Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

NN 134/2014 (17.11.2014.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2541

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 12/2013) i članka 18. stavka 3. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 47/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. studenoga 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA FINANCIJA

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (»Narodne novine«, br. 32/2012, 67/2012, 124/2012, 78/2013, 102/2013 i 24/2014), u članku 2. iza točke 6. dodaje se točka 6.a koja glasi:

»6.a Samostalni sektor za otkrivanje poreznih prijevara.«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 2. naslov i točka 2.2. mijenjaju se i glase:

»2.2. Služba za opće, sigurnosne, obrambene i tehničke poslove

Služba za opće, sigurnosne, obrambene i tehničke poslove obavlja poslove nabave roba, radova i usluga, provodi nadmetanja javne nabave, provodi i prati izvršenje ugovora po nadmetanjima provedenih od strane Državnog ureda za središnju javnu nabavu, obavlja poslove ekonomata, prima i otprema poštu, urudžbira spise i akte te ih dostavlja u ustrojstvene jedinice Ministarstva; vodi djelovodnik, prvostupanjski i drugostupanjski upisnik i njihov registar; arhivira, čuva i izlučuje registraturnu građu, obavlja poslove vezane za ARHiNET, obavlja knjižničarske poslove, obavlja kunske i devizne transakcije za potrebe Ministarstva; izrađuje planove obrane i evakuacije, organizira i nadzire poslove koji se odnose na tjelesnu i tehničku zaštitu osoba i imovine, provodi mjere i standarde informacijske sigurnosti u smislu propisa o informacijskoj sigurnosti, obavlja i druge poslove u svezi s provedbom zakona i podzakonskih propisa iz područja obrane i sigurnosti; obavlja poslove u svezi sa zaštitom na radu i protupožarnom zaštitom, stručne tehničke poslove, telefonske službe, poslove održavanja zgrada u kojima rade djelatnici Ministarstva, poslove održavanja opreme i sredstava za rad, poslove službenog prijevoza i održavanja službenih automobila, obavlja fotokopiranje i umnožavanje materijala, pripreme i posluživanja napitaka i bezalkoholnih pića u čajnoj kuhinji Ministarstva te poslove čišćenja.

U Službi za opće, sigurnosne, obrambene i tehničke poslove ustrojavaju se:

2.2.1. Odjel za opće poslove

2.2.2. Odjel za sigurnosne, obrambene i tehničke poslove.«.

U stavku 2. točka 2.5. mijenja se i glasi:

»Služba za informiranje koordinira poslove planiranja, usmjeravanja, nadzora i provedbe strategije informiranja i odnosa s javnošću za potrebe užeg dijela Ministarstva, Porezne uprave i Carinske uprave; u suradnji s glasnogovornikom priprema i koordinira nastupe dužnosnika Ministarstva u medijima te u tom dijelu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i upravnim organizacijama u sastavu Ministarstva; priprema materijale za medijsko prezentiranje aktivnosti Ministarstva; vodi dokumentaciju koja se odnosi na priopćenja za javnost Ministarstva; koordinira pripremu dnevnih izvješća koja se odnose na priloge domaćih medija; priprema tjedne i mjesečne preglede, najave i zbivanja; koordinira izradu i ažuriranje internetske stranice Ministarstva; obavlja poslove kojima se osigurava pravo na pristup informacijama sukladno propisima o javnom informiranju; koordinira vođenje službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama; surađuje s neovisnim tijelom za zaštitu prava na pristup informacijama; obavlja poslove objedinjavanja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama; dostavlja u Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske dokumente užeg dijela Ministarstva sukladno propisima; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za informiranje ustrojavaju se:

2.5.1. Odjel za odnose s javnošću i informiranje užeg dijela Ministarstva

2.5.2. Odjel za odnose s javnošću i informiranje Porezne uprave

2.5.3. Odjel za odnose s javnošću i informiranje Carinske uprave.

2.5.1. Odjel za odnose s javnošću i informiranje užeg dijela Ministarstva

Odjel za odnose s javnošću i informiranje užeg dijela Ministarstva obavlja poslove planiranja, usmjeravanja, nadzora i provedbe strategije informiranja i odnosa s javnošću užeg dijela Ministarstva; u suradnji s glasnogovornikom priprema i koordinira nastupe ministra i ostalih dužnosnika užeg dijela Ministarstva u medijima te u tom dijelu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; priprema materijale za medijsko prezentiranje aktivnosti užeg dijela Ministarstva; vodi dokumentaciju koja se odnosi na priopćenja za javnost; priprema dnevna izvješća koja se odnose na priloge domaćih medija; priprema tjedne i mjesečne preglede, najave i zbivanja; uređuje i ažurira internetske stranice Ministarstva; dostavlja u Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske dokumente užeg dijela Ministarstva sukladno propisima; izrađuje izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za uži dio Ministarstva, obavlja poslove kojima se osigurava pravo na pristup informacijama sukladno propisima o javnom informiranju; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama priprema informacije i dokumentaciju za davanje ovlaštenicima prava na informacije; rješava o pojedinačnim zahtjevima za pristup informacijama; vodi upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama za uži dio Ministarstva; objavljuje informacije kada je obveza njihovog objavljivanja propisana posebnim zakonom ili drugim općim aktom.

2.5.2. Odjel za odnose s javnošću i informiranje Porezne uprave

Odjel za odnose s javnošću i informiranje Porezne uprave obavlja poslove planiranja, usmjeravanja, nadzora i provedbe strategije informiranja i odnosa s javnošću Porezne uprave; priprema i koordinira nastupe ravnatelja Porezne uprave u medijima te u tom dijelu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave i Ministarstva; priprema materijale za medijsko prezentiranje aktivnosti Porezne uprave; vodi dokumentaciju koja se odnosi na priopćenja za javnost; priprema dnevna izvješća koja se odnose na priloge domaćih medija; priprema tjedne i mjesečne preglede, najave i zbivanja; uređuje i ažurira internetsku stranicu; objavljuje informacije kada je obveza njihovog objavljivanja propisana posebnim zakonom ili drugim općim aktom.

2.5.3. Odjel za odnose s javnošću i informiranje Carinske uprave

Odjel za odnose s javnošću i informiranje Carinske uprave obavlja poslove planiranja, usmjeravanja, nadzora i provedbe strategije informiranja i odnosa s javnošću Carinske uprave; priprema i koordinira nastupe ravnatelja Carinske uprave u medijima i te u tom dijelu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave i Ministarstva; priprema materijale za medijsko prezentiranje aktivnosti Carinske uprave, vodi dokumentaciju koja se odnosi na priopćenja za javnost; priprema dnevna izvješća koja se odnose na priloge domaćih medija; priprema tjedne i mjesečne preglede, najave i zbivanja; uređuje i ažurira internetsku stranicu; objavljuje informacije kada je obveza njihovog objavljivanja propisana posebnim zakonom ili drugim općim aktom.«.

Članak 3.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Sektor za gospodarstvo je ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva koja vodi Registar koncesija i prati koncesije; analizira dinamiku prikupljanja koncesija i prihoda od naknada za koncesiju i poduzima mjere efikasnije naplate naknada po koncesijama; obavlja poslove u svezi s analizama i provedbom projekata javno-privatnog partnerstva; unaprjeđuje sustav prikupljanja neporeznih prihoda; analizira financijsko stanje trgovačkih društava u državnom vlasništvu; obavlja poslove u vezi s restrukturiranjem i konsolidacijom gospodarskih subjekata; obavlja poslove analize i davanja stručnih mišljenja na prijedloge strateških i ostalih investicijskih projekata; prikuplja podatke u vezi transparentnosti tokova javnih sredstava i dostavlja ih Europskoj komisiji; surađuje sa Službom za upravljanje javnim dugom u obavljanju poslova u svezi s izdavanjem državnih jamstava; prati i analizira politiku državnih potpora; sukladno propisanoj nadležnosti provodi i nadzire provedbu politike državnih potpora; izrađuje mišljenja na prijedloge državnih potpora u odnosu na njihovu usklađenost sa smjernicama politike državnih potpora Republike Hrvatske i pravilima o državnim potporama; prikuplja podatke o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti te izrađuje izvješće za Europsku komisiju te Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor; vodi registar državnih potpora i potpora male vrijednosti; surađuje s nadležnim tijelima vezano za projekte financirane iz fondova Europske unije u odnosu na pitanja državnih potpora i potpora male vrijednosti; sudjeluje u izradi zakonskih propisa u području koncesija, državnih potpora i elementarnih nepogoda; analizira stanja vezana za oštećenja imovine i prava uzrokovana elementarnim nepogodama; predlaže nacrte zakona i drugih propisa, njihove izmjena i dopune; surađuje na zajedničkim poslovima vezanima za misije Međunarodnog monetarnog fonda i programe Svjetske banke; pokreće rad na projektima sa znanstvenom podlogom, koja je usmjerena unaprjeđenju djelotvornosti fiskalne politike; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

U stavku 2. točka 3.2.3. mijenja se i glasi:

»Služba za državne potpore i elementarne nepogode provodi i nadzire provedbu politike državnih potpora u okviru mjera fiskalne politike Republike Hrvatske; prati pravnu stečevinu Europske unije, izrađuje i sudjeluje u izradi smjernica politike državnih potpora, prijedloga propisa o državnim potporama i potporama male vrijednosti usklađenim s pravnom stečevinom Europske unije te propisa o elementarnim nepogodama, daje mišljenja na prijedloge državnih potpora odnosu na njihovu usklađenost sa smjernicama politike državnih potpora Republike Hrvatske i pravilima o državnim potporama iz pravne stečevine Europske unije; prijavljuje Europskoj komisiji prijedloge državnih potpora; daje mišljenje na prijedloge državnih potpora izuzetih od obveze prijave Europskoj komisiji i obavještava Europsku komisiju o tome; sudjeluje u radu te surađuje s tijelima Europske unije, međunarodnim organizacijama i drugim subjektima međunarodnog prava u poslovima iz državnih potpora i potpora male vrijednosti; ako Europska komisija naloži povrat državne potpore obavještava o tome davatelja državne potpore koji provodi povrat; prikuplja, obrađuje, evidentira i vodi registar o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti te analizi učinkovitosti državnih potpora i potpora male vrijednosti; izrađuje godišnje izvješće o dodijeljenim državnim potporama za Europsku komisiju, Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor; pruža stručnu pomoć davateljima državnih potpora i potpora male vrijednosti radi ispravne primjene i razumijevanja smjernica politike državnih potpora, propisa i pravila o državnim potporama i potporama male vrijednosti iz pravne stečevine Europske unije te prilikom izrade prijedloga državnih potpora i potpora male vrijednosti; pruža potporu tijelima u čijoj su nadležnosti razvojni projekti financirani iz fondova Europske unije, posebno pri izradi i provedbi prijedloga projekata financiranih iz fondova Europske unije, strateških i drugih dokumenata koji se na njih odnose osiguravajući ispravnu primjenu i razumijevanje propisa i pravila o državnim potporama i potporama male vrijednosti iz pravne stečevine Europske unije; sudjeluje u osiguranju ispunjavanja ex ante uvjeta u svrhu uspješne provedbe programa financiranih iz fondova Europske unije u odnosu na ispravnu primjenu pravne stečevine Europske unije o državnim potporama i potporama male vrijednosti te sa svrhom bolje iskorištenosti fondova Europske unije i postizanja ciljeva programa promicanja gospodarske i socijalne kohezije u Republici Hrvatskoj; provodi izobrazbu radi stručnog osposobljavanja i usavršavanja davatelja i/ili korisnika državnih potpora i potpora male vrijednosti, posebno u svrhu ispravne primjene pravne stečevine Europske unije o državnim potporama i potporama male vrijednosti; analizira stanja vezana za nastanak oštećenja imovine i prava, posebice posljedice elementarnih nepogoda; prikuplja i obrađuje podatke o štetama nastalim uslijed djelovanja elementarnih nepogoda, te obavlja druge poslove određene važećim propisima o državnim potporama.

U Službi za državne potpore i elementarne nepogode, ustrojavaju se:

3.2.3.1. Odjel za normativne poslove i politiku državnih potpora

3.2.3.2. Odjel za ocjenu usklađenosti državnih potpora

3.2.3.3. Odjel za evidencije državnih potpora i elementarne nepogode.

3.2.3.1. Odjel za normativne poslove i politiku državnih potpora

Odjel za normativne poslove i politiku državnih potpora provodi i nadzire provedbu politike državnih potpora u okviru mjera fiskalne politike Republike Hrvatske; prati pravnu stečevinu Europske unije o državnim potporama i potporama male vrijednosti; izrađuje prijedloge smjernica politike državnih potpora koje slijede politiku državnih potpora Europske unije te ciljeve za koje se daju državne potpore prema pravnoj stečevini Europske unije; izrađuje i sudjeluje u izradi prijedloga propisa o državnim potporama i potporama male vrijednosti usklađenim s pravnom stečevinom Europske unije; daje mišljenje na prijedloge propisa o državnim potporama i potporama male vrijednosti u odnosu na njihovu usklađenost sa smjernicama politike državnih potpora Republike Hrvatske; pruža stručnu pomoć davateljima državnih potpora i potpora male vrijednosti radi ispravne primjene i razumijevanja smjernica politike državnih potpora, propisa i pravila o državnim potporama i potporama male vrijednosti iz pravne stečevine Europske unije te prilikom izrade prijedloga državnih potpora i potpora male vrijednosti; pruža potporu tijelima u čijoj su nadležnosti razvojni projekti financirani iz fondova Europske unije, posebno pri izradi prijedloga projekata financiranih iz fondova Europske unije, strateških i drugih dokumenata koji se na njih odnose osiguravajući ispravnu primjenu i razumijevanje propisa i pravila o državnim potporama i potporama male vrijednosti iz pravne stečevine Europske unije; sudjeluje u radu te surađuje s tijelima Europske unije, međunarodnim organizacijama i drugim subjektima međunarodnog prava u poslovima iz državnih potpora i potpora male vrijednosti; surađuje s nadležnim tijelima uključenima u provedbu projekata financiranih iz fondova Europske unije u odnosu na pitanja državnih potpora i potpora male vrijednosti; sudjeluje u osiguranju ispunjavanja ex ante uvjeta u svrhu uspješne provedbe programa financiranih iz fondova Europske unije u odnosu na ispravnu primjenu pravne stečevine Europske unije o državnim potporama i potporama male vrijednosti te sa svrhom bolje iskorištenosti fondova Europske unije i postizanja ciljeva programa promicanja gospodarske i socijalne kohezije u Republici Hrvatskoj te obavlja druge poslove određene važećim propisima o državnim potporama.

3.2.3.2. Odjel za ocjenu usklađenosti državnih potpora

Odjel za ocjenu usklađenosti državnih potpora daje mišljenja na prijedloge državnih potpora u odnosu na njihovu usklađenost s pravilima o državnim potporama iz pravne stečevine Europske unije; prati pravnu stečevinu Europske unije o državnim potporama i potporama male vrijednosti; izrađuje i sudjeluje u izradi prijedloga propisa o državnim potporama i potporama male vrijednosti usklađenim s pravnom stečevinom Europske unije; prijavljuje Europskoj komisiji prijedloge državnih potpora; daje mišljenje na prijedloge državnih potpora izuzetih od obveze prijave Europskoj komisiji i obavještava Europsku komisiju o tome; sudjeluje u radu te surađuje s tijelima Europske unije, međunarodnim organizacijama i drugim subjektima međunarodnog prava u poslovima iz državnih potpora i potpora male vrijednosti; ako Europska komisija naloži povrat državne potpore obavještava o tome davatelja državne potpore koji provodi povrat; pruža stručnu pomoć davateljima državnih potpora i potpora male vrijednosti radi ispravne primjene i razumijevanja propisa i pravila o državnim potporama i potporama male vrijednosti iz pravne stečevine Europske unije te prilikom izrade prijedloga državnih potpora i potpora male vrijednosti; pruža potporu tijelima u čijoj su nadležnosti razvojni projekti financirani iz fondova Europske unije, posebno pri izradi i provedbi prijedloga projekata financiranih iz fondova Europske unije, strateških i drugih dokumenata koji se na njih odnose osiguravajući ispravnu primjenu i razumijevanje propisa i pravila o državnim potporama i potporama male vrijednosti iz pravne stečevine Europske unije; sudjeluje u osiguranju ispunjavanja ex ante uvjeta u svrhu uspješne provedbe programa financiranih iz fondova Europske unije u odnosu na ispravnu primjenu pravne stečevine Europske unije o državnim potporama i potporama male vrijednosti te sa svrhom bolje iskorištenosti fondova Europske unije i postizanja ciljeva programa promicanja gospodarske i socijalne kohezije u Republici Hrvatskoj; provodi izobrazbu radi stručnog osposobljavanja i usavršavanja davatelja i/ili korisnika državnih potpora i potpora male vrijednosti, posebno u svrhu ispravne primjene pravne stečevine Europske unije o državnim potporama i potporama male vrijednosti te obavlja druge poslove određene važećim propisima o državnim potporama.

3.2.3.3. Odjel za evidencije državnih potpora i elementarne nepogode

Odjel za evidencije državnih potpora i elementarne nepogode prikuplja, obrađuje, evidentira i vodi registar o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti te analizi učinkovitosti državnih potpora i potpora male vrijednosti; izrađuje godišnje izvješće o dodijeljenim državnim potporama za Europsku komisiju, Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor prema europskoj metodologiji prikaza podataka o državnim potporama; surađuje s nadležnim tijelima vezano uz uvid u registar državnih potpora i potpora male vrijednosti, posebno u sklopu provedbe regionalne/kohezijske politike Europske unije; sudjeluje u radu te surađuje s tijelima Europske unije, međunarodnim organizacijama i drugim subjektima međunarodnog prava u poslovima iz državnih potpora i potpora male vrijednosti; ako Europska komisija naloži povrat državne potpore obavještava o tome davatelja državne potpore koji provodi povrat; pruža stručnu pomoć davateljima državnih potpora i potpora male vrijednosti i provodi izobrazbu radi ispravne primjene i razumijevanja propisa i pravila o državnim potporama i potporama male vrijednosti iz pravne stečevine Europske unije, posebno u svezi izrade godišnjeg izvješća o državnim potporama; pruža potporu tijelima u čijoj su nadležnosti razvojni projekti financirani iz fondova Europske unije, posebno pri izradi i provedbi prijedloga projekata financiranih iz fondova Europske unije, strateških i drugih dokumenata koji se na njih odnose osiguravajući ispravnu primjenu i razumijevanje propisa i pravila o državnim potporama i potporama male vrijednosti iz pravne stečevine Europske unije; sudjeluje u osiguranju ispunjavanja ex ante uvjeta u svrhu uspješne provedbe programa financiranih iz fondova Europske unije u odnosu na ispravnu primjenu pravne stečevine Europske unije o državnim potporama i potporama male vrijednosti te sa svrhom bolje iskorištenosti fondova Europske unije i postizanja ciljeva programa promicanja gospodarske i socijalne kohezije u Republici Hrvatskoj; analizira stanja vezana uz nastanak oštećenja imovine i prava, posebice posljedice elementarnih nepogoda; prikuplja i obrađuje podatke o štetama nastalim uslijed djelovanja elementarnih nepogoda; sudjeluje u procjeni i predlaganju primjerene pomoći područjima koja su zahvaćena elementarnim nepogodama; sudjeluje u radu povjerenstava i radnih grupa iz područja elementarnih nepogoda te obavlja druge poslove određene važećim propisima o državnim potporama i elementarnim nepogodama.«.

Članak 4.

U članku 11. stavku 2. točka 4.2.3.1. mijenja se i glasi:

»4.2.3.1. Odjel za uređenje računovodstvenog sustava proračuna«.

Točka 4.2.3.3. mijenja se i glasi:

»4.2.3.3. Odjel za neprofitno računovodstvo i izvještavanje«.

Iza točke 4.2.3.3. dodaje se točka 4.2.3.4. koja glasi:

»4.2.3.4. Odjel za analizu financijskih izvještaja proračuna i podršku statističkom izvještavanju prema Europskoj uniji«.

Članak 5.

U članku 13. stavku 2. točka 4.2.3. mijenja se i glasi:

»Služba za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje proračunskog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija; razvija sustav računskog plana za proračunsko i neprofitno računovodstvo; daje prijedlog unaprjeđenja knjigovodstvenog sustava Glavne knjige državnog proračuna; usklađuje Glavnu knjigu s analitičkim evidencijama; sudjeluje u izradi uputa o načinu planiranja, izvršavanja i evidentiranja projekata financiranih iz sredstava Europske unije; sudjeluje u pripremi Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba; sastavlja polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna; pruža podršku statističkom izvještavanju prema Europskoj uniji pripremom izvornih podataka; razvija analitički okvir financijskog izvještavanja; daje upute i mišljenja u svezi sa sastavljanjem financijskih izvještaja proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna; sastavlja financijske izvještaje za državni proračun; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje, u suradnji sa Službom za normativno-pravne poslove provodi formalnu i suštinsku provjeru sadržaja izjava i upitnika o fiskalnoj odgovornosti te financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti.

U Službi za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija, ustrojavaju se:

4.2.3.1. Odjel za uređenje računovodstvenog sustava proračuna

4.2.3.2. Odjel za državno knjigovodstvo

4.2.3.3. Odjel za neprofitno računovodstvo i izvještavanje

4.2.3.4. Odjel za analizu financijskih izvještaja proračuna i podršku statističkom izvještavanju prema Europskoj uniji.

4.2.3.1. Odjel za uređenje računovodstvenog sustava proračuna

Odjel za uređenje računovodstvenog sustava proračuna u suradnji s Odjelom za normativne poslove izrađuje propise iz područja proračunskog računovodstva i usklađuje ih s međunarodnim standardima; utvrđuje i razvija računovodstvene politike i metodologije; normativno uređuje i opisuje procedure sustava izvještavanja; koordinira aktivnosti radi ujednačavanja primjene proračunskog računovodstva; surađuje i pruža stručnu pomoć iz područja računovodstva proračunskim korisnicima te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; izrađuje upute i mišljenja o primjeni proračunskog računovodstva; razvija međunarodnu suradnju na području proračunskog računovodstva; razvija metodologiju planiranja sredstava fondova Europske unije te njihovo praćenje u Glavnoj knjizi državnog proračuna i glavnim knjigama korisnika državnog proračuna; vodi i ažurira Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika; razvija postupke i metode konsolidacije te daje upute za konsolidaciju; sastavlja financijske izvještaje za državni proračun; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje državnog, središnjeg i općeg proračuna; sudjeluje u izradi metodologije praćenja sredstava Europske unije u Glavnoj knjizi državnog proračuna i glavnim knjigama proračunskih korisnika državnog proračuna; u suradnji sa Službom za normativno-pravne poslove provodi formalnu i suštinsku provjeru sadržaja izjava i upitnika o fiskalnoj odgovornosti te financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti.

