologije.

(4) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su dostaviti podatke iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u elektroničkom obliku pogodnom za daljnju obradu, prema formatu kojega određuje operator tržišta.

Dužnosti proizvođača električne energije i kupaca s vlastitom proizvodnjom

Članak 15.

(1) Proizvođači električne energije s proizvodnim postrojenjima koja imaju mogućnost korištenja različitih goriva za proizvodnju električne energije dužni su operatoru tržišta do 31. ožujka tekuće godine dostaviti podatke o udjelima električne energije proizvedene iz različitih goriva u ukupno isporučenoj električnoj energiji za svako takvo postrojenje za prethodnu godinu.

(2) Obveza iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na:

– kupce s vlastitom proizvodnjom koji proizvode električnu energiju u proizvodnim postrojenjima koja imaju mogućnost korištenja različitih goriva za proizvodnju električne energije te

– proizvođače električne energije i kupce s vlastitom proizvodnjom koji proizvode električnu energiju u više postrojenja različitih tehnologija i električnu energiju isporučuju u mrežu preko jednoga obračunskog mjernog mjesta.

(3) Proizvođači i kupci iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužni su dostavljati podatke u skladu s podjelama izvora energije i strukturama električne energije određenim člancima 7. i 8. ove Metodologije.

(4) Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka ne odnose se na proizvodna postrojenja u sustavu poticanja i proizvodna postrojenja za koja se izdaju jamstva podrijetla električne energije.

(5) Proizvođači električne energije i kupci s vlastitom proizvodnjom, koji isporučuju električnu energiju u mrežu iz reverzibilnih hidroelektrana ili drugih postrojenja koja imaju mogućnost skladištenja energije iz prijenosne ili distribucijske mreže, dužni su do 31. ožujka tekuće godine operatoru tržišta dostaviti podatke o isporučenoj električnoj energiji, potrošnji električne energije za potrebe pumpanja ili skladištenja, drugoj potrošnji električne energije na lokaciji i ukupnoj proizvodnji električne energije.

(6) Proizvođači električne energije i kupci s vlastitom proizvodnjom iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužni su dostavljati podatke iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u elektroničkom obliku pogodnom za daljnju obradu, prema formatu kojega određuje operator tržišta.

(7) Operator tržišta ovlašten je zatražiti dokaze i dokumentaciju od proizvođača električne energije i kupaca s vlastitom proizvodnjom iz stavaka 1., 2. i 5. ovoga članka, a u svrhu provjere dostavljenih podataka.

Utvrđivanje udjela pojedinih izvora energije u ukupnoj preostaloj električnoj energiji

Članak 16.

(1) Operator tržišta u suradnji s tijelima nadležnim za objave podrijetla električne energije ili izdavanje jamstava podrijetla električne energije u drugim državama u kojima se provodi objava podrijetla električne energije na način određen Direktivom 2009/28/EZ i Direktivom 2009/72/EZ utvrđuje strukturu ukupne preostale električne energije u skladu s odredbama ovoga članka.

(2) Na temelju podataka koji su operatoru tržišta dostavljeni sukladno odredbama članaka 14. i 15. ove Metodologije utvrđuje se struktura ukupne proizvedene električne energije u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini.

(3) Struktura neto uvezene električne energije u prethodnoj godini iz svake treće države s kojom graniči Republika Hrvatska utvrđuje se na temelju podataka o proizvodnji električne energije u toj državi koje objavljuje ENTSO-E ili IEA.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, struktura neto uvezene električne energije iz svake treće države s kojom graniči Republika Hrvatska može se temeljiti na zadnjim dostupnim podacima koje objavljuje ENTSO-E ili IEA.

(5) Domaća preostala električna energija bez korekcije za izvoz u treće države u prethodnoj godini utvrđuje se tako da se, uvažavajući strukturu, ukupna proizvedena električna energija u Republici Hrvatskoj iz stavka 2. ovoga članka uveća za istekla jamstva podrijetla električne energije u Registru u prethodnoj godini i neto uvezenu električnu energiju iz trećih država u prethodnoj godini te umanji za izdana jamstva podrijetla električne energije u Registru u prethodnoj godini i ukupno proizvedenu električnu energiju u sustavu poticanja u prethodnoj godini.

