Pravilnik o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća

NN 139/2014 (26.11.2014.), Pravilnik o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

2624

Na temelju članka 132. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/2013 i 153/2013), ministar zaštite okoliša i prirode donosi

PRAVILNIK

O REGISTRU POSTROJENJA U KOJIMA SU PRISUTNE OPASNE TVARI I O OČEVIDNIKU PRIJAVLJENIH VELIKIH NESREĆA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja Registra postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari u smislu Uredbe kojom se uređuje sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, sadržaj i način vođenja Očevidnika prijavljenih velikih nesreća, način na koji se dostavljaju podaci za registar, način na koji se dostavljaju podaci za očevidnik te rokovi s tim u vezi.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

1. Direktiva Vijeća 96/82/EZ od 9. prosinca 1996. o kontroli opasnosti od teških nesreća koje uključuju opasne tvari (SL L 10, 14. 1. 1997.);

2. Direktiva 2003/105/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2003. o izmjeni Direktive Vijeća 96/82/EZ o kontroli opasnosti od teških nesreća koje uključuju opasne tvari (SL L 345, 31. 12. 2003.).

Pojmovi i definicije

Članak 3.

Pojedini pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. »Agencija« je središnje informacijsko tijelo nadležno za vođenje Registra te vođenje Očevidnika;

2. »Ministarstvo« je ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša;

3. »Obveznik dostave podataka« je obveznik dostave podataka u Registar, odnosno Očevidnik što se odnosi na operatera koji obavlja djelatnost u području postrojenja u kojem su prisutne opasne tvari u smislu Uredbe;

4. »Očevidnik« je Očevidnik prijavljenih velikih nesreća koji sadrži podatke o prijavljenim velikim nesrećama te podatke o, na dobrovoljnoj bazi prijavljenim, iznenadnim događajima i izbjegnutim nesrećama;

5. »Registar« je Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i odnosi se na elektroničku bazu podataka s pripadajućom aplikacijom u koju se elektroničkim putem unose podaci iz Priloga II. Uredbe;

6. »Unos podataka elektroničkim putem« je dostava podataka putem interneta u Registar, odnosno Očevidnik koju unosi od strane operatera imenovana odgovorna osoba za unos podataka na lokaciji područja postrojenja;

7. »Uredba« je Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari;

8. »Zakon« je Zakon o zaštiti okoliša.

II. REGISTAR POSTROJENJA U KOJIMA SU PRISUTNE OPASNE TVARI

1. Sadržaj i način vođenja Registra

Članak 4.

(1) Registar je središnji izvor informacija u Republici Hrvatskoj o postrojenjima u kojima su prisutne opasne tvari u smislu odredbi Uredbe.

(2) Registar sadrži:

– grb Republike Hrvatske, ispod grba riječi »Republika Hrvatska« i naziv tijela koje vodi Registar;

– puni naziv Registra na sredini stranice;

– popis obveznika dostave podataka koji su dostavili podatke u Registar;

– podatke: redni broj upisa u Registar, tvrtka ili ime i prezime i sjedište operatera, matični broj subjekta i osobni identifikacijski broj obveznika dostave podataka, brojčanu oznaku djelatnosti prema NKD podrazredu (obveznika dostave podataka); broj lokacija postrojenja; broj eventualnih velikih nesreća; razred područja postrojenja te sve ostale podatke sukladno Prilogu II. Uredbe.

Članak 5.

Registar se vodi na temelju dokumentacije koju je Agenciji sukladno Zakonu, Uredbi i ovom Pravilniku dužan dostavljati obveznik dostave podataka elektroničkim putem, i to putem korisničkog imena i zaporke koje dodjeljuje Agencija.

Članak 6.

(1) Podaci se unose na način propisan u članku 5. ovoga Pravilnika, sukladno obrascima obavijesti o prisutnosti opasnih tvari propisanim u Prilogu II. Uredbe.

(2) Registar je elektronička baza podataka (s pripadajućom aplikacijom) koja omogućava mrežni unos, obradu i prikaz pohranjenih podataka.

(3) Informatičkim sustavom mora se osigurati stvaranje sigurnosnih kopija Registra.

2. Dostavljanje podataka u Registar i rok za dostavu

Članak 7.

Obveznik dostave podataka dužan je podatke unijeti u elektroničku programsku opremu (aplikaciju) bez odgode, a sukladno odredbama Zakona i Uredbe.

Članak 8.

(1) Obveznik dostave podataka dužan je najmanje pet godina čuvati podatke koje je dostavio za Registar, te opis metodologije primijenjene prilikom prikupljanja tih podataka.

(2) Podaci koje obveznik dostave podataka dostavlja za Registar sukladno ovom Pravilniku moraju biti potpuni, točni i vjerodostojni.

(3) Podaci dostavljeni elektroničkim putem u Registar čuvaju se trajno.

3. Provjera potpunosti, točnosti i vjerodostojnosti podataka

Članak 9.

Provjera potpunosti podataka provodi se u smislu provjere potpunosti i propisanog načina dostave podataka, sukladno Zakonu, Uredbi i ovom Pravilniku.

Članak 10.

Ministarstvo i središnje tijelo nadležno za zaštitu i spašavanje te nadležne inspekcije osiguravaju provjeru potpunosti, točnosti i vjerodostojnosti podataka upisanih u Registar.

4. Pristup podacima iz Registra

Članak 11.

Za pristup podacima iz Registra koristi se elektronička programska oprema (aplikacija) koja omogućava pristup Registru uporabom korisničkog imena i zaporke koje dodjeljuje Agencija.

Članak 12.

(1) Agencija je dužna izraditi Izvješće o podacima iz Registra do 15. prosinca tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka mora biti dostupno javnosti na internetskoj stranici Agencije.

(3) Agencija sukladno posebnim propisima dostavlja Europskoj komisiji podatke za Europski registar.

III. OČEVIDNIK PRIJAVLJENIH VELIKIH NESREĆA

1. Sadržaj i način vođenja Očevidnika

Članak 13.

(1) Očevidnik je središnji izvor informacija u Republici Hrvatskoj o velikim nesrećama koje su nastale prilikom obavljanja djelatnosti u područjima postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari u smislu odredbi Uredbe.

(2) Očevidnik sadrži:

– podatke dostavljene od strane područja postrojenja u kojem je došlo do izbijanja velike nesreće tj. podatke sukladno Obrascu za prijavu velike nesreće u postrojenju koji je propisan u Prilogu I. ovoga Pravilnika;

– podatke dostavljene na dobrovoljnoj bazi od strane područja postrojenja u kojem je došlo do iznenadnog događaja/izbjegnute nesreće tj. podatke sukladno Obrascu za prijavu iznenadnog događaja/izbjegnute nesreće koji je propisan u Prilogu II. ovoga Pravilnika.

(3) Kriteriji za obavješćivanje o velikoj nesreći su propisani u Prilogu VII. Uredbe.

Članak 14.

(1) Podaci o velikim nesrećama u Očevidnik se upisuju elektroničkim putem, sukladno obrascu propisanom u Prilogu I. ovoga Pravilnika, a putem korisničkih računa koje dodjeljuje Agencija.

(2) Podaci o iznenadnom događaju/izbjegnutoj nesreći u Očevidnik se upisuju elektroničkim putem, dobrovoljno, sukladno obrascu propisanom u Prilogu II. ovoga Pravilnika, a putem korisničkih računa koje dodjeljuje Agencija.

(3) Informatičkim sustavom mora se osigurati stvaranje sigurnosnih kopija Očevidnika.

2. Dostavljanje podataka u Očevidnik i rok za dostavu

Članak 15.

(1) Obveznik dostave podataka dužan je podatke unijeti u elektroničku programsku opremu (aplikaciju) bez odgode, a sukladno članku 14. ovoga Pravilnika.

(2) Obveznik dostave podataka dužan je podatke dostaviti elektroničkim putem, prema odredbama ovoga Pravilnika, u roku od 30 dana od dana izbijanja velike nesreće u postrojenju, a sukladno odredbama Zakona i Uredbe.

(3) U slučaju izbijanja velike nesreće, a ako obveznik nije prethodno prijavio podatke u Registar sukladno članku 7. ovoga Pravilnika, dužan je podatke osim u Očevidnik dostaviti i u Registar u roku od 30 dana od dana izbijanja velike nesreće.

Članak 16.

(1) Obveznik dostave podataka dužan je najmanje pet godina čuvati podatke koje je dostavio u Očevidnik, te opis metodologije primijenjene prilikom prikupljanja tih podataka.

(2) Podaci koje obveznik dostave podataka dostavlja za Očevidnik sukladno ovom Pravilniku moraju biti potpuni, točni i vjerodostojni.

(3) Podaci dostavljeni elektroničkim putem u Očevidnik čuvaju se trajno.

3. Provjera potpunosti, točnosti i vjerodostojnosti podataka

Članak 17.

Provjera potpunosti provodi se u smislu provjere potpunosti i propisanog načina dostave podataka, sukladno Zakonu, Uredbi i ovom Pravilniku.

Članak 18.

Ministarstvo i središnje tijelo nadležno za zaštitu i spašavanje, te nadležne inspekcije osiguravaju provjeru potpunosti, točnosti i vjerodostojnosti podataka upisanih u Očevidnik.

4. Pristup podacima iz Očevidnika

Članak 19.

Za pristup podacima iz Očevidnika koristi se elektronička programska oprema (aplikacija) koja omogućava pristup Očevidniku uporabom korisničkog imena i zaporke koje dodjeljuje Agencija.

Članak 20.

Agencija sukladno posebnim propisima dostavlja Europskoj komisiji podatke za Europski registar.

Članak 21.

(1) Ukoliko obveznik dostave podataka nije u mogućnosti dostaviti podatke putem elektroničke programske opreme (aplikacije), dužan je Agenciji zaštite okoliša podatke dostaviti u pisanom obliku, uz popratno obrazloženje.

(2) Agencija je dužna provjeriti potpunost podataka iz stavka 1. ovoga članka te ih unijeti u Registar, odnosno Očevidnik.

(3) Ako Agencija utvrdi nepotpunost podataka iz stavka 1. ovoga članka, pisanim aktom će, u roku od 30 dana od dana zaprimanja podataka u pisanom obliku, obavijestiti obveznika dostave podataka da dostavljene podatke neće upisati u Registar odnosno Očevidnik i navest će razloge neprihvaćanja podataka.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka Agencija će i pozvati obveznika dostave podataka da u roku od 15 dana od primitka obavijesti dostavi točne i potpune podatke. Ovaj akt Agencija dostavlja obvezniku dostave podataka preporučenom pošiljkom s povratnicom ili na drugi pogodan način koji ostavlja dokaz o dostavljenoj obavijesti.

(5) U slučaju iz stavaka 3. i 4. ovoga članka upis podataka u Registar obavlja se na temelju zaključka Agencije koji Agencija donosi u roku od 15 dana nakon što obveznik dostave podataka postupi prema pozivu Agencije. Ovaj zaključak nije upravni akt. Zaključkom se utvrđuje da su podaci dostavljeni radi upisa u Registar, odnosno Očevidnik potpuni i dostavljeni prema propisanom obrascu te da je time udovoljeno uvjetima za upis u Registar, odnosno Očevidnik.

(6) U slučaju da obveznik dostave podataka ne postupi u propisanom roku po pozivu Agencije iz stavka 4. ovoga članka, Agencija će o tome obavijestiti nadležnu inspekciju.

(7) Nakon upisa podataka iz stavka 1. ovoga članka u Registar, odnosno Očevidnik daljnja provjera podataka odvija se na način propisan člancima 9. i 10., odnosno 17. i 18. ovoga Pravilnika.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Prilozi I. i II. čine sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o registru postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća (»Narodne novine«, broj 113/08).

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/14-04/19

Urbroj: 517-06-2-2-14-6

Zagreb, 20. studenoga 2014.

Ministar

Mihael Zmajlović, v. r.

PRILOG I. – PRILOG II.


139 26.11.2014 Pravilnik o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća 139 26.11.2014 Pravilnik o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća