Pravilnik o upisniku šumoposjednika

NN 137/2014 (21.11.2014.), Pravilnik o upisniku šumoposjednika

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2605

Na temelju članka 69. stavka 2. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj: 140/2005, 82/2006, 129/2008, 80/2010, 124/2010, 25/2012, 68/2012, 143/2013 i 94/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UPISNIKU ŠUMOPOSJEDNIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način i uvjeti upisa i promjene u Upisniku šumoposjednika (u daljem tekstu: Upisnik) te oblik i sadržaj obrasca zahtjeva za upis i promjenu podataka o šumoposjedniku i iskaznice šumoposjednika.

Članak 2.

Upis u Upisnik je obvezan za šumoposjednike koji žele ostvariti prava na sredstava iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma, subvencija i potpora iz Proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora sukladno posebnim propisima.

Članak 3.

(1) Upisnik je sustav dokumentacije, podataka i informacija o šumoposjednicima i njihovim šumskim posjedima te evidencije o ostvarenim pravima i sredstvima iz članka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Upisnik se sastoji od baze podataka smještene u Ministarstvu nadležnom za šumarstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) s arhivskim povijesnim i aktualnim podacima, korisničke aplikacije, prateće dokumentacije te propisanih postupaka i procedura za njegovo kontinuirani i ispravan rad.

Članak 4.

(1) Korisnici Upisnika su: Ministarstvo, Savjetodavna služba (u daljem tekstu: Služba), ostala tijela javne vlasti, pravne i fizičke osobe i javnost u skladu s dozvoljenom ili dogovorenom razinom pristupa.

(2) Služba je dužna evidenciju iz članka 2. ovoga Pravilnika unositi u aplikaciju Upisnika šumoposjednika po isplati sredstava.

Članak 5.

Upisnik sadržava podatke o:

1. šumoposjedniku,

2. prebivalištu ili sjedištu šumoposjednika,

3. članovima obiteljskog šumoposjedničkog gospodarstva (u daljem tekstu: OŠG).

4. šumskom posjedu,

5. žiro-računu šumoposjednika,

6. ostvarenim sredstvima iz članka 2. ovoga Pravilnika,

7. datum upisa i ispisa šumoposjednika i članova OŠG.

Članak 6.

(1) Ministarstvo provodi postupak upisa i izdaje rješenje o upisu u Upisnik.

(2) Upisom u Upisnik svaki šumoposjednik dobiva matični identifikacijski broj šumoposjednika (dalje u tekstu: MIBŠ).

(3) Uvjet upisa u Upisnik je posjedovanje šume i šumskog zemljišta.

(4) Pravo na upis u Upisnik imaju fizičke i pravne osobe s prebivalištem/sjedištem na teritoriju Europske unije čija se šuma i šumsko zemljište nalazi na teritoriji Republike Hrvatske.

(5) Članovi obiteljskog šumoposjedničkog gospodarstva su punoljetna osobe koja stalno ili privremeno rade na gospodarstvu, članovi su istog kućanstva i imaju prebivalište na istoj adresi.

II. UPIS U UPISNIK ŠUMOPOSJEDNIKA I PRIJAVA PROMJENA

Članak 7.

(1) Upisi šumoposjednika u Upisnik i prijava promjena obavljaju se u Ministarstvu.

(2) Upisnik se vodi u elektronskom obliku.

(3) Podaci o šumoposjednicima objedinjavaju se u središnjoj bazi podataka Ministarstva, koje koristi u svrhu provedbe integriranog administrativnog i kontrolnog sustava.

(4) Za potrebe izvješćivanja javnosti podaci iz Upisnika mogu se koristiti isključivo u nepersonaliziranom obliku.

Članak 8.

(1) Šumoposjednik podnosi Ministarstvu zahtjev za upis koji čini ispunjeni i potpisani obrazac Zahtjeva za upis u Upisnik i prijava promjena (u daljem tekstu: Zahtjev za upis) te potrebnu dokumentaciju.

(2) Kod podnošenja zahtjeva za upis u Upisnik, zahtjeva za prijavu promjena u Upisniku i zahtjeva za ispis iz Upisnika plaća se upravna pristojba sukladno odredbama Zakona o upravnim pristojbama.

