Statut Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo

NN 133/2014 (14.11.2014.), Statut Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo

133 14.11.2014 Statut Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo

HRVATSKI CENTAR ZA ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO

2513

Na temelju članka 54.a stavak 4. Zakona o zadrugama (»Narodne novine«, broj 34/11, 125/13 i 76/14) i članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), uz suglasnost ministra poduzetništva i obrta, (klasa: 023-01/14-01/80, urbroj: 516-04-01-01-01/1-14-12 od 29. listopada 2014.), Upravno vijeće Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo na sjednici održanoj 30. listopada 2014., donijelo je

STATUT

HRVATSKOG CENTRA ZA ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Centar za zadružno poduzetništvo (u daljnjem tekstu: Centar) je osnovan Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama (»Narodne novine«, broj 76/14.) kao javna ustanova koja usklađuje i zastupa interese zadruga, zadružnih saveza i drugih fizičkih i pravnih osoba koje na odgovarajući način unapređuju i promiču zadrugarstvo, sudjeluju u praćenju, unaprjeđivanju i razvoju zadruga i zadrugarstva u cjelini, te je pravni slijednik Hrvatskog saveza zadruga.

Članak 2.

Centar je javna ustanova upisana u sudski registar s poslovima i ovlastima utvrđenim Zakonom o zadrugama, Statutom i drugim općim aktima Centra.

II. OPĆE ODREDBE

Članak 3.

Ovim se Statutom uređuje:

– naziv, sjedište i pečat Centra

– pravni položaj, zastupanje i predstavljanje Centra

– djelatnost Centra

– ustrojstvo Centra

– tijela Centra i djelokrug rada

– imovina Centra

– financiranje i financijsko poslovanje Centra

– opći akti Centra

– javnost rada Centra

– tajnost podataka Centra

– druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Centra.

III. NAZIV, SJEDIŠTE I PEČAT CENTRA

Članak 4.

(1) Centar obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo. Skraćeni naziv Centra je HCZP.

(2) Naziv Centra mora se istaknuti na pročelju zgrade u kojoj je njegovo sjedište, odnosno u kojoj obavlja djelatnost radi koje je osnovan.

Članak 5.

(1) Sjedište Centra je u Zagrebu, Amruševa 8.

(2) Sjedište podružnice je u Rijeci, Riva 10.

(3) Radi obavljanja djelatnosti, Centar može osnovati podružnice, o čemu odluku donosi Upravno vijeće.

Članak 6.

(1) Na javnim ispravama koje izdaje, na temelju javnih ovlasti utvrđenih Zakonom, Centar upotrebljava pečat s grbom Republike Hrvatske i nazivom i sjedištem Centra, odnosno njegove podružnice.

(2) Pečat s grbom Republike Hrvatske okruglog je oblika promjera 38 mm, na kojem je polukružno upisano REPUBLIKA HRVATSKA – HRVATSKI CENTAR ZA ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO – ZAGREB, odnosno naziv i sjedište podružnice, a u sredini se nalazi grb Republike Hrvatske.

(3) Naručivanje, upotreba i zamjena pečata s grbom Republike Hrvatske obavlja se na način propisan zakonom.

Članak 7.

(1) U redovnom poslovanju, osim poslova iz članka 6. stavak 1. ovoga Statuta, Centar upotrebljava pečat bez grba Republike Hrvatske.

(2) Pečat bez grba Republike Hrvatske promjera je 30 mm.

(3) U krugu pečata urezane su riječi HRVATSKI CENTAR ZA ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO, a ispod toga riječ ZAGREB, odnosno naziv i sjedište podružnice.

(4) U uredskom poslovanju Centar upotrebljava štambilj pravokutnog oblika, bez grba Republike Hrvatske, koji sadrži naziv Centra i njegovo sjedište, odnosno naziv i sjedište podružnice.

(5) Na ostala pitanja u svezi uporabe pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske primjenjuju se propisi o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske.

(6) Svaki pečat i štambilj Centra i njegove podružnice ima svoj redni broj.

(7) Ravnatelj Centra donijet će odluku o broju pečata i štambilja, načinu njihove uporabe, osobama odgovornim za njihovo čuvanje te osobi ovlaštenoj za vođenje evidencije o pečatima i štambiljima, sukladno propisima o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske.

Članak 8.

(1) Centar u svom poslovanju upotrebljava zaštitni znak i/ili logotip.

