Odluka o izmjenama Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu

NN 133/2014 (14.11.2014.), Odluka o izmjenama Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu

HRVATSKA NARODNA BANKA

2510

Na temelju članka 30. i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donio je 10. studenoga 2014.

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O IZVJEŠĆIVANJU O NOVČANOM TRŽIŠTU

I.

U Uputi za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, koja je sastavni dio Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu (»Narodne novine«, br. 147/2011. i 155/2013.), u poglavlju II. Izvještajne institucije, točka 4. mijenja se i glasi:

»Izvještajne institucije jesu institucije navedene u točki II. Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu.«

II.

U Uputi za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, u poglavlju III. Protustranke, točka 5. mijenja se i glasi:

»Izvještajne institucije podatke u skladu s ovom Uputom dostavljaju za sljedeće protustranke:

a) izvještajne institucije iz točke 4. ove Upute,

b) Ministarstvo financija Republike Hrvatske,

c) sve poslovne subjekte rezidente koji u skladu sa Sektorskom klasifikacijom institucionalnih jedinica Državnog zavoda za statistiku pripadaju sljedećim sektorima:

– 122 Društva koja primaju depozite osim središnje banke

– 123 Novčani fondovi

– 124 Ne-novčani investicijski fondovi

– 125 Ostali financijski posrednici, osim osiguravajućih društava i mirovinskih fondova

– 126 Pomoćne financijske institucije

– 127 Društva koja se bave prijenosom financijskih sredstava i zajmodavci

– 128 Osiguravajuća društva

– 129 Mirovinski fondovi

– 1314 Fondovi socijalne sigurnosti,

d) sve poslovne subjekte nerezidente koji u skladu s Uputom za statističko i bonitetno izvješćivanje, koja je sastavni dio Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju, pripadaju sljedećim sektorima:

– 1220 društva koja primaju depozite osim središnje banke

– 1230 novčani fondovi

– 1240 investicijski fondovi osim novčanih fondova

– 1250 drugi financijski posrednici, osim osiguravajućih društava i mirovinskih fondova

– 1260 pomoćne financijske institucije

– 1270 vlastite financijske institucije i zajmodavci

– 1280 osiguravajuća društva

– 1290 mirovinski fondovi,

e) ostale pravne osobe (rezidente i nerezidente) koje se u skladu s Odlukom o upravljanju likvidnosnim rizikom smatraju profesionalnim sudionicima na novčanom tržištu i

f) međunarodne institucije.

Protustrankom u smislu ove Upute ne smatra se HNB.«

III.

U Uputi za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, u poglavlju VII. Skupina obilježja A, točki 14., Obilježju 4. P matični broj, pod 2. druga rečenica mijenja se i glasi:

»Identifikacija nerezidentnih MFI-a obavlja se na osnovi popisa koji objavljuje Europska središnja banka (ESB) na svojoj internetskoj stranici (poveznica http://www.ecb.europa.eu/stats/money/mfi/general/html/daily_list.en.html).«

IV.

U Uputi za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, u točki 14., Obilježje 7. Sektor nerezidenta mijenja se i glasi:

»Sastavljanje agregata i grupiranje protustranaka zahtijeva sektorsku identifikaciju protustranaka sa sjedištem izvan Republike Hrvatske u skladu sa standardima sektorizacije. ESA 2010 određuje standard za klasifikaciju sektora. Tretman protustranaka potpuno je jednak u svim raščlambama.

Vrijednost obilježja upisuje se za sve protustranke nerezidente, osim u slučaju kada je protustranka nepoznata (što je moguće samo za instrument C1) – tada se ne upisuje. Za rezidente se također ne upisuje. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "1100" – nefinancijska društva,

2. "1220" – društva koja primaju depozite osim središnje banke,

3. "1230" – novčani fondovi,

4. "1240" – investicijski fondovi osim novčanih fondova,

5. "1250" – drugi financijski posrednici, osim osiguravajućih društava i mirovinskih fondova,

6. "1260" – pomoćne financijske institucije,

7. "1270" – vlastite financijske institucije i zajmodavci,

8. "1280" – osiguravajuća društva,

9. "1290" – mirovinski fondovi.

Za razliku od modaliteta "1220" i "1230", koji podrazumijevaju prethodnu identifikaciju MFI-a u skladu s Prilogom 1. Popis nerezidentnih MFI-a i ostalih institucija, odabir ostalih modaliteta ovisi o nacionalnoj definiciji sektora svake države. Svaka izmjena i (ili) dopuna popisa MFI-a i (ili) nacionalne klasifikacije rezidenata zahtijevat će korekciju Priloga 1. Izvještajne institucije moraju se pobrinuti za vremenski slijed podataka u pripremnim bazama kako bi se omogućila precizna sektorska distribucija protustranaka nerezidenata za izvještajni datum na koji se odnosi izvještajni slog.

Za klasifikaciju sektora nerezidenata (članica EU-a) koji nisu MFI dodatne upute mogu se naći u priručniku ESB-a Monetary Financial Institutions and Markets Statistics Sector Manual, koji se objavljuje na internetskoj stranici ESB-a.«

V.

U Uputi za provedbu Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu, u Prilogu 1. Popis nerezidentnih MFI-a i ostalih institucija, točka 1. mijenja se i glasi:

»Identifikacija nerezidentnih MFI-a obavlja se na osnovi popisa koji objavljuje ESB na svojoj internetskoj stranici (poveznica http://www.ecb.europa.eu/stats/money/mfi/general/html/daily_list.en.html).«

VI.

U Uputi za izradu i dostavljanje datoteka s podacima o novčanom tržištu, koja je sastavni dio Odluke o izvješćivanju na novčanom tržištu (»Narodne novine«, br. 147/2011. i 155/2013.), u poglavlju 5. Kontrola sadržaja slogova, potpoglavlju 5.1. Formalne i logičke kontrole redovne datoteke sa slogovima prometa i stanja, potpoglavlju 5.1.2. Slog »Promet«, Polju 5. P Matični broj, u četvrtoj rečenici modaliteti "1221" ili "1222" zamjenjuju se modalitetima "1220" i "1230".

U potpoglavlju 5.1.3. Slog »Stanje«, Polju 5. P Matični broj, u petoj rečenici modaliteti "1221" i "1222" zamjenjuju se modalitetima "1220" i "1230".

VII.

U Uputi za izradu i dostavljanje datoteka s podacima o novčanom tržištu, u poglavlju 7. XSD datoteke za dostavu podataka, potpoglavlje 7.1. Redovna datoteka prometa i stanja (NOVT_RED.xsd) mijenja se i glasi:


VIII.

Prve podatke u skladu s ovom Odlukom banke i HBOR dužni su dostaviti HNB-u 5. siječnja 2015. za izvještajni datum 2. siječnja 2015.

IX.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 2. siječnja 2015.

O. br. 423-020/11-14/BV

Zagreb, 10. studenoga 2014.

Guverner
Hrvatske narodne banke
prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.

133 14.11.2014 Odluka o izmjenama Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu 133 14.11.2014 Odluka o izmjenama Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu 133 14.11.2014 Odluka o izmjenama Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu