Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"

NN 140/2014 (28.11.2014.), Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"

140 28.11.2014 Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2644

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. studenoga 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE »MEMORIJALNI CENTAR DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR«

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Javne ustanove »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« (»Narodne novine«, broj 54/2013) članak 3. mijenja se i glasi:

»Djelatnost Javne ustanove je upoznavanje učenika i drugih posjetitelja s vrijednostima Domovinskog rata i bitke za Vukovar, prijevoz, smještaj i prehrana za učenike i druge posjetitelje, sukladno propisima kojima se uređuju prijevoz, ugostiteljska djelatnost i pružanje usluga u turizmu.

Javna ustanova upravlja i održava sljedeće objekte:

– Memorijalni centar Domovinskog rata,

– Spomen dom »Ovčara«,

– Spomen obilježje poginulim braniteljima Trpinjske ceste i Borova naselja,

– Vodotoranj,

– Dom ratnika Lužac,

– Hangar »Velepromet«.

Objekti kojima upravlja i održava ih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a ulaze u program upoznavanja s vrijednostima Domovinskog rata i bitke za Vukovar su:

– Spomenik na Trgu žrtava Ovčare,

– Spomen obilježje mjesta masovne grobnice žrtava iz Domovinskog rata »Ovčara«

– Križ na Lušcu,

– Središnji križ,

– Spomen obilježje Bogdanovci,

– Spomen obilježje »Kukuruzni put«,

– Spomen obilježje Sotin-Skendra,

– Spomenik 12 redarstvenika,

– Spomen obilježje masovne grobnice Nova ulica.

Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata ulazi u program upoznavanja s vrijednostima Domovinskog rata i bitke za Vukovar, a njime upravlja i održava ga u ime Republike Hrvatske ministarstvo nadležno za branitelje.

Javnoj ustanovi na upravljanje i održavanje mogu se prenijeti i drugi objekti kojima se obilježavaju mjesta sjećanja na stradale u obrani Vukovara tijekom Domovinskog rata temeljem suglasnosti Ministarstva branitelja.

Javna ustanova u program upoznavanja s vrijednostima Domovinskog rata i bitke za Vukovar može uključiti i druge objekte kojima se obilježavaju mjesta sjećanja na stradale u obrani Vukovara tijekom Domovinskog rata temeljem odluke Upravnog vijeća.

Javna ustanova može obavljati i druge djelatnosti utvrđene Statutom koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 2.

U članku 9. stavcima 2. i 3. broj: »100.000,00« zamjenjuje se brojem: »500.000,00«.

U stavku 4. broj: »500.000,00« zamjenjuje se brojem: »1.000.000,00«.

Članak 3.

Korištenje i održavanje dijela objekta Vodotoranj iz članka 1. ove Uredbe regulirat će se ugovorom o suradnji sklopljenim između Javne ustanove i Grada Vukovara.

Članak 4.

Zakup, korištenje i održavanje dijela objekta Hangar »Velepromet« iz članka 1. ove Uredbe koji služi za provedbu programa upoznavanja s vrijednostima Domovinskog rata i bitke za Vukovar, regulirat će se ugovorom o suradnji sklopljenim između Javne ustanove i nositelja prava vlasništva na ovom objektu.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/123
Urbroj: 50301-09/09-14-2
Zagreb, 26. studenoga 2014.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.