(6) Ukupni izvoz električne energije u treće države utvrđuje se kao zbroj neto izvezene električne energije po granicama, pri čemu su udjeli pojedinih izvora energije u ukupnom izvozu električne energije u treće države identični udjelima domaće preostale električne energije bez korekcije za izvoz u treće države.

(7) Domaća preostala električna energija utvrđuje se tako da se domaća preostala električna energija bez korekcije za izvoz u treće države umanji, po strukturi, za ukupni izvoz električne energije u treće države.

(8) Ukupna potrošnja električne energije u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini utvrđuje se kao zbroj:

– iznosa ukupno prodane električne energije krajnjim kupcima u prethodnoj godini,

– iznosa električne energije koja se koristi za pokriće gubitaka u prijenosnoj i distribucijskoj mreži i

– ukupnog iznosa električne energije koja se koristi za pumpanje ili skladištenje u pojedinim proizvodnim postrojenjima, a koja nije kupljenja na temelju ugovora o opskrbi električnom energijom.

(9) Iznos potrošnje električne energije nepoznatog podrijetla u prethodnoj godini utvrđuje se tako da se iznos ukupne potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini umanji za ukupni iznos jamstava podrijetla električne energije ukinutih u razdoblju od 1. travnja prethodne godine do 31. ožujka tekuće godine i iznos ukupno proizvedene električne energije u sustavu poticanja u prethodnoj godini.

(10) Razmjena električne energije s državama u kojima se provodi objava podrijetla električne energije na način određen Direktivom 2009/28/EZ i Direktivom 2009/72/EZ jednaka je razlici domaće preostale električne energije i potrošnje električne energije nepoznatog podrijetla.

(11) Operator tržišta u suradnji s tijelima nadležnim za objave podrijetla električne energije ili izdavanje jamstava podrijetla električne energije u drugim državama utvrđuje strukturu razmjene električne energije s državama u kojima se provodi objava podrijetla električne energije na način određen Direktivom 2009/28/EZ i Direktivom 2009/72/EZ.

(12) Ukupna preostala električna energija jednaka je domaćoj preostaloj električnoj energiji korigiranoj za razmjenu električne energije s državama u kojima se provodi objava podrijetla električne energije na način određen Direktivom 2009/28/EZ i Direktivom 2009/72/EZ.

Izvještavanje o strukturi ukupne preostale električne energije

Članak 17.

(1) Operator tržišta je dužan do 31. svibnja tekuće godine objaviti na svojoj internetskoj stranici godišnje izvješće o strukturi ukupne preostale električne energije za prethodnu godinu.

(2) Godišnje izvješće iz stavka 1. ovoga članka najmanje sadrži:

– podatke o proizvodnji i potrošnji električne energije u Republici Hrvatskoj te uvozu i izvozu električne energije, s naglaskom na strukturu električne energije,

– podatke o izdanim, isteklim i ukinutim jamstvima podrijetla električne energije u Registru,

– podatke o strukturi ukupne preostale električne energije te podatke korištene u utvrđivanju strukture ukupne preostale električne energije,

– udjele pojedinih izvora energije u ukupnoj preostaloj električnoj energiji.

(3) Operator tržišta u izradi godišnjeg izvješća iz stavka 1. ovoga članka koristi podjele izvora energije i strukture električne energije određene člancima 7. i 8. ove Metodologije.

(4) Opskrbljivači su dužni koristiti godišnje izvješće iz stavka 1. ovoga članka u izvršavanju obveza određenih ovom Metodologijom.

Utvrđivanje strukture električne energije koju operatori sustava koriste za pokriće gubitaka

Članak 18.