4.2.3.2. Odjel za državno knjigovodstvo

Odjel za državno knjigovodstvo razvija sustav računskog plana za proračunsko računovodstvo; daje prijedloge unaprjeđenja knjigovodstvenog sustava Glavne knjige državnog proračuna (sheme knjiženja, računovodstvene politike i dr.); daje prijedloge za unaprjeđenje informatizacije pojedinih procesa u sustavu Državne riznice; kontrolira Glavnu knjigu državnog proračuna i predlaže mjere uklanjanja nedostataka u Glavnoj knjizi; prati ispravno evidentiranje sukladno proračunskim klasifikacijama; kontrolira evidencije koje se vode u Financijskoj agenciji; odobrava neautomatska knjiženja u Glavnu knjigu državnog proračuna; kontrolira i knjigovodstveno evidentira devizne izvode, devizne naloge za uplatu i isplatu, obračunske transakcije nastale zbog usklađenja ili sličnih transakcija (tečajne razlike, otpisi i slično); koordinira knjiženje i usklađenje između Glavne knjige i analitičkih evidencija; surađuje s drugim odjelima na uspostavljanju analitičkih evidencija i veza s Glavnom knjigom državnog proračuna; vodi i druge potrebne pomoćne evidencije Glavne knjige državnog proračuna; priprema i pregledava dokumente za knjiženje; daje upute za godišnji popis imovine i obveza Glavne knjige državnog proračuna; sudjeluje u pripremi Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba; daje upute za uplatu prihoda na račun državnog proračuna; izrađuje vezne tablice koje se koriste kao upute za knjiženje prihoda u Glavnu knjigu državnog proračuna te u planiranju prihoda i primitaka državnog proračuna; sastavlja polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna; u suradnji sa Službom za normativno-pravne poslove provodi formalnu i suštinsku provjeru sadržaja izjava i upitnika o fiskalnoj odgovornosti te financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; sudjeluje u izradi metodologije praćenja EU sredstava u Glavnoj knjizi državnog proračuna i glavnim knjigama proračunskih korisnika državnog proračuna; evidentira sredstva fondova Europske unije uplaćena na devizni račun te direktna plaćanja dobavljačima; prati sredstva fondova Europske unije uplaćena na jedinstveni račun državnog proračuna; prati sredstva učešća Republike Hrvatske u projektima koji se financiraju iz fondova Europske unije i zajmova međunarodnih institucija; daje upute proračunskim korisnicima vezano za evidentiranje sredstava Europske unije u njihovim glavnim knjigama.

4.2.3.3. Odjel za neprofitno računovodstvo i izvještavanje

Odjel za neprofitno računovodstvo i izvještavanje izrađuje propise iz područja neprofitnog računovodstva; utvrđuje i razvija računovodstvene politike i metodologije u sustavu neprofitnog računovodstva, koordinira aktivnosti radi ujednačavanja primjene neprofitnog računovodstva; surađuje i pruža stručnu pomoć neprofitnim organizacijama iz područja neprofitnog računovodstva; izrađuje upute i mišljenja o primjeni neprofitnog računovodstva; normativno uređuje i opisuje procedure sustava izvještavanja; razvija analitički okvir financijskog izvještavanja; daje upute i mišljenja u svezi sa sastavljanjem financijskih izvještaja; vodi i ažurira Registar neprofitnih organizacija.

4.2.3.4. Odjel za analizu financijskih izvještaja proračuna i podršku statističkom izvještavanju prema Europskoj uniji

Odjel za analizu financijskih izvještaja proračuna i podršku statističkom izvještavanju prema Europskoj uniji priprema izvorne podatke za izradu proljetnog i jesenskog Fiskalnog izvješća prema Europskoj uniji; razvija analitički okvir financijskog izvještavanja s ciljem poboljšanja kvalitete podataka u financijskim izvještajima; daje upute i mišljenja u svezi sa sastavljanjem financijskih izvještaja; prezentira financijske izvještaje u periodičnim publikacijama; sastavlja interne izvještaje za potrebe odlučivanja; analizira financijske izvještaje proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje državnog, središnjeg i općeg proračuna; sudjeluje u izradi metodologije praćenja sredstava Europske unije u Glavnoj knjizi državnog proračuna i glavnim knjigama proračunskih korisnika državnog proračuna.«.

Članak 6.

U članku 17. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na nadzor obveznika primjene propisa kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, propisa kojima se uređuje mjenjačko poslovanje, prekogranično poslovanje, poslovanje sa stranim sredstvima plaćanja u zemlji te drugih propisa iz područja nadležnosti Financijskog inspektorata, vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju za prekršaje iz nadležnosti Financijskog inspektorata; poslove u vezi sa sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma; koordinaciju uspostave i razvoja sveobuhvatnog sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske koji obuhvaća financijsko upravljanje i kontrole te unutarnju reviziju, a razvija se u skladu sa standardima i praksom Europske unije; obavlja inspekcijski nadzor zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava, pravodobnosti i potpunosti naplate prihoda i primitaka iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te inspekcijski nadzor pridržavanja i primjene zakona i drugih propisa koji imaju utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini ili obvezama kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; vodi i ažurira očevidnik osoba zaduženih za nepravilnosti te sastavlja zbirno izvješće o broju i vrsti utvrđenih nepravilnosti u prethodnoj godini i postupanju po nepravilnostima iz prethodnih razdoblja; obavlja inspekcijski nadzor zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstva koja su doznačena trgovačkim društvima, udrugama i drugim neprofitnim organizacijama te fizičkim osobama; obavlja financijski nadzor zakonitosti prikupljanja i korištenja sredstava po svim izvorima financiranja kod neprofitnih organizacija, obavlja inspekcijski nadzor materijalnog i financijskog poslovanja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave trgovačkih društava od strateškog interesa i pravnih osoba sa javnim ovlastima koje nisu proračunski i izvanproračunski korisnici te provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; obavlja inspekcijski nadzor financijskog poslovanja poduzetnika i osoba javnog prava u pogledu poštivanja rokova ispunjenja novčanih obveza i nadzor provedbe postupka predstečajne nagodbe; obavlja poslove vezane uz procjenu rizika, plan i analizu nadzora prati i izvještava nadležna tijela i institucije o provedbi antikorupcijskih mjera iz djelokruga uprave nadležne za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor; sudjeluje u provedbi strateških dokumenata vezanih uz zaštitu financijskih interesa Europske unije i u radu AFCOS mreže te s tim u vezi obavlja inspekcijski nadzor; izrađuje i sudjeluje u izradi zakona i drugih propisa u skladu sa svojim djelokrugom; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva; obavlja poslove koji se odnose na upravljanje državnom imovinom na graničnim prijelazima čiji je investitor Republika Hrvatska; planiranje, pripremu i građenje novih i rekonstrukciju postojećih graničnih prijelaza, opremanje i davanje na uporabu prostora na graničnim prijelazima te s tim u vezi provodi postupke nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi; provodi odluke Vlade Republike Hrvatske i usklađuje potrebe ostalih ministarstava i tijela državne uprave koja državnu službu obavljaju na graničnim prijelazima; sudjeluje u radu mješovitih povjerenstava i radnih skupina s predstavnicima susjednih zemalja; nadzire naplatu i korištenje terminala; organizira izradu kontrolnih blokova za naplatu terminala i o tome vodi evidenciju; daje oslobađanja od plaćanja usluga terminala; obavlja unutarnju reviziju za cjelokupno Ministarstvo te daje stručna mišljenja i savjete u cilju poboljšanja gospodarenja, upravljanja rizicima i sustava unutarnjih kontrola; koordinira zakonodavne, upravne i operativne aktivnosti između tijela u AFCOS sustavu, s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije; surađuje s Uredom Europske komisije za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugim tijelima javne vlasti radi otkrivanja korupcije, prijevara ili nepravilnosti u korištenju sredstava iz fondova Europske unije, osigurava provedbu neposrednih inspekcija i istraga OLAF-ovih stručnjaka na području Republike Hrvatske; vodi registar o utvrđenim nepravilnostima, izvješćuje Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje o nepravilnostima i poduzetim mjerama.«.

U stavku 2. točka 5.7. briše se.

Članak 7.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Sektor za financijski i proračunski nadzor obavlja inspekcijski nadzor zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava, pravodobnosti i potpunosti naplate prihoda i primitaka iz nadležnosti proračunskih i izvanproračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te inspekcijski nadzor pridržavanja i primjene zakona i drugih propisa koji imaju utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini ili obvezama kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; nadzire korištenje kreditnih sredstava s osnove jamstva države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i zaduživanje i davanje jamstava; provjerava pravilnost primjene zakona, drugih propisa i akata koji su u izravnoj ili neizravnoj vezi s korištenjem proračunskih sredstava; vodi i ažurira očevidnik osoba zaduženih za nepravilnosti te na temelju dostavljenih izvješća nadležnih ministarstava i drugih tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavlja zbirno izvješće o broju i vrsti utvrđenih nepravilnosti u prethodnoj godini i postupanju po nepravilnostima iz prethodnih razdoblja; obavlja inspekcijski nadzor zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstva koja su doznačena trgovačkim društvima i drugim pravnim i fizičkim osobama te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; obavlja financijski nadzor zakonitosti prikupljanja i korištenja sredstava po svim izvorima financiranja kod neprofitnih organizacija; obavlja inspekcijski nadzor materijalnog i financijskog poslovanja trgovačkih društava od strateškog interesa te trgovačkih društava u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji imatelj dionica ili poslovnih udjela jest Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja pritom ima odlučujući utjecaj na upravljanje ili u odnosu na koju Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima osnivačka i vlasnička prava; pravnih osoba s javnim ovlastima koje nisu proračunski i izvanproračunski korisnici, provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju te daje mišljenje na njihove godišnje financijske izvještaje sukladno svome djelokrugu; obavlja inspekcijski nadzor financijskog poslovanja poduzetnika i osoba javnog prava u pogledu poštivanja rokova ispunjenja novčanih obveza i nadzor provedbe postupka predstečajne nagodbe te provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; obavlja poslove vezane uz procjenu rizika, plan i analizu nadzora; obavlja inspekcijski nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; sudjeluje u provedbi strateških dokumenata vezanih uz zaštitu financijskih interesa Europske unije i u radu AFCOS mreže; prati i izvještava nadležna tijela i institucije o provedbi antikorupcijskih mjera iz djelokruga upravne organizacije nadležne za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor; sudjeluje u izradi zakona i propisa iz djelokruga Sektora, te prati i daje mišljenja na druge zakone i propise; priprema rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun; izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnose žalbe Visokom Upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Sektora; izrađuje očitovanja po zahtjevu, podneske i druge akte nadležnim tijelima; odgovara na podneske, pritužbe i predstavke građana; poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva; podnosi prijave nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužne prijedloge radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja druge poslove financijskog i proračunskog nadzora.

U Sektoru za financijski i proračunski nadzor, ustrojavaju se:

5.4.1. Služba za proračunski nadzor proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

5.4.2. Služba za proračunski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika

5.4.3. Služba za financijski i proračunski nadzor trgovačkih društava i financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza

5.4.4. Služba za financijski i proračunski nadzor pravnih osoba s javnim ovlastima, neprofitnih organizacija, drugih pravnih i fizičkih osoba, procjenu rizika, plan i analizu nadzora.

5.4.1. Služba za proračunski nadzor proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

Služba za proračunski nadzor proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna obavlja inspekcijski nadzor koriste li se sredstva državnog proračuna u visini, za namjene i u vrijeme kako je utvrđeno državnim proračunom; nadzire koriste li se sredstva državnog proračuna u skladu sa zakonima, drugim propisima i aktima koji su u izravnoj ili neizravnoj vezi s korištenjem proračunskih sredstava; nadzire naplaćuju li proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna potpuno i pravodobno prihode iz svoje nadležnosti; provjerava pravilnost primjene zakona, drugih propisa i akata; pregledava i provjerava računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju središnjih tijela državne uprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna; vodi i ažurira očevidnik osoba zaduženih za nepravilnosti te na temelju dostavljenih izvješća nadležnih ministarstava i drugih tijela državne uprave kao i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavlja zbirno izvješće o broju i vrsti utvrđenih nepravilnosti u prethodnoj godini i postupanju po nepravilnostima iz prethodnih razdoblja; prati i izvještava nadležna tijela i institucije o provedbi antikorupcijskih mjera iz djelokruga upravne organizacije nadležne za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor; obavlja inspekcijski nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; sudjeluje u provedbi strateških dokumenata vezanih uz zaštitu financijskih interesa Europske unije i u radu AFCOS mreže; sudjeluje u izradi zakona i propisa iz djelokruga Sektora te prati i daje mišljenja na druge zakone i propise; priprema rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun; izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnosi žalbe Visokom Upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Sektora; izrađuje očitovanja po zahtjevu, podneske i druge akte nadležnim tijelima; odgovara na podneske, pritužbe i predstavke građana; poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva; podnosi prijave nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužne prijedloge radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja druge poslove financijskog i proračunskog nadzora.

U Službi za proračunski nadzor proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, ustrojavaju se:

5.4.1.1. Odjel za proračunski nadzor središnjih tijela državne uprave

5.4.1.2. Odjel za proračunski nadzor pravnih osoba koje su proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna.

5.4.1.1. Odjel za proračunski nadzor središnjih tijela državne uprave

Odjel za proračunski nadzor središnjih tijela državne uprave obavlja inspekcijski nadzor zakonitosti i namjenskog korištenja sredstava državnog proračuna kod ministarstava, državnih ureda i državnih upravnih organizacija; nadzire koriste li se sredstva državnog proračuna u skladu sa zakonima, drugim propisima i aktima koji su u izravnoj ili neizravnoj vezi s korištenjem proračunskih sredstava; nadzire naplaćuju li ministarstva i druga središnja tijela državne uprave potpuno i pravodobno prihode iz svoje nadležnosti; provjerava pravilnost primjene zakona, drugih propisa i akata; pregledava i provjerava računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju ministarstava, državnih ureda i državnih upravnih organizacija; obavlja inspekcijski nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; sudjeluje u provedbi strateških dokumenata vezanih uz zaštitu financijskih interesa Europske unije i u radu AFCOS mreže; sudjeluje u izradi zakona i propisa iz djelokruga Sektora te prati i daje mišljenja na druge zakone i propise; priprema rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun; izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnosi žalbe Upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Sektora; izrađuje očitovanja po zahtjevu, podneske i druge akte nadležnim tijelima; odgovara na podneske, pritužbe i predstavke građana i; poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva; podnosi prijave nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužne prijedloge radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja druge poslove financijskog i proračunskog nadzora.

5.4.1.2. Odjel za proračunski nadzor pravnih osoba koje su proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna

Odjel za proračunski nadzor pravnih osoba koje su proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna obavlja inspekcijski nadzor zakonitosti i namjenskog korištenja proračunskih sredstava kod agencija koje su proračunski korisnici državnog proračuna, ustanova iz područja zdravstva, znanosti, prosvjete, sporta, kulture, socijalne skrbi te drugih pravnih osoba kojima se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi osiguravaju u državnom proračunu, kao i proračunski nadzor izvanproračunskih korisnika državnog proračuna; nadzire koriste li se sredstva državnog proračuna i sredstva iz financijskih planova izvanproračunskih korisnika u visini, za namjene i u vrijeme kako je propisano državnim proračunom, odnosno financijskim planom; nadzire koriste li se sredstva državnog proračuna u skladu sa zakonima, drugim propisima i aktima koji su u izravnoj ili neizravnoj vezi s korištenjem proračunskih sredstava; nadzire naplaćuju li proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna potpuno i pravodobno prihode iz svoje nadležnosti;vodi i ažurira očevidnik osoba zaduženih za nepravilnosti te na temelju dostavljenih izvješća nadležnih ministarstava i drugih tijela državne uprave te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavlja zbirno izvješće o broju i vrsti utvrđenih nepravilnosti u prethodnoj godini i postupanju po nepravilnostima iz prethodnih razdoblja; prati i izvještava nadležna tijela i institucije o provedbi antikorupcijskih mjera na razini Ministarstva; obavlja inspekcijski nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; sudjeluje u provedbi strateških dokumenata vezanih uz zaštitu financijskih interesa Europske unije i u radu AFCOS mreže te s tim u vezi obavlja inspekcijski nadzor; sudjeluje u izradi zakona i propisa iz djelokruga Sektora te prati i daje mišljenja na druge zakone i propise; priprema rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun; izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnose žalbe Visokom Upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Sektora; izrađuje očitovanja po zahtjevu, podneske i druge akte nadležnim tijelima; odgovara na podneske, pritužbe i predstavke građana; poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva; podnosi prijave nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužne prijedloge radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja druge poslove financijskog i proračunskog nadzora.

5.4.2. Služba za proračunski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Služba za proračunski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika nadzire zakonitost korištenja proračunskih sredstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a u odnosu na doznačena sredstva državnog proračuna, provjerava koriste li se navedena sredstva zakonito i u skladu s namjenom za koju su doznačena; obavlja inspekcijski nadzor koriste li proračunski i izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave) sredstva u skladu s financijskim planom, odnosno u skladu s posebnim propisima; nadzire naplaćuju li tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave potpuno i pravodobno prihode iz svoje nadležnosti; obavlja inspekcijski nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; sudjeluje u provedbi strateških dokumenata vezanih uz zaštitu financijskih interesa Europske unije i u radu AFCOS mreže te s tim u vezi obavlja inspekcijski nadzor; sudjeluje u izradi zakona i propisa iz djelokruga Sektora te prati i daje mišljenja na druge zakone i propise; priprema rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun; izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnose žalbe Visokom Upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Sektora; izrađuje očitovanja po zahtjevu, podneske i druge akte nadležnim tijelima; odgovara na podneske, pritužbe i predstavke građana; poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva; podnosi prijave nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužne prijedloge radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja druge poslove financijskog i proračunskog nadzora.

U Službi za proračunski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika, ustrojavaju se:

5.4.2.1. Odjel za proračunski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

5.4.2.2. Odjel za proračunski nadzor proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

5.4.2.1. Odjel za proračunski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odjel za proračunski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obavlja inspekcijski nadzor koriste li jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave proračunska sredstva u skladu sa zakonima i drugim propisima; nadzire naplaćuju li tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave potpuno i pravodobno prihode iz svoje nadležnosti; nadzire zakonitost zaduživanja i davanja jamstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; nadzire zakonitost materijalnog i financijskog poslovanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno zakonima i drugim propisima te obavlja pregled i provjeru računovodstvene, financijske i ostale poslovne dokumentacije; provjerava koriste li se sredstva državnog proračuna doznačena jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave zakonito i u skladu s namjenom za koju su doznačena; obavlja inspekcijski nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; sudjeluje u provedbi strateških dokumenata vezanih uz zaštitu financijskih interesa Europske unije i u radu AFCOS mreže te s tim u vezi obavlja inspekcijski nadzor; sudjeluje u izradi zakona i propisa iz djelokruga Sektora te prati i daje mišljenja na druge zakone i propise; priprema rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun; izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnose žalbe Visokom Upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Sektora; izrađuje očitovanja po zahtjevu, podneske i druge akte nadležnim tijelima; odgovara na podneske, pritužbe i predstavke građana; poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva; podnosi prijave nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužne prijedloge radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja druge poslove financijskog i proračunskog nadzora.

5.4.2.2. Odjel za proračunski nadzor proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odjel za proračunski nadzor proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obavlja inspekcijski nadzor koriste li proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sredstva u skladu s financijskim planom, odnosno u skladu s posebnim propisima; nadzire poduzimaju li proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisane mjere za naplatu prihoda iz svoje nadležnosti te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; obavlja inspekcijski nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; sudjeluje u provedbi strateških dokumenata vezanih uz zaštitu financijskih interesa Europske unije i u radu AFCOS mreže te s tim u vezi obavlja inspekcijski nadzor; sudjeluje u izradi zakona i propisa iz djelokruga Sektora te prati i daje mišljenja na druge zakone i propise; priprema rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun; izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnose žalbe Visokom Upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Sektora; izrađuje očitovanja po zahtjevu, podneske i druge akte nadležnim tijelima; odgovara na podneske, pritužbe i predstavke građana; poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva; podnosi prijave nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužne prijedloge radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja druge poslove financijskog i proračunskog nadzora.

5.4.3. Služba za financijski i proračunski nadzor trgovačkih društava i financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza

Služba za financijski i proračunski nadzor trgovačkih društava i financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza obavlja inspekcijski nadzor koriste li trgovačka društva kojima je većinski vlasnik/osnivač država i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave proračunska sredstva u skladu s posebnim propisima, odlukama i ugovorima na temelju kojih su sredstva doznačena; nadzire koriste li trgovačka društva u privatnom vlasništvu proračunska sredstva zakonito i u skladu s namjenama za koje su sredstva doznačena, te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; obavlja inspekcijski nadzor financijskog poslovanja trgovačkih društava od strateškog interesa, trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji imatelj dionica ili poslovnih udjela jest Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja pritom ima odlučujući utjecaj na upravljanje ili u odnosu na koju Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima osnivačka i vlasnička prava te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; u suradnji s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za gospodarstvo daje mišljenja na godišnje financijske izvještaje trgovačkih društava kojima je osnivač/vlasnik država; obavlja financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza nad poslovnim transakcijama između poduzetnika i između poduzetnika i osoba javnog prava; provodi nadzor postupka predstečajne nagodbe sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi; obavlja inspekcijski nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; sudjeluje u provedbi strateških dokumenata vezanih uz zaštitu financijskih interesa Europske unije i u radu AFCOS mreže te s tim u vezi obavlja inspekcijski nadzor; sudjeluje u izradi zakona i propisa iz djelokruga Sektora te prati i daje mišljenja na druge zakone i propise; priprema rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun; izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnose žalbe Visokom Upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Sektora; izrađuje očitovanja po zahtjevu, podneske i druge akte nadležnim tijelima; odgovara na podneske, pritužbe i predstavke građana; poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva; podnosi prijave nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužne prijedloge radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja druge poslove financijskog i proračunskog nadzora.

U Službi za financijski i proračunski nadzor trgovačkih društava i financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza, ustrojavaju se:

5.4.3.1. Odjel za financijski i proračunski nadzor trgovačkih društava

5.4.3.2. Odjel za financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza.

5.4.3.1. Odjel za financijski i proračunski nadzor trgovačkih društava

Odjel za financijski i proračunski nadzor trgovačkih društava obavlja inspekcijski nadzor koriste li trgovačka društva od strateškog interesa te trgovačka društva kojima je većinski vlasnik/osnivač država i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave proračunska sredstva u skladu s posebnim propisima, odlukama i ugovorima na temelju kojih su sredstva doznačena; nadzire koriste li trgovačka društva u privatnom vlasništvu proračunska sredstva zakonito i u skladu s namjenama za koje su sredstva doznačena te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; obavlja inspekcijski nadzor financijskog poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji imatelj dionica ili poslovnih udjela jest Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja pritom ima odlučujući utjecaj na upravljanje ili u odnosu na koju Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima osnivačka i vlasnička prava te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; u suradnji s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za gospodarstvo daje mišljenja na godišnje financijske izvještaje trgovačkih društava kojima je osnivač/vlasnik država; obavlja inspekcijski nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; sudjeluje u provedbi strateških dokumenata vezanih uz zaštitu financijskih interesa Europske unije i u radu AFCOS mreže te s tim u vezi obavlja inspekcijski nadzor; obavlja financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza kod poduzetnika i osoba javnog prava; sudjeluje u izradi zakona i propisa iz djelokruga Sektora te prati i daje mišljenja na druge zakone i propise; priprema rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun; izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnose žalbe Visokom Upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Sektora; izrađuje očitovanja po zahtjevu, podneske i druge akte nadležnim tijelima; odgovara na podneske, pritužbe i predstavke građana; poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva; podnosi prijave nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužne prijedloge radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja druge poslove financijskog i proračunskog nadzora.

