Uredba o izmjeni Uredbe o načinu povrata kupoprodajne cijene bez kamata hrvatskim braniteljima i članovima obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

NN 137/2014 (21.11.2014.), Uredba o izmjeni Uredbe o načinu povrata kupoprodajne cijene bez kamata hrvatskim braniteljima i članovima obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2594

Na temelju članka 10.b stavka 3. Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 86/2008, 57/2011, 51A/2013, 148/2013 i 76/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. studenoga 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O NAČINU POVRATA KUPOPRODAJNE CIJENE BEZ KAMATA HRVATSKIM BRANITELJIMA I ČLANOVIMA OBITELJI SMRTNO STRADALOG, ZATOČENOG ILI NESTALOG I UMRLOG HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

Članak 1.

U Uredbi o načinu povrata kupoprodajne cijene bez kamata hrvatskim braniteljima i članovima obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, broj 55/2014) članak 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje sukladno ovoj Uredbi vršit će povrat sredstava korisniku kojemu je utvrđeno pravo na povrat sredstava jednokratnom isplatom ili obročno u iznosu od najmanje 10.000,00 kuna mjesečno do ukupno utvrđenog iznosa, ovisno o raspoloživim sredstvima državnog proračuna.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Korisnik koji je izvršio djelomičnu uplatu kupoprodajne cijene prodavatelju, ostvaruje pravo na povrat uplaćenog dijela kupoprodajne cijene sukladno stavku 2. ovoga članka, a neuplaćeni dio prodavatelj će mu otpisati.«.

Članak 2.

Korisnicima koji su do stupanja na snagu ove Uredbe ostvarili pravo na povrat kupoprodajne cijene bez kamata u obročnim iznosima, povrat preostalog iznosa na kojeg imaju pravo može se izvršiti i jednokratnom isplatom.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/119

Urbroj: 50301-09/09-14-2

Zagreb, 20. studenoga 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.