Električna energija koju je operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava koristio za pokriće gubitaka u prijenosnoj, odnosno distribucijskoj mreži u prethodnoj godini sastoji se od:

– električne energije čija količina i struktura odgovara jamstvima podrijetla električne energije koja su korisnici Registra ukinuli za operatora u Registru u razdoblju od 1. travnja prethodne godine do 31. ožujka tekuće godine te

– preostale električne energije za pokriće gubitaka čiji su udjeli pojedinih izvora energije identični udjelima pojedinih izvora energije u ukupnoj preostaloj električnoj energiji, a koji se objavljuju u godišnjem izvješću iz članka 17. ove Metodologije.

V. NAČIN UTVRĐIVANJA STRUKTURE ELEKTRIČNE ENERGIJE KOJU OPSKRBLJIVAČI PRODAJU KRAJNJIM KUPCIMA

Ukidanje jamstava podrijetla električne energije

Članak 19.

(1) Za potrebe dokazivanja podrijetla električne energije krajnjim kupcima, odnosno strukture prodane električne energije opskrbljivač je dužan do 31. ožujka tekuće godine ukinuti dovoljno jamstava podrijetla električne energije u Registru u svrhu ispunjavanja obveza vezanih uz strukturu električne energije iz ugovora o opskrbi električnom energijom u prethodnoj godini te obveza određenih ovom Metodologijom.

(2) Ukinuta jamstva podrijetla električne energije izvan Registra, odnosno ukinuta jamstva podrijetla električne energije izvan Republike Hrvatske ne ubrajaju se u ukinuta jamstva podrijetla električne energije iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ukinuta jamstva podrijetla električne energije u Registru za potrebe osoba izvan Republike Hrvatske ne ubrajaju se u ukinuta jamstva podrijetla električne energije iz stavka 1. ovoga članka.

Utvrđivanje strukture ukupno prodane električne energije opskrbljivača

Članak 20.

(1) Električna energija koju je opskrbljivač prodao svim krajnjim kupcima u prethodnoj godini sastoji se od:

– ukupno preuzete električne energije iz sustava poticanja u prethodnoj godini, a čija se struktura utvrđuje na temelju godišnjeg izvješća iz članka 12. ove Metodologije i u skladu s člankom 13. ove Metodologije,

– električne energije čije podrijetlo je utvrđeno ukinutim jamstvima podrijetla električne energije u skladu s člankom 19. ove Metodologije, a čija struktura odgovara ukinutim jamstvima podrijetla električne energije,

– električne energije nepoznatog podrijetla čiji su udjeli pojedinih izvora energije identični udjelima pojedinih izvora energije u ukupnoj preostaloj električnoj energiji, a koji se objavljuju u godišnjem izvješću iz članka 17. ove Metodologije.

(2) U izvještajnom razdoblju, udio električne energije iz sustava poticanja u električnoj energiji koju je opskrbljivač prodao krajnjem kupcu jednak je omjeru električne energije koju je opskrbljivač ukupno preuzeo iz sustava poticanja i ukupno prodane električne energije svim krajnjim kupcima tog opskrbljivača.

Utvrđivanje strukture električne energije u pojedinim tarifnim modelima opskrbljivača

Članak 21.

(1) U slučaju tarifnih modela sa zajamčenom strukturom, opskrbljivač utvrđuje strukturu električne energije u pojedinom tarifnom modelu za izvještajno razdoblje na sljedeći način:

– za dio prodane električne energije, čiji je udio jednak omjeru prodane električne energije po određenom tarifnom modelu i ukupno prodane električne energije svim krajnjim kupcima tog opskrbljivača, udjeli pojedinih izvora energije su identični udjelima pojedinih izvora energije u ukupnoj električnoj energiji koju je opskrbljivač preuzeo iz sustava poticanja,

– za udjele električne energije za koje jamči, opskrbljivač utvrđuje strukturu na temelju ukinutih jamstava podrijetla električne energije koja je namijenio za dokazivanje podrijetla za taj tarifni model,

– za preostalu prodanu električnu energiju, udjeli pojedinih izvora energije su identični udjelima pojedinih izvora energije u preostaloj električnoj energiji opskrbljivača.

