Pravilnik o načinu praćenja, prijavi i izvješćivanju o pojavi bolesti životinja

NN 135/2014 (18.11.2014.), Pravilnik o načinu praćenja, prijavi i izvješćivanju o pojavi bolesti životinja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2573

Na temelju članka 11. stavka 7. i članka 26. stavka 4. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/2013 i 148/2013) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PRAĆENJA, PRIJAVI I IZVJEŠĆIVANJU O POJAVI BOLESTI ŽIVOTINJA

Predmet Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje način praćenja, prijava i izvješćivanje o pojavi bolesti životinja iz Priloga I. ovoga Pravilnika te obveze posjednika životinja, veterinara, ovlaštenih veterinara, veterinarskih inspektora u nadležnom veterinarskom uredu i službenih ili referentnih laboratorija prilikom prijave odnosno odjave bolesti životinja kao i obveze Uprave prilikom prijave bolesti Europskoj komisiji.

(2) Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća 82/894/EEZ od 21. prosinca 1982. godine o načinu prijave bolesti životinja unutar Zajednice (SL L 378, 31. 12. 1982.) kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena Provedbenom Odlukom Komisije br. 2012/737/EU od 27. studenoga 2012. godine o izmjeni priloga I. i II. Direktivi Vijeća 82/894/EEZ o načinu prijave bolesti životinja unutar Zajednice (SL L 329, 29. 11. 2012.).

(3) Ovaj se Pravilnik primjenjuje ne dovodeći u pitanje odredbe posebnih propisa koji se odnose na dostavljanje informacija o ujednačenoj provedbi mjera kontrole, suzbijanja i/ili iskorjenjivanja bolesti životinja.

Značenje pojmova

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

(a) »mjesto držanja životinje« – bilo koji objekt, gospodarstvo, područje ili drugo mjesto gdje se životinje uzgajaju i/ili drže;

(b) »mjesto izbijanja bolesti« (engl. outbreak) – mjesto držanja životinje gdje je službeno potvrđen jedan ili više slučajeva bolesti iz Priloga I. ovoga Pravilnika;

(c) »Uprava« – Uprava nadležna za poslove veterinarstva;

(d) »odjava bolesti životinja« – ukidanje svih mjera kontrole, suzbijanja i/ili iskorjenjivanja nakon što je od posljednjeg slučaja bolesti životinja proteklo vrijeme najdulje inkubacije te provedeno završno čišćenje i dezinfekcija;

(e) »posjednik životinje« – svaka pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar izravno odgovorna za zdravlje životinja;

(f) »primarno mjesto izbijanja bolesti« – mjesto izbijanja bilo koje bolesti životinja iz Priloga II. ovoga Pravilnika, koje nije epidemiološki povezano s prethodnim mjestom izbijanja u istoj regiji, kako je određeno člankom 2. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 71/2012)[1] ili prvo mjesto izbijanja u drugoj regiji Republike Hrvatske;

(g) »sekundarno mjesto izbijanja bolesti« – mjesto izbijanja bilo koje bolesti životinja iz Priloga II. ovoga Pravilnika koje je epidemiološki povezano s prethodnim mjestom izbijanja unutar iste regije Republike Hrvatske;

(h) »slučaj bolesti« (engl. case) – službeno potvrđen slučaj bolesti životinja iz Priloga II. ovoga Pravilnika, za bilo koju živu ili uginulu životinju.

Obveza posjednika životinja

Članak 3.

Pri pojavi znakova bolesti i/ili uginuća životinja, posjednik životinje mora o navedenom odmah i bez odgađanja obavijestiti veterinara.

Obveza veterinara

Članak 4.

(1) Veterinar je dužan na svaku prijavu posjednika izaći na teren te obaviti klinički pregled životinje i utvrditi postoji li sumnja na bolest životinja iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

(2) Ukoliko veterinar postavi sumnju na bolest životinja iz Priloga I. ovog Pravilnika o istome je dužan obavijestiti nadležnu ovlaštenu veterinarsku organizaciju.

Obveze službenog ili referentnog laboratorija

Članak 5.

(1) O rezultatu dijagnostičke pretrage na bilo koju bolest iz Priloga I. ovoga Pravilnika, službeni ili referentni laboratorij (u daljnjem tekstu: laboratorij) mora odmah, bez odgađanja, telefonom i putem elektroničke pošte izvijestiti Upravu, nadležni veterinarski ured i pošiljatelja.