5.4.3.2. Odjel za financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza

Odjel za financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza obavlja financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza i utvrđuje pravne posljedice zakašnjenja s ispunjenjem novčanih obveza; obavlja financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza nad poslovnim transakcijama između poduzetnika koji predstavljaju fizičke i pravne osobe, koje samostalno obavljaju gospodarsku i profesionalnu djelatnost radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi; obavlja financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza nad poslovnim transakcijama između poduzetnika i osoba javnog prava koji su javni naručitelji i sektorski naručitelji kako je uređeno propisima o javnoj nabavi, osim trgovačkih društava koja odgovaraju definiciji poduzetnika; provodi nadzor postupka predstečajne nagodbe sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi; sudjeluje u izradi zakona i propisa iz djelokruga Sektora te prati i daje mišljenja na druge zakone i propise; priprema rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun; izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnose žalbe Visokom Upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Sektora; izrađuje očitovanja po zahtjevu, podneske i druge akte nadležnim tijelima; odgovara na podneske, pritužbe i predstavke građana; poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva; podnosi prijave nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužne prijedloge radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja druge poslove financijskog i proračunskog nadzora.

5.4.4. Služba za financijski i proračunski nadzor pravnih osoba s javnim ovlastima, neprofitnih organizacija, drugih pravnih i fizičkih osoba, procjenu rizika, plan i analizu nadzora

Služba za financijski i proračunski nadzor pravnih osoba s javnim ovlastima, neprofitnih organizacija, drugih pravnih i fizičkih osoba, procjenu rizika, plan i analizu nadzora obavlja inspekcijski nadzor financijskog poslovanja pravnih osoba s javnim ovlastima koje nisu proračunski i izvanproračunski korisnici te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; u suradnji s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za gospodarstvo daje mišljenja na godišnje financijske izvještaje pravnih osoba s javnim ovlastima koje nisu proračunski i izvanproračunski korisnici; obavlja financijski nadzor neprofitnih organizacija: udruga, saveza udruga, stranih udruga, zaklada, fundacija, ustanova, komora, sindikata, vjerskih i drugih zajednica te drugih neprofitnih organizacija pribavljaju li zakonito te koriste li proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora zakonito i u skladu s namjenama za koja su sredstva doznačena te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; obavlja inspekcijski nadzor pravnih i fizičkih osoba koriste li proračunska sredstva zakonito i u skladu s namjenama za koje su sredstva doznačena te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; obavlja poslove vezane uz procjenu rizika, plan i analizu nadzora; obavlja inspekcijski nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; sudjeluje u provedbi strateških dokumenata vezanih uz zaštitu financijskih interesa Europske unije i u radu AFCOS mreže te s tim u vezi obavlja inspekcijski nadzor; sudjeluje u izradi zakona i propisa iz djelokruga Sektora te prati i daje mišljenja na druge zakone i propise; priprema rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun; izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnose žalbe Visokom Upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Sektora; izrađuje očitovanja po zahtjevu, podneske i druge akte nadležnim tijelima; odgovara na podneske, pritužbe i predstavke građana; poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva; podnosi prijave nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužne prijedloge radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja druge poslove financijskog i proračunskog nadzora.

U Službi za financijski i proračunski nadzor pravnih osoba s javnim ovlastima, neprofitnih organizacija, drugih pravnih i fizičkih osoba, procjenu rizika, plan i analizu nadzora ustrojavaju se:

5.4.4.1. Odjel za financijski i proračunski nadzor pravnih osoba s javnim ovlastima

5.4.4.2. Odjel za financijski i proračunski nadzor neprofitnih organizacija i drugih pravnih i fizičkih osoba

5.4.4.3. Odjel za procjenu rizika, plan i analizu nadzora.

5.4.4.1. Odjel za financijski i proračunski nadzor pravnih osoba s javnim ovlastima

Odjel za financijski i proračunski nadzor pravnih osoba s javnim ovlastima obavlja inspekcijski nadzor financijskog poslovanja pravnih osoba s javnim ovlastima koje nisu proračunski i izvanproračunski korisnici te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; u suradnji s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za gospodarstvo daje mišljenja na godišnje financijske izvještaje pravnih osoba s javnim ovlastima koje nisu proračunski i izvanproračunski korisnici; obavlja inspekcijski nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; sudjeluje u provedbi strateških dokumenata vezanih uz zaštitu financijskih interesa Europske unije i u radu AFCOS mreže te s tim u vezi obavlja inspekcijski nadzor; sudjeluje u izradi zakona i propisa iz djelokruga Sektora te prati i daje mišljenja na druge zakone i propise; priprema rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun; izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnose žalbe Visokom Upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Sektora; izrađuje očitovanja po zahtjevu, podneske i druge akte nadležnim tijelima; odgovara na podneske, pritužbe i predstavke građana; poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva; podnosi prijave nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužne prijedloge radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja druge poslove financijskog i proračunskog nadzora.

5.4.4.2. Odjel za financijski i proračunski nadzor neprofitnih organizacija i drugih pravnih i fizičkih osoba

Odjel za financijski i proračunski nadzor neprofitnih organizacija i drugih pravnih i fizičkih osoba obavlja financijski nadzor neprofitnih organizacija: udruga, saveza udruga, stranih udruga, zaklada, fundacija, ustanova, komora, sindikata, vjerskih i drugih zajednica te drugih neprofitnih organizacija pribavljaju li zakonito te koriste li proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora zakonito i u skladu s namjenama za koja su sredstva doznačena te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; obavlja inspekcijski nadzor pravnih i fizičkih osoba koriste li proračunska sredstva zakonito i u skladu s namjenama za koje su sredstva doznačena te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; obavlja inspekcijski nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; sudjeluje u provedbi strateških dokumenata vezanih uz zaštitu financijskih interesa Europske unije i u radu AFCOS mreže te s tim u vezi obavlja inspekcijski nadzor; sudjeluje u izradi zakona i propisa iz djelokruga Sektora te prati i daje mišljenja na druge zakone i propise; priprema rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun; izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnose žalbe Visokom Upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Sektora; izrađuje očitovanja po zahtjevu, podneske i druge akte nadležnim tijelima; odgovara na podneske, pritužbe i predstavke građana; poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva; podnosi prijave nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužne prijedloge radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja druge poslove financijskog i proračunskog nadzora.

5.4.4.3. Odjel za procjenu rizika, plan i analizu nadzora

Odjel za procjenu rizika, plan i analizu nadzora razvija metodologiju provedbe nadzora te provodi mjere za standardizaciju postupaka nadzora; vodi registar subjekata nadzora iz nadležnosti Sektora uključujući i kategorizaciju subjekata nadzora prema složenosti i veličini njihova poslovanja; provodi procjenu rizika temeljem analize financijskih pokazatelja poslovanja subjekata nadzora u nadležnosti Sektora, prethodno obavljenih nadzora, analize svih kvalitativnih i kvantitativnih podataka prikupljenih u nadzorima, raspoloživih baza podataka i trendova sveukupnih pokazatelja poslovanja subjekata nadzora te podataka o izvršenju proračuna; temeljem procjene rizika utvrđuje kriterije za provedbu nadzora te obavlja poslove planiranja, usmjeravanja i koordiniranja aktivnosti nadzora za sve kategorije subjekata nadzora; na temelju provedenih nadzora provodi analize i izrađuje izvješća o pokazateljima poslovanja svih kategorija subjekata nadzora, utvrđuje trendove kretanja njihova poslovanja kao i ostale trendove vezane uz javne financije. Odjel prati i analizira rad inspektora po pojedinačnim nadzorima i kategorijama subjekata nadzora, prati ostvarene rezultate nadzora, te obavlja druge poslove iz djelokruga financijskog i proračunskog nadzora.«.

Članak 8.

Naslov iznad članka 24. i članak 24. brišu se.

Članak 9.

Iza članka 25. dodaje se naslov iznad članka i članak 25.a koji glasi:

»6.a SAMOSTALNI SEKTOR ZA OTKRIVANJE POREZNIH PRIJEVARA«

Članak 25.a

Samostalni sektor za otkrivanje poreznih prijevara je ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva financija ustrojena kao središnja nacionalna jedinica za prikupljanje, kontrolu, analitičku obradu i razmjenu podataka. Samostalni sektor za otkrivanje poreznih prijevara obavlja poslove: prikupljanja, kontrole, analitičke obrade i razmjene podataka u cilju otkrivanja rizičnih poreznih obveznika koji sudjeluju u organiziranim poreznim prijevarama koje imaju za posljedicu velike porezne utaje, osobito u međunarodnim prijevarama iz područja PDV-a (kružne i lančane transakcije, fiktivne isporuke i sl.), otkrivanja fizičkih osoba koje posjeduju imovinu značajne vrijednosti, a koju su stekle na nezakonit način, bez pokrića u zakonito ostvarenim primicima te otkrivanja imovine poreznih dužnika koja nije obuhvaćena mjerama ovrhe ili koja je u cilju onemogućavanja naplate poreznog duga prenesena na druge osobe; suradnje s tijelima kaznenog progona u otkrivanju kaznenih djela povezanih s gospodarskim kriminalitetom i utajama poreza i drugih javnih davanja; dostave nadležnim tijelima prikupljenih i obrađenih podataka radi pokretanja poreznih, prekršajnih i kaznenih postupaka; po potrebi koordinacije rada nadzornih tijela u daljnjem postupanju i operativnog uključivanja u postupke; razmjene podataka i dokumentacije sa stranim jedinicama za suzbijanje poreznih utaja; praćenja propisa, pravne stečevine i sudske prakse Europske unije iz područja za koje je ustrojen te obavlja i druge zadaće bitne za razvoj preventivnog sustava i sprječavanje poreznih utaja.

U Samostalnom sektoru za otkrivanje poreznih prijevara ustrojavaju se:

6.a 1. Služba za otkrivanje organiziranih poreznih prijevara

6.a 2. Služba za provjeru imovine fizičkih osoba i poreznih dužnika

6.a 3. Služba za suradnju s tijelima kaznenog progona.

6.a 1. Služba za otkrivanje organiziranih poreznih prijevara

Služba za otkrivanje organiziranih poreznih prijevara obavlja poslove: prikupljanja, kontrole, analitičke obrade i razmjene podataka u cilju pronalaženja rizičnih poreznih obveznika koji sudjeluju u organiziranim poreznim prijevarama koje imaju za posljedicu velike porezne utaje, osobito u međunarodnim prijevarama iz područja PDV-a (kružne i lančane transakcije, fiktivne isporuke i sl.); praćenja kretanja iz područja PDV prijevara unutar Europske unije; suradnje s drugim tijelima osobito s ustrojstvenom jedinicom Porezne uprave za suzbijanje prijevara na području PDV-a i inozemnim tijelima istog ili sličnog djelokruga poslova; obavlja poslove analize rizika na temelju podataka iz elektronički dostupnih baza i evidencija kojima raspolaže Ministarstvo financija i druga tijela državne uprave, iz Obavijesti o sumnjivim transakcijama Ureda za sprječavanje pranja novca koje se odnose na moguće porezne utaje i prijevare, osobito na području PDV-a; podataka Porezne uprave o sumnji u prijevarne aktivnosti i značajnije porezne prijevare, osobito iz područja PDV-a u koje je uključeno više osoba iz više država (unutar ili izvan Europske unije), iz sustava za razmjenu podataka s Europskom unijom (EUROFISC, VIES i dr.), iz podataka Carinske uprave o uvozu ili izvozu značajnijih količina dobara koja imaju obilježja visokog rizika u prijevarama PDV-a, sudionicima carinskih postupaka »42« i »63«, trošarinskim obveznicima koji se višekratno javljaju kao stjecatelji rizičnih dobara, podataka tijela kaznenog progona i drugih subjekata o sumnji u porezne utaje, iz javno dostupnih izvora i zaprimljenih prijava građana iz kojih proizlazi sumnja u velike porezne utaje i drugih dostupnih izvora, slijedom čega na temelju unaprijed utvrđenih kriterija pokreće postupke dubinske analize i obrade podataka vezane za pojedine fizičke i pravne osobe u kojima koristi podatke iz baza i evidencija Ministarstva financija i drugih tijela državne uprave, podatke jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, podatke i dokumentaciju banaka, drugih financijskih institucija, ostalih fizičkih i pravnih osoba, prema potrebi podatke i dokumentaciju prikupljenu od osobe koja je predmet obrade, podatke dobivene razmjenom s drugim ovlaštenim domaćim i stranim tijelima, kao i sve druge dostupne izvore; obavlja poslove dostave prikupljenih i obrađenih podataka nadležnim tijelima radi pokretanja poreznih, prekršajnih i kaznenih postupaka, te po potrebi koordinacije rada nadzornih tijela (Porezne uprave) u daljnjem postupanju pri čemu se i operativno uključuje u postupke, uključujući i zajedničke terenske izvide; razmjene podataka i dokumentacije sa stranim jedinicama za suzbijanje poreznih utaja; ustrojavanja odgovarajuće evidencije te periodičnog sastavljanja izvješća o rezultatima rada, odnosno provedenih postupaka; pripreme povratnih informacija u postupcima koji su pokrenuti na temelju obavijesti drugih tijela, odnosno Ureda za sprječavanje pranja novca; praćenja propisa i sudske prakse Europske unije; predlaganja razvoja operativne strategije Samostalnog sektora za otkrivanje poreznih prijevara te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.a 2. Služba za provjeru imovine fizičkih osoba i poreznih dužnika

Služba za provjeru imovine fizičkih osoba i poreznih dužnika obavlja poslove: prikupljanja, kontrole, analitičke obrade i razmjene podataka u cilju otkrivanja fizičkih osoba koje posjeduju imovinu značajne vrijednosti, a koju su stekle na nezakonit način bez pokrića u zakonito ostvarenim primicima te otkrivanja imovine poreznih dužnika koja nije obuhvaćena mjerama ovrhe ili koja je u cilju onemogućavanja naplate poreznog duga prenesena na druge osobe; obavlja poslove analize rizika na temelju podataka o dužnicima koje prati Porezna uprava i FINA, o poslodavcima koji ne isplaćuju plaće u propisanim rokovima, o fizičkim i pravnim osobama za koje postoji sumnja u velike porezne utaje i nezakonito stečenu imovinu, na temelju Obavijesti o sumnjivim transakcijama Ureda za sprječavanje pranja novca koje se odnose na moguću utaju poreza i prikrivanje pravog izvora novca fizičkih osoba, podataka iz elektronički dostupnih baza i evidencija kojima raspolaže Ministarstvo financija i druga tijela državne uprave, podataka tijela kaznenog progona i drugih subjekata, iz javno dostupnih izvora i zaprimljenih prijava građana o sumnji u namjerno izbjegavanje plaćanja poreza i nezakonito stečenu imovinu te iz drugih dostupnih izvora, slijedom čega na temelju unaprijed utvrđenih kriterija pokreće postupke dubinske analize i obrade podataka vezane za pojedine fizičke i pravne osobe u kojima koristi podatke iz baza i evidencija Ministarstva financija i drugih tijela državne uprave, podatke jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, podatke i dokumentaciju banaka, drugih financijskih institucija, ostalih fizičkih i pravnih osoba, prema potrebi podatke i dokumentaciju prikupljenu od osobe koja je predmet obrade, podatke dobivene razmjenom s drugim ovlaštenim domaćim i stranim tijelima, kao i sve druge dostupne izvore; obavlja poslove dostave prikupljenih i obrađenih podataka nadležnim tijelima radi pokretanja poreznih, prekršajnih i kaznenih postupaka; po potrebi koordinacije rada nadzornih tijela (Porezne uprave) u daljnjem postupanju pri čemu se i operativno uključuje u postupke, uključujući i zajedničke terenske izvide; razmjene podataka i dokumentacije sa stranim jedinicama za suzbijanje poreznih utaja; ustrojavanja odgovarajuće evidencije te periodičnog sastavljanja izvješća o rezultatima rada, odnosno provedenih postupaka; pripreme povratnih informacija u postupcima koji su pokrenuti na temelju obavijesti drugih tijela, odnosno Ureda za sprječavanje pranja novca; praćenja propisa i sudske prakse Europske unije; predlaganja razvoja operativne strategije Samostalnog sektora za otkrivanje poreznih prijevara te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.a 3. Služba za suradnju s tijelima kaznenog progona

Služba za suradnju s tijelima kaznenog progona obavlja poslove: suradnje s tijelima kaznenog progona (DORH, USKOK, MUP i dr.) u otkrivanju kaznenih djela povezanih s gospodarskim kriminalitetom i utajama poreza i drugih javnih davanja; pružanja stručne pomoći tijelima kaznenog progona uključujući i provođenje dokaznih radnji povjerenih od strane nadležnog državnog odvjetništva sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku i propisima iz nadležnosti Ministarstva financija; prema nalogu tijela kaznenog progona obavlja poslove prikupljanja, kontrole i analitičke obrade podataka o pojedinim osobama koristeći sve baze podataka i druge izvore kojima raspolaže sukladno svojim ovlastima; koordinacije službi u Samostalnom sektoru za otkrivanje poreznih prijevara u komunikaciji s tijelima kaznenog progona; praćenja i vođenja evidencija o predmetima koje je Samostalni sektor za otkrivanje poreznih prijevara uputio na obradu tijelima kaznenog progona te koordinacije cjelokupne razmjene podataka Samostalnog sektora za otkrivanje poreznih prijevara i tijela kaznenog progona; ustrojavanja odgovarajuće evidencije te periodičnog sastavljanja izvješća o rezultatima rada, odnosno provedenih postupaka po nalozima tijela kaznenog progona; praćenje propisa i sudske prakse Europske unije; predlaganja razvoja operativne strategije Samostalnog sektora za otkrivanje poreznih prijevara te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 10.

U članku 47. iza riječi: »provjerava zakonitosti postupanja s robom sukladno propisima o koncesijama;« dodaju se riječi: »obavlja poslove praćenja plaćanja naknade za koncesije, obavlja inspekcijski nadzor ovlaštenika koncesije u pogledu zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplate koncesija, utvrđuje da li davatelj koncesije poduzima propisane mjere za naplatu naknada za koncesije i druge poslove nadzora sukladno propisima o koncesijama;«.

Članak 11.

Članak 55. mijenja se i glasi:

»Sektor za carinski sustav i procedure obavlja poslove sustavnog praćenja provedbe propisa i sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa hrvatskoga pravnog sustava kojima se izravno ili neizravno uređuju odnosi u carinskome sustavu; pripreme stručnih podloga za donošenje carinskih propisa i propisa kojima se uređuje područje trgovine, neregistrirane djelatnosti, boravišnih pristojbi, gospodarenja otpadom, koncesija i drugih naknada u području roba i usluga te prava intelektualnog vlasništva; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa iz djelokruga drugih tijela koji se primjenjuju u carinskoj službi; pripreme nacrta uputa i drugih akata i mišljenja kojima se usmjerava i ujednačuje praksa carinske službe u provedbi carinskih i drugih propisa koji se primjenjuju u provedbi procedura iz djelokruga rada Sektora; suradnje u pripremanju i provedbi mjera za unaprjeđivanje djelotvornosti provedbe carinskih procedura; usklađenja sa standardima za provedbu carinskih procedura u carinskim službama država članica Europske unije; provedbe carinskih procedura te carinskih, upravnih i prekršajnih postupaka iz djelokruga Središnjeg ureda; iniciranja ili poduzimanja mjera za djelotvornu provedbu carinskih procedura u prekograničnom prometu robe i osoba; suradnje s drugim tijelima u poslovima iz svoga djelokruga; suradnje s drugim službama Središnjeg ureda i carinskim uredima u vezi s provedbom carinskih propisa i procedura te osposobljavanja carinskih službenika i drugih sudionika u provedbi carinskih procedura; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Sektora; izvješćivanja ravnatelja o svim pitanjima iz svoje nadležnosti.

U Sektoru za carinski sustav i procedure, ustrojavaju se:

6.1. Služba za carinski sustav

6.2. Služba za carinske procedure

6.3. Služba za provozni postupak i granične procedure

6.4. Služba za trgovinu, neregistriranu djelatnost, naknade i pravo intelektualnog vlasništva.

6.1. Služba za carinski sustav

Služba za carinski sustav obavlja poslove sustavnog praćenja i sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa hrvatskoga pravnog sustava kojima se uređuju odnosi u carinskom sustavu; praćenja primjene carinskih propisa te izrade nacrta uputa i drugih mjera za njihovu djelotvorniju provedbu; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga propisa općega dijela hrvatskoga pravnog sustava, posebice propisa o općem upravnom postupku, upravnim sporovima i prekršajnim postupcima u dijelu koji se odnosi na provedbu propisa carinskog sustava; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa kojima se uređuje prekogranični promet osoba i roba u dijelu koji provodi carinska služba, i to: opći porezni propisi, propisi o porezu na dodanu vrijednost, devizni propisi, trgovinski propisi, propisi o prekršajima u dijelu koji se odnosi na carinsko-pravne odnose, provedbe mjera gospodarske politike te politike carinske i izvan carinske zaštite; provedbe službenih radnji koje se odnose na primjenu EORI sustava; pripreme stručnih i provedbenih podloga za primjenu mjera iz obuhvata sigurnosnog koncepta u carinskim sustavima uključujući provedbu postupka odobravanja statusa ovlaštenoga gospodarskog subjekta; pripreme nacrta uputa i drugih usmjeravajućih mjera za provedbu carinsko-poreznih, carinsko-sigurnosnih i drugih propisa iz djelokruga Carinske uprave te usklađivanja i ujednačavanja prakse pri njihovoj primjeni unutar carinske službe, provedba upravnih i drugih postupaka u djelokrugu Središnjega ureda; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe.

U Službi za carinski sustav, ustrojavaju se:

6.1.1. Odjel za carinsko-porezni sustav

6.1.2. Odjel za carinsko-sigurnosni sustav.

6.1.1. Odjel za carinsko-porezni sustav

Odjel za carinsko-porezni sustav obavlja poslove sustavnog praćenja provedbe propisa i sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa hrvatskoga pravnoga sustava kojima se uređuju odnosi u carinsko-poreznom sustavu te prekogranični promet osoba i roba u dijelu koji provodi carinska služba, i to: opći porezni propisi, propisi o porezu na dodanu vrijednost, devizni propisi, trgovinski propisi, propisi o prekršajima iz područja uređenja carinsko-poreznih propisa; praćenja primjene carinskih propisa te izrade nacrta naputaka i drugih mjera za njihovu djelotvorniju provedbu; praćenja provedbe mjera gospodarske politike te politike carinske i izvan carinske zaštite; izrade stručnih podloga za donošenje mjera za njihovu provedbu u dijelu koji se odnosi na područje carinskog sustava; poslovi provedbe upravnih, poreznih i drugih postupaka u djelokrugu Središnjega ureda; pripreme nacrta uputa i drugih usmjeravajućih mjera za provedbu carinsko-poreznih i drugih propisa iz djelokruga Carinske uprave; usklađivanja i ujednačavanja prakse pri njihovoj primjeni unutar carinske službe te koordinacije i stručne pomoći pri provedbi carinsko-poreznih postupaka iz djelokruga carinskih ureda; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela; suradnje u postupcima osposobljavanja carinskih službenika i drugih sudionika u provedbi carinskih postupaka i postupanja.

