Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka

NN 137/2014 (21.11.2014.), Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2601

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011) i članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«, br. 23/2004, 101/2004, 39/2006, 63/2008, 125/2010, 102/2011 i 83/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. studenoga 2014. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS KONCESIJE POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA

I.

Vlada Republike Hrvatske daje suglasnost na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu, koji dio predstavlja koncesiju pod rednim brojem 71, a koja koncesija je dodijeljena Odlukom o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba (»Narodne novine«, br. 66/2005, 127/2007, 77/2008, 15/2009, 36/2009, 48/2009, 96/2009, 102/2009, 33/2010 i 131/2010), na novog Ovlaštenika koncesije, kako slijedi:

Broj polja

Površina

Koordinate

Dosadašnji ovlaštenik

Novi ovlaštenik

71

5.420 m²

A –Y 6476605 X 4744862

B –Y 6476602 X 4744866

C –Y 6476566 X 4744857

D –Y 6476533 X 4744842

E –Y 6476552 X 4744832

F –Y 6476583 X 4744842

A –Y 6476462 X 4744888

B –Y 6476472 X 4744908

C –Y 6476421 X 4744919

D –Y 6476406 X 4744901

Antun Pavlović
20230 Ston, Pelješki put 1

Antonio Pavlović,
10000 Zagreb, Našička ulica 27

II.

Novi Ovlaštenik koncesije iz točke I. ove Odluke stječe pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra u svrhu uzgoja školjaka, te stječe sva prava i preuzima sve obveze kako je određeno Odlukom o koncesiji iz točke I. ove Odluke.

III.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i infrastrukture da potpiše ugovor o prijenosu koncesije, u skladu s ovom Odlukom, u roku 60 dana od dana donošenja ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/441

Urbroj: 50301-05/18-14-2

Zagreb, 20. studenoga 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

137 21.11.2014 Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka