Pravilnik o službenoj iskaznici željezničkih inspektora

NN 136/2014 (19.11.2014.), Pravilnik o službenoj iskaznici željezničkih inspektora

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2584

Na temelju članka 123. stavka 2. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, broj 82/2013), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI ŽELJEZNIČKIH INSPEKTORA

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice željezničkih inspektora Agencije za sigurnost željezničkog prometa (u daljnjem tekstu: Agencija), način njenog izdavanja i uporabe, te vođenje očevidnika o izdanim i nevažećim službenim iskaznicama željezničkih inspektora.

(2) Obrazac službene iskaznice željezničkog inspektora (u daljnjem tekstu: iskaznica) propisan je u Dodatku 1. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice željezničkog inspektora

Članak 2.

(1) Iskaznica je otiskana na punijem papiru bijele boje, pravokutnog oblika veličine 85x55 mm, zaštićenog prozirnim plastičnim omotom.

(2) Prednja strana iskaznice sadrži:

– na gornjoj lijevoj strani grb Republike Hrvatske u boji i natpis »REPUBLIKA HRVATSKA«,

– natpis »AGENCIJA ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA«

– naziv »ISKAZNICA ŽELJEZIČKOG INSPEKTORA«

– broj iskaznice

– prostor za fotografiju nositelja iskaznice, veličine 28x32 mm

– ime i prezime nositelja iskaznice,

(3) Poleđina iskaznice sadrži:

– opis ovlasti nositelja iskaznice

– mjesto i nadnevak izdavanja iskaznice,

– mjesto za vlastoručni potpis nositelja iskaznice

– mjesto za pečat i potpis ravnatelja Agencije za sigurnost željezničkog prometa.

Izdavanje i uporaba službene iskaznice željezničkog inspektora

Članak 3.

(1) Iskaznicu željezničkog inspektora (u daljnjem tekstu: inspektor) izdaje Agencija za sigurnost željezničkog prometa.

(2) Iskaznicu, iz stavka 1. ovog članka, potpisuje ravnatelj Agencije.

(3) Iskaznica se smije upotrebljavati samo u svrhu obavljanja poslova inspekcijskog nadzora u okviru ovlasti utvrđenih Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava i izravno primjenjivim propisima Europske unije, a svaka zlouporaba službene iskaznice povlači odgovornost u skladu s posebnim propisima.

(4) Iskaznicu je zabranjeno davati na uporabu drugim osobama.

Gubitak ili nestanak službene iskaznice

Članak 4.

(1) Inspektor koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje, dužan je o tome odmah izvijestiti ravnatelja Agencije.

(2) Inspektoru, iz stavka 1. ovog članka, izdat će se nova iskaznica nakon što se izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglasi nevažećom u »Narodnim novinama«.

(3) U slučaju kad je gubitak ili nestanak iskaznice posljedica namjere ili krajnje nepažnje inspektora, troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« i troškove izdavanja nove iskaznice podmiruje inspektor koji je iskaznicu izgubio ili na drugi način ostao bez nje.

Vraćanje službene iskaznice

Članak 5.

Inspektor kojem prestane radni odnos u Agenciji ili koji je raspoređen na drugo radno mjesto unutar Agencije, dužan je s danom prestanka radnog odnosa, odnosno danom donošenja rješenja o rasporedu na drugo radno mjesto, vratiti iskaznicu ravnatelju Agencije ili osobi koju ravnatelj Agencije ovlasti.

Oduzimanje službene iskaznice

Članak 6.

(1) U slučaju povrede obveza iz radnog odnosa propisane općim aktima Agencije, inspektoru će se oduzeti iskaznica odlukom ravnatelja Agencije.

(2) Inspektor je dužan vratiti iskaznicu, na dan primitka odluke iz stavka 1. ovoga članka.

Očevidnik izdanih i nevažećih službenih iskaznica željezničkih inspektora

Članak 7.

(1) O izdanim i nevažećim iskaznicama željezničkih inspektora, Agencija vodi očevidnik.

(2) Očevidnik iz stavka 1. ovog članka sadrži sljedeće podatke:

– upisni broj,

– ime i prezime nositelja iskaznice,

– broj iskaznice,

– nadnevak izdavanja iskaznice,

– potpis nositelja iskaznice,

– nadnevak vraćanja iskaznice,

– prostor za upis napomena.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 8.

Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora sigurnosti željezničkog prometa (»Narodne novine« br. 127/2007 i 31/2008)

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-02/130

Urbroj: 530-05-2-2-1-14-1

Zagreb, 12. studenoga 2014.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

DODATAK 1.

Službena iskaznica željezničkog inspektora

Prednja strana

Poleđina

136 19.11.2014 Pravilnik o službenoj iskaznici željezničkih inspektora 136 19.11.2014 Pravilnik o službenoj iskaznici željezničkih inspektora