6.1.2. Odjel za carinsko-sigurnosni sustav

Odjel za carinsko-sigurnosni sustav obavlja poslove sustavnog praćenja provedbe propisa i sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa hrvatskoga pravnog sustava, specifično u segmentu primjene sigurnosnih mjera te izrade nacrta uputa i drugih mjera za njihovu djelotvorniju provedbu iz djelokruga Carinske uprave; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa kojima se uređuje prekogranični promet osoba i roba u dijelu koji provodi carinska služba i mjera iz segmenta primjene sigurnosnog koncepta u području prekograničnog kretanja osoba i roba, i to: sanitarni, veterinarski i fitosanitarni propisi, propisi o zaštiti okoliša, zaštititi sigurnosti i zdravlja ljudi općenito, zaštiti nacionalnog blaga povijesne, umjetničke ili arheološke vrijednosti, propisi o prekršajima iz područja uređenja carinsko-sigurnosnih propisa; provedbe službenih radnji koje se odnose na primjenu EORI sustava; pripreme stručnih i provedbenih podloga za primjenu mjera iz obuhvata sigurnosnog koncepta u carinskim sustavima uključujući provedbu postupka odobravanja statusa ovlaštenoga gospodarskog subjekta; usklađivanja i ujednačavanja prakse pri njihovoj primjeni unutar carinske službe te koordinacije i stručne pomoći pri provedbi carinsko-sigurnosnih postupaka iz djelokruga carinskih ureda; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela; suradnje u postupcima osposobljavanja carinskih službenika i drugih sudionika u provedbi carinskih postupaka i postupanja.

6.2. Služba za carinske procedure

Služba za carinske procedure obavlja poslove sustavnog praćenja i sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa hrvatskoga pravnog sustava kojima se uređuju carinske procedure; pripreme nacrta uputa, drugih usmjeravajućih akta i mišljenja vezanih uz provedbu carinskih procedura; provedbe upravnih postupaka iz djelokruga Središnjeg ureda u dijelu kojim se uređuju carinske procedure; izrade nacrta mišljenja i drugih pojedinačnih akata o provedbi propisa u dijelu koji se odnosi na carinska oslobođenja i provedbu carinskih procedura; praćenja propisa izvan carinskoga sustava kojima se uređuje prekogranični promet robe i osoba i to: opći porezni propisi, propisi o porezu na dodanu vrijednost, devizni propisi, trgovinski propisi, sanitarni, veterinarski, fitosanitarni i drugi propisi koji uređuju posebne oblike nadzora robe pri izvozu ili uvozu i općenito u provedbi carinskih procedura, te stručne pomoći, savjetovanja, izvješćivanja i pripreme nacrta uputa, drugih usmjeravajućih akta i mišljenja za primjenu tih propisa u provedbi carinskih procedura; obavljanja upravnog nadzora, koordinacije i pružanja stručne pomoći pri provedbi carinskih procedura u djelokrugu carinskih ureda; suradnje s otpremnicima i drugim sudionicima u provedbi carinskih procedura, uključujući i sudjelovanje u djelatnostima vezanima uz njihovo stručno usavršavanje; provedbe stručnog usavršavanja carinskih službenika; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe.

U Službi za carinske procedure, ustrojavaju se:

6.2.1. Odjel za provedbu carinskih procedura

6.2.2. Odjel za upravno postupanje i prekršajni postupak.

6.2.1. Odjel za provedbu carinskih procedura

Odjel za provedbu carinskih procedura obavlja poslove koordinacije i stručne pomoći te upravnog nadzora u dijelu koji se odnosi na provedbu carinskih procedura u djelokrugu carinskih ureda; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za djelotvornu i ujednačenu primjenu propisa koji uređuju carinski dopuštena postupanja ili uporabu robe u praksi carinske službe; suradnje s otpremnicima i drugim sudionicima u provedbi carinskih procedura, uključujući i sudjelovanje u djelatnostima vezanima uz njihovo stručno usavršavanje; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; provedbe upravnih postupaka u djelokrugu Središnjega ureda u dijelu koji se odnosi na odobravanje pojednostavnjenja te statusa koji omogućavaju primjenu sustava pojednostavnjenja u provedi carinskih procedura i formalnosti; vođenja evidencija o odobrenim pojednostavnjenjima; suradnje s državnim i javnopravnim tijelima te gospodarskim subjektima i zainteresiranom javnošću u vezi s odobravanjem pojednostavnjenja i provedbom instituta carinskog prava koje predviđaju pojednostavnjenja; provedbe upravnog nadzora, koordinacije i stručne pomoći pri provedbi pojednostavnjenih postupaka iz djelokruga carinskih ureda; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela; suradnje u postupcima osposobljavanja carinskih službenika i drugih sudionika u provedbi carinskih procedura.

6.2.2. Odjel za upravno postupanje i prekršajni postupak

Odjel za upravno postupanje i prekršajni postupak obavlja poslove provedbe upravnih postupaka iz djelokruga Središnjeg ureda, posebno u dijelu koji se odnosi na ostvarivanje carinskih oslobođenja; stručne poslove u vezi s obavljanjem otpremničke djelatnosti u dijelu koji se odnosi na provedbu carinskih procedura; vođenja propisanih evidencija i provedbu upravnog nadzora otpremničkih tvrtki u dijelu koji se odnosi na uvjete za provedbu carinskih procedura kao i na uvjete za obavljanje otpremničke djelatnosti; donošenja upravnih akta u vezi s poslovanjem ovlaštenih carinskih otpremnika i zastupnika; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za djelotvornu i ujednačenu primjenu propisa o upravnom, poreznom i prekršajnom postupku u praksi carinske službe; praćenja propisa koji se primjenjuju u carinsko-upravnom i prekršajnom postupku te davanja uputa i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu; pripreme mišljenja na nacrte prijedloga zakona te mišljenja i suglasnosti na podzakonske propise drugih tijela državne uprave; suradnje s pravosudnim i državnim tijelima vezano uz provedbu carinsko-upravnog i carinsko-prekršajnog postupka; praćenja i proučavanja sudske prakse; pružanja pravne pomoći ustrojstvenim jedinicama carinskih ureda; usklađivanja rada carinskih ureda u provedbi postupaka prodaje oduzete ili u korist države ustupljene robe; stručnog praćenja i administrativne podrške za državno tijelo ovlašteno za besplatnu dodjelu oduzete ili u korist države ustupljene robe; donošenja prekršajnih rješenja iz područja propisa carinskog i trošarinskog sustava, propisa o posebnim porezima; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; izrade izvješća i davanja informacija iz djelokruga rada odjela; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela.

6.3. Služba za provozni postupak i granične procedure

Služba za provozni postupak i granične procedure obavlja poslove sustavnog praćenja provedbe carinskih propisa u dijelu koji uređuje kretanje roba, postupak provoza i graničnih procedura, prekogranično kretanje roba i putnika i njihova utjecaja na odvijanje carinskih procedura te utjecaja na slobodno kretanje roba i putnika; sustavnog praćenja propisa izvan carinskog sustava koji imaju utjecaja na carinske procedure; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa carinskog sustava u području provoza te stručnih podloga kojima se propisuju carinske procedure u vezi s prekograničnim kretanjem i prijevozom robe; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga i mišljenja u svezi s donošenjem propisa izvan carinskog sustava kojima se regulira kretanje robe preko graničnih prijelaza, a imaju posljedice na carinske procedure ili provozni postupak (sanitarni, veterinarski i fitosanitarni propisi, propisi o zaštiti okoliša, zaštiti sigurnosti i zdravlja ljudi općenito, zaštiti kulturnih dobara); sudjelovanje u pripremi stručnih podloga i mišljena u području deviznih propisa; koordinacije i stručne pomoći u provedbi graničnih procedura; suradnje s drugim službama na graničnim prijelazima; sustavnog praćenja provedbe carinskih propisa specifično u segmentu primjene sigurnosnih mjera u području provoza; izdavanja usmjeravajućih akata i mišljenja te određivanja potrebnih mjera u izvanrednim situacijama; poslove vezane za pravilno izvođenje te pravodobno i pravilno okončanje provoznih i izvoznih postupaka; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe; osposobljavanja carinskih službenika i drugih sudionika u provedbi provoznih postupaka i graničnih procedura.

U Službi za provozni postupak i granične procedure, ustrojavaju se:

6.3.1. Odjel za provozni postupak i granične procedure

6.3.2. Odjel za potrage i zaključenje postupaka.

6.3.1. Odjel za provozni postupak i granične procedure

Odjel za provozni postupak i granične procedure provodi operativne aktivnosti vezane za sustavno praćenje provedbe carinskih propisa u dijelu koji uređuje kretanje roba, odnosno postupak provoza i graničnih procedura; sustavno praćenje provedbe propisa kojima je uređeno prekogranično kretanje roba i putnika i njihova utjecaja na nesmetano odvijanje carinskih procedura i međunarodnog robnog i putničkog prometa u cestovnom, željezničkom, zračnom, pomorskom i riječnom prometu te utjecaja na slobodno kretanje roba i putnika; sustavno praćenja propisa izvan carinskog sustava kojima se uređuje kretanje roba i putnika preko graničnih prijelaza; sudjelovanje u pripremi stručnih podloga i mišljena u području deviznih propisa, a posebice unosa i iznosa gotovine preko državne granice sukladno propisima o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma; sudjelovanje u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa carinskog sustava u dijelu kojim se uređuju postupci provoza te stručnih podloga kojima se propisuju carinske procedure u vezi s prekograničnim kretanjem i prijevozom robe, kao i u vezi s carinskim postupanjem u vezi s robom koja podliježe ograničenjima te pripreme nacrta uputa, drugih usmjeravajućih akata iz svoje nadležnosti; sudjelovanje u pripremi stručnih podloga i mišljenja u svezi s donošenjem propisa izvan carinskog sustava kojima se regulira kretanje robe preko graničnih prijelaza; praćenje i provedbu propisa Europske unije i međunarodnih konvencija vezanih za slobodno kretanje robe i postupak provoza; sudjelovanje u pripremi stručnih podloga za izmjene propisa u području provoza; sudjelovanje u radu stručnih tijela Carinske konvencije o međunarodnom prijevozu robe pod okriljem karneta TIR te u izradi stručnih akata kojima se osigurava ispravna primjena Konvencije TIR, koordinacije i stručne pomoći u provedbi graničnih procedura; praćenje prekograničnog prometa, protočnosti graničnih prijelaza, standarda protočnosti i upravljanja prijelazima; suradnje s drugim službama na graničnim prijelazima; sustavno praćenja provedbe carinskih propisa specifično u segmentu primjene sigurnosnih mjera u području provoza; izdavanje usmjeravajućih akata i mišljenja te određivanja potrebnih mjera u izvanrednim situacijama; osposobljavanja carinskih službenika i drugih sudionika u provedbi provoznih postupaka i graničnih procedura; prati i proučava sudsku praksu u postupku provoza te izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga rada Odjela; sustavnog praćenja propisa kojima se uređuju područje provedbe carinskih procedura s robom dvojne i vojne namjene, oružjem, opasnim proizvodima i proizvodima čije je stavljanje na tržište zabranjeno i koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost, divljim vrstama i strogo zaštićenim vrstama biljaka i životinja, kulturnim dobrima te ostalom robom koja podliježe ograničenjima; komunikacije i pružanje stručne podrške u primjeni koji uređuju područje robe s ograničenjima; analiziranje provedbe mjera nadzora i predlaganje modela za njegovo praćenje uz izradu modela poslovnih procesa; predlaganje učinkovitoga nadzora; ujednačavanja prakse u području primjene propisa koji uređuju područje robe s ograničenjima; izrade nacrta mišljenja i drugih pojedinačnih akata; obavljanja stručnog nadzora, koordinacije i pružanja stručne pomoći pri provedbi nadzora nad primjenom propisa koji uređuju područje prometa robom s ograničenjima; sudjelovanja u radu stručnih i koordinativnih tijela; provedbe stručnog usavršavanja carinskih službenika; sudjelovanje u aktivnostima radnih tijela Europske komisije iz nadležnosti odjela; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća.

6.3.2. Odjel za potrage i zaključenje postupaka

Odjel za potrage i zaključenje postupaka skrbi o pravodobnom i pravilnom zaključenju provoznih postupaka započetih u našoj zemlji te prikuplja i arhivira dokumente kojima se dokazuje ispravan završetak tih provoznih postupaka, provodi aktivnosti vezane za pokretanje postupaka potraga u svezi s provoznim postupcima i njihovu zaključenju u slučaju da postupci nisu završeni u propisanim rokovima; obavlja razmjenu svih carinskih i drugih isprava koje se tiču zajedničkog provoznog postupka i provoznog postupka Zajednice sa zemljama Europske unije i zemljama EFTA, vezano uz izvođenje provoznih postupaka što uključuje razmjenu potvrda o ispravnom završetku provoznih postupaka s drugim zemljama članicama (JCD, TIR, ATA, Obrazac 302 i dr.) u slučajevima redovite procedure i rezervnog postupka, razmjenu svih isprava i propisanih elektroničkih poruka vezanih uz postupak potrage, postupak utvrđivanja nadležnosti za naplatu duga, nastanka duga, utvrđivanje dužnika i naplatu duga te zaključenje postupka; provjerava vjerodostojnost primljenih i poslanih pismenih dokaza o završetku postupaka u smislu njihove tehničke ispravnosti, inicira provjere primljenih dokaza u slučaju sumnje u nepravilnost ili krivotvorenje potvrde o završetku provoznog postupka; provodi ostale provjere povezane s analizom rizika, za provoze započete u standardnom (NCTS) i rezervnom postupku, za postupke okončanja provoza provedenih uz uporabu OTS i NCTS sustava. Odjel je nadležan za vođenje upravnog postupka naplate duga nastalog u postupcima provoza te za propisane mjere suradnje sa zemljama Europske unije i EFTA-e u postupku utvrđivanja nadležnosti za naplatu duga.; provedbu, aktivnosti u svezi s utvrđivanjem nastanka duga, mjesta nastanka duga, nadležnosti za naplatu i naplatom carinskog duga; izrađuje nacrte rješenja u postupku obračuna i naplate duga te upućuje izvršna rješenja donesena u postupku obračuna i naplate duga na izvršenje nadležnom područnom carinskom uredu, zaključuje postupke provoza nakon provedenog postupka obračuna i naplate carinskog duga; izrađuje godišnji plan kontrola uporabe pojednostavnjenog postupka provoza u prijevozu robe željeznicom, vrši stalnu kontrolu provođenja pojednostavnjenih provoznih postupaka u željezničkom prometu u segmentima uvoza, izvoza, provoza i unutarnjeg prometa, prebacuje podatke sa servera željezničkog prijevoznika u carinsku bazu podataka i pretraživanje istih po pojedinim kriterijima po potrebi, poduzima povremene ciljane akcije provjere ispravnog okončanja provoznih postupaka u Središnjem obračunskom mjestu željezničkog prijevoznika, rješava po zapisnicima o očevidu, zaprima obavijesti i odlučivanje o pretovaru robe i surađuje s drugim tijelima Carinske uprave po zahtjevu nadležnih tijela; sudjeluje u izradi periodičkih planova i izvješća; prati sve propise koji se primjenjuju u provoznim postupcima Zajednice; prati i proučava sudsku praksu u postupku provoza. Odjel za potrage i zaključenje postupaka skrbi o pravodobnom i pravilnom okončanju izvoznih postupaka započetih u našoj zemlji te o pravodobnom pokretanju postupka potrage i zaključenja tih postupaka, prikuplja i arhivira dokumente kojima se dokazuje ispravan završetak tih izvoznih postupaka, vrši procjenu i provjeru dostavljenih dokaza za zaključenje izvoznih postupaka te zaključuje izvozne postupke temeljem prikupljenih i provjerenih dokaza, provodi sve radnje vezane za provjeru ispravnog završetka izvoznih postupka započetih u drugim državama članicama pri čemu koordinira aktivnosti vezane za to s izlaznim carinskim uredima, obavlja razmjenu svih carinskih isprava, dopisa i propisanih elektronskih poruka koji se tiču izvoznog postupka i postupka potrage s carinskim administracijama drugih zemalja članica u slučajevima standardnog i rezervnog postupka, sudjeluje u aktivnostima vezanim za zaključenje izvoznih postupaka započetih u Republici Hrvatskoj u rezervnom postupku uz uporabu JCD ili drugih propisanih isprava te obavlja razmjenu drugih isprava korištenih u postupcima privremenog izvoza i privremenog uvoza (kuponi karneta ATA) s carinskim administracijama zemalja članica EU.

6.4. Služba za trgovinu, neregistriranu djelatnost, naknade i pravo intelektualnog vlasništva

Služba za trgovinu, neregistriranu djelatnost, naknade i pravo intelektualnog vlasništva obavlja poslove sustavnog praćenja i provedbe propisa kojima se uređuje područje trgovine, neregistrirane djelatnosti, boravišnih pristojbi, gospodarenja otpadom, koncesija i drugih naknada u području roba i usluga te prava intelektualnog vlasništva; izrade nacrta uputa i drugih akata i mišljenja kojima se usmjerava i ujednačuje praksa carinske službe u primjeni propisa iz nadležnosti Službe; analiziranje provedbe mjera nadzora i predlaganje modela za njegovo praćenje uz izradu modela poslovnih procesa; predlaganje učinkovitoga nadzora; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga iz nadležnosti Službe; suradnje u pripremanju i provedbi mjera za unaprjeđivanje djelotvornosti provedbe procedura u području poslova iz nadležnosti Službe; obavljanja stručnog nadzora, koordinacije i pružanja stručne pomoći pri provedbi nadzora nad primjenom propisa iz nadležnosti Službe; suradnje s drugim tijelima državne uprave u poslovima iz svoga djelokruga; suradnje s drugim službama Središnjeg ureda i carinskim uredima u vezi s provedbom propisa iz nadležnosti Službe; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe.

U Službi za trgovinu, neregistriranu djelatnost, naknade i pravo intelektualnog vlasništva, ustrojavaju se:

6.4.1. Odjel za trgovinu i neregistriranu djelatnost

6.4.2. Odjel za naknade i pravo intelektualnog vlasništva.

6.4.1. Odjel za trgovinu i neregistriranu djelatnost

Odjel za trgovinu i neregistriranu djelatnost obavlja poslove sustavnog praćenja propisa kojima se uređuje područje trgovine i neregistriranu djelatnost; pripreme nacrta uputa, drugih usmjeravajućih akata i mišljenja vezanih uz provedbu nadzora nad primjenom propisa koji uređuju područje trgovine i neregistrirane djelatnosti; komunikacije i pružanje stručne podrške pri provedbi nadzora nad primjenom koji uređuju područje trgovine i neregistrirane djelatnosti; analiziranje provedbe mjera nadzora i predlaganje modela za njegovo praćenje uz izradu modela poslovnih procesa; predlaganje učinkovitoga nadzora; ujednačavanja prakse pri provedbi nadzora u području primjene propisa koji uređuju područje trgovine i neregistrirane djelatnosti; izrade nacrta mišljenja i drugih pojedinačnih akata o provedbi propisa u dijelu koji se odnosi na nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje područje trgovine i neregistrirane djelatnosti; obavljanja stručnog nadzora, koordinacije i pružanja stručne pomoći pri provedbi nadzora nad primjenom propisa koji uređuju područje trgovine i neregistrirane djelatnosti; sudjelovanja u radu stručnih i koordinativnih tijela; provedbe stručnog usavršavanja carinskih službenika; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela.

6.4.2. Odjel za naknade i pravo intelektualnog vlasništva

Odjel za naknade i pravo intelektualnog vlasništva obavlja poslove sustavnog praćenja propisa kojima se uređuju područje boravišnih pristojbi, gospodarenjem otpadom, koncesijama i drugih naknada u području roba i usluga te prava intelektualnog vlasništva; pripreme nacrta uputa, drugih usmjeravajućih akata i mišljenja vezanih uz provedbu nadzora nad primjenom propisa kojima se uređuje područje boravišnih pristojbi, gospodarenjem otpadom, koncesijama i drugih naknada u području roba i usluga te prava intelektualnog vlasništva; komunikacije i pružanje stručne podrške pri provedbi nadzora nad primjenom propisa kojima se uređuje područje boravišnih pristojbi, gospodarenjem otpadom, koncesijama i drugih naknada u području roba i usluga te prava intelektualnog vlasništva; analiziranje provedbe mjera nadzora i predlaganje modela za njegovo praćenje uz izradu modela poslovnih procesa; predlaganje učinkovitoga nadzora; ujednačavanja prakse pri provedbi nadzora u području primjene propisa kojima se uređuje područje boravišnih pristojbi, gospodarenjem otpadom, koncesijama i drugih naknada u području roba i usluga te prava intelektualnog vlasništva; izrade nacrta mišljenja i drugih pojedinačnih akata o provedbi propisa u dijelu koji se odnosi na nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje područje boravišnih pristojbi, gospodarenjem otpadom, koncesija i drugih naknada u području roba i usluga te prava intelektualnog vlasništva; obavljanja stručnog nadzora, koordinacije i pružanja stručne pomoći pri provedbi nadzora nad primjenom propisa kojima se uređuje područje boravišnih pristojbi, gospodarenjem otpadom, koncesijama i drugih naknada u području roba i usluga te prava intelektualnog vlasništva; sudjelovanja u radu stručnih i koordinativnih tijela; provedbe stručnog usavršavanja carinskih službenika; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela.«.

Članak 12.

Članak 58. mijenja se i glasi:

»Sektor za nadzor obavlja poslove praćenja, nadziranja, analiziranja i koordiniranja iz nadležnosti Carinske uprave; surađuje s područnim carinskim uredima i carinskim uredima s ciljem jedinstvenog i jednoobraznog postupanja; pruža stručnu pomoć i vrši koordinaciju poslova svih nižih ustrojstvenih jedinica koje obavljaju poslove nadzora izravnom komunikacijom s istima i/ili provedbom zajedničkih nadzornih aktivnosti nad primjenom propisa iz nadležnosti Carinske uprave; poduzima zakonom i drugim propisima predviđene mjere da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima te vodi upravni postupak u prvom stupnju; izrađuje korisničke zahtjeve i pruža korisničku podršku u razvoju IT aplikacija Sustava analize rizika u svrhu provođenja nacionalne i zajedničke EU analize rizika; prikuplja podatke i obavijesti iz različitih izvora; izrađuje profile rizika za Sustav analize rizika; nadzire i prati rad profila implementiranih u Sustav analize rizika; izrađuje izvješća o radu Sustava za upravljanje rizicima; obavlja poslove vezane uz sigurnosnu i zaštitnu analizu rizika EU; implementacije zajedničkih EU profila rizika; planira i provodi aktivnosti usmjerene na sprječavanje i suzbijanje krijumčarenja roba i ljudi kao i nezakonitog prijenosa gotovine preko državne granice te sprječavanja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prijevara samostalno i u suradnji s područnim carinskim uredima; planira i provodi operativne akcije; vrši inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, te transakcijama u području prometa roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu te naplatom boravišne pristojbe; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje audiovizualnih djelatnosti; vrši inspekcijski nadzor nad prometom predmeta od plemenitih kovina; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa u području stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala; koordinira i provodi nadzor nad naplatom naknada za gospodarenje posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; provjerava zakonitost postupanja s robom sukladno propisima o koncesijama; obavlja poslove praćenja plaćanja naknade za koncesije; koordinira i provodi inspekcijski nadzor ovlaštenika koncesije u pogledu zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplate koncesija, utvrđuje da li davatelj koncesije poduzima propisane mjere za naplatu naknada za koncesije i druge poslove nadzora sukladno propisima o koncesijama; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda; prati i koordinira utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom na svim razinama; vrši kontrolu ispunjenih OWNRES obrazaca; vođenja glavnog trezora; rukovanja markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića i duhanskih proizvoda; sudjeluje u međunarodnim aktivnostima i provođenju međunarodnih projekata, kao i u predlaganju i izradi normativnih akata; surađuje s drugim ministarstvima i državnim tijelima te s carinskim i srodnim službama drugih zemalja; sudjeluje u izradi godišnjih i periodičkih planova i izvješća; zastupa interese Republike Hrvatske iz nadležnosti Sektora vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije; izvješćuje ravnatelja o svim pitanjima iz nadležnosti Sektora.