(2) Sadržaj, oblik i uporabu zaštitnog znaka i/ili logotipa Centra utvrđuje Upravno vijeće, na prijedlog ravnatelja Centra.

IV. PRAVNI POLOŽAJ, ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE CENTRA

Članak 9.

Centar je javna ustanova koja se upisuje u sudski registar, posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost pod uvjetima i na način određen Zakonom o zadrugama, drugim propisima, ovim Statutom i drugim općim aktima Centra.

Članak 10.

Centar predstavlja i zastupa ravnatelj, u okviru djelatnosti upisane u sudski registar, u okviru djelokruga, ovlaštenja i odgovornosti utvrđenih ovim Statutom.

V. POSLOVI CENTRA

Članak 11.

Centar u okviru svojih djelatnosti obavlja sljedeće poslove:

– prati stanje i rad u području zadrugarstva, prikuplja i analizira podatke i predlaže mjere za unapređenje zadrugarstva,

– vodi središnju evidenciju zadruga i zadružnih saveza, sukladno Pravilniku o evidenciji zadruga i zadružnih saveza,

– surađuje sa zadrugama i zadružnim savezima,

– pruža stručnu i drugu pomoć zadrugama, zadružnim savezima i drugim fizičkim i pravnim osobama koje na odgovarajući način unapređuju i promiču zadrugarstvo,

– pruža usluge savjetovanja zadrugama i zadružnim savezima,

– promiče i zastupa interese zadruga, zadružnih saveza i drugih fizičkih i pravnih osoba koje na odgovarajući način unapređuju i promiču zadrugarstvo prema tijelima državne uprave te lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– daje mišljenja i prijedloge državnim tijelima kod donošenja propisa iz područja zadrugarstva te mjera ekonomske, socijalne i porezne politike vezanih uz zadrugarstvo,

– organizira i provodi izobrazbe i savjetovanja iz područja zadrugarstva,

– promiče zadrugarstvo i učeničko zadrugarstvo izdavanjem publikacija i drugog promotivnog materijala i na druge načine,

– promiče suradnju zadruga i zadružnih saveza radi njihovog povezivanja, uspostave i razvoja poslovnih odnosa na tržištu,

– sudjeluje u aktivnostima međunarodne suradnje na području zadrugarstva,

– izdaje potvrde, uvjerenja i druge isprave o kojima vodi evidenciju, sukladno Pravilniku o evidenciji zadruga i zadružnih saveza,

– potiče, razvija i štiti zadružna načela i vrednote,

– brine o provođenju zadružnih načela i vrednota u zadrugama i zadružnim savezima,

– potiče, koordinira, pomaže i savjetuje u primjeni zadružnih načela i vrednota u zadrugama i zadružnim savezima,

– analizira prikupljene podatke i sastavlja prijedloge za unaprjeđenje poslovanja zadruga i zadružnih saveza,

– kod donošenja propisa od interesa za zadrugarstvo, sudjeluje u radu radnih skupina za izradu zakonskih i podzakonskih akata, daje mišljenje i primjedbe na prijedloge zakona i podzakonskih akata,

– surađuje s lokalnom zajednicom vezano za imovinu zadruga sukladno Zakonu o zadrugama,

– promiče zadružne proizvode i usluge,

– potiče nastupe zadruga na sajmovima u zemlji i inozemstvu,

– organizira zadružne gospodarske, kulturne, umjetničke, humanitarne i druge zadružne aktivnosti,

– promiče i predstavlja zadruge i zadružne saveze u zemlji i inozemstvu,

– potiče istraživanja u zadrugarstvu te procjenjuje uvjete i mogućnosti razvoja zadrugarstva,

– sudjeluje u izradi mjera ekonomske politike radi snažnijeg uključivanja zadruga u gospodarski sustav,

– sudjeluje u provođenju programa razvoja zadrugarstva,

– izvješćuje javnost o zadrugama i zadrugarstvu,

– obavlja druge poslove koji proizlaze iz Zakona o zadrugama i ovoga Statuta.

VI. USTROJSTVO I NAČIN RADA CENTRA

Članak 12.

(1) Službenici i namještenici Centra obavljaju stručne, pravne, administrativne i druge poslove u jedinstvenoj stručnoj službi.

