Pravilnik o uvjetima i mjerilima za odobrenje opsega nužne doznake stabala u šumama šumoposjednika

NN 135/2014 (18.11.2014.), Pravilnik o uvjetima i mjerilima za odobrenje opsega nužne doznake stabala u šumama šumoposjednika

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2574

Na temelju članka 30. stavka 8. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/2005, 82/2006, 129/2008, 80/2010, 124/2010, 25/2012 i 94/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I MJERILIMA ZA ODOBRENJE OPSEGA NUŽNE DOZNAKE STABALA U ŠUMAMA ŠUMOPOSJEDNIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i mjerila za odobrenje opsega nužne doznake stabala i ostalih radova u šumama šumoposjednika za koje nije odobren program za gospodarenje šumama šumoposjednika (u daljnjem tekstu: Program gospodarenja).

Članak 2.

Opseg nužne doznake stabala je drvna zaliha koja se tijekom godine može doznačiti na području za koje se odobrava, u skladu s načelom održivog gospodarenja i stanja šume.

Nužna doznaka stabala je ona drvna masa koja se doznači u šumi šumoposjednika na njegov zahtjev.

Nužna doznaka stabala obavlja se kod izvođenja šumsko– uzgojnih radova i u sanitarne svrhe u smislu obnove šuma i poboljšanja stanja istih.

Nužna doznaka ne provodi se na katastarskim česticama koje po načinu uporabe zemljišta nisu šuma.

II. POSTUPAK, UVJETI I MJERILA ZA ODOBRENJE OPSEGA NUŽNE DOZNAKE STABALA

Članak 3.

Opseg nužne doznake stabala odobrava ministarstvo nadležno za poslove šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na prijedlog Savjetodavne službe (u daljnjem tekstu: Služba).

Služba izrađuje prijedlog opsega nužne doznake stabala (u daljnjem tekstu: POND) za područje Republike Hrvatske, do kraja mjeseca listopada za sljedeću godinu i podnosi ga Ministarstvu na odobrenje. Etat se propisuje za razinu županije.

POND sadrži:

I Uvod

II Opis šuma:

– prirodne značajke

– karta područja

III Dosadašnje gospodarenje šumama:

– prikaz dosadašnjeg gospodarenja

– bilanca iskorištavanja drvne zalihe (etat)

– bilanca radova biološke obnove šuma (u daljnjem tekstu: BOŠ)

IV Stanje šuma:

– procijenjena površina

– procijenjena drvna zaliha

V Buduće gospodarenje šumama:

– cilj i način gospodarenja

– propis BOŠ-a

– propis etata

VI Vrijeme sječe i izvlačenja iz šume:

– vrijeme sječe i izvlačenja iz šume

– šumski red.

III. POSTUPAK, UVJETI I MJERILA ZA RJEŠAVANJE POJEDINAČNE NUŽNE DOZNAKE STABALA

Članak 4.

Na temelju odobrenog POND-a, u šumama šumoposjednika doznaku stabala obavlja osoba koja posjeduje odgovarajuću licenciju Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije.

Članak 5.

Zahtjev za doznaku stabala (u daljnjem tekstu: Zahtjev) šumoposjednik podnosi Službi tijekom cijele godine, i to na obrascu Zahtjeva koji je tiskan u prilogu 1. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Zahtjev podnosi vlasnik i/ili posjednik predmetne katastarske čestice, uz predočenje osobne iskaznice i Iskaznice šumoposjednika.

Ukoliko šumoposjednik nije upisan u Upisnik šumoposjednika, uz Zahtjev mora priložiti dokaz o vlasništvu (zemljišnoknjižni izvadak) ili posjedovni list za katastarske čestice na koje se odnosi zahtjev.

Za katastarsku česticu kod koje vlasnik i posjednik nisu ista osoba potrebno je priložiti presliku ugovora o zakupu ili izjavu o korištenju šume ovjerenu kod javnog bilježnika te vlasnički list.

U slučaju suvlasništva, odnosno suposjedništva na predmetnoj čestici, podnositelj Zahtjeva mora priložiti dokaz suvlasnika/suposjednika o suglasnosti za izvođenje sječe na predmetnoj čestici.

Ako se vlasnički list ne može ishoditi dovoljno je priložiti posjedovni list s potvrdom o statusu zemljišne knjige.

Podnositelj Zahtjeva je odgovoran i dužan osobi koja obavlja stručni posao doznake pokazati točno i potpuno nekretninu (katastarsku česticu) na kojoj se obavlja doznaka sukladno Zahtjevu.

Služba zadržava pravo tražiti od šumoposjednika i ostalu potrebnu dokumentaciju tijekom provođenja upravnog postupka.

Članak 7.

Nužna doznaka stabala i radovi biološke obnove šuma obavljaju se prema propisanim uvjetima i mjerilima obrasca za opis sastojina (u daljnjem tekstu: obrazac ND).

Sadržaj obrasca ND tiskan je u Prilogu 2 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 8.

Doznaka stabala u sastojinama bjelogorice obavlja se za vrijeme vegetacijskog razdoblja, a u crnogoričnim sastojinama i mladim sastojinama starosti II dobnog razreda tijekom cijele godine.

Članak 9.

Nužna doznaka ne mora se odobriti ako:

– postoji opasnost od erozija, klizanja terena i slično,

– postoje ograničenja drugim propisima.

Članak 10.

Po izvršenoj nužnoj doznaci stabala u šumama šumoposjednika Služba izdaje Rješenje o izvršenoj nužnoj doznaci.

Sastavni dio rješenja o izvršenoj nužnoj doznaci su i uvjeti pod kojima se sječa mora izvršiti.

Nužna doznaka stabala u šumama šumoposjednika je stručni šumarski posao kojemu je konačni cilj poboljšanje stanja šuma šumoposjednika.

IV. EVIDENCIJA O IZVRŠENOJ DOZNACI

Članak 11.

Savjetodavna služba vodi u elektronskom obliku evidenciju o izvršenoj doznaci u šumama šumoposjednika.

Evidencija sadrži: podnositelja zahtjeva, županiju, grad/općinu, katastarsku općinu, katastarsku česticu, vrstu rada s iskazanim volumenom doznačenih stabala i površinom.

Služba je dužna podatke iz stavka 2. ovoga članka dostaviti Ministarstvu do zaključno 1. travnja tekuće godine za prethodnu godinu.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i mjerilima za odobrenje opsega nužne doznake stabala u šumama šumoposjednika (»Narodne novine« broj 61/2006, 6/2008, 101/2008 i 25/2011).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 321-01/13-01/398

Urbroj: 525-11/1064-14-11

Zagreb, 28. listopada 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 1 – PRILOG 2


135 18.11.2014 Pravilnik o uvjetima i mjerilima za odobrenje opsega nužne doznake stabala u šumama šumoposjednika 135 18.11.2014 Pravilnik o uvjetima i mjerilima za odobrenje opsega nužne doznake stabala u šumama šumoposjednika