Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjeni Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije

NN 137/2014 (21.11.2014.), Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjeni Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2603

Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. studenoga 2014. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

I.

Daje se suglasnost na Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije, klase: 021-04/14-01/6, urbroja: 2710/1-01-01/5-14-27, koju je donijela Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 10. sjednici održanoj 17. srpnja 2014. godine, a koja se odnosi na proširenje lučkog područja za luke: Porozina, Selce, Veli Lošinj, Opatija – putnička luka, Opatija – privezište Portić, Opatija – privezište Ičići, Medveja, Mošćenička Draga, Volosko i Lopar, te utvrđivanje lučkog područja za luke: Bršćanovica (Dramalj), Crni molo (Crikvenica), Ćunski – Artatore (Mali Lošinj), Maračol (Unije), Punta Križa – Ul (Mali Lošinj), Banjol (Rab), Barbat (Rab), Grci (Rab), Janići (Rab), Padova II (Rab), Palit (Rab) i Supetarska Draga – Vardaškolj (Rab).

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/403

Urbroj: 50301-05/18-14-3

Zagreb, 20. studenoga 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.