(2) Organizacija i rad Stručne službe mora omogućiti stručno, kvalitetno, pravodobno i odgovorno izvršavanje poslova predviđenih Zakonom o zadrugama, drugim propisima, ovim Statutom i ostalim aktima Centra.

(3) Organizacija i način rada Centra, nazivi radnih mjesta, opis poslova te potrebnih stručnih uvjeta za njihovo obavljanje detaljnije se uređuje općim aktom Centra.

Članak 13.

Na pravni status zaposlenika Centra primjenjuju se zakonski propisi kojima se uređuju plaće službenika i namještenika u javnim službama, u skladu s njima sklopljeni kolektivni ugovor te opći propisi o radu.

VII. TIJELA CENTRA

1. Upravno vijeće

Članak 14.

(1) Centrom upravlja Upravno vijeće.

(2) Upravno vijeće ima pet članova.

(3) Predsjednika Upravnog vijeća i trojicu članova imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog nadležnih ministarstava na rok od četiri godine te mogu biti ponovno imenovani, a predstavnika zaposlenika Centra bira se na način propisan općim propisima o radu.

(4) Predsjednik Upravnog vijeća je predstavnik ministarstva nadležnog za poduzetništvo i obrt, a ostali članovi Upravnog vijeća predstavnici su nadležnih ministarstava, i to po jedan iz ministarstva nadležnog za poljoprivredu, jedan iz ministarstva nadležnog za branitelje, jedan iz ministarstva nadležnog za regionalni razvoj, a jedan je član Upravnog vijeća predstavnik zaposlenika Centra.

Članak 15.

(1) Članove Upravnog vijeća imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske sukladno članku 54.a Zakona o zadrugama, osim predstavnika zaposlenika kojeg se bira općim propisima o radu.

(2) Prijedlog za razrješenje predsjednika i člana Upravnog vijeća mogu podnijeti predlagatelji iz članka 54.a Zakona o zadrugama.

Članak 16.

Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:

1) donosi Statut Centra uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poduzetništvo i obrt

2) donosi godišnji program rada i financijski plan uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poduzetništvo i obrt

3) raspisuje javni natječaj za izbor ravnatelja, sukladno odredbama Statuta

4) donosi odluku o imenovanju i razrješenju ravnatelja

5) donosi odluku o raspolaganju imovinom u vlasništvu Centra

6) donosi ostale opće akte u skladu sa Zakonom o zadrugama, Statutom i ostalim propisima

7) donosi odluku o osnivanju podružnica Centra

8) daje ravnatelju upute, preporuke, smjernice za rad i mišljenja o pojedinim pitanjima

9) donosi poslovnik o svom radu

10) odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Centra.

Članak 17.

(1) Upravno vijeće poslove iz svoga djelokruga obavlja na sjednicama Upravnog vijeća.

(2) Sjednice Upravnog vijeća saziva i vodi predsjednik Upravnog vijeća.

(3) Sjednice Upravnog vijeća održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u 3 mjeseca.

(4) Upravno vijeće pravovaljano odlučuje kada je na sjednici nazočno više od polovine ukupnog broja članova, a odluke donosi natpolovičnom većinom nazočnih članova.

(5) O svakoj sjednici Upravnog vijeća vodi se zapisnik koji se usvaja na sljedećoj sjednici i kojeg potpisuje predsjednik Upravnog vijeća.

(6) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u hitnim slučajevima Upravno vijeće može donositi odluke i pisanim putem (pismom, telefaksom ili elektronskom poštom).

(7) U radu Upravnog vijeća sudjeluje ravnatelj, bez prava odlučivanja, osim prilikom izbora ravnatelja.

(8) Na sjednicama Upravnog vijeća mogu biti prisutne i druge osobe po pozivu predsjednika Upravnog vijeća.

(9) Sjednicu Upravnog vijeća može predložiti i ravnatelj Centra ili najmanje dva člana Upravnog vijeća pisanim putem. U tom slučaju predsjednik Upravnog vijeća dužan je sazvati sjednicu Upravnog vijeća u roku od 15 dana. Ukoliko predsjednik Upravnog vijeća iz bilo kojeg razloga ne sazove sjednicu Upravnog vijeća, tada sjednicu Upravnog vijeća saziva predlagatelj.

(10) Dokumentacija Upravnog vijeća je dokumentacija trajne vrijednosti i vlasništvo je Centra.

(11) Način rada Upravnog vijeća pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

Članak 18.

(1) Članovi Upravnog vijeća mogu ostvariti pravo na naknadu za rad u Upravnom vijeću, po svakom dolasku na sjednicu, sukladno važećim propisima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske.

(2) Visinu naknade utvrđuje Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom.

(3) Članovi Upravnog vijeća dužni su ponašati se tako da ne umanjuju svoj ugled ili ugled Centra te da ne dovode u pitanje svoju samostalnost i neovisnost pri obnašanju svoje dužnosti te samostalnost i neovisnost Centra.

(4) Članovi Upravnog vijeća dužni su u obavljanju svojih poslova određenih Zakonom i odredbama ovoga Statuta postupati savjesno, u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske, pravilima struke i moralnim načelima.

(5) Zabranjen je svaki oblik utjecaja na rad Upravnog vijeća i ravnatelja Centra koji bi mogao dovesti u pitanje neovisnost Centra, a osobito uporaba sredstava javnog priopćavanja te javnog istupanja u namjeri da se utječe na rad Upravnog vijeća i ravnatelja Centra.

(6) Članovi Upravnog vijeća ostvaruju sva prava i obveze danom svoga imenovanja.

Razrješenje članova Upravnog vijeća

Članak 19.

(1) Vlada Republike Hrvatske razriješit će člana Upravnog vijeća, prije isteka razdoblja za koje je imenovan, u slučaju:

1. ako to član Upravnog vijeća sam zatraži,

2. ako bez obrazloženja kontinuirano ne sudjeluje u radu Upravnog vijeća,

3. teže povrede dužnosti utvrđene Statutom,

4. nemogućnosti urednog obavljanja svoje dužnosti dulje od šest mjeseci,

5. trajnog gubitka sposobnosti za obavljanje dužnosti,

6. pravomoćne presude za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim obavljanja dužnosti.

(2) Ako neki od članova Upravnog vijeća prestane obnašati dužnost člana Upravnog vijeća prije isteka mandata, na njegovo mjesto imenuje se novi član na način i po postupku određenom Zakonom, do isteka mandata člana koga zamjenjuje.

Teže povrede dužnosti ravnatelja, članova i predsjednika Upravnog vijeća

Članak 20.

Pod težom povredom dužnosti ravnatelja, članova i predsjednika Upravnog vijeća smatra se:

1. ako svojim radom ili ponašanjem dovede u pitanje svoj ugled ili ugled Centra,

2. ako pri obavljanju svoje dužnosti dovede u pitanje svoju samostalnost i neovisnost ili samostalnost i neovisnost Centra,

3. ako oda poslovnu ili službenu tajnu Centra.

Predsjednik Upravnog vijeća

Članak 21.

Predsjednik Upravnog vijeća Centra obavlja sljedeće poslove:

1. rukovodi radom Upravnog vijeća,

2. vodi sjednice i potpisuje zapisnike sa sjednica Upravnog vijeća,

3. potpisuje odluke Upravnog vijeća,

4. u ime Centra sklapa i raskida ugovor o radu s ravnateljem,

5. predlaže mjere za unapređenje rada Upravnog vijeća,

6. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, odredbama ovoga Statuta ili drugim općim aktima te odlukama Upravnog vijeća.

Ravnatelj Centra

Članak 22.

(1) Upravno vijeće imenuje ravnatelja Centra na temelju javnog natječaja, na vrijeme od četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

(2) Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Centra, predstavlja i zastupa Centar, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra u svim postupcima na sudovima, pred državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima. Odgovoran je za rad i zakonitost rada Centra, podnosi prijedloge akata Centra Upravnom vijeću radi njihova donošenja, provodi odluke Upravnog vijeća te obavlja druge poslove određene Zakonom, odredbama ovoga Statuta ili drugim aktima.

(3) Ravnatelj Centra obvezan je u obavljanju svojih poslova određenih Zakonom i ovim Statutom postupati kao dobar gospodar, savjesno, u skladu s pravilima struke i moralnim načelima.

(4) Za ravnatelja Centra može se imenovati osoba koja je hrvatski državljanin s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima zadrugarstva, aktivno govori engleski jezik, ima dokazane stručne, radne i organizacijske sposobnosti i kojoj nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.

(5) Ravnatelj Centra ne može biti osoba koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo koje je čini nedostojnom obavljanja dužnosti ravnatelja Centra.