(2) Sva izvješća iz stavka 1. ovoga članka službeni ili referentni laboratorij dostavlja u elektroničkom obliku (PDF-u) Upravi na sljedeće e-mail adrese: veterinarstvo.nalazi@mps.hr i vetinspekcije.nalazi@mps.hr.

(3) Službeni ili referentni laboratorij mora jedanput mjesečno, a najkasnije do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, elektroničkim putem Upravi dostaviti izvješće o rezultatima provedenih dijagnostičkih pretraga bolesti iz Priloga I. ovoga Pravilnika na obrascu koji je objavljen na službenoj Internet stranici Uprave: http://www.veterinarstvo.hr/.

(4) O rezultatu dijagnostičke pretrage na bilo koju bolest životinja koja nije navedena u Prilogu I. ovoga Pravilnika, službeni ili referentni laboratorij mora izvijestiti Upravu.

Obveza ovlaštenog veterinara

Članak 6.

(1) U slučaju sumnje na bilo koju bolest iz Priloga I. ovoga Pravilnika, koja podliježe prijavi sumnje, ovlašteni veterinar mora o tome bez odgađanja, a najkasnije u roku 24 sata, telefonom i elektroničkim putem izvijestiti Upravu i veterinarskog inspektora u nadležnom veterinarskom uredu (u daljnjem tekstu: veterinarski inspektor).

(2) O svakom potvrđenom slučaju bilo koje bolesti životinja iz Priloga I. ovoga Pravilnika, ovlašteni veterinar mora bez odgađanja, a najkasnije u roku 24 sata, telefonom i elektroničkim putem izvijestiti Upravu i veterinarskog inspektora.

(3) Ovlašteni veterinar mora informaciju iz stavka 1. i 2. ovoga članka dostaviti elektroničkim putem na obrascima koji su objavljeni na službenoj Internet stranici Uprave: http://www.veterinarstvo.hr/.

Obveza veterinarskog inspektora

Članak 7.

(1) Veterinarski inspektor o prijavljenim sumnjama i potvrđenim slučajevima bilo koje bolesti iz Priloga I. ovog Pravilnika mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 24 sata po prijavi, telefonom i/ili elektroničkim putem izvijestiti Upravu o točnom broju životinja na gospodarstvu, rezultatima preliminarnog epidemiološkog istraživanja, drugim utvrđenim činjenicama, naređenim mjerama kontrole, suzbijanja i iskorjenjivanja u skladu s važećim propisima koje donosi Uprava.

(2) O sumnji ili potvrđenim slučajevima zoonoza nadležni veterinarski ured mora izvijestiti i nadležno tijelo za zdravlje ljudi na području pod njegovom nadležnosti.

Prijava tjednih promjena kod potvrđenog slučaja bolesti životinja

Članak 8.

(1) Ovlašteni veterinar Upravi i veterinarskom inspektoru elektroničkim putem prijavljuje tjedne promjene kod potvrđenog slučaja bolesti životinja iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka, ovlašteni veterinar dostavlja svaki tjedan do odjave bolesti životinja, ponedjeljkom do 12.00 sati, elektroničkim putem, na obrascu koji je objavljen na službenoj Internet stranici Uprave: http://www.veterinarstvo.hr/.

(3) Izvješće iz stavka 2. ovoga članka nije potrebno dostavljati za tjedne u kojem nije bilo promjena na predmetnom mjestu izbijanja bolesti životinja.

Odjava bolesti životinja

Članak 9.

(1) Veterinarski inspektor dostavlja Upravi izvješće o odjavi potvrđenog slučaja bolesti životinja iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka, veterinarski inspektor dostavlja najkasnije 48 sati nakon odjave bolesti, elektroničkim putem na obrascu koji je objavljen na službenoj Internet stranici Uprave: http://www.veterinarstvo.hr/.

(3) Dostavljanjem obrasca o odjavi bolesti životinja veterinarski inspektor potvrđuje da su na predmetnom mjestu izbijanja bolesti ispunjeni svi propisani uvjeti za odjavu bolesti životinja.

Obrasci

Članak 10.

(1) Obveznici dostave obrazaca iz ovoga Pravilnika dužni su propisane obrasce ispuniti u cijelosti pomoću računala te poslati elektroničkim putem sa službene adrese elektroničke pošte veterinarske organizacije odnosno veterinarskog inspektora.

(2) Ovlašteni veterinar i veterinarski inspektor obrasce propisane ovim Pravilnikom moraju nakon ispisa, potpisa i ovjere kronološkim redom po evidencijskim brojevima odložiti te čuvati u zasebnoj evidenciji.

(3) Evidencija iz stavka 2. ovoga članka mora se čuvati 5 godina.

(4) Nakon uspostave strukturiranih baza podataka Središnjeg veterinarskog informacijskog sustava (SVIS) Obrasci propisani ovim Pravilnikom moraju se voditi u SVIS-u.

Postupak prijave bolesti životinja Europskoj komisiji

Članak 11.

(1) Uprava izravno Europskoj komisiji i drugim državama članicama Europske unije unutar 24 sata prijavljuje:

(a) primarno mjesto izbijanja bilo koje bolesti navedene u Prilogu II. ovoga Pravilnika čija je pojava potvrđena na području Republike Hrvatske;

(b) ukidanje mjera ograničenja nakon iskorjenjivanja posljednjeg izbijanja bilo koje bolesti navedene u Prilogu II. ovoga Pravilnika na području Republike Hrvatske.

(2) Prijave iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati podatke navedene u Prilogu III. ovoga Pravilnika te se žurno moraju dostaviti Europskoj komisiji.

(3) U slučaju pojave klasične svinjske kuge podaci prikupljeni u skladu s Pravilnikom o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge (»Narodne novine«, broj 187/2004 i 123/2008)[2] smatraju se dostatnim.

Članak 12.

(1) Ne dovodeći u pitanje odredbu članka 1. stavka 3. ovoga Pravilnika, Uprava mora najmanje prvog radnog dana u tjednu prijaviti izravno Europskoj komisiji pojavu sekundarnih mjesta izbijanja bilo koje bolesti navedene u Prilogu II. ovoga Pravilnika koja je potvrđena u Republici Hrvatskoj.

(2) Prijava bolesti iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na razdoblje proteklog tjedna, uključujući nedjelju.

(3) Ako se Europskoj komisiji ne dostave nikakvi podaci, smatra se da tijekom razdoblja navedenog u stavku 2. ovoga članka nije bilo sekundarnog mjesta izbijanja bolesti u zemlji.

(4) Prijava iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sve podatke iz Priloga III. ovoga Pravilnika te se žurno mora dostaviti Europskoj komisiji.

Prilozi

Članak 13.

(1) Prilozi I., II., i III. nalaze se u dodatku ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

(2) Elektronički oblik obrazaca i izvješća propisanih ovim Pravilnikom objavljeni su na službenoj Internet stranici Uprave: www.veterinarstvo.hr/.

Prestanak važenja

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu prijave bolesti životinja (»Narodne novine«, broj 62/2011 i 114/2011).

Stupanje na snagu

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/115

Urbroj: 525-10/0595-14-2

Zagreb, 27. listopada 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I.

POPIS BOLESTI ŽIVOTINJA KOJE SE OBVEZNO PRIJAVLJUJU UPRAVI

Redni broj

Naziv bolesti
(hrvatski naziv/engleski naziv)

Obveza prijave sumnje

Obveza
prijave potvrđenog slučaja

Bolesti više vrsta životinja

1.

Bedrenica/Anthrax

DA

DA

2.

Bjesnoća/Rabies

DA

DA

3.

Bolest Aujeszkoga/Aujeszky’s disease

DA

DA

4.

Bolest plavog jezika/Bluetongue

DA

DA

5.

Bruceloza (Brucella abortus)/Brucellosis (Brucella abortus)

DA

DA

6.

Bruceloza (Brucella melitensis)/Brucellosis (Brucella melitensis)

DA

DA

7.

Bruceloza (Brucella suis)/Brucellosis (Brucella suis)

DA

DA

8.

Crimean Congo hemoragijska groznica/Crimean Congo haemorrhagic fever

DA

DA

9.

Ehinokokoza/hidatidoza (Echinococcus granulosus)/Echinococcosis/hydatidosis (Echinococcus granulosus)

DA

DA

10.

Ehinokokoza/hidatidoza (Echinococcus multilocularis)/Echinococcosis/hydatidosis (Echinococcus multilocularis)

DA

DA

11.

Encefalomijelitis konja (istočni)/Equine encephalomyelitis (Eastern)

DA

DA

12.

Epizootska hemoragijska groznica/Epizootic haemorrhagic disease

DA

DA

13.

Goveđa kuga/Rinderpest

DA

DA

14.

Groznica Riftske doline/Rift Valley fever

DA

DA

15.

Groznica zapadnog Nila/West Nile fever

DA

DA

16.

Heartwater – vodenasto srce/Heartwater

NE

DA

17.

