Odluka o određivanju tijela odgovornog za koordinaciju postupka izdavanja dozvola za projekte od zajedničkog interesa u energetskom sektoru

NN 137/2014 (21.11.2014.), Odluka o određivanju tijela odgovornog za koordinaciju postupka izdavanja dozvola za projekte od zajedničkog interesa u energetskom sektoru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2598

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), a u svezi s člankom 8. Uredbe (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu i stavljanju izvan snage Odluke br. 1364/2006/EZ i izmjeni uredaba (EZ) br. 713/2009, (EZ) br. 714/2009 i (EZ) br. 715/2009 (Tekst značajan za EGP) (Službeni list Europske unije L 115, 25.4.2013.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. studenoga 2014. godine donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU TIJELA ODGOVORNOG ZA KOORDINACIJU POSTUPKA IZDAVANJA DOZVOLA ZA PROJEKTE OD ZAJEDNIČKOG INTERESA U ENERGETSKOM SEKTORU

I.

Ministarstvo gospodarstva određuje se nadležnim tijelom za koordinaciju postupka izdavanja dozvola za projekte od zajedničkog interesa u energetskom sektoru u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu i stavljanju izvan snage Odluke br. 1364/2006/EZ i izmjeni uredaba (EZ) br. 713/2009, (EZ) br. 714/2009 i (EZ) br. 715/2009 (Tekst značajan za EGP) (Službeni list Europske unije L 115, 25. 4. 2013.) (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo).

II.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci su u skladu s člankom 2. Uredbe (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu i stavljanju izvan snage Odluke br. 1364/2006/EZ i izmjeni uredaba (EZ) br. 713/2009, (EZ) br. 714/2009 i (EZ) br. 715/2009 (Tekst značajan za EGP) (Službeni list Europske unije L 115, 25. 4. 2013.).

III.

Odgovornost nadležnog tijela i/ili zadaće s tim u vezi mogu se dodijeliti ili dati na izvršenje, drugom tijelu u pogledu projekta od zajedničkog interesa ili određene kategorije projekata od zajedničkog interesa, pod uvjetom da nadležno tijelo obavijesti Europsku komisiju o takvoj dodjeli i da nadležno tijelo ili promotor projekta objavi te informacije na internetskoj stranici te da je samo jedno tijelo odgovorno za pojedini projekt od zajedničkog interesa, da je jedini kontakt za promotora projekta u postupku donošenja sveobuhvatne odluke za određeni projekt od zajedničkog interesa i da koordinira dostavu svih relevantnih dokumenata i informacija.

IV.

Nadležno tijelo će osnovati radnu grupu u kojoj su zastupljena sva zainteresirana tijela koja sudjeluju u donošenju pojedinih dozvola, surađivati s ostalim nadležnim tijelima u postupku donošenja dokumenata iz njihove nadležnosti kod pojedine investicije, surađivati s ministarstvima, uredima i drugim nadležnim tijelima na razini države i županije.

Nadležno tijelo će kontrolirati rokove propisane Uredbom (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu i stavljanju izvan snage Odluke br. 1364/2006/EZ i izmjeni uredaba (EZ) br. 713/2009, (EZ) br. 714/2009 i (EZ) br. 715/2009 (Tekst značajan za EGP) (Službeni list Europske unije L 115, 25. 4. 2013.) potrebne za donošenje pojedinih odluka u procesu pripreme energetskih investicijskih projekata pojedinoga nadležnog tijela.

Nadležno tijelo će objaviti priručnik o postupku dodjele dozvola za pojedinačne radnje u procesu pripreme energetskih investicijskih projekata.

Nadležno tijelo će zaprimati i provjeravati dokumentaciju za pojedine energetske investicije koje predlože pojedini investitori – promotori koji će zadovoljiti uvjete Uredbe (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu i stavljanju izvan snage Odluke br. 1364/2006/EZ i izmjeni uredaba (EZ) br. 713/2009, (EZ) br. 714/2009 i (EZ) br. 715/2009 (Tekst značajan za EGP) (Službeni list Europske unije L 115, 25. 4. 2013.) u svrhu prijavljivanja projekata nadležnim tijelima Europske unije.

Za prekogranične projekte nadležno tijelo će osim gore navedenih obveza biti zaduženo za koordinaciju s drugim prekograničnim nadležnim tijelom, a posebice za zajednički raspored u postupku dodjele dozvola za prekogranični projekt.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/72

Urbroj: 50301-05/18-14-3

Zagreb, 20. studenoga 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.