U Sektoru za nadzor, ustrojavaju se:

9.1. Služba za upravljanje rizicima

9.2. Služba za carinske istrage

9.3. Služba za mobilne jedinice

9.4. Služba za inspekcijski nadzor i provjere.

9.1. Služba za upravljanje rizicima

Služba za upravljanje rizicima obavlja poslove izrade korisničkih zahtjeva i koordinacije razvoja IT aplikacija Sustava analize rizika; provedbe nacionalne i zajedničke EU analize rizika; prikupljanja i razmjene podataka i informacija na središnjoj razini iz unutarnjih izvora i vanjskih izvora; obrade i analize prikupljenih podataka i informacija; ustrojavanja i ažuriranja Registra rizika; procjene rizika po učinku i vjerojatnosti; suradnje, koordinacije i komunikacije s ustrojstvenim jedinicama u prepoznavanju indikatora rizika i izradi prijedloga profila za Sustav analize rizika; izrade prijedloga profila za Sustav analize rizika temeljem samostalno provedenih analiza; izrade i unosa profila rizika u Sustav analize rizika; praćenje aktivacija profila ugrađenih u Sustav analize rizika; analize povratnih poruka o rezultatima provedenih kontrola carinskih deklaracija temeljem ugrađenih profila; ažuriranja profila rizika sukladno rezultatima povratnih poruka dobivenih iz Sustava analize rizika, rezultatima inspekcijskih nadzora i provjera, rezultatima istraga ili aktivnostima mobilnih jedinica; izrade prijedloga za inspekcijski nadzor i provjere, izrade prijedloga za sprječavanje ili suzbijanje carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih oblika prijevara i krijumčarenja temeljem analiziranih podataka i informacija prikupljenih na nacionalnoj i na međunarodnoj razini; pripremanja i provođenja kontrolnih aktivnosti koje definira Europska komisija kroz zajednički EU sustav analize rizika; prihvaćanja obavijesti o najavama pošiljaka i određivanje vrste i mjesta kontrole pošiljaka po sigurnosnim deklaracijama o najavama na ulazu, izlazu i izvozu; izrade obavijesti koje zahtijevaju postupanje vezano uz zaštitu i sigurnost u sigurnosnom lancu EU, koordinacije, komunikacije i pružanja stručne podrške nižim ustrojstvenim jedinicama; izrade izvješća za Europsku komisiju o aktivnostima EU profila rizika ugrađenim u Sustav, izrade izvješća za nadređene te predlagatelje (vlasnike) nacionalnih profila rizika; izrade ostalih izvješća iz djelokruga rada Službe; izvješćivanja nadređenih o uočenim nepravilnostima u primjeni Sustava analize rizika; izrade periodičnih planova aktivnosti; izrade nacrta propisa, naputaka, objašnjenja i drugih stručnih aktivnosti vezano uz provedbu nacionalne i EU analize rizika samostalno ili u suradnji s drugim Sektorima; sudjelovanja u provedbi stručnih aktivnosti vezano uz izgradnju i primjenu zajedničkog sustava za EU i nacionalnu analizu rizika; sudjelovanja u izradi nacionalnih baza podataka o sudionicima u carinskim postupcima; sudjelovanja u aktivnostima radnih skupina Europske unije vezano uz analizu i upravljanje rizicima; provodi edukacije iz područja upravljanja rizicima; edukacije o primjeni Sustava analize rizika u provedbi nacionalne i EU analize rizika.

U Službi za upravljanje rizicima, ustrojavaju se:

9.1.1. Odjel za nacionalnu analizu rizika

9.1.2. Odjel za EU analizu rizika.

9.1.1. Odjel za nacionalnu analizu rizika

Odjel za nacionalnu analizu rizika obavlja poslove provedbe nacionalne analize rizika; prikupljanja i razmjene podataka i informacija na središnjoj razini iz unutarnjih i vanjskih izvora, obrade i analize prikupljenih podataka i informacija; izrade korisničkih zahtjeva i koordinacije razvoja IT aplikacija Sustava analize rizika; sudjelovanja u izradi baza podataka o sudionicima u carinskim postupcima; ustrojavanja i ažuriranja Registra rizika; procjene rizika po učinku i vjerojatnosti; suradnje, koordinacije i komunikacije s ustrojstvenim jedinicama u prepoznavanju indikatora rizika i izradi prijedloga nacionalnih profila za Sustav analize rizika; izrade i ugradnje profila u Sustav analize rizika temeljem samostalno provedenih analiza; praćenje aktivacija profila ugrađenih u Sustav; analize povratnih poruka o rezultatima provedenih kontrola temeljem ugrađenih profila; izrade izvješća za nadređene te predlagatelje (vlasnike) nacionalnih profila rizika; ažuriranja profila rizika sukladno rezultatima povratnih poruka dobivenih iz Sustava analize rizika, rezultatima inspekcijskih nadzora i provjera, rezultatima istraga i aktivnosti mobilnih jedinica; izrade prijedloga za inspekcijski nadzor i provjere, izrade prijedloga za sprječavanje ili suzbijanje carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih oblika prijevara i krijumčarenja temeljem analiziranih podataka i informacija prikupljenih na nacionalnoj i na međunarodnoj razini; sudjelovanja u izradi planova i izvješća za nacionalne potrebe iz djelokruga rada Odjela; sudjelovanja u aktivnostima rada radnih skupina Europske unije u području vezanom uz upravljanje rizicima; provođenje edukacije o primjeni Sustava analize rizika vezanom uz nacionalnu analizu rizika; izrade nacrta propisa, naputaka, objašnjenja i drugih stručnih aktivnosti vezano uz provedbu nacionalne analize rizika samostalno ili u suradnji s drugim službama.

9.1.2. Odjel za EU analizu rizika

Odjel za EU analizu rizika obavlja poslove provedbe EU analize rizika; sudjelovanja u provedbi stručnih aktivnosti vezano uz izgradnju i primjenu zajedničkog sustava EU analize rizika na međunarodnoj i nacionalnoj razini; prikupljanja i razmjene podataka i informacija na središnjoj razini iz unutarnjih i vanjskih izvora, obrade i analize prikupljenih podataka i informacija; izrade korisničkih zahtjeva i koordinacije razvoja IT aplikacija Sustava analize rizika; sudjelovanja u izradi baza podataka o sudionicima u carinskim postupcima na nacionalnoj i međunarodnoj razini; pripremanja i provođenja kontrolnih aktivnosti koje definira Europska komisija kroz zajednički sustav EU analize rizika; nadzire provedbu carinsko-sigurnosnih mjera koje se sukladno carinskim propisima provode s robom koja se unosi u ili iznosi i carinskog područja radi osiguranja zaštite i očuvanja sigurnosti društva, a osobito zaštite zdravlja i života ljudi te zaštite drugih općih i javnopravnih interesa prihvaćanja obavijesti o najavama pošiljaka i određivanja vrste i mjesta kontrole pošiljaka po sigurnosnim deklaracijama na ulazu, izlazu i izvozu; izrade obavijesti za postupanje vezano uz zaštitu i sigurnost u sigurnosnom lancu EU; koordinacije, komunikacije i pružanja stručne podrške nižim ustrojstvenim jedinicama; izrada i implementacija EU profila rizika u nacionalni Sustav; praćenja aktivacija EU profila ugrađenih u Sustav analize rizika; analize povratnih poruka o rezultatima provedenih kontrola temeljem ugrađenih EU profila rizika; izrade obavijesti o utvrđenim nepravilnostima po izvršenim provjerama pošiljaka, prijevoznih i prijenosnih sredstava i njihovog prosljeđivanja zemljama članicama (RIF); ažuriranja profila rizika sukladno rezultatima povratnih poruka dobivenih iz Sustava analize rizika; rezultatima inspekcijskih nadzora i provjera, rezultatima istraga i aktivnosti mobilnih jedinica; izrade prijedloga za inspekcijski nadzor i provjere, izrade prijedloga za sprječavanje ili suzbijanje carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih oblika prijevara i krijumčarenja temeljem analiziranih podataka i informacija prikupljenih na međunarodnoj i nacionalnoj razini; izrade izvješća za potrebe Europske komisije i nacionalne potrebe izvješćivanja nadređenih o uočenim nepravilnostima u primjeni zajedničkog EU sustava analize rizika; izrade ostalih izvješća iz djelokruga rada Odjela; sudjelovanja u izradi planova, nacrta, propisa, naputaka, objašnjenja i drugih stručnih aktivnosti vezano uz primjenu zajedničkog EU sustava analize rizika samostalno ili u suradnji s drugim službama; edukacije o primjeni zajedničkog EU sustava analize rizika; edukacije iz područja upravljanja zajednički definiranim rizicima na razini EU; sudjelovanja u aktivnostima radnih skupina Europske unije iz područja zajedničke EU analize rizika.

9.2. Služba za carinske istrage

Služba za carinske istrage obavlja poslove otkrivanja, sprječavanja, suzbijanja i istraživanja prekršajnih i kaznenih djela, prikupljanja obavijesti i podataka o tim djelima i počiniteljima te provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku iz područja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prijevara; prati i analizira situacije i pojave koje pogoduju nastanku i razvoju prijevara na štetu financijskih interesa, kao i utvrđene prijevarne oblike; prikuplja, analizira i razmjenjuje informacije o uočenim modalitetima izvršenja prekršaja i kaznenih djela; surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova i Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske pri vođenju postupka u svezi s carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim kaznenim djelima stavljenim u nadležnost Carinske uprave te operativno postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i dostavljenim informacijama; obavlja poslove nadzora i istrage unosa i iznosa gotovine preko državne granice sukladno propisima o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma; surađuje sa službama iz Sektora za nadzor, područnim carinskim uredima i drugim nadležnim tijelima državne uprave; sudjeluje na konkretnim slučajevima s carinskim službama i časnicima za vezu drugih država, međunarodnim organizacijama te u provedbi međunarodnih carinskih operacija usmjerenih na sprječavanje krijumčarenja roba i ljudi i suzbijanja prijevara; surađuje sa Službom za upravljanje rizicima u izradi profila iz svog djelokruga rada; sudjeluje u izradi periodičkih planova, evidencija i izvješća; nadzire izdavanje, uporabu i uništenje markica za označavanje duhanskih prerađevina, alkohola i alkoholnih pića; inicira i provodi stručnu obuku iz nadležnosti Službe; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih skupina Europske unije, a iz nadležnosti Službe.

9.3. Služba za mobilne jedinice

Služba za mobilne jedinice obavlja stručne poslove koji se odnose na planiranje, koordinaciju, provođenje, usmjeravanje, ujednačavanje rada, unapređenje postupanja i nadzor provedbe zadataka Odjela za mobilne jedinice na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske, a sukladno uvjetima propisanim zakonom i na carinskom području Europske unije; koordinira i usmjerava, a u najsloženijim slučajevima i neposredno provodi sve poslove nadzora i carinsko-sigurnosnih mjera navedenih u Zakonu o carinskoj službi i drugim propisima s posebnim naglaskom na: otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršaja i kaznenih djela, prikupljanje podataka o tim djelima i počiniteljima te provedbu dokaznih radnji u prekršajnom i kaznenom postupku; nadzor nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u dijelu koji se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih i vodenih organizama; nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; nadzor radi osiguranja pravilne primjene propisa o javnim davanjima i javnopravnim naknadama te osiguranja zaštite zdravlja i života ljudi, životinja, prirode i okoliša kao i drugih općih i javnopravnih interesa; vrši inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, te transakcijama u području prometa roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu te naplatom boravišne pristojbe; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje audiovizualnih djelatnosti; vrši inspekcijski nadzor nad prometom predmeta od plemenitih kovina; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa u području stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda; surađuje sa ostalim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave te razvija i unapređuje metode i tehnike sprječavanja, suzbijanja i otkrivanja kažnjivih djela u postupanjima koja su u nadležnosti Carinske uprave; sudjeluje u provedbi programa stručne edukacije, osposobljavanja i usavršavanja carinskih službenika te drugih osoba; surađuje sa Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, Ministarstvom unutarnjih poslova i s drugim tijelima državne uprave, organizacijama, zajednicama, nevladinim organizacijama, gospodarskim subjektima i njihovim udruženjima i zainteresiranom javnošću radi razvijanja partnerstva u sprječavanju i otkrivanju protupravnog postupanja; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela Europske unije iz područja nadležnosti Službe; obavlja i druge poslove koji su stavljeni u nadležnost Službe.

U Službi za mobilne jedinice, ustrojavaju se:

9.3.1. Odjel za mobilne jedinice Zagreb

9.3.2. Odjel za mobilne jedinice Rijeka

9.3.3. Odjel za mobilne jedinice Osijek

9.3.4. Odjel za mobilne jedinice Split

9.3.5. Odjel za mobilne jedinice Ploče

9.3.6. Odjel za mobilne jedinice Zadar

9.3.7. Odjel za mobilne jedinice Varaždin.

9.3.1. Odjel za mobilne jedinice Zagreb

Odjel za mobilne jedinice Zagreb obavlja stručne poslove koji se odnose na neposrednu provedbu svih poslova nadzora i carinsko-
-sigurnosnih mjera na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske navedenih u Zakonu o carinskoj službi i drugim propisima s posebnim naglaskom na: otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršaja i kaznenih djela, prikupljanje podataka o tim djelima i počiniteljima te provedbu dokaznih radnji u prekršajnom i kaznenom postupku; nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; nadzor radi osiguranja pravilne primjene propisa o javnim davanjima i javnopravnim naknadama te osiguranja zaštite zdravlja i života ljudi, životinja, prirode i okoliša kao i drugih općih i javnopravnih interesa; vrši inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, te transakcijama u području prometa roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu te naplatom boravišne pristojbe; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje audiovizualnih djelatnosti; vrši inspekcijski nadzor nad prometom predmeta od plemenitih kovina; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa u području stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama razvija i unapređuje metode i tehnike sprječavanja, suzbijanja i otkrivanja kažnjivih djela u postupanjima koja su u nadležnosti Carinske uprave; surađuje sa Županijskim i Općinskim državnim odvjetništvom, Policijskim upravama Ministarstva unutarnjih poslova i s drugim tijelima državne uprave, organizacijama, zajednicama, nevladinim organizacijama, gospodarskim subjektima i njihovim udruženjima i zainteresiranom javnošću radi razvijanja partnerstva u sprječavanju i otkrivanju protupravnog postupanja; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela Europske unije iz područja nadležnosti Odjela; obavlja i druge poslove koji su stavljeni u nadležnost Odjela.

9.3.2. Odjel za mobilne jedinice Rijeka

Odjel za mobilne jedinice Rijeka obavlja stručne poslove koji se odnose na neposrednu provedbu svih poslova nadzora i carinsko-
-sigurnosnih mjera na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske navedenih u Zakonu o carinskoj službi i drugim propisima s posebnim naglaskom na: otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršaja i kaznenih djela, prikupljanje podataka o tim djelima i počiniteljima te provedbu dokaznih radnji u prekršajnom i kaznenom postupku; nadzor nad provedbom propisa o morskom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u dijelu koji se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih i vodenih organizama; nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; nadzor radi osiguranja pravilne primjene propisa o javnim davanjima i javnopravnim naknadama te osiguranja zaštite zdravlja i života ljudi, životinja, prirode i okoliša kao i drugih općih i javnopravnih interesa; vrši inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, te transakcijama u području prometa roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu te naplatom boravišne pristojbe; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje audiovizualnih djelatnosti; vrši inspekcijski nadzor nad prometom predmeta od plemenitih kovina; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa u području stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama razvija i unapređuje metode i tehnike sprječavanja, suzbijanja i otkrivanja kažnjivih djela u postupanjima koja su u nadležnosti Carinske uprave; surađuje sa Županijskim i Općinskim državnim odvjetništvom, Policijskim upravama Ministarstva unutarnjih poslova i s drugim tijelima državne uprave, organizacijama, zajednicama, nevladinim organizacijama, gospodarskim subjektima i njihovim udruženjima i zainteresiranom javnošću radi razvijanja partnerstva u sprječavanju i otkrivanju protupravnog postupanja; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela Europske unije iz područja nadležnosti Odjela; obavlja i druge poslove koji su stavljeni u nadležnost Odjela.

9.3.3. Odjel za mobilne jedinice Osijek

Odjel za mobilne jedinice Osijek obavlja stručne poslove koji se odnose na neposrednu provedbu svih poslova nadzora i carinsko-
-sigurnosnih mjera na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske navedenih u Zakonu o carinskoj službi i drugim propisima s posebnim naglaskom na: otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršaja i kaznenih djela, prikupljanje podataka o tim djelima i počiniteljima te provedbu dokaznih radnji u prekršajnom i kaznenom postupku; nadzor nad provedbom propisa o slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnih voda te u dijelu koji se odnosi na kretanje i promet riba i drugih vodenih organizama; nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; nadzor radi osiguranja pravilne primjene propisa o javnim davanjima i javnopravnim naknadama te osiguranja zaštite zdravlja i života ljudi, životinja, prirode i okoliša kao i drugih općih i javnopravnih interesa; vrši inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, te transakcijama u području prometa roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu te naplatom boravišne pristojbe; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje audiovizualnih djelatnosti; vrši inspekcijski nadzor nad prometom predmeta od plemenitih kovina; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa u području stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama razvija i unapređuje metode i tehnike sprječavanja, suzbijanja i otkrivanja kažnjivih djela u postupanjima koja su u nadležnosti Carinske uprave; surađuje sa Županijskim i Općinskim državnim odvjetništvom, Policijskim upravama Ministarstva unutarnjih poslova i s drugim tijelima državne uprave, organizacijama, zajednicama, nevladinim organizacijama, gospodarskim subjektima i njihovim udruženjima i zainteresiranom javnošću radi razvijanja partnerstva u sprječavanju i otkrivanju protupravnog postupanja; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela Europske unije iz područja nadležnosti Odjela; obavlja i druge poslove koji su stavljeni u nadležnost Odjela.

9.3.4. Odjel za mobilne jedinice Split

Odjel za mobilne jedinice Split obavlja stručne poslove koji se odnose na neposrednu provedbu svih poslova nadzora i carinsko-
-sigurnosnih mjera na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske navedenih u Zakonu o carinskoj službi i drugim propisima s posebnim naglaskom na: otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršaja i kaznenih djela, prikupljanje podataka o tim djelima i počiniteljima te provedbu dokaznih radnji u prekršajnom i kaznenom postupku; nadzor nad provedbom propisa o morskom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u dijelu koji se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih i vodenih organizama; nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; nadzor radi osiguranja pravilne primjene propisa o javnim davanjima i javnopravnim naknadama te osiguranja zaštite zdravlja i života ljudi, životinja, prirode i okoliša kao i drugih općih i javnopravnih interesa; vrši inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, te transakcijama u području prometa roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu te naplatom boravišne pristojbe; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje audiovizualnih djelatnosti; vrši inspekcijski nadzor nad prometom predmeta od plemenitih kovina; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa u području stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama razvija i unapređuje metode i tehnike sprječavanja, suzbijanja i otkrivanja kažnjivih djela u postupanjima koja su u nadležnosti Carinske uprave; surađuje sa Županijskim i Općinskim državnim odvjetništvom, Policijskim upravama Ministarstva unutarnjih poslova i s drugim tijelima državne uprave, organizacijama, zajednicama, nevladinim organizacijama, gospodarskim subjektima i njihovim udruženjima i zainteresiranom javnošću radi razvijanja partnerstva u sprječavanju i otkrivanju protupravnog postupanja; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela Europske unije iz područja nadležnosti Odjela; obavlja i druge poslove koji su stavljeni u nadležnost Odjela.

9.3.5. Odjel za mobilne jedinice Ploče

Odjel za mobilne jedinice Ploče obavlja stručne poslove koji se odnose na neposrednu provedbu svih poslova nadzora i carinsko-
-sigurnosnih mjera na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske navedenih u Zakonu o carinskoj službi i drugim propisima s posebnim naglaskom na: otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršaja i kaznenih djela, prikupljanje podataka o tim djelima i počiniteljima te provedbu dokaznih radnji u prekršajnom i kaznenom postupku; nadzor nad provedbom propisa o morskom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u dijelu koji se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih i vodenih organizama; nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; nadzor radi osiguranja pravilne primjene propisa o javnim davanjima i javnopravnim naknadama te osiguranja zaštite zdravlja i života ljudi, životinja, prirode i okoliša kao i drugih općih i javnopravnih interesa; vrši inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, te transakcijama u području prometa roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu te naplatom boravišne pristojbe; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje audiovizualnih djelatnosti; vrši inspekcijski nadzor nad prometom predmeta od plemenitih kovina; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa u području stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama razvija i unapređuje metode i tehnike sprječavanja, suzbijanja i otkrivanja kažnjivih djela u postupanjima koja su u nadležnosti Carinske uprave; surađuje sa Županijskim i Općinskim državnim odvjetništvom, Policijskim upravama Ministarstva unutarnjih poslova i s drugim tijelima državne uprave, organizacijama, zajednicama, nevladinim organizacijama, gospodarskim subjektima i njihovim udruženjima i zainteresiranom javnošću radi razvijanja partnerstva u sprječavanju i otkrivanju protupravnog postupanja; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela Europske unije iz područja nadležnosti Odjela; obavlja i druge poslove koji su stavljeni u nadležnost Odjela.