Japanski encefalitis/Japanese encephalitis

DA

DA

18.

Leptospiroza/Leptospirosis

NE

DA

19.

Mijaza Chrysomya bezziana/Old world screwworm (Chrysomya bezziana)

NE

DA

20.

Mijaza Cochliomyia hominivorax/New world screwworm (Cochliomyia hominivorax)

NE

DA

21.

Paratuberkuloza/Paratuberculosis

DA

DA

22.

Q-groznica/Q fever

DA

DA

23.

Slinavka i šap/Foot and mouth disease

DA

DA

24.

Sura (Trypanosoma evansi)/Surra (Trypanosoma evansi)

DA

DA

25.

Trihineloza/Trichinellosis

NE

DA

26.

Tularemija/Tularemia

DA

DA

27.

Vezikularni stomatitis/Vesicular stomatitis

DA

DA

Bolesti goveda

28.

Anaplazmoza goveda/Bovine anaplasmosis

NE

DA

29.

Babezioza goveda/Bovine babesiosis

NE

DA

30.

Bolest kvrgave kože/Lumpky skin disease

NE

DA

31.

Enzootska leukoza goveda/Enzootic bovine leukosis

NE

DA

32.

Goveđa genitalna kampilobakterioza/Bovine genital campylobacteriosis

NE

DA

33.

Goveđa spongiformna encefalopatija/Bovine spongiform encephalopathy

DA

DA

34.

Hemoragička septikemija/Haemorrhagic septicaemia

NE

DA

35.

Tajlerioza/Theileriosis

NE

DA

36.

Trihomonijaza/Trichomonosis

NE

DA

37.

Tripanosomijaza/Trypanosomosis (tsetse-transmitted)

NE

DA

38.

Tuberkuloza goveda/Bovine tuberculosis

DA

DA

39.

Virusni proljev goveda/Bovine viral diarrhoea

NE

DA

40.

Zarazna pleuropneumonija goveda (Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC)/Contagious bovine pleuropneumonia (Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC)

NE

DA

41.

Zarazni rinotraheitis goveda/zarazni pustularni vulvovaginitis Infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis

NE

DA

Bolesti ovaca i koza

42.

Artritis i encefalitis koza/Caprine arthritis/encephalitis

NE

DA

43.

Epididimitis ovaca (Brucella ovis)/Ovine epididymitis (Brucella ovis)

NE

DA

44.

Enzootski pobačaj ovaca (Chlamydophila abortus)/Enzootic abortion of ewes (ovine chlamydiosis)

NE

DA

45.

Grebež ovaca/Scrapie

DA

DA

46.

Kuga malih preživača/Peste des petits ruminants

DA

DA

47.

Maedi-visna/Maedi-visna

NE

DA

48.

Nairobijska bolest ovaca/Nairobi sheep disease

NE

DA

49.

Ovčje i kozje boginje/Sheep pox and goat pox

DA

DA

50.

Salmoneloza (S. abortusovis)/Salmonellosis (S. abortusovis)

NE

DA

51.

Zarazna agalakcija ovaca i koza/Contagious agalactia

NE

DA

52.

Zarazna pleuropneumonija koza/Contagious caprine pleuropneumonia

NE

DA

Bolesti kopitara

53.

Arteritis konja/Equine viral arteritis

DA

DA

54.

Durina/Dourine

DA

DA

55.

Encefalomijelitis konja (zapadni)/Equine encephalomyelitis (Western)

DA

DA

56.

Infekciozna anemija kopitara/Equine infectious anaemia

DA

DA

57.

Influenca konja/Equine influenza

NE

DA

58.

Kontagiozni metritis kobila/Contagious equine metritis

NE

DA

59.

Konjska kuga/African horse sickness

DA

DA

60.

Maleus/Glanders

DA

DA

61.

Piroplazmoza konja/Equine piroplasmosis

NE

DA

62.

Rinopneumonitis konja (infekcija herpesvirusom 1- EHV 1)/Equine rhinopneumonitis (infection with equid herpesvirus-1 EHV-1)

NE

DA

63.

Venecuelski encefalitis konja/Venezuelan equine encephalomyelitis

DA

DA

Bolesti svinja

64.

Afrička svinjska kuga/African swine fever

DA

DA

65.

Cisticerkoza svinja/Porcine cysticercosis

NE

DA

66.

Encefalitis Nipah virusom/Nipah virus encephalitis

NE

DA

67.

Klasična svinjska kuga/Classical swine fever

DA

DA

68.