(2) U slučaju tarifnih modela bez zajamčene strukture, opskrbljivač utvrđuje strukturu električne energije u pojedinom tarifnom modelu za izvještajno razdoblje na sljedeći način:

– za dio prodane električne energije, čiji je udio jednak omjeru prodane električne energije po određenom tarifnom modelu i ukupno prodane električne energije svim krajnjim kupcima tog opskrbljivača, udjeli pojedinih izvora energije su identični udjelima pojedinih izvora energije u ukupnoj električnoj energiji koju je opskrbljivač preuzeo iz sustava poticanja,

– za preostalu prodanu električnu energiju, udjeli pojedinih izvora energije su identični udjelima pojedinih izvora energije u preostaloj električnoj energiji opskrbljivača.

(3) Struktura preostale električne energije opskrbljivača iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, utvrđuje se na način da se, uvažavajući strukturu, od ukupno prodane električne energije opskrbljivača oduzme električna energija koju je opskrbljivač preuzeo iz sustava poticanja te ukinuta jamstva podrijetla električne energije namijenjena dokazivanju podrijetla po tarifnim modelima sa zajamčenom strukturom.

(4) Struktura preostale električne energije opskrbljivača iz stavaka 1. i 2. ovoga članka uključuje ukinuta jamstva podrijetla električne energije koja nisu namijenjena za dokazivanje strukture električne energije prodane na temelju tarifnih modela sa zajamčenom strukturom.

VI. OBVEZE OPSKRBLJIVAČA PREMA KRAJNJIM KUPCIMA

Obveza primjene podjela izvora energije i struktura električne energije

Članak 22.

Opskrbljivač je dužan u godišnjoj dostavi podataka sukladno članku 27. ove Metodologije i izvješću kupcu koristiti podjele izvora energije i strukture električne energije određene člancima 7. i 8. ove Metodologije.

Obilježja proizvoda i usluga te oglašavanje

Članak 23.

(1) Opskrbljivač je dužan tarifne modele i ponude za opskrbu električnom energijom oglašavati, opisivati, obilježavati i razlikovati u skladu s ovom Metodologijom, odnosno dužan je ukazivati na podrijetlo električne energije na način kako se utvrđuje i dokazuje ovom Metodologijom.

(2) Obveza opskrbljivača iz stavka 1. ovoga članka zahtijeva da se podrijetlo električne energije, odnosno struktura električne energije dokazuje prema ovoj Metodologiji i korištenjem jamstava podrijetla električne energije te isključuje korištenje drugih certifikata, potvrda o proizvodnji električne energije ili ugovora kojima se prati podrijetlo električne energije.

(3) Obveza opskrbljivača iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na sve ponude, tarifne modele, ugovore o opskrbi električnom energijom i ostale poslovne aktivnosti u obavljanju energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom.

(4) Opskrbljivač ne smije koristiti obilježja te opise proizvoda i usluga koji bi krajnjeg kupca mogli dovesti u zabludu po pitanju podrijetla električne energije.

Članak 24.

(1) Iznimno od članka 23. ove Metodologije, zbog načina raspodjele električne energije iz sustava poticanja, opskrbljivač može nuditi tarifne modele ili ugovore o opskrbi u kojima jamči podrijetlo električne energije u 100%-tnom udjelu za određeni izvor energije ili tehnologiju proizvodnje (ili grupu izvora/tehnologija), pri čemu se taj 100%-tni udio odnosi na dio energije nabavljene na tržištu električne energije prema strukturi iz članka 9. ove Metodologije.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, opskrbljivač je dužan na prikladan način informirati krajnjeg kupca (izvješće kupcu, promotivni materijali, javna objava i dr.) te mu pojasniti razliku između ponuđene strukture električne energije i stvarne strukture električne energije koja uključuje električnu energiju iz sustava poticanja.

Tarifni modeli sa zajamčenom strukturom temeljenom na drugim podacima koje sadrže jamstva podrijetla električne energije

Članak 25.

