Dopuna Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

NN 135/2014 (18.11.2014.), Dopuna Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2579

Na osnovi članka 295. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine« broj 35/05., 41/08. i 125/11.), članka 4. stavka 4. Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 91/13., 136/13. i 21/14.) i članka 27. stavka 1. točke 2. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 70. sjednici održanoj 30. listopada 2014. godine donijelo je

DOPUNU

OPĆIH UVJETA UGOVORA O DOPUNSKOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

I.

U Općim uvjetima ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 91/13., 119/13., 18/14. i 119/14.) u točki IV. iza stavka 8. dodaje se novi stavak 9. koji glasi:

»Iznimno od odredbe stavka 8. ove točke, za osiguranike koji su imali ranije ugovoreno dopunsko zdravstveno osiguranje kod drugog osiguravatelja i koje je isteklo najkasnije 30 dana prije sklapanja ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju, prava i obveze iz ugovora počinju vrijediti danom podnošenja ponude Zavodu.«

Dosadašnji stavak 9. postaje stavak 10.

II.

Ovi Opći uvjeti objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/14-01/256

Urbroj: 338-01-01-14-1

Zagreb, 30. listopada 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.