Reproduktivni i respiratorni sindrom svinja/Porcine reproductive and respiratory syndrome

NE

DA

69.

Transmisivni gastroenteritis svinja/Transmissible gastroenteritis

NE

DA

70.

Vezikularna bolest svinja/Swine vesicular disease

DA

DA

Bolesti ptica

71.

Influenca ptica/Highly pathogenic avian influenza and low pathogenic avian influenza in poultry

DA

DA

72.

Klamidioza ptica/Avian chlamydiosis

NE

DA

73.

Kolera peradi/Fowl cholera

NE

DA

74.

Marekova bolest/Marek’s disease

NE

DA

75.

Mikoplazmoza peradi (M. gallisepticum)/Avian mycoplasmosis (M. gallisepticum)

NE

DA

76.

Mikoplazmoza peradi (M. synoviae)/Avian mycoplasmosis (M. synoviae)

NE

DA

77.

Newcastleska bolest/Newcastle disease

DA

DA

78.

Puluroza/Pullorum disease

NE

DA

79.

Rinotraheitis pura/Turkey rhinotracheitis

NE

DA

80.

Salmoneloza – infekcija sa S. Enteritidis, S. Typhymurium, S. Hadar, S. Virchow i S. Infantis/S. Enteritidis, S. Typhymurium, S. Hadar, S. Virchow and S. Infantis infection

NE

DA

81.

Tifus peradi/Fowl typhoid

NE

DA

82.

Virusni hepatitis pataka/Duck virus hepatitis

NE

DA

83.

Zarazni laringotraheitis peradi/Avian infectious laryngotracheitis

NE

DA

84.

Zarazna bolest burze (gumborska bolest)/Infectious bursal disease (Gumboro disease)

NE

DA

85.

Zarazni bronhitis kokoši/Avian infectious bronchitis

NE

DA

Bolesti kunića i zečeva

86.

Hemoragijska bolest kunića/Rabbit haemorrhagic disease

NE

DA

87.

Miksomatoza/Myxomatosis

NE

DA

Bolesti pčela

88.

Akaroza pčela/Acarapisosis of honey bees

DA

DA

89.

Američka gnjiloća/American foulbrood of honey bees

DA

DA

90.

Etinioza (kornjaš Aethina tumida)/Small hive beetle (Aethina tumida)

DA

DA

91.

Europska gnjiloća/European foulbrood of honey bees

DA

DA

92.

Tropileloza (grinja Tropilaelaps spp)/Tropilaelaps mite

DA

DA

93.

Varooza pčela/Varroosis of honey bees

NE

DA

Bolesti riba

94.

Epizootska hematopoetska nekroza/Epizootic haematopoietic necrosis

DA

DA

95.

Epizootski ulcerativni sindrom/Epizootic ulcerative syndrome

DA

DA

96.

Girodaktiloza/Gyrodactylosis (Gyrodactylus salaris)

DA

DA

97.

Iridoviroza crvenog pagra/Red sea bream iridoviral disease

DA

DA

98.

Koi herpes viroza/Koi herpesvirus disease

DA

DA

99.

Proljetna viremija šarana/Spring viraemia of carp

DA

DA

100.

Virusna hemoragijska septikemija/Viral haemorrhagic septicaemia

DA

DA

101.

Zarazna anemija lososa/Infectious salmon anaemia

DA

DA

102.

Zarazna hematopoetska nekroza/Infectious haematopoietic necrosis

DA

DA

Bolesti mekušaca

103.

Infekcija s abalone herpes virusom/Infection with abalone herpes-like virus

NE

DA

104.

Infekcija s Bonamia exitiosa/ Infection with Bonamia exitiosa

DA

DA

105.

Infekcija s Bonamia ostreae/Infection with Bonamia ostreae

DA

DA

106.

Infekcija s Marteilia refringens/Infection with Marteilia refringens

DA

DA

107.

Infekcija s Microcytos mackini/Infection with Microcytos mackini

DA

DA

108.

Infekcija s Perkinsus marinus/Infection with Perkinsus marinus

DA

DA

109.

Infekcija s Perkinsus olseni/Infection with Perkinsus olseni

DA

DA

110.

Infekcija s Xenohaliotis californiensis/Infection with Xenohaliotis californiensis

NE

DA

Bolesti rakova

111.

Bolest bijelih pjega rakova/White spot disease

DA

DA

112.

Bolest bijelog repa rakova/White tail disease

NE

DA

113.

Bolest žute glave rakova/Yellowhead disease

DA

DA

114.

Kuga rakova/Crayfish plague (Aphanomyces astaci)

NE

DA

115.