(1) Opskrbljivač, osim tarifnih modela sa zajamčenom strukturom u kojima jamči minimalni udio jednog ili više određenih izvora energije, može nuditi tarifne modele sa zajamčenom strukturom u kojima jamči podrijetlo električne energije na temelju drugih podataka koje sadrže jamstva podrijetla električne energije.

(2) Ponude iz stavka 1. ovoga članka dopuštene su ukoliko jamstva podrijetla električne energije sadrže takve informacije i ako Registar ima tehničkih mogućnosti za obradu tih podataka.

Izvještavanje krajnjih kupaca o strukturi električne energije

Članak 26.

(1) Opskrbljivač je dužan jednom godišnje, u razdoblju od 1. srpnja do 31. srpnja tekuće godine, krajnjem kupcu bez naknade dostaviti izvješće kupcu za prethodnu godinu, iz kojeg krajnji kupac može utvrditi da li struktura električne energije koja mu je prodana tijekom prethodne godine odgovara ugovorenoj strukturi električne energije.

(2) Opskrbljivač je dužan izvještavati krajnjeg kupca o strukturi električne energije neovisno o tome da li krajnji kupac kupuje električnu energiju prema tarifnom modelu sa zajamčenom strukturom ili prema tarifnom modelu bez zajamčene strukture.

(3) Izvješće kupcu iz stavka 1. ovoga članka mora biti razumljivo i čitljivo, mora biti takvo da krajnji kupac može jednostavno uspoređivati različite ponude opskrbljivača te mora sadržavati informacije o zaštiti prava krajnjeg kupca.

(4) Izvješće kupcu iz stavka 1. ovoga članka najmanje sadrži:

– osnovne podatke o krajnjem kupcu,

– podatke o odabranom tarifnom modelu, odnosno ugovoru o opskrbi električnom energijom, s istaknutim podacima o strukturi električne energije koja se jamčila tarifnim modelom, odnosno ugovorom o opskrbi električnom energijom,

– podatke o potrošnji krajnjeg kupca i razdoblju opskrbe električnom energijom te podatke o obračunskim mjernim mjestima i ugovorima o opskrbi električnom energijom za koje se izrađuje izvješće kupcu,

– udjele pojedinih izvora energije u prodanoj električnoj energiji prema odabranom tarifnom modelu, odnosno ugovoru o opskrbi električnom energijom,

– udjele pojedinih izvora energije u ukupno prodanoj električnoj energiji opskrbljivača,

– udjele pojedinih izvora energije u ukupnoj proizvedenoj električnoj energiji u Republici Hrvatskoj,

– strukturu prodane električne energije u skladu s člankom 9. ove Metodologije,

– podatak o ukupnoj naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije koju je krajnji kupac bio dužan platiti opskrbljivaču tijekom izvještajnog razdoblja, odnosno razdoblja opskrbe za koje se izrađuje izvješće kupcu,

– informacije o godišnjim izvješćima operatora tržišta objavljenim sukladno odredbama ove Metodologije, uključujući poveznice na internetske stranice operatora tržišta povezane s podrijetlom električne energije, Registrom i sustavom poticanja te

– dodatne informacije o objavi podrijetla električne energije, referentne izvore podataka te prateća objašnjenja od značaja za razumijevanje i tumačenje izvješća kupcu.

(5) Podaci o strukturi električne energije iz stavka 4. podstavaka 4., 5., i 6. ovoga članka prikazuju se u sljedećem obliku:

– struktura električne energije prema osnovnim izvorima energije iz članka 8. ove Metodologije prikazuje se kružnim dijagramom, pri čemu su udjeli pojedinih izvora energije prikazani kružnim isječcima te je uz svaki isječak iskazan udio izražen u postocima na dva decimalna mjesta,

– struktura električne energije posebno se prikazuje za obnovljive izvore energije i posebno za fosilna goriva, u skladu s člankom 7. ove Metodologije, pri čemu se koriste dijagrami sa stupcima ili trakama u kojima svaki dio stupca ili trake odgovara udjelu određenog izvora energije u udjelu osnovnog izvora energije iz članka 8. ove Metodologije te se iskazuje udio određenog izvora energije prema osnovnom izvoru energije izražen u postocima na dva decimalna mjesta, a u zagradi se iskazuje udio tog izvora u ukupnoj strukturi izražen u postocima na dva decimalna mjesta.

(6) Podaci o strukturi električne energije iz stavka 4. podstavka 7. ovoga članka prikazuju se kružnim dijagramom pri čemu su udjeli, u skladu s člankom 9. ove Metodologije, prikazani kružnim isječcima, a uz svaki isječak iskazuje se udio u postocima na dva decimalna mjesta.

(7) Opskrbljivač je dužan prije slanja izvješća kupcu iz stavka 1. ovoga članka na svojoj internetskoj stranici objaviti sljedeće informacije i podatke za prethodnu godinu:

– udjele pojedinih izvora energije u ukupno prodanoj električnoj energiji svim krajnjim kupcima u izvještajnom razdoblju,

– strukturu ukinutih jamstava podrijetla električne energije,

– informacije i poveznice na godišnja izvješća operatora tržišta određena ovom Metodologijom,

– poveznice na internetske stranice operatora tržišta povezane sa sustavom jamstva podrijetla električne energije, Registrom i sustavom poticanja te

– dodatne informacije i prateća objašnjenja.

(8) Opskrbljivač je dužan u objavi iz stavka 7. ovoga članka koristiti strukture prema članku 7., 8. i 9. ove Metodologije te prikazivati strukture električne energije odgovarajućom primjenom odredbi stavka 5. i 6. ovoga članka.

(9) Ukoliko je opskrbljivač, u skladu s člankom 25. ove Metodologije, krajnjem kupcu jamčio podrijetlo električne energije na temelju drugih podataka iz jamstava podrijetla električne energije, opskrbljivač je dužan u izvješću kupcu iz stavka 1. ovoga članka krajnjem kupcu navesti podatke i informacije povezane s takvim korištenjem jamstava podrijetla električne energije.

(10) Opskrbljivač je dužan izvješće kupcu iz stavka 1. ovoga članka dostaviti svim krajnjim kupcima koje opskrbljuje električnom energijom u vrijeme izrade izvješća kupcu.

(11) Krajnji kupac koji je promijenio opskrbljivača može, u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca tekuće godine, od opskrbljivača koji ga je opskrbljivao u prethodnoj godini zatražiti dostavu izvješća kupcu iz stavka 1. ovoga članka.

(12) Kod krajnjih kupaca s više obračunskih mjernih mjesta, opskrbljivač je dužan izvješće kupcu iz stavka 1. ovoga članka izraditi za svaki ugovor o opskrbi električnom energijom.

(13) Iznimno od stavka 12. ovoga članka, u slučaju kada opskrbljivač s krajnjim kupcem ima sklopljeno više ugovora o opskrbi električnom energijom, a kojima se jamči ista struktura električne energije, opskrbljivač može objediniti izvješće kupcu iz stavka 1. ovoga članka za više ugovora o opskrbi električnom energijom.

(14) Ukoliko je krajnji kupac tijekom izvještajnog razdoblja kod istog opskrbljivača mijenjao tarifni model ili sklopio novi ugovor o opskrbi električnom energijom, opskrbljivač je dužan poslati izvješće kupcu zasebno za svaki tarifni model ili ugovor o opskrbi električnom energijom.

(15) Opskrbljivač može izvješće kupcu iz stavka 1. ovoga članka dostaviti u elektroničkom obliku samo ako je krajnji kupac dao prethodnu suglasnost na takvu vrstu dostave.

(16) Krajnji kupac i opskrbljivač mogu, uz izvješće kupcu iz stavka 1. ovoga članka, ugovoriti i dodatno izvještavanje o podrijetlu električne energije, odnosno o strukturi električne energije.