9.3.6. Odjel za mobilne jedinice Zadar

Odjel za mobilne jedinice Zadar obavlja stručne poslove koji se odnose na neposrednu provedbu svih poslova nadzora i carinsko-
-sigurnosnih mjera na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske navedenih u Zakonu o carinskoj službi i drugim propisima s posebnim naglaskom na: otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršaja i kaznenih djela, prikupljanje podataka o tim djelima i počiniteljima te provedbu dokaznih radnji u prekršajnom i kaznenom postupku; nadzor nad provedbom propisa o morskom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u dijelu koji se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih i vodenih organizama; nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; nadzor radi osiguranja pravilne primjene propisa o javnim davanjima i javnopravnim naknadama te osiguranja zaštite zdravlja i života ljudi, životinja, prirode i okoliša kao i drugih općih i javnopravnih interesa; vrši inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, te transakcijama u području prometa roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu te naplatom boravišne pristojbe; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje audiovizualnih djelatnosti; vrši inspekcijski nadzor nad prometom predmeta od plemenitih kovina; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa u području stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama razvija i unapređuje metode i tehnike sprječavanja, suzbijanja i otkrivanja kažnjivih djela u postupanjima koja su u nadležnosti Carinske uprave; surađuje sa Županijskim i Općinskim državnim odvjetništvom, Policijskim upravama Ministarstva unutarnjih poslova i s drugim tijelima državne uprave, organizacijama, zajednicama, nevladinim organizacijama, gospodarskim subjektima i njihovim udruženjima i zainteresiranom javnošću radi razvijanja partnerstva u sprječavanju i otkrivanju protupravnog postupanja; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela Europske unije iz područja nadležnosti Odjela; obavlja i druge poslove koji su stavljeni u nadležnost Odjela.

9.3.7. Odjel za mobilne jedinice Varaždin

Odjel za mobilne jedinice Varaždin obavlja stručne poslove koji se odnose na neposrednu provedbu svih poslova nadzora i carinsko-
-sigurnosnih mjera na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske navedenih u Zakonu o carinskoj službi i drugim propisima s posebnim naglaskom na: otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršaja i kaznenih djela, prikupljanje podataka o tim djelima i počiniteljima te provedbu dokaznih radnji u prekršajnom i kaznenom postupku; nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; nadzor radi osiguranja pravilne primjene propisa o javnim davanjima i javnopravnim naknadama te osiguranja zaštite zdravlja i života ljudi, životinja, prirode i okoliša kao i drugih općih i javnopravnih interesa; vrši inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, te transakcijama u području prometa roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu te naplatom boravišne pristojbe; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje audiovizualnih djelatnosti; vrši inspekcijski nadzor nad prometom predmeta od plemenitih kovina; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa u području stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama razvija i unapređuje metode i tehnike sprječavanja, suzbijanja i otkrivanja kažnjivih djela u postupanjima koja su u nadležnosti Carinske uprave surađuje sa Županijskim i Općinskim državnim odvjetništvom, Policijskim upravama Ministarstva unutarnjih poslova i s drugim tijelima državne uprave, organizacijama, zajednicama, nevladinim organizacijama, gospodarskim subjektima i njihovim udruženjima i zainteresiranom javnošću radi razvijanja partnerstva u sprječavanju i otkrivanju protupravnog postupanja; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela Europske unije iz područja nadležnosti Odjela; obavlja i druge poslove koji su stavljeni u nadležnost Odjela.

9.4. Služba za inspekcijski nadzor i provjere

Služba za inspekcijski nadzor i provjere pruža stručnu pomoć i vrši koordinaciju poslova svih nižih ustrojstvenih jedinica koje obavljaju poslove nadzora izravnom komunikacijom s istima i/ili provedbom zajedničkih nadzornih aktivnosti nad primjenom propisa iz nadležnosti Carinske uprave, što podrazumijeva uvid u opće i pojedinačne akte, uvjete i način rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba, kontrolu robe kod istih te poduzimanje zakonom i drugim propisima predviđenih mjera da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima; koordinira i provodi inspekcijske nadzore u području prometa roba i usluga, zabrane i sprječavanja neregistrirane djelatnosti, zaštite prava intelektualnog vlasništva, obračuna i naplate boravišne pristojbe; poduzima mjere radi otkrivanja i sprječavanja svih oblika nedozvoljene i protuzakonite trgovine; koordinira i provodi inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda te transakcijama u području prometa roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu, provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje audiovizualnih djelatnosti, prometom predmeta od plemenitih kovina, provedbom propisa u području stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala; koordinira i provodi nadzor nad naplatom naknada za gospodarenje posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; provjerava zakonitost postupanja s robom sukladno propisima o koncesijama; obavlja poslove praćenja plaćanja naknade za koncesije; koordinira i provodi inspekcijski nadzor ovlaštenika koncesije u pogledu zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplate koncesija, utvrđuje da li davatelj koncesije poduzima propisane mjere za naplatu naknada za koncesije i druge poslove nadzora sukladno propisima o koncesijama; vrši kontrolu ispunjenih OWNRES obrazaca i odobrava ažurirana OWNRES izvješća; prati i koordinira utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom na nižim razinama; prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave i daje prijedloge za njegovo ažuriranje; izrađuje strateške dokumente, normativne akte, mišljenja i druge stručne materijale; daje smjernice i upute za rad i uspostavlja standarde za provođenje nadzora; sudjeluje u međusobnoj suradnji i međunarodnim aktivnostima te u provedbi međunarodnih projekata; surađuje s drugim Službama unutar Sektora, ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave i nadležnim tijelima; izrađuje godišnje i mjesečne planove rada po prethodno pribavljenom mišljenju nižih ustrojstvenih jedinica, izrađuje godišnja i periodična izvješća o obavljenim aktivnostima; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih skupina Europske unije, a iz nadležnosti Službe.«.

Članak 13.

U članku 60. točki 1.2. iza riječi: »šumskog reprodukcijskog materijala;« dodaju se riječi: »provjerava zakonitosti postupanja s robom sukladno propisima o koncesijama; obavlja inspekcijski nadzor u pogledu zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplate koncesija, obavlja poslove praćenja plaćanja naknade za koncesije, utvrđuje da li davatelj koncesije poduzima propisane mjere za naplatu naknada za koncesije i druge poslove nadzora sukladno propisima o koncesijama i drugim naknadama iz nadležnosti carinske službe;«.

U točki 1.2.1. iza riječi: »vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda;« dodaju se riječi: »obavlja inspekcijski nadzor u pogledu zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplate koncesija, obavlja poslove praćenja plaćanja naknade za koncesije, utvrđuje da li davatelj koncesije poduzima propisane mjere za naplatu naknada za koncesije i druge poslove nadzora sukladno propisima o koncesijama i drugim naknadama iz nadležnosti Carinske službe;«.

Članak 14.

U članku 61. točki 2.2. iza riječi: »šumskog reprodukcijskog materijala;« dodaju se riječi: »provjerava zakonitosti postupanja s robom sukladno propisima o koncesijama; obavlja inspekcijski nadzor u pogledu zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplate koncesija, obavlja poslove praćenja plaćanja naknade za koncesije, utvrđuje da li davatelj koncesije poduzima propisane mjere za naplatu naknada za koncesije i druge poslove nadzora sukladno propisima o koncesijama i drugim naknadama iz nadležnosti carinske službe;«.

U točki 2.2.1. iza riječi: »vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda;« dodaju se riječi: »obavlja inspekcijski nadzor u pogledu zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplate koncesija, obavlja poslove praćenja plaćanja naknade za koncesije, utvrđuje da li davatelj koncesije poduzima propisane mjere za naplatu naknada za koncesije i druge poslove nadzora sukladno propisima o koncesijama i drugim naknadama iz nadležnosti carinske službe;«.

Članak 15.

U članku 62. točki 3.2. iza riječi: »šumskog reprodukcijskog materijala;« dodaju se riječi: »provjerava zakonitosti postupanja s robom sukladno propisima o koncesijama; obavlja inspekcijski nadzor u pogledu zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplate koncesija, obavlja poslove praćenja plaćanja naknade za koncesije, utvrđuje da li davatelj koncesije poduzima propisane mjere za naplatu naknada za koncesije i druge poslove nadzora sukladno propisima o koncesijama i drugim naknadama iz nadležnosti carinske službe;«.

U točki 3.2.1. iza riječi: »vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda;« dodaju se riječi: »obavlja inspekcijski nadzor u pogledu zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplate koncesija, obavlja poslove praćenja plaćanja naknade za koncesije, utvrđuje da li davatelj koncesije poduzima propisane mjere za naplatu naknada za koncesije i druge poslove nadzora sukladno propisima o koncesijama i drugim naknadama iz nadležnosti carinske službe;«.

Članak 16.

U članku 63. točki 4.2. iza riječi: »šumskog reprodukcijskog materijala;« dodaju se riječi: »provjerava zakonitosti postupanja s robom sukladno propisima o koncesijama; obavlja inspekcijski nadzor u pogledu zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplate koncesija, obavlja poslove praćenja plaćanja naknade za koncesije, utvrđuje da li davatelj koncesije poduzima propisane mjere za naplatu naknada za koncesije i druge poslove nadzora sukladno propisima o koncesijama i drugim naknadama iz nadležnosti carinske službe;«.

U točki 4.2.1. iza riječi: »vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda;« dodaju se riječi: »obavlja inspekcijski nadzor u pogledu zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplate koncesija, obavlja poslove praćenja plaćanja naknade za koncesije, utvrđuje da li davatelj koncesije poduzima propisane mjere za naplatu naknada za koncesije i druge poslove nadzora sukladno propisima o koncesijama i drugim naknadama iz nadležnosti carinske službe;«.

Članak 17.

U članku 77. stavak 15. mijenja se i glasi:

»Radom Službe za unutarnju reviziju upravlja voditelj službe koji za svoj rad izravno odgovara ministru.«.

Članak 18.

Okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika u Ministarstvu financija prikazan u tablici koja je sastavni dio Uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (»Narodne novine«, broj 24/2014), zamjenjuje se Okvirnim brojem potrebnih državnih službenika i namještenika u Ministarstvu financija koji je sadržan u tablici tiskanoj u prilogu ove Uredbe i čini sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija.

Članak 19.

Ministar financija, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva financija s odredbama ove Uredbe u roku 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 20.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/118

Urbroj: 50301-05/16-14-2

Zagreb, 13. studenoga 2014.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA FINANCIJA

Redni broj

Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice

Broj
službenika i
namještenika

1.

KABINET MINISTRA

13

2.

GLAVNO TAJNIŠTVO

1


neposredno u glavnom tajništvu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

2.1.

SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE I PRAVNE POSLOVE

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

2.1.1.

SLUŽBA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

1

2.1.1.1.

ODJEL ZA PLANIRANJE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

10

2.1.1.2.

ODJEL ZA RAZVOJ I STRUČNO USAVRŠAVANJE LJUDSKIH POTENCIJALA

5

2.1.2.

SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE

1

2.1.2.1.

ODJEL ZA IZRADU NORMATIVNIH AKATA

5

2.1.2.2.

ODJEL ZA OPĆE PRAVNE POSLOVE

7

2.2.

SLUŽBA ZA OPĆE, SIGURNOSNE, OBRAMBENE I TEHNIČKE POSLOVE

1

2.2.1.

ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

5

2.2.1.1.

PODODSJEK PISARNICA

15

2.2.2.

ODJEL ZA SIGURNOSNE, OBRAMBENE I TEHNIČKE POSLOVE

6

2.2.2.1.

PODODSJEK ZA TEHNIČKE I POMOĆNE POSLOVE

24

2.3.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKO-PLANSKE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

1

2.3.1.

ODJEL ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

12

2.3.2.

ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLE

5

2.4.

SEKTOR ZA INFORMATIKU

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

2.4.1.

SLUŽBA ZA INFORMATIČKU PODRŠKU

8

2.4.2.

SLUŽBA ZA KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU

8

2.5.

SLUŽBA ZA INFORMIRANJE

1

2.5.1.

ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE UŽEG DIJELA MINISTARSTVA

5

2.5.2.

ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE POREZNE UPRAVE

5

2.5.3.

ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE CARINSKE UPRAVE

5

GLAVNO TAJNIŠTVO – ukupno

137

3.

UPRAVA ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE, GOSPODARSTVO, FINANCIJSKI SUSTAV, EUROPSKU UNIJU I MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSEneposredno u upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.1.

ZAVOD ZA MAKROEKONOMSKE I FISKALNE ANALIZE I PROJEKCIJE

1


neposredno u zavodu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

3.1.1.

SLUŽBA ZA FISKALNA ISTRAŽIVANJA I PLANIRANJE

1

3.1.1.1.

ODJEL ANALIZA I PROJEKCIJA PRORAČUNSKIH PRIHODA

5

3.1.1.2.

ODJEL FISKALNIH ANALIZA I ISTRAŽIVANJA

5

3.1.2.

SLUŽBA ZA PRORAČUN EUROPSKE UNIJE

1

3.1.2.1.

ODJEL ZA VLASTITA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE

4

3.1.2.2.

ODJEL ZA PRORAČUN I PRORAČUNSKU PROCEDURU EUROPSKE UNIJE

4

3.1.3.

SLUŽBA ZA MAKROEKONOMSKA ISTRAŽIVANJA I STATISTIKU

1

3.1.3.1.

ODJEL MAKROEKONOMSKIH ISTRAŽIVANJA I PROGNOZA

5

3.1.3.2.

ODJEL FISKALNE STATISTIKE

5


ZAVOD ZA MAKROEKONOMSKE I FISKALNE ANALIZE I PROJEKCIJA – UKUPNO

34

3.2.

SEKTOR ZA GOSPODARSTVO

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.2.1.

SLUŽBA ZA KONCESIJE I JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

1

3.2.1.1.

ODJEL ZA REGISTAR KONCESIJA

6

3.2.1.2.

ODJEL ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

5

3.2.2.

SLUŽBA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA I DRUGE PRAVNE OSOBE U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU, RESTRUKTURIRANJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA I PODRŠKU STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA

1

3.2.2.1.

ODJEL ZA ANALIZU POSLOVANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

5

3.2.2.2.

ODJEL ZA RESTRUKTURIRANJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA I PODRŠKU STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA

5

3.2.3.

SLUŽBA ZA DRŽAVNE POTPORE I ELEMENTARNE NEPOGODE

1

3.2.3.1.

ODJEL ZA NORMATIVNE POSLOVE I POLITIKU DRŽAVNIH POTPORA

5

3.2.3.2.

ODJEL ZA OCJENU USKLAĐENOSTI DRŽAVNIH POTPORA

5

3.2.3.3.

ODJEL ZA EVIDENCIJE DRŽAVNIH POTPORA I ELEMENTARNE NEPOGODE

5


SEKTOR ZA GOSPODARSTVO – ukupno

41

3.3.

SEKTOR ZA FINANCIJSKI SUSTAV

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.3.1.

SLUŽBA ZA BANKARSTVO, PLATNI SUSTAV, OSIGURANJE, FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE I REVIZIJU

1

3.3.1.1.

ODJEL ZA BANKARSTVO

5

3.3.1.2.

ODJEL ZA PLATNI SUSTAV

3

3.3.1.3.

ODJEL ZA OSIGURANJE

3

3.3.1.4.

ODJEL ZA FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE, RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU

3

3.3.2.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKA TRŽIŠTA, FONDOVE, USLUGE I INSTRUMENTE

1

3.3.2.1.

ODJEL ZA FINANCIJSKA TRŽIŠTA

5

3.3.2.2.

ODJEL ZA FINANCIJSKE USLUGE, FONDOVE I INSTRUMENTE

4

3.3.3.

SLUŽBA ZA POTROŠAČE, LICENCIRANJE, FINANCIJSKU PISMENOST I NADZOR

1

3.3.3.1.

ODJEL ZA POTROŠAČE I LICENCIRANJE

4

3.3.3.2.

ODJEL ZA FINANCIJSKU PISMENOST

3

3.3.3.3.

ODJEL ZA NADZOR

5


SEKTOR ZA FINANCIJSKI SUSTAV – ukupno

40

3.4.

SEKTOR ZA EUROPSKU UNIJU

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.4.1.

SLUŽBA ZA KOORDINACIJU POSLOVA S EUROPSKOM UNIJOM

1

3.4.1.1.

ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE

5

3.4.1.2.

ODJEL ZA VIJEĆE EUROPSKE UNIJE, COREPER I ODBORE VIJEĆA EUROPSKE UNIJE

5

3.4.2.

SLUŽBA ZA SURADNJU S INSTITUCIJAMA I USTANOVAMA EUROPSKE UNIJE IZ PODRUČJA FINANCIJA

1

3.4.2.1.

ODJEL ZA EUROPSKE INSTITUCIJE I BILATERALNU SURADNJU S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE

3

3.4.2.2.

ODJEL ZA PRAĆENJE I PROVEDBU PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE

3


SEKTOR ZA EUROPSKU UNIJU – ukupno

20

3.5.

SEKTOR ZA MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

3.5.1.

SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU FINANCIJSKU SURADNJU

1


neposredno u službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.5.1.1.

ODJEL ZA SURADNJU S MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA

4

3.5.1.2.

ODJEL ZA BILATERALNU I MULTILATERALNU SURADNJU

3

3.5.2.

SLUŽBA ZA PROJEKTE I FINANCIJSKO PRAĆENJE

1

3.5.2.1.

ODJEL ZA PROJEKTE

4

3.5.2.2.

ODJEL ZA FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH UGOVORA

3


SEKTOR ZA MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE – ukupno

20

UPRAVA ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE, GOSPODARSTVO, FINANCIJSKI SUSTAV I EUROPSKU UNIJU – ukupno

156

4.

DRŽAVNA RIZNICAneposredno u državnoj riznici izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.1.

SEKTOR ZA PRIPREMU PRORAČUNA DRŽAVE I FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.1.1.

SLUŽBA ZA PRIPREMU I IZRADU PRORAČUNA DRŽAVE I PRIPREMU FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

1

4.1.1.1.

ODJEL ZA PRIPREMU I IZRADU DRŽAVNOG PRORAČUNA

11

4.1.1.2.

ODJEL ZA PRIPREMU FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA I KONSOLIDACIJU PRORAČUNA

5

4.1.2.

SLUŽBA ZA PRORAČUNSKE ANALIZE I OCJENU KAPITALNIH PROJEKATA

1

4.1.2.1.

ODJEL ZA PROCJENU FISKALNOG UČINKA I PRORAČUNSKE ANALIZE

5

4.1.2.2.

ODJEL ZA OCJENU KAPITALNIH PROJEKATA

5

4.1.3.

SLUŽBA ZA FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1

4.1.3.1.

ODJEL ZA SUSTAV EVIDENCIJA I FISKALNO IZRAVNANJE

5

4.1.3.2.

ODJEL ZA ANALIZE FISKALNOG KAPACITETA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

5


SEKTOR ZA PRIPREMU PRORAČUNA DRŽAVE I FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE – ukupno

41

4.2.

SEKTOR ZA IZVRŠAVANJE DRŽAVNOG PRORAČUNA

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.2.1.

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LIKVIDNOŠĆU DRŽAVNOG PRORAČUNA I FINANCIJSKE ANALIZE

1

4.2.1.1.

ODJEL ZA PLANIRANJE I UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM TOKOVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA

5

4.2.1.2.

ODJEL ZA FINANCIJSKE ANALIZE IZVRŠAVANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA

5

4.2.2.

SLUŽBA ZA PLATNI PROMET

1

4.2.2.1.

ODJEL ZA KUNSKI PLATNI PROMET

6

4.2.2.2.

ODJEL ZA DEVIZNI PLATNI PROMET

5

4.2.3.

SLUŽBA ZA DRŽAVNO RAČUNOVODSTVO I RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

1

4.2.3.1.

ODJEL ZA UREĐENJE RAČUNOVODSTVENOG SUSTAVA PRORAČUNA

7

4.2.3.2.

ODJEL ZA DRŽAVNO KNJIGOVODSTVO

7

4.2.3.3.

ODJEL ZA NEPROFITNO RAČUNOVODSTVO I IZVJEŠTAVANJE

7

4.2.3.4.

ODJEL ZA ANALIZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PRORAČUNA I PODRŠKU STATISTIČKOM IZVJEŠTAVANJU PREMA EUROPSKOJ UNIJI

7


SEKTOR ZA IZVRŠAVANJE DRŽAVNOG PRORAČUNA – ukupno

54

4.3.

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM

1


NEPOSREDNO U SEKTORU IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

1

4.3.1.

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM

1

4.3.1.1.

ODJEL ZA ZADUŽIVANJA

4

4.3.1.2.

ODJEL ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM I RIZICIMA

3

4.3.1.3.

ODJEL ZA EVIDENCIJU JAVNOG DUGA

5

4.3.2.

SLUŽBA ZA DRŽAVNA JAMSTVA, FINANCIJSKE OBVEZE I POTRAŽIVANJA PO JAVNOM DUGU

1

4.3.2.1.

ODJEL ZA IZDAVANJE I EVIDENCIJU DRŽAVNIH JAMSTAVA

5

4.3.2.2.

ODJEL ZA NAPLATU DRŽAVNIH JAMSTAVA, POTRAŽIVANJA PO JAVNOM DUGU I OVRHU

5


SEKTOR ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM – ukupno

26

4.4.

SEKTOR ZA PODRŠKU DRŽAVNOJ RIZNICI

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.4.1.

SLUŽBA ZA NORMATIVNO-PRAVNE POSLOVE

1

4.4.1.1.

ODJEL ZA NORMATIVNE POSLOVE

5

4.4.1.2.

ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE

5

4.4.2.

SLUŽBA ZA RAZVOJ I PODRŠKU POSLOVNO-INFORMACIJSKOM SUSTAVU DRŽAVNE RIZNICE

1

4.4.2.1.

ODJEL ZA RAZVOJ I IMPLEMENTACIJU PROJEKATA SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE

5

4.4.2.2.

ODJEL ZA INFORMATIČKU I OPERATIVNU PODRŠKU SUSTAVU DRŽAVNE RIZNICE

6


SEKTOR ZA PODRŠKU DRŽAVNOJ RIZNICI – ukupno

25

4.5.

SEKTOR ZA POSLOVE NACIONALNOG FONDA

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.5.1.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE

6

4.5.2.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKE KONTROLE

6

4.5.3.

SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE I SUSTAV PROVEDBE

6


SEKTOR ZA POSLOVE NACIONALNOG FONDA
– ukupno

20

DRŽAVNA RIZNICA – ukupno

167

5.

UPRAVA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE, UNUTARNJU REVIZIJU I NADZORneposredno u upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.1.

FINANCIJSKI INSPEKTORAT

1

5.1.1.

SLUŽBA ZA KREDITNE INSTITUCIJE I PRUŽATELJE PLATNIH USLUGA

1

5.1.1.1.

ODJEL ZA KREDITNE INSTITUCIJE

5

5.1.1.2.

ODJEL ZA PRUŽATELJE PLATNIH USLUGA

5

5.1.2.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKE INSTITUCIJE I FINANCIJSKO POSREDOVANJE

1

5.1.2.1.

ODJEL ZA OVLAŠTENE MJENJAČE

5

5.1.2.2.

ODJEL ZA FINANCIJSKO POSREDOVANJE

5

5.1.3.

SLUŽBA ZA NEFINANCIJSKE SUBJEKTE

1

5.1.3.1.

ODJEL ZA NEFINANCIJSKE SUBJEKTE

5

5.1.3.2.

ODJEL ZA SAMOSTALNE PROFESIJE

5

5.1.4.

SLUŽBA ZA PROCJENU RIZIKA I MEĐUNARODNU SURADNJU

1

5.1.4.1.

ODJEL ZA PROCJENU RIZIKA I IZVJEŠĆIVANJE

5

5.1.4.2.

ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I POMOĆ OBVEZNICIMA

5

5.1.5.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK I

8

5.1.6.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK II

8

5.1.7.

SLUŽBA ZA MEĐUINSTITUCIONALNU SURADNJU

1

5.1.7.1.

ODJEL ZA DEVIZNI NADZOR

5

5.1.7.2.

ODJEL ZA MEĐUINSTITUCIONALNU SURADNJU

5


FINANCIJSKI INSPEKTORAT – ukupno

72

5.2.

URED ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

1

5.2.1.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKO-OBAVJEŠTAJNU ANALITIKU

1

5.2.1.1.

ODJEL ZA SUMNJIVE TRANSAKCIJE

12

5.2.1.2.

ODJEL ZA STRATEGIJSKE ANALIZE I INFORMACIJSKI SUSTAV

7

5.2.2.

SLUŽBA ZA PREVENCIJU I NADZOR OBVEZNIKA

1

5.2.2.1.

ODJEL ZA FINANCIJSKE I NEFINANCIJSKE INSTITUCIJE

6

5.2.2.2.

ODJEL ZA MEĐUINSTITUCIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU

6


URED ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA – ukupno

34

5.3.

SEKTOR ZA HARMONIZACIJU UNUTARNJE REVIZIJE I FINANCIJSKE KONTROLE

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.3.1.

SLUŽBA ZA METODOLOGIJU I STANDARDE

8

5.3.2.

SLUŽBA ZA KOORDINACIJU IZOBRAZBE I PROVJERU KVALITETE

8

5.3.3.

SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

8


SEKTOR ZA HARMONIZACIJU UNUTARNJE REVIZIJE I FINANCIJSKE KONTROLE –
ukupno

26

5.4.

SEKTOR ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.4.1.

SLUŽBA ZA PRORAČUNSKI NADZOR PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

1

5.4.1.1.

ODJEL ZA PRORAČUNSKI NADZOR SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

6

5.4.1.2.

ODJEL ZA PRORAČUNSKI NADZOR PRAVNIH OSOBA KOJE SU PRORAČUNSKI I IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI DRŽAVNOG PRORAČUNA

5

5.4.2.

SLUŽBA ZA PRORAČUNSKI NADZOR JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I NJIHOVIH PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

1

5.4.2.1.

ODJEL ZA PRORAČUNSKI NADZOR JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

5

5.4.2.2.

ODJEL ZA PRORAČUNSKI NADZOR PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

5

5.4.3.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I FINANCIJSKI NADZOR ROKOVA ISPUNJENJA NOVČANIH OBVEZA

1

5.4.3.1.

ODJEL ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

5

5.4.3.2.

ODJEL ZA FINANCIJSKI NADZOR ROKOVA ISPUNJENJA NOVČANIH OBVEZA

5

5.4.4.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR PRAVNIH OSOBA S JAVNIM OVLASTIMA, NEPROFITNIH ORGANIZACIJA, DRUGIH PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA, PROCJENU RIZIKA, PLAN I ANALIZU NADZORA

1

5.4.4.1.

ODJEL ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR PRAVNIH OSOBA S JAVNIM OVLASTIMA

5

5.4.4.2.

ODJEL ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR NEPROFITNIH ORGANIZACIJA I DRUGIH PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA

5

5.4.4.3.

ODJEL ZA PROCJENU RIZIKA, PLAN I ANALIZU NADZORA

5


SEKTOR ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR – ukupno

52

5.5.

SEKTOR ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.5.1.

SLUŽBA ZA PRIPREMU I PROJEKTIRANJE

8

5.5.2.

SLUŽBA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE

8


SEKTOR ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA – ukupno

18

5.6.

SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

1


neposredno u službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.6.1.

ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

5

5.6.2.

ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU CARINSKOG SUSTAVA

4

5.6.3.

ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU POREZNOG SUSTAVA

4


SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU – ukupno

15

5.8.

SLUŽBA ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA

1

5.8.1.

ODJEL ZA PRIKUPLJANJE I ANALIZU PODATAKA I IZVJEŠTAVANJE O NEPRAVILNOSTIMA

3

5.8.2.

ODJEL ZA PRAĆENJE POSTUPANJA PO PRIJAVLJENIM NEPRAVILNOSTIMA I KOORDINACIJU S NADLEŽNIM TIJELIMA

3

5.8.3.

ODJEL ZA IZOBRAZBU I UPRAVLJANJE RIZICIMA

3


SLUŽBA ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA – ukupno

10

UPRAVA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE, UNUTARNJU REVIZIJU I NADZOR – ukupno

228

6.

SAMOSTALNI SEKTOR ZA DRUGOSTUPANJSKI UPRAVNI POSTUPAK

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

6.1.

SLUŽBA ZA DRUGOSTUPANJSKI POREZNI POSTUPAK I ZASTUPANJE

1

6.1.1.

ODJEL ZA POREZE, DOPRINOSE I OVRHU

8

6.1.2.

ODJEL ZA POREZ NA PROMET NEKRETNINA

9

6.1.3.

ODJEL ZA LOKALNE POREZE I PREKOGRANIČNO OPOREZIVANJE

6

6.2.

SLUŽBA ZA DRUGOSTUPANJSKI POSTUPAK U PREDMETIMA CARINA, TROŠARINA, KONCESIJA, PREDSTEČAJNIH NAGODBI I ZASTUPANJE

1

6.2.1.

ODJEL ZA CARINE, TROŠARINE I KONCESIJE

6

6.2.2.

ODJEL ZA ZASTARU, REPROGRAM, ROBE I USLUGE TE PREDSTEČAJNE NAGODBE

6

6.3.

SLUŽBA ZA DRUGOSTUPANJSKI POSTUPAK U POREZNIM NADZORIMA I ZASTUPANJE

1

6.3.1.

ODJEL ZA VOĐENJE DRUGOSTUPANJSKOG POSTUPKA U VELIKIM I SREDNJIM NADZORIMA

7

6.3.2.

ODJEL ZA VOĐENJE DRUGOSTUPANJSKOG POSTUPKA U MALIM NADZORIMA

6

6.3.3.

PODRUČNA JEDINICA RIJEKA – SAMOSTALNI IZVRŠITELJI

3

6.3.4.

PODRUČNA JEDINICA SPLIT – SAMOSTALNI IZVRŠITELJI

5

6.3.5.

PODRUČNA JEDINICA OSIJEK – SAMOSTALNI IZVRŠITELJI

3

SAMOSTALNI SEKTOR ZA DRUGOSTUPANJSKI UPRAVNI POSTUPAK – ukupno

65

6.a

SAMOSTALNI SEKTOR ZA OTKRIVANJE POREZNIH PRIJEVARA

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

6.a 1.

SLUŽBA ZA OTKRIVANJE ORGANIZIRANIH POREZNIH PRIJEVARA

8

6.a 2.

SLUŽBA ZA PROVJERU IMOVINE FIZIČKIH OSOBA I POREZNIH DUŽNIKA

8

6.a 3.

SLUŽBA ZA SURADNJU S TIJELIMA KAZNENOG PROGONA

8

SAMOSTALNI SEKTOR ZA OTKRIVANJE POREZNIH PRIJEVARA – ukupno

26

MINISTARSTVO FINANCIJA (UŽI DIO) – ukupno

792


POREZNA UPRAVA1.

SREDIŠNJI URED


 

neposredno u Središnjem uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

7

1.1.

SEKTOR ZA NORMATIVNU DJELATNOST I SAMOOPOREZIVANJE

1

 

neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.1.1.

SLUŽBA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

10

1.1.2.

SLUŽBA ZA POREZ NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSE

10

1.1.3.

SLUŽBA ZA KONTROLU SAMOOPOREZIVANJA

8

1.1.4.

SLUŽBA ZA OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ, FISKALIZACIJU, NEKRETNINE, LOKALNE POREZE I OSTALA JAVNA DAVANJA

8

1.1.5.

SLUŽBA ZA OPĆI POREZNI ZAKON, POREZNI POSTUPAK I PREKRŠAJE

8

1.1.6.

SLUŽBA ZA SUSTAV SERVISA POREZNIM OBVEZNICIMA

8

1.1.7.

SLUŽBA ZA ELEKTRONIČKE SERVISE I PUBLIKACIJE

9

1.1.8.

SLUŽBA – POZIVNI CENTAR

9

1.1.9.

SLUŽBA ZA IGRE NA SREĆU

9

1.1.10.

SLUŽBA ZA ZABAVNE I NAGRADNE IGRE

8

 

SEKTOR ZA NORMATIVNU DJELATNOST I SAMOOPOREZIVANJE – ukupno

89

1.2.

SEKTOR ZA POSLOVNE PROCESE UTVRĐIVANJA POREZA I RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.2.1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA

8

1.2.2.

SLUŽBA ZA POREZNE EVIDENCIJE

8

1.2.3.

SLUŽBA ZA POREZNU STATISTIKU I IZVJEŠĆIVANJE

8

1.2.4.

SLUŽBA ZA REGISTRE I DRUGE OPĆE PODATKE

8

1.2.5.

SLUŽBA ZA POSTUPKE, EVIDENCIJE I STATISTIKE SUSTAVA OSOBNOG IDENTIFIKACIJSKOG BROJA

8

1.2.6.

SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE I UNAPRJEĐENJE RADA SUSTAVA

8

1.2.7.

SLUŽBA ZA RAZVOJ I IMPLEMENTACIJU POSLOVNIH RJEŠENJA

8

1.2.8.

SLUŽBA ZA UVOĐENJE U RAD I POMOĆ KORISNICIMA

8

 

SEKTOR ZA POSLOVNE PROCESE UTVRĐIVANJA POREZA I RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA – ukupno

66

1.3.

SEKTOR ZA NADZOR

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.3.1.

SLUŽBA ZA RAZVOJ, ANALIZU RIZIKA, PLANIRANJE I IZVJEŠĆIVANJE

10

1.3.2.

SLUŽBA ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I BORBU PROTIV PRIJEVARA U PDV-u

12

1.3.3.

SLUŽBA ZA NADZOR POREZA NA DOBIT I RAČUNOVODSTVA

8

1.3.4.

SLUŽBA ZA NADZOR POREZA NA DOHODAK I DOPRINOSE

8

1.3.5.

SLUŽBA ZA PODRŠKU NADZORNIM AKTIVNOSTIMA

12

1.3.6.

SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA

8

1.3.7.

SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA CENTAR

27

1.3.8.

SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA SJEVER

8

1.3.9.

SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA ISTOK

12

1.3.10.

SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA ZAPAD

18

1.3.11.

SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA JUG

22


SEKTOR ZA NADZOR – ukupno

147

1.4.

SEKTOR ZA NAPLATU

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.4.1.

SLUŽBA ZA NAPLATU

11

1.4.2.

SLUŽBA ZA OVRHU

11

1.4.3.

SLUŽBA ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE

8

1.4.4.

SLUŽBA ZA USKLAĐIVANJE I UJEDNAČAVANJE RADA OVRŠNOG POSTUPKA

10

 

SEKTOR ZA NAPLATU – ukupno

42

1.5.

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, FINANCIJE I PRAVNE POSLOVE

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.5.1.

SLUŽBA ZA PLANIRANJE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

14

1.5.2.

SLUŽBA ZA RAZVOJ I STRUČNO USAVRŠAVANJE LJUDSKIH POTENCIJALA

8

1.5.3.

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

8

1.5.3.1.

Odjel – Pisarnica

13

1.5.4.

SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE

8

1.5.5.

SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

16

1.5.6.

SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

8

 

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, FINANCIJE I PRAVNE POSLOVE
– ukupno

77

1.6.

SEKTOR ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.6.1.

SLUŽBA ZA EUROPSKE POSLOVE

8

1.6.2.

SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU RAZMJENU INFORMACIJA

8

1.6.3.

SLUŽBA ZA IZBJEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

8

1.6.4.

SLUŽBA ZA REGISTRIRANJE I POVRAT PDV-A STRANIM POREZNIM OBVEZNICIMA

13

 

SEKTOR ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU – ukupno

39

1.7.

SEKTOR ZA STRATEGIJU, UNUTARNJU KONTROLU I UNUTARNJI NADZOR

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.7.1.

SLUŽBA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I ORGANIZACIJU

8

1.7.2.

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE PROGRAMIMA I PROMJENAMA

8

1.7.3.

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

8

1.7.4.

SLUŽBA ZA PRAĆENJE UČINKOVITOSTI

15

1.7.5.

SLUŽBA ZA UNUTARNJU KONTROLU

12

1.7.5.1.

ODJEL ZA UNUTARNJU KONTROLU CENTAR

5

1.7.5.2.

ODJEL ZA UNUTARNJU KONTROLU SJEVER – područna jedinica Varaždin

5

1.7.5.3.

ODJEL ZA UNUTARNJU KONTROLU ISTOK – područna jedinica Osijek

5

1.7.5.4.

ODJEL ZA UNUTARNJU KONTROLU ZAPAD – područna jedinica Rijeka

5

1.7.5.5.

ODJEL ZA UNUTARNJU KONTROLU JUG – područna jedinica Split

5

 

SLUŽBA ZA UNUTARNJU KONTROLU – ukupno

37

1.7.6.

SLUŽBA ZA UNUTARNJI NADZOR

8

 

SEKTOR ZA STRATEGIJU, UNUTARNJU KONTROLU I UNUTARNJI NADZOR – ukupno

86

1.8.

URED ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.8.1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA I DOPRINOSA I

18

1.8.2.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA I DOPRINOSA II

18

1.8.3.

SLUŽBA ZA OVRHU

8

1.8.4.

SLUŽBA ZA PODRŠKU POSLOVANJU

6

1.8.5.

SLUŽBA ZA NADZOR VELIKIH POREZNIH OBVEZNIKA

1

1.8.5.1.

ODJEL ZA NAZDOR VELIKIH POREZNIH OBVEZNIKA I

17

1.8.5.2.

ODJEL ZA NAZDOR VELIKIH POREZNIH OBVEZNIKA II

16

1.8.5.3.

ODJEL ZA NAZDOR VELIKIH POREZNIH OBVEZNIKA III

15

1.8.6.

SLUŽBA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE ISTOK

15

1.8.7.

SLUŽBA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE ZAPAD

15

1.8.8.

SLUŽBA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE JUG

17

 

URED ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE – ukupno

148

 

UKUPNO SREDIŠNJI URED

701

 

 

 

2.

PODRUČNI URED CENTAR

1

 

neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica 

4

2.1.

URED PROČELNIKA

30

2.2.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

1

2.2.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

30

2.2.2.

ODJEL ZA POREZNE EVIDENCIJE

13

 

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA – ukupno

44

2.3.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

2.3.1.

ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA

10

2.3.2.

ODJEL ZA NADZOR I.

30

2.3.3.

ODJEL ZA NADZOR II.

30

2.3.4.

ODJEL ZA NADZOR III.

30

2.3.5.

ODJEL ZA NADZOR IV.

30

2.3.6.

ODJEL ZA NADZOR V.

30

2.3.7.

ODJEL ZA NADZOR VI.

30

2.3.8.

ODJEL ZA NADZOR VII.

31

2.3.9.

ODJEL ZA NADZOR VIII.

31

2.3.10.

ODJEL ZA NADZOR IX.

28

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

281

2.4.

SLUŽBA ZA NAPLATU

1

2.4.1.

ODJEL ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE

7

2.4.2.

ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU I.

25

2.4.3.

ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU II.

25

2.4.4.

ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU III.

15

 

SLUŽBA ZA NAPLATU – ukupno

73

2.5.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

34

2.6.

ISPOSTAVA I.

 1

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

4

2.6.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

21

2.6.2.

ODJEL ZA NAPLATU

19

 

ISPOSTAVA I. – ukupno

45

2.7.

ISPOSTAVA II.

 1

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

4

2.7.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

22

2.7.2.

ODJEL ZA NAPLATU

15

 

ISPOSTAVA II. – ukupno

42

2.8.

ISPOSTAVA III.

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

6

2.8.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

36

2.8.2.

ODJEL ZA NAPLATU

27

 

ISPOSTAVA III. – ukupno

70

2.9.

ISPOSTAVA IV.

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

4

2.9.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

17

2.9.2.

ODJEL ZA NAPLATU

14

 

ISPOSTAVA IV. – ukupno

36

2.10.

ISPOSTAVA V.

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

6

2.10.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

33

2.10.2.

ODJEL ZA NAPLATU

24

 

ISPOSTAVA V. – ukupno

64

2.11.

ISPOSTAVA VI.

 1

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

4

2.11.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

25

2.11.2.

ODJEL ZA NAPLATU

16

 

ISPOSTAVA VI. – ukupno

46

2.12.

ISPOSTAVA VII.

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

6

2.12.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA I

24

2.12.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA II

25

2.12.3.

ODJEL ZA NAPLATU

30

 

ISPOSTAVA VII. – ukupno

86

2.13.

ISPOSTAVA VIII.

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

4

2.13.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

20

2.13.2.

ODJEL ZA NAPLATU

13

 

ISPOSTAVA VIII. – ukupno

38

2.14.

ISPOSTAVA IX.

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

4

2.14.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

27

2.14.2.

ODJEL ZA NAPLATU

18

 

ISPOSTAVA IX. – ukupno

50

2.15.

ISPOSTAVA X.

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

5

2.15.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

34

2.15.2.

ODJEL ZA NAPLATU

20

 

ISPOSTAVA X. – ukupno

60

2.16.

ISPOSTAVA XI.

 1

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

5

2.16.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

33

2.16.2.

ODJEL ZA NAPLATU

18

 

ISPOSTAVA XI. – ukupno

57

2.17.

ISPOSTAVA XII.

 1

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

5

2.17.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

32

2.17.2.

ODJEL ZA NAPLATU

22

 

ISPOSTAVA XII. – ukupno

60

2.18.

ISPOSTAVA XIII.

 1

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

4

2.18.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

17

2.18.2.

ODJEL ZA NAPLATU

13

 

ISPOSTAVA XIII. – ukupno

35

2.19.

ISPOSTAVA XIV.

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

9

2.19.1.

ODJEL ZA GRAĐANE I

31

2.19.2.

ODJEL ZA GRAĐANE II

33

2.19.3.

ODJEL ZA NEKRETNINE

45

 

ISPOSTAVA XIV. – ukupno

119

 

PODRUČNI URED CENTAR – ukupno

1275

 

 

 

3.

PODRUČNI URED SJEVER

1

 

neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica 

4

3.1.

URED PROČELNIKA

23

3.2.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

1

3.2.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

25

3.2.2.

ODJEL ZA POREZNE EVIDENCIJE

5

 

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA – ukupno

31

3.3.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

3.3.1.

ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA

5

3.3.2.

ODJEL ZA NADZOR I.

23

3.3.3.

ODJEL ZA NADZOR II.

25

3.3.4.

ODJEL ZA NADZOR III.

30

3.3.5.

ODJEL ZA NADZOR IV.

23

3.3.6.

ODJEL ZA NADZOR V.

22

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

129

3.4.

SLUŽBA ZA NAPLATU

1

3.4.1.

ODJEL ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE

5

3.4.2.

ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU I.

11

3.4.3.

ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU II.

14

3.4.4.

ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU III.

12

3.4.5.

ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU IV.

13

3.4.6.

ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU V.

10

 

SLUŽBA ZA NAPLATU – ukupno

66

3.5.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

20

3.6.

ISPOSTAVA I.

 1

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

3

3.6.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

21

3.6.2.

ODJEL ZA NAPLATU

13

 

ISPOSTAVA I. – ukupno

38

3.7.

ISPOSTAVA II.

 1

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

5

3.7.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

32

3.7.2.

ODJEL ZA NAPLATU

19

 

ISPOSTAVA II. – ukupno

57

3.8.

ISPOSTAVA III.

 1

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

3

3.8.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

13

3.8.2.

ODJEL ZA NAPLATU

10

 

ISPOSTAVA III. – ukupno

27

3.9.

ISPOSTAVA IV.

1

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

1

3.9.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

5

3.9.2.

ODJEL ZA NAPLATU

5

 

ISPOSTAVA IV. – ukupno

12

3.10.

ISPOSTAVA V.

 1

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

3

3.10.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

17

3.10.2.

ODJEL ZA NAPLATU

12

 

ISPOSTAVA V. – ukupno

33

3.11.

ISPOSTAVA VI.

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

3

3.11.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

22

3.11.2.

ODJEL ZA NAPLATU

15

 

ISPOSTAVA VI. – ukupno

41

3.12.

ISPOSTAVA VII.

 1

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

3

3.12.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

20

3.12.2.

ODJEL ZA NAPLATU

15

 

ISPOSTAVA VII. – ukupno

39

3.13.

ISPOSTAVA VIII.

 1

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

5

3.13.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

27

3.13.2.

ODJEL ZA NAPLATU

18

 

ISPOSTAVA VIII. – ukupno

51

3.14.

ISPOSTAVA IX.

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

4

3.14.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

21

3.14.2.

ODJEL ZA NAPLATU

15

 

ISPOSTAVA IX. – ukupno

41

 

PODRUČNI URED SJEVER – ukupno

613

 

 

 

4.

PODRUČNI URED ISTOK

1

 

neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica 

4

4.1.

URED PROČELNIKA

27

4.2.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

1

4.2.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

20

4.2.2.

ODJEL ZA POREZNE EVIDENCIJE

6

 

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA – ukupno

27

4.3.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

4.3.1.

ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA

5

4.3.2.

ODJEL ZA NADZOR I.

32

4.3.3.

ODJEL ZA NADZOR II.

27

4.3.4.

ODJEL ZA NADZOR III.

12

4.3.5.

ODJEL ZA NADZOR IV.

25

4.3.6.

ODJEL ZA NADZOR V.

13

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

115

4.4.

SLUŽBA ZA NAPLATU

1

4.4.1.

ODJEL ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE

5

4.4.2.

ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU I.

15

4.4.3.

ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU II.

12

4.4.4.

ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU III.

10

4.4.5.

ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU IV.

12

4.4.6.

ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU V.

10

 

SLUŽBA ZA NAPLATU – ukupno

65

4.5.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

23

4.6.

ISPOSTAVA I.

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

1

4.6.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

9

4.6.2.

ODJEL ZA NAPLATU

6

 

ISPOSTAVA I. – ukupno

17

4.7.

ISPOSTAVA II.

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

3

4.7.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

16

4.7.2.

ODJEL ZA NAPLATU

12

 

ISPOSTAVA II. – ukupno

32

4.8.

ISPOSTAVA III.

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

2

4.8.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

10

4.8.2.

ODJEL ZA NAPLATU

8

 

ISPOSTAVA III. – ukupno

21

4.9.

ISPOSTAVA IV.

 1

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

5

4.9.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

36

4.9.2.

ODJEL ZA NAPLATU

32

 

ISPOSTAVA IV. – ukupno

74

4.10.

ISPOSTAVA V.

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

4

4.10.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

22

4.10.2.

ODJEL ZA NAPLATU

15

 

ISPOSTAVA V. – ukupno

42

4.11.

ISPOSTAVA VI.

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

1

4.11.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

10

4.11.2.

ODJEL ZA NAPLATU

8

 

ISPOSTAVA VI. – ukupno

20

4.12.

ISPOSTAVA VII.

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

4

4.12.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

21

4.12.2.

ODJEL ZA NAPLATU

17

 

ISPOSTAVA VII. – ukupno

43

4.13.

ISPOSTAVA VIII.

 1

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

3

4.13.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

18

4.13.2.

ODJEL ZA NAPLATU

13

 

ISPOSTAVA VIII. – ukupno

35

4.14.

ISPOSTAVA IX.

1

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

2

4.14.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

14

4.14.2.

ODJEL ZA NAPLATU

10

 

ISPOSTAVA IX. – ukupno

27

4.15.

ISPOSTAVA X.

 1

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

2

4.15.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

11

4.15.2.

ODJEL ZA NAPLATU

9

 

ISPOSTAVA X. – ukupno

23

4.16.

ISPOSTAVA XI.

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

1

4.16.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

9

4.16.2.

ODJEL ZA NAPLATU

7


ISPOSTAVA XI. – ukupno

18

 

PODRUČNI URED ISTOK – ukupno

614

 

 

 

5.

PODRUČNI URED ZAPAD

1

 

neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica 

4

5.1.

URED PROČELNIKA

29

5.2.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

1

5.2.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

23

5.2.2.

ODJEL ZA POREZNE EVIDENCIJE

5

 

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA – ukupno

29

5.3.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

5.3.1.

ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA

7

5.3.2.

ODJEL ZA NADZOR I.

28

5.3.3.

ODJEL ZA NADZOR II.

28

5.3.4.

ODJEL ZA NADZOR III.

28

5.3.5.

ODJEL ZA NADZOR IV.

28

5.3.6.

ODJEL ZA NADZOR V.

27

5.3.7.

ODJEL ZA NADZOR VI.

26

5.3.8.

ODJEL ZA NADZOR VII.

10

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

183

5.4.

SLUŽBA ZA NAPLATU

1

5.4.1.

ODJEL ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE

5

5.4.2.

ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU I.

13

5.4.3.

ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU II.

22

5.4.4.

ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU III.

19

5.4.5.

ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU IV.

9

 

SLUŽBA ZA NAPLATU – ukupno

69

5.5.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

22

5.6.

ISPOSTAVA I.

 1

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

4

5.6.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

22

5.6.2.

ODJEL ZA NAPLATU

15

 

ISPOSTAVA I. – ukupno

42

5.7.

ISPOSTAVA II.

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

1

5.7.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

10

5.7.2.

ODJEL ZA NAPLATU

8

 

ISPOSTAVA II. – ukupno

20

5.8.

ISPOSTAVA III.

 1

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

4

5.8.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

8

5.8.2.

ODJEL ZA NAPLATU

8

 

ISPOSTAVA III. – ukupno

21

5.9.

ISPOSTAVA IV.

 1

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

3

5.9.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

22

5.9.2.

ODJEL ZA NAPLATU

17

 

ISPOSTAVA IV. – ukupno

43

5.10.

ISPOSTAVA V.

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

3

5.10.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

22

5.10.2.

ODJEL ZA NAPLATU

15

 

ISPOSTAVA V. – ukupno

41

5.11.

ISPOSTAVA VI.

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

3

5.11.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

15

5.11.2.

ODJEL ZA NAPLATU

13

 

ISPOSTAVA VI. – ukupno

32

5.12.

ISPOSTAVA VII.

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

1

5.12.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

6

5.12.2.

ODJEL ZA NAPLATU

6

 

ISPOSTAVA VII. – ukupno

14

5.13.

ISPOSTAVA VIII.

 1

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

3

5.13.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

21

5.13.2.

ODJEL ZA NAPLATU

15

 

ISPOSTAVA VIII. – ukupno

40

5.14.

ISPOSTAVA IX.

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

5

5.14.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

29

5.14.2.

ODJEL ZA NAPLATU

19

 

ISPOSTAVA IX. – ukupno

54

5.15.

ISPOSTAVA X.

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

6

5.15.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

43

5.15.2.

ODJEL ZA NAPLATU

27

 

ISPOSTAVA X. – ukupno

77

5.16.

ISPOSTAVA XI.

 1

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

9

5.16.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA I

29

5.16.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA II

30

5.16.3.

ODJEL ZA NAPLATU

39

 

ISPOSTAVA XI. – ukupno

108

 

PODRUČNI URED ZAPAD – ukupno

829

 

 

 

6.

PODRUČNI URED JUG

1

 

neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica 

4

6.1.

URED PROČELNIKA

27

6.2.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

1

6.2.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

24

6.2.2.

ODJEL ZA POREZNE EVIDENCIJE

5

 

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA – ukupno

30

6.3.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

6.3.1.

ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA

5

6.3.2.

ODJEL ZA NADZOR I.

30

6.3.3.

ODJEL ZA NADZOR II.

30

6.3.4.

ODJEL ZA NADZOR III.

30

6.3.5.

ODJEL ZA NADZOR IV.

20

6.3.6.

ODJEL ZA NADZOR V.

32

6.3.7.

ODJEL ZA NADZOR VI.

25

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

173

6.4.

SLUŽBA ZA NAPLATU

1

6.4.1.

ODJEL ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE

5

6.4.2.

ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU I.

24

6.4.3.

ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU II.

14

6.4.4.

ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU III.

14

6.4.5.

ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU IV.

13

 

SLUŽBA ZA NAPLATU – ukupno

71

6.5.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

22

6.6.

ISPOSTAVA I.

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

2

6.6.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

14

6.6.2.

ODJEL ZA NAPLATU

10

 

ISPOSTAVA I. – ukupno

27

6.7.

ISPOSTAVA II.

 1

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

5

6.7.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

32

6.7.2.

ODJEL ZA NAPLATU

20

 

ISPOSTAVA II. – ukupno

58

6.8.

ISPOSTAVA III.

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

1

6.8.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

6

6.8.2.

ODJEL ZA NAPLATU

6

 

ISPOSTAVA III. – ukupno

14

6.9.

ISPOSTAVA IV.

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

5

6.9.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

24

6.9.2.

ODJEL ZA NAPLATU

15

 

ISPOSTAVA IV. – ukupno

45

6.10.

ISPOSTAVA V.

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

1

6.10.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

9

6.10.2.

ODJEL ZA NAPLATU

9

 

ISPOSTAVA V. – ukupno

20

6.11.

ISPOSTAVA VI.

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

4

6.11.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

21

6.11.2.

ODJEL ZA NAPLATU

14

 

ISPOSTAVA VI. – ukupno

40

6.12.

ISPOSTAVA VII.

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

10

6.12.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA I

24

6.12.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA II

25

6.12.3.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA III

25

6.12.4.

ODJEL ZA NAPLATU I

23

6.12.5.

ODJEL ZA NAPLATU II

23

 

ISPOSTAVA VII. – ukupno

131

6.13.

ISPOSTAVA VIII.

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

4

6.13.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

23

6.13.2.

ODJEL ZA NAPLATU

14

 

ISPOSTAVA VIII. – ukupno

42

6.14.

ISPOSTAVA IX.

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

4

6.14.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

24

6.14.2.

ODJEL ZA NAPLATU

17

 

ISPOSTAVA IX. – ukupno

46

6.15.

ISPOSTAVA X.

 

NEPOSREDNO U ISPOSTAVI IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

6

6.15.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

35

6.15.2.

ODJEL ZA NAPLATU

24

 

ISPOSTAVA X. – ukupno

66

 

PODRUČNI URED JUG – ukupno

817

POREZNA UPRAVA – ukupno

4849
CARINSKA UPRAVA

                  

 

 SREDIŠNJI URED


 

neposredno u Središnjem uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

1.

SEKTOR ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.1.

Služba za statističko izvješćivanje, strateško planiranje i zajedničke poslove

8

1.2.

Služba za operativnu komunikaciju i podršku

30

1.3.

Služba za INTRASTAT

1

 

neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

1.3.1.

Odjel za prikupljanje podataka

46

1.3.2.

Odjel za podršku korisnicima

6

1.3.3.

Odjel za nadzor izvještajnih jedinica

10

 

UKUPNO – SEKTOR ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

107

2.

SEKTOR ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

2.1.

Služba za europske poslove

1

2.1.1.

Odjel za provedbu projekata

5

2.1.2.

Odjel za europsku suradnju

5

2.2.

Služba za međunarodnu suradnju

8

 

UKUPNO – SEKTOR ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU

21

3.

SEKTOR ZA UNUTARNJI NADZOR I KONTROLU

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

3.1.

Služba za unutarnju kontrolu Zagreb

8

3.2.

Služba za unutarnju kontrolu Split

8

3.3.

Služba za unutarnju kontrolu Rijeka

8

3.4.

Služba za unutarnju kontrolu Osijek

8

3.5.

Služba za unutarnji nadzor

10

 

UKUPNO – SEKTOR ZA UNUTARNJI NADZOR I KONTROLU

45

4.

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I PRAVNE POSLOVE

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.1.

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima

13

4.1.1.

Odjel – pisarnica

9

4.1.2.

Odjel za opće, tehničke i pomoćne poslove

13

4.2.

Služba za pravne poslove

8

4.3.

Služba za stručno usavršavanje– Carinski centar za obuku

8

 

UKUPNO – SEKTOR ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I PRAVNE POSLOVE

53

5.

SEKTOR ZA FINANCIJE

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

5.1.

Služba za obvezna davanja

1

5.1.1.

Odjel za carinska davanja i tradicionalna vlastita sredstva

6

5.1.2.

Odjel za trošarinska i porezna davanja

5

5.1.3.

Odjel za osiguranje duga

5

5.2.

Služba za računovodstvo

1

5.2.1.

Odjel područne riznice

8

5.2.2.

Odjel za proračunsko računovodstvo

6

5.3.

Služba za nabavu i upravljanje imovinom

1

5.3.1.

Odjel za nabavu

10

5.3.2.

Odjel za upravljanje imovinom

9

 

UKUPNO – SEKTOR ZA FINANCIJE

55

6.

SEKTOR ZA CARINSKI SUSTAV I PROCEDURE

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

6.1.

Služba za carinski sustav

1

6.1.1.

Odjel za carinsko-porezni sustav

5

6.1.2.

Odjel za carinsko-sigurnosni sustav

5

6.2.

Služba za carinske procedure

1

6.2.1.

Odjel za provedbu carinskih procedura

5

6.2.2.

Odjel za upravno postupanje i prekršajni postupak

5

6.3.

Služba za provozni postupak i granične procedure

1

6.3.1.

Odjel za provozni postupak i granične procedure

6

6.3.2.

Odjel za potrage i zaključenje postupaka

18

6.4.

Služba za trgovinu, neregistriranu djelatnost, naknade i pravo intelektualnog vlasništva

1

6.4.1.

Odjel za trgovinu i neregistriranu djelatnost

6

6.4.2.

Odjel za naknade i pravo intelektualnog vlasništva

6

 

UKUPNO – SEKTOR ZA CARINSKI SUSTAV I PROCEDURE

64

7.

SEKTOR ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

7.1.

Služba za duhanske prerađevine i alkohol

1

7.1.1.

Odjel za duhanske prerađevine

5

7.1.2.

Odjel za alkohol

5

7.2.

Služba za energente i električnu energiju

1

7.2.1.

Odjel za energente

5

7.2.2.

Odjel za električnu energiju, prirodni plin i kruta goriva

5

7.3.

Služba – Trošarinski ured za vezu

8

7.4.

Služba za posebne poreze

8

 

UKUPNO – SEKTOR ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE

41

8.

SEKTOR ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST I PODRIJETLO

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

8.1.

Služba za carinsku tarifu

1

8.1.1.

Odjel za carinsku tarifu

9

8.1.2.

Odjel za TARIC i kvote

13

8.1.3.

Odjel za zajedničku agrarnu i trgovinsku politiku

8

8.2.

Služba za carinsku vrijednost i podrijetlo

1

8.2.1.

Odjel za carinsku vrijednost

6

8.2.2.

Odjel za podrijetlo robe

9

 

UKUPNO – SEKTOR ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST I PODRIJETLO

50

9.

SEKTOR ZA NADZOR

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

9.1.

Služba za upravljanje rizicima

1

9.1.1.

Odjel za nacionalnu analizu rizika

6

9.1.2.

Odjel za EU analizu rizika

5

9.2.

Služba za carinske istrage

8

9.3.

Služba za mobilne jedinice

1

 

neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

7

9.3.1.

Odjel za mobilne jedinice Zagreb

45

9.3.2.

Odjel za mobilne jedinice Rijeka

45

9.3.3.

Odjel za mobilne jedinice Osijek

45

9.3.4.

Odjel za mobilne jedinice Split

38

9.3.5.

Odjel za mobilne jedinice Ploče

30

9.3.6.

Odjel za mobilne jedinice Zadar

22

9.3.7.

Odjel za mobilne jedinice Varaždin

30

9.4.

Služba za inspekcijski nadzor i provjere

9

 

UKUPNO – SEKTOR ZA NADZOR

296

10.

SEKTOR ZA INFORMACIJSKI SUSTAV

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

10.1.

Služba za informacijske tehnologije

1

10.1.1.

Odjel za informacijske tehnologije i planiranje informacijskog sustava

6

10.1.2.

Odjel za standardizaciju i informacijsku sigurnost

6

10.2.

Služba za aplikativna rješenja, carinske i trošarinske evidencije i statistike

1

10.2.1.

Odjel za razvoj i uvođenje aplikativnih rješenja

7

10.2.2.

Odjel za carinske i trošarinske evidencije i statistike

6

 

UKUPNO – SEKTOR ZA INFORMACIJSKI SUSTAV

29

11.

SEKTOR ZA CARINSKI LABORATORIJ

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

11.1.

Služba za poljoprivredne i prehrambene proizvode

8

11.2.

Služba za vino, alkohol, alkoholna i bezalkoholna pića

8

11.3.

Služba za naftne derivate i ugljikovodike

8

11.4.

Služba za industrijske proizvode

8

 

UKUPNO-SEKTOR ZA CARINSKI LABORATORIJ

36

 

UKUPNO – SREDIŠNJI URED

801

 

 

 

1.

PODRUČNI CARINSKI URED ZAGREB

1

 

neposredno u Područnom carinskom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

1.1.

Služba za carinsko-prekršajni postupak

1

1.1.1.

Odjel za carinsko-prekršajni postupak

15

1.1.2.

Odjel za prodaju robe

8

 

UKUPNO – SLUŽBA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK

24

1.2.

Služba za nadzor

1

1.2.1.

Odjel za nadzor i upravni postupak

33

1.2.2.

Odjel za istrage i upravljanje rizikom

20

 

UKUPNO – SLUŽBA ZA NADZOR

54

1.3.

Služba za trošarine i posebne poreze

12

1.4.

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima

27

1.5.

Služba za financije

1

1.5.1.

Odjel za obvezna davanja

25

1.5.2.

Odjel za računovodstvo

14


UKUPNO – SLUŽBA ZA FINANCIJE

40

1.6.

Služba za provedbu tarifnih mjera

16

1.7.

Služba – Operativno komunikacijski centar Zagreb

11


A.

CARINSKI UREDI

 

1.

Carinski ured Zagreb I

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

1.1.

Služba za nadzor

42

1.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

21

1.3.

Služba za robno granične procedure Jankomir i Slobodna zona

18

1.4.

Služba za robno granične procedure Zapadni kolodvor

13

 

UKUPNO-CARINSKI URED ZAGREB I

97

2.

Carinski ured Zagreb II

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

2.1.

Služba za nadzor

42

2.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

22

2.3.

Služba za robno granične procedure Žitnjak

17

2.4.

Služba za robno granične procedure Zračna luka

63

2.5.

Služba za robno granične procedure Pošta

23

 

UKUPNO-CARINSKI URED ZAGREB II

170

3.

Carinski ured Krapina

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.1.

Služba za nadzor

18

3.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

3.3.

Služba za robno granične procedure Krapina i Slobodna zona

9

 

UKUPNO-CARINSKI URED KRAPINA

37

4.

Carinski ured Varaždin

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

5

4.1.

Služba za nadzor

46

4.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

16

4.3.

Služba za robno granične procedure Varaždin i Slobodna zona

15

4.4.

Služba za robno granične procedure Čakovec

9

 

UKUPNO CARINSKI URED VARAŽDIN

92

5.

Carinski ured Koprivnica

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

5.1.

Služba za nadzor

32

5.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

11

5.3.

Služba za robno granične procedure Koprivnica

10

5.4.

Služba za robno granične procedure Bjelovar

7

 

UKUPNO – CARINSKI URED KOPRIVNICA

65

6.

Carinski ured Sisak

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

6.1.

Služba za nadzor

14

6.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

7

6.3.

Služba za robno granične procedure Sisak

10

 

UKUPNO – CARINSKI URED SISAK

34

7.

Carinski ured Karlovac

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

7.1.

Služba za nadzor

18

7.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

7

7.3.

Služba za robno granične procedure Karlovac

11

 

UKUPNO – CARINSKI URED KARLOVAC

38

B.

GRANIČNI CARINSKI UREDI

 

1.

Granični carinski ured Jasenovac

72

 

UKUPNO – PODRUČNI CARINSKI URED ZAGREB

796
2.

PODRUČNI CARINSKI URED RIJEKA

1

 

neposredno u Područnom carinskom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

5

2.1.

Služba za carinsko-prekršajni postupak

1

2.1.1.

Odjel za carinsko-prekršajni postupak

7

2.1.2.

Odjel za prodaju robe

6

 

UKUPNO – SLUŽBA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK

14

2.2.

Služba za nadzor

1

2.2.1.

Odjel za nadzor i upravni postupak

21

2.2.2.

Odjel za istrage i upravljanje rizikom

23

 

UKUPNO – SLUŽBA ZA NADZOR

45

2.3.

Služba za trošarine i posebne poreze

9

2.4.

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima

21

2.5.

Služba za financije

1

2.5.1.

Odjel za obvezna davanja

12

2.5.2.

Odjel za računovodstvo

12


UKUPNO SLUŽBA ZA FINANCIJE

25

2.6.

Služba za provedbu tarifnih mjera

8

2.7.

Služba – Operativno komunikacijski centar Rijeka

12

 A.

CARINSKI UREDI

 

1.

Carinski ured Rijeka

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

5

1.1.

Služba za nadzor

34

1.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

13

1.3.

Služba za robno granične procedure Luka Rijeka

94

1.4.

Služba za robno granične procedure Škrljevo

14

 

UKUPNO – CARINSKI URED RIJEKA

161

2.

Carinski ured Pula – Pola

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

11

2.1.

Služba za nadzor

48

2.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

16

2.3.

Služba za robno granične procedure Luka Pula-Pola

27

2.4.

Služba za robno granične procedure Pazin

15

 

UKUPNO – CARINSKI URED PULA

118

3.

Carinski ured Gospić

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

3.1.

Služba za nadzor

11

3.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

3.3.

Služba za robno granične procedure Gospić

6

 

UKUPNO – CARINSKI URED GOSPIĆ

29

B.

GRANIČNI CARINSKI UREDI

 

1.

Granični carinski ured Ličko Petrovo Selo

68

 

UKUPNO – GRANIČNI CARINSKI URED LIČKO PETROVO SELO

68

 

UKUPNO – PODRUČNI CARINSKI URED RIJEKA

516
3.

PODRUČNI CARINSKI URED OSIJEK

1

 

neposredno u Područnom carinskom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

3.1.

Služba za carinsko-prekršajni postupak

1

3.1.1.

Odjel za carinsko-prekršajni postupak

10

3.1.2.

Odjel za prodaju robe

5

 

UKUPNO – SLUŽBA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK

16

3.2.

Služba za nadzor

1

3.2.1.

Odjel za nadzor i upravni postupak

23

3.2.2.

Odjel za istrage i upravljanje rizikom

13

 

UKUPNO – SLUŽBA ZA NADZOR

37

3.3.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

3.4.

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima

21

3.5.

Služba za financije

1

3.5.1.

Odjel za obvezna davanja

11

3.5.2.

Odjel za računovodstvo

7


UKUPNO –SLUŽBA ZA FINANCIJE

19

3.6.

Služba za provedbu tarifnih mjera

8

3.7.

Služba – Operativno-komunikacijski centar Osijek

8

 A.

CARINSKI UREDI

 

1.

Carinski ured Osijek

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.1.

Služba za nadzor

25

1.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

13

1.3.

Služba za robno granične procedure Osijek i Slobodna zona

14

1.4.

Služba za robno granične procedure Vinkovci

11

 

UKUPNO – CARINSKI URED OSIJEK

65

2.

Carinski ured Slavonski Brod

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

2.1.

Služba za nadzor

19

2.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

2.3.

Služba za robno granične procedure Slavonski Brod i Slobodna zona

15

 

UKUPNO – CARINSKI URED SLAVONSKI BROD

44

3.

Carinski ured Virovitica

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.1.

Služba za nadzor

20

3.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

3.3.

Služba za robno granične procedure Virovitica

8

 

UKUPNO – CARINSKI URED VIROVITICA

38

B.

GRANIČNI CARINSKI UREDI

 

1.

Granični carinski ured Bajakovo

155

2.

Granični carinski ured Vukovar

99

3.

Granični carinski ured Županja

93

4.

Granični carinski ured Stara Gradiška

93

 

UKUPNO – PODRUČNI CARINSKI URED OSIJEK

709
4.

PODRUČNI CARINSKI URED SPLIT

1

 

neposredno u Područnom carinskom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

4.1.

Služba za carinsko-prekršajni postupak

1

4.1.1.

Odjel za carinsko-prekršajni postupak

18

4.1.2.

Odjel za prodaju robe

8

 

UKUPNO – SLUŽBA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK

27

4.2.

Služba za nadzor

1

4.2.1.

Odjel za nadzor i upravni postupak

55

4.2.2.

Odjel za istrage i upravljanje rizikom

17

 

UKUPNO – SLUŽBA ZA NADZOR

73

4.3.

Služba za trošarine i posebne poreze

12

4.4.

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima

17

4.5.

Služba za financije

1

4.5.1.

Odjel za obvezna davanja

16

4.5.2.

Odjel za računovodstvo

8


UKUPNO – SLUŽBA ZA FINANCIJE

25

4.6.

Služba za provedbu tarifnih mjera

10

4.7.

Služba – Operativno-komunikacijski centar Split

8

 A.

CARINSKI UREDI

 

1.

Carinski ured Split

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.1.

Služba za nadzor

17

1.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

15

1.3.

Služba za robno granične procedure Split

42

 

UKUPNO – CARINSKI URED SPLIT

76

2.

Carinski ured Šibenik

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

2.1.

Služba za nadzor

9

2.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

2.3.

Služba za robno granične procedure Šibenik

15

 

UKUPNO – CARINSKI URED ŠIBENIK

39

3.

Carinski ured Zadar

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

8

3.1.

Služba za nadzor

23

3.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

13

3.3.

Služba za robno granične procedure Zadar

31

 

UKUPNO – CARINSKI URED ZADAR

76

4.

Carinski ured Ploče

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

5

4.1.

Služba za nadzor

10

4.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

4.3.

Služba za robno granične procedure Ploče

37

 

UKUPNO – CARINSKI URED PLOČE

61

5.

Carinski ured Dubrovnik

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

7

5.1.

Služba za nadzor

11

5.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

5.3.

Služba za robno granične procedure Dubrovnik

23

5.4.

Služba za robno granične procedure Korčula

10

 

UKUPNO – CARINSKI URED DUBROVNIK

60

B.

GRANIČNI CARINSKI UREDI

 

1.

Granični carinski ured Kamensko

55

2.

Granični carinski ured Vinjani Donji

53

3.

Granični carinski ured Metković

113

4.

Granični carinski ured Karasovići

77

 

UKUPNO – PODRUČNI CARINSKI URED SPLIT

789
 

UKUPNO – CARINSKA UPRAVA

3611
MINISTARSTVO FINANCIJA – ukupno

9252

134 17.11.2014 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija 134 17.11.2014 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija 134 17.11.2014 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija