Pravila o izmjenama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja

NN 135/2014 (18.11.2014.), Pravila o izmjenama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2578

Na osnovi članka 16. stavka 2. Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 85/06., 150/08. i 71/10.), odredaba Pravilnika o uvjetima i načinu provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 2/09. i 123/09.), članka 27. stavka 1. točke 1. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 70. sjednici održanoj 30. listopada 2014. godine donijelo je

PRAVILA

O IZMJENAMA PRAVILA USPOSTAVLJANJA I PROVOĐENJA DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilima uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 91/13., 136/13. i 21/14.) u članku 21. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Rok važenja police i iskaznice počinje teći nakon proteka roka od 30 dana od dana sklapanja ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju, osim za osiguranike koji su imali ranije ugovoreno dopunsko zdravstveno osiguranje kod drugog osiguravatelja i koje je isteklo najkasnije 30 dana prije sklapanja ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju u kojem slučaju rok važenja police i iskaznice počinje teći danom podnošenja ponude Zavodu.

Rok važenja police i iskaznice nakon proteka svakog ugovorenog osigurateljnog razdoblja od jedne godine produžava se na daljnji rok od godinu dana, ako se osiguranik/ugovaratelj prije isteka tog razdoblja pisano ne izjasni da ne želi produljenje sklopljenog ugovora za sljedeće osigurateljno razdoblje od godine dana.«

Članak 2.

Ova Pravila stupaju na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/14-01/255

Urbroj: 338-01-01-14-1

Zagreb, 30. listopada 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.