(6) Ravnatelj Centra dužnost obnaša profesionalno, kao jedino zanimanje. Stupanjem na dužnost ravnatelja Centra, ravnatelj ne može istovremeno obnašati dužnost upravitelja zadruge i/ili upravitelja zadružnog saveza.

(7) Ravnatelj Centra zaključuje ugovor o radu s Centrom. Ugovorom se podrobnije određuju prava i obveze ravnatelja Centra po osnovi rada, kao i druga prava za vrijeme trajanja ugovora o radu.

(8) Ravnatelj Centra za svoj rad odgovara Upravnom vijeću.

(9) U slučaju nemogućnosti urednog obavljanja dužnosti ravnatelja Centra dulje od 1 mjeseca, Upravno vijeće imenuje vršitelja dužnosti ravnatelja na rok ne dulji od 6 mjeseci. Do imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja Centra poslove iz djelokruga ravnatelja Centra za koje postoji opasnost od odgode obavlja predsjednik Upravnog vijeća.

Članak 23.

(1) Ravnatelj Centra imenuje se na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u »Narodnim novinama«.

(2) U natječaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme na koje se imenuje, rok u kojemu se primaju prijave kandidata i rok u kojemu će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o izboru.

(3) Rok u kojemu se primaju prijave kandidata ne smije biti kraći od osam dana od dana objave natječaja, a rok u kojemu se kandidati obavještavaju o izboru ne smije biti dulji od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Djelokrug ravnatelja Centra

Članak 24.

(1) U vođenju Centra ravnatelj:

1. rukovodi radom Centra,

2. organizira i odgovora za stručni rad i zakonitost rada Centra,

3. predstavlja i zastupa Centar samostalno i neograničeno,

4. poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra,

5. podnosi Upravnom vijeću prijedloge općih akata Centra na donošenje,

6. izrađuje prijedlog godišnjeg programa rada i financijskog plana te pribavlja suglasnost ministra nadležnog za poduzetništvo i obrt,

7. izrađuje prijedlog Statuta te pribavlja suglasnost ministra nadležnog za poduzetništvo i obrt,

8. izrađuje prijedloge akata koje donosi Upravno vijeće,

9. podnosi izvješća o radu i poslovanju Centra Upravnom vijeću i ministarstvu nadležnom za poduzetništvo i obrt,

10. provodi odluke Upravnog vijeća,

11. predlaže Upravnom vijeću mjere za poboljšanje rada Centra,

12. sklapa i raskida ugovore o radu sa zaposlenicima Centra,

13. donosi odluke o radno-pravnim pitanjima službenika Centra,

14. donosi odluke o raspoređivanju zaposlenika u Centru na određene poslove,

15. brine se o stručnom osposobljavanju zaposleniku Centra,

16. donosi odluku o osnivanju stručnih radnih tijela Centra,

17. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, ovim Statutom i općim aktima Centra.

(2) Ravnatelj vodi brigu o imovini Centra, može samostalno odlučivati o nabavi, otpisu ili prodaji osnovnih sredstava do vrijednosti u visini do 100.000 kn te ne može bez suglasnosti Upravnog vijeća sklapati pravne poslove otuđenja ili opterećenja nekretnina Centra.

Razrješenje ravnatelja Centra

Članak 25.

(1) Upravno vijeće razriješit će ravnatelja Centra s dužnosti prije isteka razdoblja na koje je imenovan, u slučaju da:

1. to sam zatraži,

2. počini težu povredu dužnosti opisanu u članku 20. ovoga Statuta,

3. nije u mogućnosti uredno obavljati dužnost dulje od šest mjeseci,

4. trajno izgubi sposobnost obavljanja dužnosti,

5. nastupe okolnosti iz članka 22. stavak 4. ovoga Statuta.

(2) Upravno vijeće razriješit će ravnatelja Centra u slučajevima i po postupku propisanim Zakonom o ustanovama i o tome odmah obavijestiti ministarstvo nadležno za poduzetništvo i obrt, koje o tome obavještava Vladu Republike Hrvatske.

(3) U slučaju izvanrednog razrješenja ravnatelja prije isteka razdoblja na koje je imenovan, drugi se bira do isteka mandata ranije imenovanog.

VIII. IMOVINA CENTRA

Članak 26.

Imovinu Centra čine: nekretnine, pokretnine (dugotrajna materijalna imovina, sredstva rada, inventar i dr.), potraživanja, novčana sredstva i ostala imovina.

