Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća

NN 136/2014 (19.11.2014.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća

136 19.11.2014 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDU

2585

Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim uz tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« broj 82/13 i 14/14) ministar nadležan za poljoprivredu donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU DODATNIH PRIVREMENIH IZVANREDNIH MJERA POTPORE PROIZVOĐAČIMA ODREĐENOG VOĆA I POVRĆA

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća (»Narodne novine« br. 117/14) u članku 3. riječi: »iz Priloga I ovoga Pravilnika« zamjenjuju se riječima: »iz članka 2. stavka 1. Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2014«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. iza veznika: »i« dodaju se riječi i postotak: »najviše 20 % ukupnih količina«.

U stavku 5. istoga članka riječi:

»po principu tko prvi dostavi obavijest Agenciji za plaćanja.«

zamjenjuju se riječima:

»prema redoslijedu zaprimanja obavijesti iz stavka 3. ovoga članka.«.

Članak 3.

U članku 8. riječi:

»Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju«

zamjenjuju se s riječima:

»Agenciju za plaćanja«.

Članak 4.

U članku 13. stavku 2. datum:

»30. lipnja 2014. godine.«

zamjenjuje se datumom:

»30. lipnja 2015. godine.«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/91
Urbroj: 525-07/0817-14-6
Zagreb, 10. studenoga 2014.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.