Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - ribarske luke Tribunj

NN 137/2014 (21.11.2014.), Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - ribarske luke Tribunj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2600

Na temelju članka 80. stavka 4. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. studenoga 2014. godine donijela

ODLUKU

O KONCESIJI NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – RIBARSKE LUKE TRIBUNJ

I.

Sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – ribarske luke Tribunj, objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave (broj objave: 2014/S 01K-0039135) od 14. kolovoza 2014. godine i ponude pristigle na Javno otvaranje ponuda za dodjelu koncesije, održano 17. rujna 2014. godine, u prostorijama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, te Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru, osnovanog i imenovanog Odlukom Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 25/2012), Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje zadruzi RIBARSKA ZADRUGA ADRIA, OIB: 40488322617, Jurjevgradska 6, 22212 Tribunj (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije), ovlaštenje za gospodarsko korištenje pomorskog dobra – luke posebne namjene – ribarske luke Tribunj.

II.

Područje pomorskog dobra koje se daje u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – ribarske luke Tribunj obilježeno je poligonom točaka izraženima u metrima u Gauss – Kruegerovoj projekciji, kako slijedi:

Kopneni dio lučkog područja (zatvoreni poligon točaka)


Y

X

TOČKA 1

5 560 583.18

4 845 408.41

TOČKA 2

5 560 571.13

4 845 412.87

TOČKA 3

5 560 576.60

4 845 420.07

TOČKA 4

5 560 639.01

4 845 453.19

TOČKA 5

5 560 617.44

4 845 492.96

TOČKA 6

5 560 626.92

4 845 497.52

TOČKA 7

5 560 638.49

4 845 475.71

TOČKA 8

5 560 678.64

4 845 474.24

TOČKA 9

5 560 707.51

4 845 496.66

TOČKA 10

5 560 728.34

4 845 523.14

TOČKA 11

5 560 741.20

4 845 551.42

TOČKA 12

5 560 762.29

4 845 609.17

TOČKA 13

5 560 725.42

4 845 632.34

TOČKA 14

5 560 683.08

4 845 563.80

TOČKA 15

5 560 681.36

4 845 564.88

TOČKA 16

5 560 719.52

4 845 626.58

TOČKA 17

5 560 693.63

4 845 642.57

TOČKA 18

5 560 702.68

4 845 647.81

TOČKA 19

5 560 700.70

4 845 651.31

TOČKA 20

5 560 735.05

4 845 670.72

TOČKA 21

5 560 766.59

4 845 654.10

TOČKA 22

5 560 781.26

4 845 654.08

TOČKA 23

5 560 793.48

4 845 655.00

TOČKA 24

5 560 788.31

4 845 626.74

TOČKA 25

5 560 784.66

4 845 622.92

TOČKA 26

5 560 779.52

4 845 610.51

TOČKA 27

5 560 775.56

4 845 602.88

TOČKA 28

5 560 769.20

4 845 586.17

TOČKA 29

5 560 762.53

4 845 564.62

TOČKA 30

5 560 754.60

4 845 542.22

TOČKA 31

5 560 744.43

4 845 520.84

TOČKA 32

5 560 728.30

4 845 496.46

TOČKA 33

5 560 709.60

4 845 477.36

TOČKA 34

5 560 696.70

4 845 467.31

TOČKA 35

5 560 678.84

4 845 456.43

TOČKA 36

5 560 655.13

4 845 444.32

TOČKA 1

5 560 583.18

4 845 408.41

Morski dio lučkog područja (zatvoreni poligon točaka)


Y

X

TOČKA 2

5 560 571.13

4 845 412.87

TOČKA 3

5 560 576.60

4 845 420.07

TOČKA 4

5 560 639.01

4 845 453.19

TOČKA 5

5 560 617.44

4 845 492.96

TOČKA 6

5 560 626.92

4 845 497.52

TOČKA 7

5 560 638.49

4 845 475.71

TOČKA 8

5 560 678.64

4 845 474.24

TOČKA 9

5 560 707.51

4 845 496.66

TOČKA 10

5 560 728.34

4 845 523.14

TOČKA 11

5 560 741.20

4 845 551.42

TOČKA 12

5 560 762.29

4 845 609.17

TOČKA 13

5 560 725.42

4 845 632.34

TOČKA 14

5 560 683.08

4 845 563.80

TOČKA 15

5 560 681.36

4 845 564.88

TOČKA 16

5 560 719.52

4 845 626.58

TOČKA 17

5 560 693.63

4 845 642.57

TOČKA 18

5 560 702.68

4 845 647.81

TOČKA 19

5 560 700.70

4 845 651.31

TOČKA 40

5 560 622.56

4 845 607.26

TOČKA 39

5 560 586.48

4 845 539.85

TOČKA 38

5 560 579.50

4 845 535.76

TOČKA 37

5 560 451.69

4 845 582.67

TOČKA 2

5 560 571.13

4 845 412.87

U obuhvatu granice lučkog područja su čestice zemljišta brojeva: 3309/2, 3309/3, 3309/4, 3309/1, 3310, 3311, 3312, 3313 i 3323, sve k.o. Tribunj, te dio mora.

Lučko područje čini veliki pristanišni gat Sv. Nikole, manji pristanišni gat, betonirana operativna obala s pripadajućim kopnenim, te prilaznim površinama i građevina u funkciji veletržnice ribe, te dio mora.

Ukupna površina pomorskog dobra – lučkog područja koje se daje u koncesiju iznosi 40.313,00 metara kvadratnih, od čega je 8.857,00 metara kvadratnih kopneni prostor, a 31.456,00 metara kvadratnih morski akvatorij, a sve kako je prikazano na grafičkim podlogama – geodetskoj situaciji postojećeg stanja i digitalnom ortofoto (DOF) planu s uklopljenim katastarskim stanjem, u mjerilu 1:1500, koje čine Prilog 1. ovoj Odluci i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

III.

Davatelj koncesije daje na gospodarsko korištenje pomorsko dobro navedeno u točki II. ove Odluke Ovlašteniku koncesije na vremensko razdoblje od 20 (dvadeset) godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji pomorskog dobra.

IV.

Koncesija se daje u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – ribarske luke Tribunj.

Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti dano pomorsko dobro kao lučko područje i u isto uložiti sveukupno 1.831.385,00 kuna kao investicijsko ulaganje u vremenskom razdoblju od početnih 12 (dvanaest) mjeseci trajanja koncesije, a sve u opsegu i na način opisan u Studiji gospodarske opravdanosti, koja čini Prilog 2. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Ovlaštenik koncesije dužan je za svaku novu gradnju ili rekonstrukciju postojećeg stanja i budućih novih građevina na koncesijskom pomorskom dobru zatražiti suglasnost Davatelja koncesije, te dozvole sukladno propisima koji uređuju prostorno uređenje i gradnju.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje da pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na gospodarsko korištenje, koristi isključivo za obavljanje djelatnosti za koje je registriran i za koje je utvrđena namjena koncesije.

V.

Ovlaštenik koncesije dužan je gospodarski koristiti pomorsko dobro – luku posebne namjene – ribarsku luku Tribunj sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, te drugim zakonima i podzakonskim aktima iz područja sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša, i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša.

Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom, niti djelomično, niti u cijelosti prenositi na drugoga, bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

VI.

Za gospodarsko korištenje pomorskog dobra navedenog u točki II. ove Odluke, Ovlaštenik koncesije obvezuje se da će uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju koncesijsku naknadu.

Godišnja koncesijska naknada koju Ovlaštenik koncesije plaća za gospodarsko korištenje pomorskog dobra sastoji se od stalnog i promjenjivog dijela naknade, s tim da:

a) stalni dio iznosi 0,40 kuna po metru kvadratnom zauzete ukupne površine pomorskog dobra – lučkog područja godišnje, odnosno 16.125,20 kuna godišnje, plaćeno u jednom obroku;

b) promjenjivi dio iznosi 1,30% od ukupnog godišnjeg prihoda luke.

Navedena koncesijska naknada plaća se na sljedeći način:

Stalni dio naknade plaća se od dana sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VII. ove Odluke i to unaprijed za tekuću godinu, najkasnije do 1. ožujka:

– za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija istječe, naknada se plaća razmjerno mjesecima korištenja;

– za početnu godinu koncesijskog perioda naknada se plaća u roku 45 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Promjenjivi dio naknade plaća se od dana sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VII. ove Odluke, i to unatrag u dva obroka:

– do 30. rujna u tekućoj godini prema prihodu u prvom polugodištu;

– do 30. travnja za drugo polugodište protekle godine.

VII.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i infrastrukture da u roku 30 (trideset) dana od dana zaprimanja dokumentacije od Ovlaštenika koncesije, kako je navedeno u točki VIII. ove Odluke, sklopi ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke II. ove Odluke, kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije, posebno u odnosu na zaštitu okoliša, sigurnost plovidbe, održavanje i osiguranje luke, te nadzor nad gospodarskim korištenjem luke.

VIII.

Ovlaštenik koncesije dužan je u roku 60 (šezdeset) dana od dana donošenja ove Odluke Davatelju koncesije dostaviti garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist Republike Hrvatske – Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture na iznos od 91.569,25 kuna, a što je 5% od ukupne vrijednosti investicije, koja prema Studiji gospodarske opravdanosti iznosi 1.831.385,00 kuna, s rokom važenja garancije do 6 (šest) mjeseci od završetka planiranog investicijskog ciklusa, a koja garancija je bezuvjetna, bez prigovora i naplativa na prvi poziv.

Ovlaštenik koncesije dužan je u roku 60 (šezdeset) dana od dana donošenja ove Odluke Davatelju koncesije dostaviti zadužnice na iznos od dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade, u ukupnom iznosu od 32.250,40 kuna, kao instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju, te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora.

Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi garanciju iz stavka 1. ove točke i zadužnice iz stavka 2. ove točke, neće se potpisati ugovor o koncesiji iz točke VII. ove Odluke, te Ovlaštenik koncesije gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/437

Urbroj: 50301-05/18-14-3

Zagreb, 20. studenoga 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

137 21.11.2014 Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - ribarske luke Tribunj