Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva

NN 136/2014 (19.11.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva

136 19.11.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

2586

Na temelju članka 5. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12), ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUČNOM ISPITU TE UPOTPUNJAVANJU I USAVRŠAVANJU ZNANJA OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

Članak 1.

U Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (»Narodne novine«, br. 24/08, 141/09, 23/11, 129/11, 109/12, 2/14 i 65/14) u članku 17. stavku 2. iza riječi: »njihove zamjenike« briše se točka i dodaje zarez te riječi: »kao i ispitivače pojedinih predmeta.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Odlukom iz stavka 1. ovoga članka ministrica određuje i koje će predmete ispitivati imenovane osobe.«

Članak 2.

U članku 18. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Za strukovno područje elektrotehnike i strukovno područje strojarstva zamjenikom predsjednika ispitnog povjerenstva imenuju se osobe koje obavljaju poslove u Ministarstvu.«

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. iza riječi: »te njihovim zamjenicima,« dodaju se riječi: »kao i ispitivačima,«.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. riječi: »iz stavka 2.« mijenjaju se riječima: »iz stavka 3.«

Članak 3.

Članak 21. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Osobe imenovane odlukom iz članka 17. stavka 1. ovoga Pravilnika kada sudjeluju u održavanju stručnog ispita, imaju pravo na naknadu.«

Članak 4.

U članku 22. stavku 4. podstavku 2. iza riječi: »Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje« briše se točka i dodaje zarez te riječi: »odnosno tijela nadležnog za mirovinsko osiguranje.«

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/14-04/20

Urbroj: 531-01-14-1

Zagreb, 14. studenoga 2014.

Ministrica
Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.