Pravilnik o službenim iskaznicama i značkama inspektora za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu

NN 136/2014 (19.11.2014.), Pravilnik o službenim iskaznicama i značkama inspektora za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2583

Na temelju članka 33. stavka 8. Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga (»Narodne novine«, broj 71/14) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENIM ISKAZNICAMA I ZNAČKAMA INSPEKTORA ZA ZAŠTITU PRAVA PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM PRIJEVOZU

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice i značke inspektora za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu (u daljnjem tekstu: inspektor), način izdavanja, uporabe i vođenja upisnika o izdanim službenim iskaznicama i značkama inspektora te postupanje sa službenom iskaznicom i značkom.

Oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice i značke inspektora

Članak 2.

(1) Službena iskaznica inspektora otiskana je na punijem papiru bijele boje, pravokutnog oblika veličine 90×60 mm, koji se nalazi u prozirnom uvezu od plastične mase.

(2) Službena iskaznica iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

a) na prednjoj strani:

1. grb Republike Hrvatske u boji,

2. natpis: »REPUBLIKA HRVATSKA«,

3. natpis: »Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti«,

4. naziv: »ISKAZNICA INSPEKTORA ZA ZAŠTITU PRAVA PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM PRIJEVOZU«,

5. broj iskaznice,

6. mjesto za sliku nositelja iskaznice, veličine 28×32 mm,

7. ime i prezime nositelja iskaznice;

b) na poleđini:

8. opis ovlasti nositelja iskaznice,

9. mjesto i nadnevak izdavanja iskaznice,

10. mjesto za vlastoručni potpis nositelja iskaznice,

11. mjesto za pečat i potpis predsjednika Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti.

(3) Obrazac službene iskaznice iz stavka 1. ovoga članka propisan je u Dodatku 1.a koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(4) Službena značka inspektora okruglog je oblika, promjera 60 mm, a izrađena je od kovine, s mjedenom ili kromiranom podlogom. Na vanjskom rubu izveden je hrvatski pleter u mjedenom reljefu zlatne boje, na kojem su istaknuta slova »RH« (Republika Hrvatska), veličine 6 mm. U središtu službene značke na zrakasto srebrnastom okruglom polju nalazi se grb Republike Hrvatske izveden u crvenom i bijelom emajlu, visine 20 mm. Ispod grba proviruje stilizirani znak munje zlatne boje, s vrhom usmjerenim u gornji lijevi kut središnjega polja. U gornjem dijelu kružnoga poniklanog prstena, između hrvatskoga pletera i središnjega polja, plavim emajlom ispisane su riječi: »INSPEKTOR ZA ZAŠTITU PRAVA PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM PRIJEVOZU«. Donjim dijelom službene značke proteže se poniklana lenta koja djelomično pokriva hrvatski pleter i na kojoj je plavim emajlom upisan troznamenkasti serijski broj službene značke. Službena značka izrađena je u niskom reljefu, tako da su hrvatski pleter i grb Republike Hrvatske izbočeni, dok se serijski broj službene značke utiskuje. Na stražnjoj strani službene značke nalazi se lisnata opruga od perne bronce. Službena značka pričvršćuje se na stražnjoj strani na kožni povez uz pomoć navoja s maticom ili na drugi prikladan način.

(5) Obrazac službene značke iz stavka 4. ovoga članka propisan je u Dodatku 1.b koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

(1) Inspektor nosi službenu iskaznicu i značku iz članka 2. ovoga Pravilnika, kojima dokazuje svoje službeno svojstvo, identitet i ovlasti u obavljanju poslova inspekcijskog nadzora, u kožnom povezu.

(2) Kožni povez iz stavka 1. ovoga članka crne je boje i trostrukoga pregiba, a veličina svakoga pregiba je 80×120 mm. U prednjem pregibu kožnoga poveza, s unutarnje strane, smještena je službena iskaznica, a na unutarnjem pregibu kožnoga poveza, u donjem dijelu, smještena je službena značka.

(3) Na prednjoj strani kožnoga poveza iz stavka 1. ovoga članka zlatnom je bojom utisnut grb Republike Hrvatske, ispod kojega su utisnute riječi: »REPUBLIKA HRVATSKA – INSPEKTOR ZA ZAŠTITU PRAVA PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM PRIJEVOZU«.