VII. PROVJERA STRUKTURE PRODANE ELEKTRIČNE ENERGIJE OPSKRBLJIVAČA

Godišnja dostava podataka

Članak 27.

(1) Opskrbljivač je dužan do 31. srpnja tekuće godine operatoru tržišta dostaviti za prethodnu godinu:

– podatke o ukupno preuzetoj električnoj energiji iz sustava poticanja, na obrascu iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije,

– podatke o strukturi električne energije za svaki tarifni model sa zajamčenom strukturom zasebno, na obrascu iz Priloga 2. koji je sastavni dio ove Metodologije,

– podatke o strukturi preostale električne energije opskrbljivača i strukturi električne energije za tarifne modele bez zajamčene strukture, na obrascu iz Priloga 3. koji je sastavni dio ove Metodologije,

– pregled i popis ukinutih jamstava podrijetla električne energije namijenjenih dokazivanju strukture električne energije za svaki tarifni model sa zajamčenom strukturom zasebno, na obrascima iz Priloga 4. koji je sastavni dio ove Metodologije.

(2) U slučaju više tarifnih modela sa zajamčenom strukturom u kojima se jamči ista struktura električne energije, opskrbljivač može u obrascima iz stavka 1. podstavaka 2. i 4. ovoga članka objediniti podatke tih tarifnih modela.

(3) Opskrbljivač je dužan operatoru prijenosnog sustava i operatoru distribucijskog sustava dostavljati jedinstvenu oznaku tarifnog modela za svaki sklopljeni ugovor o opskrbi električnom energijom, u skladu s pravilima promjene opskrbljivača te općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom.

(4) Opskrbljivač je dužan operatoru tržišta do 31. ožujka tekuće godine dostaviti podatke o potrošnji električne energije krajnjih kupaca u prethodnoj godini, po jedinstvenim oznakama tarifnih modela za pojedine tarifne modele sa zajamčenom strukturom i tarifne modele bez zajamčene strukture.

(5) Opskrbljivač je dužan operatoru tržišta do 31. ožujka tekuće godine dostaviti popise ugovora o opskrbi električnom energijom koji su važili u prethodnoj godini, za svaki tarifni model sa zajamčenom strukturom, s navedenim količinama prodane električne energije po svakom ugovoru o opskrbi električnom energijom u prethodnoj godini.

(6) Opskrbljivač je dužan operatoru tržišta do 31. srpnja tekuće godine dostaviti ogledni primjerak izvješća kupcu i najmanje jedno izvješće kupcu koje je poslao u tekućoj godini za prethodnu godinu.

(7) Opskrbljivač je dužan obrasce iz stavka 1. ovoga članka i popise ugovora iz stavka 5. ovoga članka dostaviti operatoru tržišta potpisane od odgovorne osobe i ovjerene pečatom te u elektroničkom obliku pogodnom za daljnju obradu, prema formatu kojega određuje operator tržišta.

Članak 28.

(1) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su operatoru tržišta do 31. ožujka tekuće godine dostaviti podatke o potrošnji krajnjih kupaca svakog opskrbljivača u prethodnoj godini, po pojedinim tarifnim modelima sa zajamčenom strukturom te tarifnim modelima bez zajamčene strukture, odnosno prema jedinstvenim oznakama tarifnih modela.

(2) Operator tržišta provjerava usklađenost podataka iz stavka 1. ovoga članka u odnosu na podatke koje su mu dostavili opskrbljivači sukladno članku 27. ove Metodologije.

(3) U slučaju neusklađenosti podataka utvrđenih u provjeri iz stavka 2. ovoga članka, operator tržišta izvještava Hrvatsku energetsku regulatornu agenciju (u daljnjem tekstu: Agencija).

VIII. OBJAVA GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O PODRIJETLU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 29.

(1) Operator tržišta je dužan do 30. rujna tekuće godine objaviti na svojoj internetskoj stranici godišnje izvješće o podrijetlu električne energije u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu.