IX. FINANCIRANJE I FINANCIJSKO POSLOVANJE CENTRA

Članak 27.

Sredstva za financiranje poslovanja Centra i njegovih tijela te rada stručne službe Centra osiguravaju se u skladu s odredbama Zakona o plaćama u javnim službama, ovoga Statuta i općih akata Centra.

Članak 28.

Sredstva iz prethodnoga članka osiguravaju se iz:

– prihoda iz državnog proračuna

– prihoda od imovine

– naknada za usluge

– potpora, donacija i drugih izvora.

Članak 29.

(1) Sredstva potrebna za pojedinu godinu i njihov raspored utvrđuju se financijskim planom Centra koji je sastavni dio državnog proračuna Republike Hrvatske.

(2) Financijski plan sadrži plan prihoda i rashoda za obavljanje djelatnosti Centra i njegovih tijela, za rad stručne službe Centra i druge rashode.

Članak 30.

Financijski plan za iduću godinu donosi se do 31. prosinca tekuće godine, a može se tijekom godine mijenjati uz uvjete i na način koji je određen zakonom.

X. OPĆI AKTI CENTRA

Članak 31.

Opći akti centra su Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se na opći način uređuju pojedina pitanja iz djelokruga rada Centra.

Članak 32.

(1) Opći akti Centra jesu Statut, pravilnici, odluke i drugi akti koje u svojem djelokrugu donose tijela Centra.

(2) Opće akte potpisuje predsjednik tijela koje ga je donijelo.

(3) Tumačenje odredbi Statuta i drugih općih akata ovlašteno je dati tijelo koje ga je donijelo.

Članak 33.

(1) Opće akte Centra iz članka 32. stavka 1. ovoga Statuta donosi Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja Centra.

(2) Postupak donošenja općeg akta Centra pokreće se prijedlogom općeg akta.

(3) Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Centra i stupaju na snagu osmog dana od dana njihove objave.

XI. JAVNOST RADA

Članak 34.

(1) Rad Centra je javan.

(2) Javnost rada Centra osigurava se komunikacijom putem sredstava javnog priopćavanja, putem službene web-stranice, kao i objavljivanjem Statuta Centra u »Narodnim novinama«.

(3) Obavijesti i informacije o radu Centra trebaju biti objektivne, a daje ih ravnatelj Centra ili osoba koju je on ovlastio.

XII. TAJNOST PODATAKA

1. Poslovna tajna

Članak 35.

Poslovnom tajnom smatraju se podaci koji su zakonom ili drugim propisom utvrđeni kao poslovna tajna.

Članak 36.

Kao tajna čuvaju se i podaci:

– koji se kao poslovna i profesionalna tajna saznaju od tijela javne vlasti i drugih pravnih i fizičkih osoba

– koji su klasificirani stupnjem tajnosti, a odnose se na poslove koji se obavljaju s Vladom Republike Hrvatske, Ministarstvom obrane, Oružanim snagama Republike Hrvatske, Ministarstvom unutarnjih poslova, Državnim odvjetništvom i sigurnosno-obavještajnim službama

– koji su zakonom, drugim propisom ili općim aktom, donesenim na temelju zakona, utvrđeni kao tajni podaci od posebnog gospodarskog značenja.

XIII. IZMJENE, DOPUNE I TUMAČENJA STATUTA

Članak 37.

(1) Izmjene i dopune Statuta Upravnom vijeću mogu predložiti ministarstvo nadležno za poduzetništvo i obrt, svaki član Upravnog vijeća te ravnatelj Centra.

(2) Izmjene i dopune Statuta donose se na način propisan za njegovo donošenje.

Tumačenje Statuta

Članak 38.

U slučaju nejasnoća ili nesuglasnosti u primjeni odredaba ovoga Statuta, za njihovo je tumačenje mjerodavno Upravno vijeće.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

(1) Upravno vijeće donijet će opće akte iz članka 32. stavka 1. ovoga Statuta u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Statuta.

(2) Do donošenja akata iz stavka 1. ovoga članka primjenjivat će se akti kojima su uređena odnosna pitanja, koji su na snazi na dan stupanja na snagu ovoga Statuta.

Članak 40.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Hrvatskog saveza zadruga (»Narodne novine«, broj 148/11).

Članak 41.

Ovaj Statut stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Predsjednica
Upravnog vijeća
Nadica Žužak, v. r.