(3) Zahtjev za upis, upute za njegovo ispunjavanje i popis potrebne dokumentacije navedeni su u PRILOGU – listovi 1., 2., 3., 4. i 5. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(4) U Ministarstvu se obavlja neposredna administrativna kontrola zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka i unos podataka šumoposjednika u jedinstveni računalni program.

(5) Ministarstvo mora čuvati sve zaprimljene zahtjeve za upis u Upisnik ili zahtjeve za prijavu promjena 5 godina od dana njegovog zaprimanja.

(6) Datum upisa i prijava promjena u Upisniku je datum donošenja Rješenja o upisu i prijavi promjena u Upisniku. Datum ispisa iz Upisnika je datum donošenja Rješenja o ispisu iz Upisnika.

(7) U skladu s propisima o mirovinskom osiguranju, šumoposjednik i član OŠG-a, koji obavljaju šumarsku djelatnost kao jedno ili glavno zanimanje, upisom u Upisnik postaju obveznici mirovinskog osiguranja.

Članak 9.

(1) O upisu u Upisnik, odnosno upisu promjena, Ministarstvo izdaje rješenje i dodjeljuje matični identifikacijski broj.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka o upisu promjena posjeda i žiro-računa šumoposjednika ne izdaje se rješenje.

(3) Šumoposjednik i član OŠG-a, koji je obveznik poreza na dohodak, može podnijeti Ministarstvu zahtjev za dodjelu matičnog broja šumoposjednika.

(4) Obrazac Zahtjeva za dodjelu matičnog broja šumoposjednika naveden je u PRILOGU – List broj 5.

(5) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka obavezno se prilaže potvrda Porezne uprave o upisu u registar obveznika poreza na dohodak.

Članak 10.

(1) Upisani šumoposjednici dužni su u roku od 60 dana od dana nastanka promjena prijaviti sljedeće:

1. promjene šumskog posjeda,

2. prebivališta ili sjedišta šumoposjednika,

3. podataka o obrtnom registru šumoposjednika,

4. podataka u sudskom registru šumoposjednika,

5. žiro-računa šumoposjednika.

(2) Vlasništvo/posjed šume i šumskog zemljišta dokazuje se izvatkom iz zemljišnih knjiga, izvatkom iz katastra, pravomoćnom sudskom odlukom ili pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela.

III. ISKAZNICA ŠUMOPOSJEDNIKA

Članak 11.

(1) Ministarstvo izdaje »Iskaznicu šumoposjednika« (u daljem tekstu: Iskaznica), šumoposjednicima i članovima OŠG-a.

(2) Iskaznica je dokaz o upisu u Upisnik, a vrijedi uz osobnu iskaznicu.

(3) Na zahtjev šumoposjednika, Iskaznica se može izdati i članu njegovog OŠG-a.

(4) Šumoposjednik i član OŠG-a, dužan je imati kod sebe Iskaznicu i dati je na uvid ovlaštenoj osobi kad prodaju vlastite šumske proizvode na tržištu.

(5) Iskaznica prestaje vrijediti prestankom statusa šumoposjednika ili njegovog člana OŠG-a.

(6) U slučaju oštećenja ili gubitka Iskaznice, šumoposjednik ili član njegovog OŠG-a, dužan je prijaviti oštećenje ili gubitak Iskaznice te o vlastitom trošku oglasiti oštećenje ili gubitak Iskaznice u Narodnim novinama. Nakon navedenog postupka, Ministarstvo će izdati novu Iskaznicu.

Članak 12.

(1) Iskaznica je izrađena na papiru veličine 86 x 60 mm, tamnozelene boje, s otisnutim osobnim podacima i ovjerom.

(2) Iskaznica sadrži sljedeća obilježja:

a. na prednjoj strani:

– grb Republike Hrvatske,

– natpis Republika Hrvatska,

– natpis Ministarstvo

– natpis Iskaznica šumoposjednika,

– matični identifikacijski broj šumoposjednika,

– ime i prezime,

– prebivalište šumoposjednika/člana OŠG-a,

– broj osobne iskaznice,

– datum rođenja.

b. na poleđini iskaznice:

– traka za skenirani potpis šumoposjednika i ovjera ovlaštene osobe

– otisnuti tekst: »Vrijedi uz osobnu iskaznicu. Korištenje Iskaznice nakon prestanka valjanosti predstavlja osnovu za prekršajnu odgovornost korisnika Iskaznice«.

(3) Sadržaj i oblik Iskaznice prikazan je u PRILOGU, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Šumoposjedniku fizičkoj osobi koja je u PRILOGU – List br. 1., zaokružila da je obveznik poreza na dohodak, Ministarstvo će u roku 60 dana od dana dostave potvrde Porezne uprave o upisu u registar obveznika poreza na dohodak, izdati potvrdu o dodjeli matičnog broja šumoposjednika u skladu s odlukom o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti za šumarstvo i šumarske usluge.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o upisniku šumoposjedniku (»Narodne novine« br. 69/2006 i 84/2008).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 321-01/13-01/402

Urbroj: 525-11/1064-14-6

Zagreb, 24. listopada 2014.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

POPIS
OBVEZATNE DOKUMENTACIJE ZA UPIS U UPISNIK ŠUMOPOSJEDNIKA I PRIJAVU PROMJENA

List br. 4.

ZA FIZIČKE OSOBE

ZA OBRT

ZA PRAVNE OSOBE

– preslika osobne iskaznice

– preslika osobne iskaznice obrtnika

– preslika obrtnice

– preslika osobne iskaznice odgovorne osobe

– izvod iz sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci.

– preslika osobne iskaznice člana obiteljskog gospodarstva.– posjedovni list (ne stariji od 6 mjeseci) za katastarsku česticu koja se prijavljuje za upis u Upisnik šumoposjednika.

– za katastarsku česticu na kojoj vlasnik ili posjednik nije ista osoba, potrebno je dostaviti presliku ugovora o zakupu u svrhu gospodarenja šumom i šumskim zemljištem, ovjerenu kod javnog bilježnika kao i vlasnički list (ZK izvadak) za tu česticu.

– posjedovni list (ne stariji od 6 mjeseci) za katastarsku česticu koja se prijavljuje za upis u Upisnik šumoposjednika.

– za katastarsku česticu na kojoj vlasnik ili posjednik nije ista osoba, potrebno je dostaviti presliku ugovora o zakupu u svrhu gospodarenja šumom i šumskim zemljištem, ovjerenu kod javnog bilježnika kao i vlasnički list (ZK izvadak) za tu česticu.

– posjedovni list (ne stariji od 6 mjeseci) za katastarsku česticu koja se prijavljuje za upis u Upisnik šumoposjednika.

– za katastarsku česticu na kojoj vlasnik ili posjednik nije ista osoba, potrebno je dostaviti presliku ugovora o zakupu u svrhu gospodarenja šumom i šumskim zemljištem, ovjerenu kod javnog bilježnika kao i vlasnički list (ZK izvadak) za tu česticu.

– preslika kartice žiro računa

– preslika potpisnog kartona

– preslika potpisnog kartona

List br. 5.

ZAHTJEV

ZA DODJELU MATIČNOG BROJA ŠUMOPOSJEDNIKA

________________________________________________________

IME I PREZIME ŠUMOPOSJEDNIKA / ČLANA OŠG-A, OBVEZNIKA
POREZA NA DOHODAK

________________________________________________________

SJEDIŠTE I ADRESA

________________________________________________________

MIBŠ IZ RJEŠENJA O UPISU U UPISNIK ŠUMOPOSJEDNIKA

________________________________________________________

ŠIFRA I NAZIV DJELATNOSTI

U_______________________________________________________

MJESTO I DATUM POTPIS ŠUMOPOSJEDNIKA / ČLANA OŠG-a


ISKAZNICA ŠUMOPOSJEDNIKA

Format 86×60 mm


137 21.11.2014 Pravilnik o upisniku šumoposjednika 137 21.11.2014 Pravilnik o upisniku šumoposjednika 137 21.11.2014 Pravilnik o upisniku šumoposjednika 137 21.11.2014 Pravilnik o upisniku šumoposjednika