(2) Godišnje izvješće iz stavka 1. ovoga članka najmanje sadrži:

– podatke o strukturi proizvedene i prodane električne energije u Republici Hrvatskoj,

– informacije i podatke povezane s utvrđivanjem strukture ukupne preostale električne energije te izvješćima iz članka 12. i 17. ove Metodologije,

– informacije i podatke o strukturama električne energije koju su opskrbljivači prodali krajnjim kupcima te njihovim tarifnim modelima sa zajamčenom strukturom i tarifnim modelima bez zajamčene strukture,

– zapažanja vezana uz provjere strukture prodane električne energije iz članka 28. ove Metodologije,

– druge informacije i podatke vezane uz objavu podrijetla električne energije.

IX. NADZOR

Članak 30.

Primjenu ove Metodologije nadzire Agencija.

Članak 31.

Operator tržišta je dužan osigurati Agenciji pristup Registru radi nadzora nad primjenom ove Metodologije.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

(1) Iznimno od članaka 10., 16., 19. i 23. ove Metodologije, u 2015. godini mogu se koristiti dobrovoljni certifikati o proizvodnji električne energije ukoliko su izdani za električnu energiju proizvedenu u Republici Hrvatskoj tijekom 2015. godine.

(2) Opskrbljivači koji koriste dobrovoljne certifikate iz stavka 1. ovoga članka dužni su:

– do 15. travnja 2016. godine operatoru tržišta dostaviti dokaze o ukidanju dobrovoljnih certifikata za 2015. godinu,

– krajnjim kupcima kojima su u 2015. godini prodavali električnu energiju povezanu s dobrovoljnim certifikatima, uz izvješće kupcu za 2015. godinu, dostaviti i informacije o korištenju dobrovoljnih certifikata.

(3) Proizvođači električne energije koji su za električnu energiju isporučenu tijekom 2015. godine ishodili dobrovoljne certifikate iz stavka 1. ovoga članka dužni su do 31. ožujka 2016. godine operatoru tržišta dostaviti informacije i podatke o izdavanju dobrovoljnih certifikata tijekom 2015. godine.

(4) Operator tržišta u postupku utvrđivanja strukture ukupne preostale električne energije za 2015. godinu koristi podatke o izdanim i ukinutim dobrovoljnim certifikatima iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Operator tržišta može od opskrbljivača iz stavka 2. ovoga članka i proizvođača električne energije iz stavka 3. ovoga članka zatražiti dodatne podatke, dokumentaciju i dokaze, a u svrhu izrade godišnjeg izvješća iz članka 17. ove Metodologije.

Članak 33.

(1) Opskrbljivač je dužan uskladiti ponude tarifnih modela, odnosno ugovora o opskrbi električnom energijom s odredbama ove Metodologije najkasnije do 31. ožujka 2015. godine.

(2) Opskrbljivač može nuditi tarifne modele, odnosno sklapati ugovore o opskrbi električnom energijom koji nisu usklađeni s odredbama ove Metodologije najkasnije do 31. ožujka 2015. godine.

(3) Opskrbljivač je dužan sve sklopljene ugovore o opskrbi električnom energijom uskladiti s odredbama ove Metodologije najkasnije do 31. prosinca 2015. godine.

Članak 34.

(1) Prva godina, odnosno izvještajno razdoblje za koje se prikupljaju, obrađuju i dostavljaju podaci i dokumentacija te izrađuju godišnja izvješća i izvješća kupcu sukladno odredbama ove Metodologije je 2015. godina.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, prva godina za koju se dostavljaju i provjeravaju podaci sukladno članku 28. ove Metodologije je 2016. godina.

Članak 35.

Ova Metodologija stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/21

Urbroj: 371-01/14-01

Zagreb, 11. studenoga 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1. – PRILOG 4.133 14.11.2014 Metodologija utvrđivanja podrijetla električne energije 133 14.11.2014 Metodologija utvrđivanja podrijetla električne energije 133 14.11.2014 Metodologija utvrđivanja podrijetla električne energije