Nekrotizirajući hepatopankreatitis/Necrotising hepatopancreatitis

NE

DA

116.

Taurski sindrom rakova/Taura syndrome

DA

DA

117.

Zarazna hipodermalna i hematopoetska nekroza/Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis

NE

DA

118.

Zarazna mionekroza/Infectious myonecrosis

NE

DA

Bolesti vodozemaca

119.

Infekcija rana virusom/Infection with ranavirus

NE

DA

120.

Infekcija s Batrachochytrium dendrobatidis/Infection with Batrachochytrium dendrobatidis

NE

DA

Druge bolesti

121.

Boginje deva/Camelpox

NE

DA

122.

Lišmanijaza/Leishmaniosis

NE

DA


PRILOG II.

POPIS BOLESTI KOJE UPRAVA OBVEZNO PRIJAVLJUJE EUROPSKOJ KOMISIJI

Redni broj

Naziv bolesti
(hrvatski naziv/engleski naziv)

Bolesti više vrsta životinja

1.

Bedrenica/Anthrax

2.

Bjesnoća/Rabies

3.

Bolest plavog jezika/Bluetongue

4.

Bruceloza (Brucella abortus)/Brucellosis (Brucella abortus)

5.

Bruceloza (Brucella melitensis)/Brucellosis (Brucella melitensis)

6.

Encefalomijelitis konja (istočni)/Equine encephalomyelitis (Eastern)

7.

Goveđa kuga/Rinderpest

8.

Groznica Riftske doline/Rift Valley fever

9.

Groznica zapadnog Nila/West Nile fever

10.

Japanski encefalitis/Japanese encephalitis

11.

Slinavka i šap/Foot and mouth disease

12.

Vezikularni stomatitis/Vesicular stomatitis

Bolesti goveda

13.

Bolest kvrgave kože/Lumpky skin disease

14.

Enzootska leukoza goveda/Enzootic bovine leukosis

15.

Goveđa spongiformna encefalopatija/Bovine spongiform encephalopathy

16.

Tuberkuloza goveda/Bovine tuberculosis

17.

Zarazna pleuropneumonija goveda/Contagious bovine pleuropneumonia

Bolesti ovaca i koza

18.

Kuga malih preživača/Peste des petits ruminants

19.

Ovčje i kozje boginje/Sheep pox and goat pox

Bolesti kopitara

20.

Durina/Dourine

21.

Encefalomijelitis konja (zapadni)/Equine encephalomyelitis (Western)

22.

Infekciozna anemija kopitara/Equine infectious anaemia

23.

Konjska kuga/African horse sickness

24.

Maleus/Glanders

25.

Venecuelski encefalitis konja/Venezuelan equine encephalomyelitis

Bolesti svinja

26.

Afrička svinjska kuga/African swine fever

27.

Klasična svinjska kuga/Classical swine fever

28.

Vezikularna bolest svinja/Swine vesicular disease

Bolesti ptica

29.

Influenca ptica – visoko patogena influenca ptica u peradi, ptica u zatočeništvu i divljih ptica te nisko patogena influenca ptica u peradi i ptica u zatočeništvu/HPAI in poultry, captive birds and wild birds and LPAI in poultry and captive birds

30.

Newcastleska bolest/Newcastle disease

Bolesti pčela

31.

Tropileloza (grinja Tropilaelaps spp)/Tropilaelaps mite

32.

Etinioza (kornjaš Aethina tumida)/Small hive beetle (Aethina tumida)

Bolesti riba

33.

Epizootska hematopoetska nekroza/Epizootic haematopoietic necrosis

34.

Koi herpes viroza/Koi herpesvirus disease

35.

Virusna hemoragijska septikemija/Viral haemorrhagic septicaemia

36.

Zarazna anemija lososa/Infectious salmon anaemia

37.

Zarazna hematopoetska nekroza/Infectious haematopoietic necrosis

Bolesti mekušaca

38.

Infekcija s Bonamia exitiosa/ Infection with Bonamia exitiosa

39.

Infekcija s Bonamia ostreae/Infection with Bonamia ostreae

40.

Infekcija s Marteilia refringens/Infection with Marteilia refringens

41.

Infekcija s Microcytos mackini/Infection with Mikrocytos mackini

42.

Infekcija s Perkinsus marinus/Infection with Perkinsus marinus

Bolesti rakova

43.

Bolest bijelih pjega rakova/White spot disease

44.

Bolest žute glave rakova/Yellowhead disease

45.

Taurski sindrom rakova/Taura syndrome


PRILOG III.

PODACI KOJE UPRAVA DOSTAVLJA EUROPSKOJ KOMISIJI PRILIKOM PRIJAVE BOLESTI ŽIVOTINJA

A. Podaci koji se moraju dostavljati prilikom prijave bolesti propisane člankom 11. i 12. ovoga Pravilnika u slučaju primarnog i sekundarnog mjesta izbijanja bolesti iz Priloga II. ovoga Pravilnika:

1. Datum prijave;

2. Vrijeme prijave;

3. Naziv zemlje podrijetla;

4. Naziv bolesti i tip virusa (ako je potrebno);

5. Redni broj izbijanja bolesti;

6. Tip izbijanja bolesti;

7. Referenti broj izbijanja bolesti vezanog na odnosno izbijanje bolesti;

8. Regija i geografska lokacija gospodarstva;

9. Druge regije zahvaćene mjerama ograničenja;

10. Datum potvrde bolesti;

11. Datum postavljanja sumnje na bolest;

12. Datum procijene prve infekcije;

13. Podrijetlo/izvor bolesti;

14. Provedene mjere kontrole;

15. Broj prijemljivih životinja na gospodarstvu (a) goveda, (b) svinje, (c) ovce, (d) koze, (e) perad, (f) kopitari, (g) u slučaju bolesti životinja akvakulture, mora biti navedena težina (u kg/t) ili broj x 1000 prijemljivih životinja, (h) divlje životinje, (i) u slučaju bolesti pčela, mora biti naveden broj prijemljivih košnica;

16. Broj životinja s kliničkim znakovima bolesti na gospodarstvu (a) goveda, (b) svinje, (c) ovce, (d) koze, (e) perad, (f) kopitari, (g) u slučaju bolesti životinja akvakulture, mora biti navedena težina (u kg/t) ili broj x 1000 životinja s kliničkim znakovima, (h) divlje životinje, (i) u slučaju bolesti pčela, mora biti naveden broj košnica s vidljivim kliničkim znakovima bolesti;

17. Broj uginulih životinja na gospodarstvu (a) goveda, (b) svinje, (c) ovce, (d) koze, (e) perad, (f) kopitari, (g) u slučaju bolesti životinja akvakulture, mora biti navedena težina (u kg/t) ili broj x 1000 životinja uginulih na gospodarstvu, (h) divlje životinje;

18. Broj zaklanih životinja (a) goveda, (b) svinje, (c) ovce, (d) koze, (e) perad, (f) kopitari, (g) u slučaju bolesti životinja akvakulture, ako je primjenjivo (samo za rakove i ribe), mora biti naveden težina (u kg/t) ili broj x 1000 životinja zaklanih/izlovljenih, (h) divlje životinje;

19. Broj uništenih lešina (a) goveda, (b) svinje, (c) ovce, (d) koze, (e) perad, (f) kopitari, (g) u slučaju bolesti životinja akvakulture, ako je primjenjivo, mora biti navedena težina (u kg/t) ili broj x 1000 životinja koje se uklonjene i uništene, (h) divlje životinje, (i) u slučaju bolesti pčela mora biti naveden broj uništenih košnica;

20. (Procijenjeni) datum provedbe usmrćivanja, ako se provodi;

21. (Procijenjeni) datum završetka uništavanja, ako se provodi.

B. U slučaju klasične svinjske kuge dodatni podaci:

1. Udaljenost od najbližeg gospodarstva koja drži svinje;

2. Broj i tip svinja (rasplodne, tovne i prasad[3] na zaraženom gospodarstvu);

3. Broj i tip svinja (rasplodne, tovne i prasad s kliničkim znakovima na zaraženom gospodarstvu);

4. Dijagnostičke metode;

5. Prijevozna sredstva;

6. Potvrda primarnog mjesta izbijanja bolesti u divljih svinja[4].

C. U slučaju bolesti navedenih u Prilogu II. (tuberkuloza goveda, bruceloza goveda (Brucella abortus), bruceloza ovaca i koza (Brucella melitensis), enzootska leukoza goveda) ovoga Pravilnika:

1. Potvrđeni slučaj izbijanja bolesti u stadu, kako se navodi u Dodacima A i D Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, br. 71/2012)[5] ili na gospodarstvu, kako se navodi u Dodatku A Pravilnika o veterinarskim-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza (»Narodne novine«, br. 51/2009 i 44/2013)[6] ili ukidanje statusa »službeno slobodno« od bolesti za stado ili gospodarstvo na temelju laboratorijskog pretraživanja ili epidemiološkog istraživanja, kako se navodi u Dodacima A i D Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, br. 71/2012) ili u Dodatku A Pravilnika o veterinarskim- zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza (»Narodne novine«, br. 51/2009 i 44/2013), u zemlji ili regiji koja je službeno slobodna od bolesti u skladu s navedenim Pravilnicima, a koja nisu epidemiološki povezana s prethodnim izbijanjem, prijavljuje se kao primarno mjesto izbijanja bolesti u skladu s člankom 2. (f) ovog Pravilnika te se Europskoj komisiji i državama članicama prijavljuju u roku od tjedan dana.

2. Drugi potvrđeni slučajevi izbijanja bolesti ili ukidanja statusa »službeno slobodno« od bolesti za stado ili gospodarstvo na temelju laboratorijskog pretraživanja ili epidemiološkog istraživanja, kako se navodi u Dodacima A i D Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, br. 71/2012) ili u Dodatku A Pravilnika o veterinarskim-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza (»Narodne novine«, br. 51/2009 i 44/2013), u zemlji ili regiji koja je službeno slobodna od bolesti u skladu s navedenim Pravilnicima, prijavljuju se kao sekundarno mjesto izbijanja bolesti u skladu s člankom 12. stavkom 1. ovoga Pravilnika.

3. Sekundarna mjesta izbijanja bolesti životinja prijavljuju se Europskoj komisiji i državama članicama jednom mjesečno.

4. U slučaju tuberkuloze goveda, bruceloze goveda (Brucella abortus) i bruceloze ovaca i koza (Brucella melitensis), potrebno je navesti i uzročnika bolesti, ukoliko je poznat.

D. U slučaju bolesti životinja akvakulture navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika:

1. Potvrđeni slučaj izbijanja egzotičnih i ne egzotičnih bolesti u zemlji, zoni ili kompartmentu prethodno slobodnim od bolesti u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine«, br. 42/2008, 36/2010 i 43/2013)[7] moraju biti prijavljeni kao primarno mjesto izbijanja bolesti.

2. Drugi potvrđeni slučajevi izbijanja bolesti koji nisu navedeni u podstavku 1. ove točke, smatraju se sekundarnim mjestima izbijanja bolesti u skladu s člankom 12. stavkom 1. ovoga Pravilnika.

3. Sekundarna mjesta izbijanja bolesti životinja akvakulture prijavljuju se Europskoj komisiji i državama članicama jednom mjesečno. Naziv i opis zone ili kompartmenta mora biti sadržan u tekstu.

[1]Člankom 2. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 71/2012) preuzete su odredbe članka 2. Direktive Vijeća 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964. o zdravstvenim problemima životinja koji utječu na trgovinu govedima i svinjama unutar Zajednice (SL L 121, 29. 7. 1964.)

[2]Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2001/89/EZ od 23. listopada 2001. godine o mjerama Zajednice za kontrolu klasične svinjske kuge (SL L 316, 01. 12. 2001.)

[3]Životinje mlađe od 3 mjeseca.

[4]Primarno mjesto izbijanja klasične svinjske kuge u divljih svinja je pojava bolesti na slobodnim područjima, tj. izvan područja na kojima se provode mjere ograničenja zbog klasične svinjske kuge divljih svinja.

[5]Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964. o zdravstvenim problemima životinja koji utječu na trgovinu govedima i svinjama unutar Zajednice (SL L 121, 29. 7. 1964.).

[6]6 Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 91/68/EEZ od 28. siječnja 1991. o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na ovce i koze na unutarnjem tržištu Zajednice, s izmjenama i dopunama (SL L 46, 19. 2. 1991., kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena Direktivom 2001/10/EZ).

[7]7 Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2006/88/EZ od 24. listopada 2006. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za akvatične životinje i proizvode akvakulture te o sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (SL L 328, 24. 11. 2006.).

135 18.11.2014 Pravilnik o načinu praćenja, prijavi i izvješćivanju o pojavi bolesti životinja 135 18.11.2014 Pravilnik o načinu praćenja, prijavi i izvješćivanju o pojavi bolesti životinja 135 18.11.2014 Pravilnik o načinu praćenja, prijavi i izvješćivanju o pojavi bolesti životinja 135 18.11.2014 Pravilnik o načinu praćenja, prijavi i izvješćivanju o pojavi bolesti životinja 135 18.11.2014 Pravilnik o načinu praćenja, prijavi i izvješćivanju o pojavi bolesti životinja