Izdavanje i uporaba službene iskaznice i značke inspektora

Članak 4.

(1) Službenu iskaznicu i značku inspektora s pripadajućim kožnim povezom izdaje Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (u daljnjem tekstu: Agencija).

(2) Službenu iskaznicu inspektora potpisuje predsjednik Vijeća Agencije.

(3) Predsjednik Vijeća Agencije dodjeljuje posebnom odlukom radniku Agencije službenu iskaznicu i značku inspektora, kojom će radnik Agencije uz obavljanje poslova svog radnog mjesta obavljati i poslove inspektora.

Članak 5.

(1) Službena iskaznica i značka inspektora smiju se upotrebljavati samo u svrhu obavljanja poslova inspekcijskog nadzora u okviru ovlasti utvrđenih Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga i drugim propisima, a svaka zlouporaba službene iskaznice i značke povlači odgovornost u skladu s posebnim propisima.

(2) Službenu iskaznicu i značku inspektora zabranjeno je davati na uporabu drugim osobama.

Vraćanje službenih iskaznica i značaka

Članak 6.

(1) Inspektor kojemu prestane radni odnos u Agenciji, ili je odlukom predsjednika Vijeća Agencije utvrđeno da više ne postoji potreba da radnik, uz obavljanje poslova svog radnog mjesta, obavlja poslove inspektora, obvezan je s danom prestanka radnog odnosa, odnosno s danom donošenja odluke predsjednika Vijeća Agencije, službenu iskaznicu i značku vratiti ravnatelju Agencije ili osobi koju ravnatelj Agencije ovlasti.

(2) Vraćene službene iskaznice i značke iz stavka 1. ovoga članka poništavaju se i pohranjuju u Agenciji.

Oduzimanje službenih iskaznica i značaka

Članak 7.

Inspektoru će se oduzeti službena iskaznica i značka odlukom predsjednika Vijeća Agencije u slučaju povrede obveze iz radnog odnosa propisane općim aktima Agencije.

Gubitak ili nestanak službenih iskaznica i značaka

Članak 8.

(1) Inspektor koji izgubi službenu iskaznicu ili značku, ili na drugi način ostane bez službene iskaznice ili značke, mora o tome bez odgode izvijestiti ravnatelja Agencije.

(2) Inspektoru iz stavka 1. ovoga članka izdat će se nova službena iskaznica i/ili značka, nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala službena iskaznica i/ili značka oglašena nevažećom u »Narodnim novinama«.

(3) U slučaju kada je gubitak ili nestanak službene iskaznice ili značke posljedica namjere ili krajnje nepažnje inspektora, troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« i troškove izdavanja nove službene iskaznice ili značke snosi inspektor iz stavka 1. ovoga članka.

Vođenje upisnika izdanih i vraćenih službenih iskaznica i značaka

Članak 9.

Agencija vodi upisnik izdanih i vraćenih službenih iskaznica i značaka inspektora, koji sadrži upisni broj, ime i prezime nositelja iskaznice, naziv radnog mjesta nositelja iskaznice, broj iskaznice i značke, nadnevak izdavanja iskaznice i značke, potpis nositelja iskaznice, nadnevak vraćanja iskaznice i značke te prostor za upis napomena.

Očevidnik o izvršenim inspekcijskim pregledima

Članak 10.

Inspektor je obvezan voditi očevidnik o izvršenim inspekcijskim pregledima (u daljnjem tekstu: očevidnik o inspekcijskim pregledima) u provođenju poslova inspekcijskog nadzora, u okviru ovlasti utvrđenih Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga i drugim propisima.

Članak 11.

(1) Očevidnik o inspekcijskim pregledima vodi se u obliku uredske knjige veličine formata A4, prema obrascu propisanom u Dodatku 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(2) Na naslovnoj stranici očevidnika o inspekcijskim pregledima otiskan je grb Republike Hrvatske, ispod kojeg je otiskan naslov: »REPUBLIKA HRVATSKA / HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI/ Očevidnik o izvršenim inspekcijskim pregledima inspektora / za razdoblje _____________ / inspektor ____________________«.

