Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

NN 134/2014 (17.11.2014.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2544

Na temelju članka 54.a točke 1. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 80/2008, 121/2010, 25/2012, 118/2012 i 153/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. studenoga 2014. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O VISINI NOVČANE POMOĆI ZA NEZAPOSLENU OSOBU KOJU JE HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE UKLJUČIO U STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

I.

U Odluci o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (»Narodne novine«, broj 12/2014), točka I. mijenja se i glasi:

»Visina novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa iznosi neto 2.400,00 kuna mjesečno.«.

II.

Iza točke II. dodaje se točka II.a koja glasi:

»II.a

Korisnicima novčane pomoći koji su do dana stupanja na snagu ove Odluke pravo na novčanu pomoć ostvarili u visini prema propisima koji su se primjenjivali do toga dana, od dana stupanja na snagu ove Odluke utvrdit će se pravo na novčanu pomoć u visini iz točke I. ove Odluke.«

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 022-03/14-04/431

Urbroj: 50301-04/12-14-2

Zagreb, 13. studenoga 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.