Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN 140/2014 (28.11.2014.), Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2645

Na temelju članka 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), a u vezi s člankom 144. stavkom 2. točkom a) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012 – pročišćeni tekst, 37/2013 i 38/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. studenoga 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/2001, 38/2001 – ispravak, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002 – ispravak, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004 – ispravak, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012, 60/2012, 78/2012, 82/2012, 100/2012, 124/2012, 140/2012, 16/2013, 25/2013, 52/2013, 96/2013, 126/2013, 2/2014 i 94/2014), u članku 22. podstavku c) Radna mjesta II. vrste, točka 1. i Stručni uvjeti za točku 1. mijenjaju se i glase:

»građevinski nadzornik s ovlastima

građevinskog inspektora 1,164

Stručni uvjeti za točku 1.: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, ostali uvjeti prema posebnim propisima.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/121

Urbroj: 50301-09/06-14-3

Zagreb, 26. studenoga 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.