(3) Ostale stranice očevidnika o inspekcijskim pregledima u zaglavlju sadrže naslov: »HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI / Očevidnik o obavljenim inspekcijskim pregledima inspektora / za razdoblje ____________«, ispod kojega se upisuje ime i prezime inspektora, prema obrascu propisanom u Dodatku 2. Sve stranice očevidnika moraju biti označene rednim brojevima.

(4) U tablični dio očevidnika o inspekcijskim pregledima upisuju se sljedeći podaci:

1. redni broj,

2. klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj,

3. naziv i sjedište, odnosno ime i prezime i adresa nadzirane osobe,

4. nadnevak inspekcijskog nadzora,

5. predmet inspekcijskog pregleda,

6. rješenje inspektora,

7. kontrola izvršenja rješenja,

8. upravna mjera,

9. upravni spor,

10. prekršajni nalog, prijedlog za podnošenje optužnog prijedloga i/ili prijava nadležnom državnom tijelu,

11. napomene.

(5) Podaci iz stavka 4. ovoga članka temelje se na podacima iz zapisnika o izvršenom inspekcijskom pregledu, utvrđenom činjeničnom stanju i poduzetim ili naređenim mjerama i radnjama.

(6) Očevidnik o inspekcijskim pregledima vodi se posebno za svaku kalendarsku godinu, s točnim podacima koji u svakom trenutku moraju omogućiti potpuni uvid u broj i predmet obavljenih inspekcijskih pregleda te u poduzete ili naređene mjere i radnje inspektora.

Način vođenja očevidnika

Članak 12.

(1) Očevidnik o inspekcijskim pregledima vodi se u elektroničkom obliku, kao baza podataka ili na drugi prikladan način.

(2) Podaci uneseni u očevidnik o inspekcijskim pregledima moraju omogućiti naknadni prikaz, pretraživanje i ispis očevidnika u obliku i sadržaju propisanom odredbama ovoga Pravilnika. Podaci moraju biti zaštićeni od neovlaštenog pristupa, upisivanja, mijenjanja ili brisanja.

(3) Svi podaci iz stavka 2. ovoga članka moraju imati izrađenu sigurnosnu kopiju, koja se obnavlja najmanje jedanput mjesečno te pohranjuje na sigurnom mjestu, izvan prostorije u kojoj se nalazi izvorni očevidnik o inspekcijskim pregledima.

(4) Očevidnik o inspekcijskim pregledima inspektor mora ispisati najkasnije do 31. siječnja svake godine za prethodnu kalendarsku godinu, a ispisani primjerak očevidnika obvezan je uvezati i pohraniti.

Stupanje na snagu

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2015.

Klasa: 011-01/14-02/131

Urbroj: 530-05-2-2-1-14-1

Zagreb, 12. studenoga 2014.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

DODATAK 1.a

Službena iskaznica inspektora za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu

Prednja strana

Poleđina


DODATAK 1.ab

Službena značka inspektora za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu


DODATAK 2.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI
Očevidnik o izvršenim inspekcijskim pregledima inspektora za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu
za razdoblje ________________

Ime i prezime: ___________________________________________
                       (inspektora za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu)

R. br.

Klasa i urbroj

Naziv i sjedište, odnosno ime i prezime i adresa nadzirane osobe

Nadnevak inspekcijskog nadzora

Predmet inspekcijskog pregleda

Rješenje inspektora

Kontrola izvršenja rješenja

Upravna mjera

Upravni spor

Prekršajni nalog, prijedlog za podnošenje optužnog prijedloga i/ili prijava nadležnom državnom tijelu

Druge napomene

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

136 19.11.2014 Pravilnik o službenim iskaznicama i značkama inspektora za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu 136 19.11.2014 Pravilnik o službenim iskaznicama i značkama inspektora za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu 136 19.11.2014 Pravilnik o službenim iskaznicama i značkama inspektora za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu 136 19.11.2014 Pravilnik o službenim iskaznicama i značkama inspektora za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu 136 19.11.2014 Pravilnik o službenim iskaznicama i značkama inspektora za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu 136 19.11.2014 Pravilnik o službenim iskaznicama i značkama inspektora za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu 136 19.11.2014 Pravilnik o službenim iskaznicama i značkama inspektora za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu