Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - obnova zgrada

NN 140/2014 (28.11.2014.), Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - obnova zgrada

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2646

Na temelju članka 2. stavka 1. Zakona o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije (»Narodne novine«, broj 77/2014) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. studenoga 2014. godine donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA OBNOVE I SANIRANJA POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE – OBNOVA ZGRADA

I.

Donose se Izmjene i dopune Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije – obnova zgrada (»Narodne novine«, broj 82/2014).

Izmjene i dopune Programa iz stavka I. ove točke sastavni su dio ove Odluke.

Sredstva za provedbu Izmjena i dopuna Programa iz stavka 1. ove točke osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu te neće biti potrebno osigurati dodatna sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske, osim onih koja su već osigurana za provedbu Programa u iznosu od 1.137.422.438,52 kuna bez poreza na dodanu vrijednost za stambene zgrade, 33.000.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost za zgrade javne namjene i 462.577.561,48 kuna bez poreza na dodanu vrijednost za gospodarske zgrade.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/460

Urbroj: 50301-05/05-14-2

Zagreb, 26. studenoga 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA OBNOVE I SANIRANJA POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE – OBNOVA ZGRADA

U Programu obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije (»Narodne novine«, broj 82/2014), u točki I. stavak 9. mijenja se i glasi:

»Obnova stambenih zgrada koja se provodi isplatom novčanih sredstava umjesto popravkom, po izboru korisnika obnove, provodi se za stambene zgrade 0., I. i II. kategorije oštećenja.«.

U točki III.a stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ovisno o visini vodnog lica poplave (VLP) razlikujemo pet kategorija oštećenja zgrada (0. kategorija ispod poda prizemlja, I. kategorija VLP visine ispod 0,9 m od poda prizemlja; II. kategorija VLP visine od 0,9 m do visine krovne konstrukcije, odnosno krovišta; III. kategorija VLP visine kojom je zahvaćeno i krovište; te IV. kategorija koja je određena za uklanjanje i izgradnju nove zgrade).«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Prema preliminarnim procjenama u IV. kategoriji oštećenja ima 500 stambenih zgrada, pri čemu je prepoznato četiri vrste gradnje prema osnovnom nosivom materijalu: iz čerpića, iz pune opeke vezane blatom, iz drvene konstrukcije, iz suvremene opeke, s tim da je 80% bilo izgrađeno od čerpića; 0. i I. kategorije oštećenja ima 2.301 stambena zgrada; II. kategorije oštećenja ima 2.301 stambena zgrada; te III. kategorije oštećenja ima 2.300 stambenih zgrada.«.

U stavku 6. riječi: »I. kategorija« mijenjaju se i glase: »0. i I. kategorija«, a riječi: »od I. do IV. kategorije« mijenjaju se i glase: »od 0. do IV. kategorije«.

Točka IV.a mijenja se i glasi:

»Prema stupnju utvrđenih građevinskih oštećenja zgrade se razdjeljuju u pet kategorija:

0. Kategorija – zgrade za koje je utvrđeno da se nalaze na poplavnom području i koje imaju šteta od djelovanja vode i koje ne zadovoljavaju kriterije propisane za I., II., III. ili IV. kategoriju;

I. Kategorija – zgrade za koje je utvrđena maksimalna VLP na razini do uključivo 0,90 metara iznad kote ulaznog prostora u zgradu i koja ne zadovoljava kriterije propisane za IV. kategoriju;

II. Kategorija – zgrade za koje je utvrđena maksimalna VLP na razini višoj od 0,90 metara, a da nije zahvaćen niti jedan dio krovne konstrukcije i koja ne zadovoljava kriterije propisane za IV. kategoriju;

III. Kategorija – zgrade za koje je utvrđena maksimalna VLP na takvoj razini da je zahvaćen bilo koji dio konstrukcije krova nad tlocrtnim gabaritima zgrade i koja ne zadovoljava kriterije propisane za IV. kategoriju;

IV. Kategorija – zgrada koja zbog djelovanja poplave ili zbog posljedica djelovanja poplave ima nedostatke ili građevinska oštećenja zbog kojih nisu više ispunjeni temeljni zahtjevi za građevinu te stoga nije prikladna za uporabu.«.

U točki IV.b u stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»Utvrđuju se sljedeće pripadne vrste radova za obnovu prema kategorijama građevinskih oštećenja zgrada:«.

U stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. za zgradu s 0. kategorijom predvidivi radovi su:

– uklanjanje oštećenih dijelova podnih i zidnih obloga, te njihova zamjena

– isušivanje

– izrada nove hidroizolacije

– ispitivanje ispravnosti, te eventualno uklanjanje i izvođenje novih instalacija vodovoda i odvodnje, niskonaponske električne instalacije i plinske instalacije

– uklanjanje oštećenih dijelova fasadnih obloga, te njihova zamjena

– popravak i djelomična ugradnja nove unutarnje stolarije.«.

Dosadašnje točke 1., 2., 3. i 4. postaju točke 2., 3., 4. i 5.

Naslov točke V.a mijenja se i glasi: »Obnova popravkom stambenih zgrada 0., I., II. i III. kategorije oštećenja«.

U točki V.a stavak 1. mijenja se i glasi:

»Za stambene zgrade 0., I., II. i III. kategorije oštećenja radovi obnove izvode se u opsegu i na način kako je stambena zgrada bila izvedena neposredno prije poplave ili na način koji najbliže odgovara izvornom stanju, a prema standardnom troškovniku kojim je propisan jedinstveni standard opreme i završnih radova.«.

Naslov točke V.c mijenja se i glasi: »Obnova stambenih zgrada 0., I. i II. kategorije oštećenja isplatom novčanih sredstava«.

U točki V.c stavak 1. mijenja se i glasi:

»Korisnik prava na obnovu stambene zgrade 0., I. i II. kategorije oštećenja s pomoćnim i gospodarskim zgradama koje su u funkciji stambene zgrade, i s kojom čine jednu funkcionalno-gospodarsku cjelinu, može umjesto popravka zatražiti isplatu novčanih sredstava, te pristupiti popravku individualno.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Isplata novčanih sredstava za stambenu zgradu 0. kategorije oštećenja s pomoćnim i gospodarskim zgradama koje su u funkciji stambene zgrade utvrđuje se u ukupnom iznosu od 20.000,00 kn, za stambenu zgradu I. kategorije oštećenja s pomoćnim i gospodarskim zgradama koje su u funkciji stambene zgrade utvrđuje se u ukupnom iznosu od 40.000,00 kn, a za stambenu zgradu II. kategorije oštećenja s pomoćnim i gospodarskim zgradama koje su u funkciji stambene zgrade utvrđuje se u ukupnom iznosu od 70.000,00 kn.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Novčana sredstva za stambenu zgradu 0. kategorije oštećenja će se isplatiti jednokratno nakon donošenja Odluke o obnovi.«.

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 5., 6. i 7.

Dosadašnji stavak 7. koji postaje stavak 8. mijenja se i glasi:

»Korisnik prava na obnovu stambene zgrade s pomoćnim i gospodarskim zgradama koje su u funkciji stambene zgrade I. i II. kategorije oštećenja potpisom na Izjavu o isplati novčanih sredstava za popravak I. ili II. kategorije oštećenja stambene zgrade se obvezuje popravak stambene zgrade s pomoćnim i gospodarskim zgradama koje su u funkciji stambene zgrade započeti najkasnije u roku od 15 dana od primitka I. rate i popravak stambene zgrade s pomoćnim i gospodarskim zgradama koje su u funkciji stambene zgrade završiti najkasnije u roku od 120 dana od primitka I. rate, odnosno za 0. kategoriju oštećenja stambene zgrade započeti s popravkom oštećenja u roku od 15 dana od primitka jednokratne isplate.«.

U točki V.d stavak 1. mijenja se i glasi:

»Gospodarske zgrade obnavljaju se popravkom kojim se vraćaju u stanje u kojem su bile prije oštećenja djelovanjem poplave, i to:

a) prema troškovniku obnove na način da se ostvari stanje zgrade kakvo je odobreno izvornim glavnim projektom, ako se radi o postojećoj zgradi, ili

b) prema troškovniku obnove na način da se ostvari stanje zgrade kakvo je prikazano u projektu izvedenog stanja, ako se radi o zgradi za koju je u skladu s posebnim zakonom podnesen zahtjev za ozakonjenje.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Gospodarske zgrade obnavljaju se izgradnjom novih zgrada na način da se ponovo izgrade, i to:

a) prema odobrenom izvornom glavnom projektu, uz nužne prilagodbe stanju na tržištu građevnih proizvoda, ako se radi o postojećoj zgradi, ili

b) prema projektu izvedenog stanja, uz nužne prilagodbe stanju na tržištu građevnih proizvoda, ako se radi o zgradi za koju je u skladu s posebnim zakonom podnesen zahtjev za ozakonjenje.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Zgrade javne namjene obnavljaju se popravkom prema troškovniku obnove, kojim se vraćaju u stanje u kojem su bile prije oštećenja djelovanjem poplave ili prije oštećenja zbog boravka ljudi i opreme za vrijeme poplave i sanacije od poplave.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Naslov točke VI.a mijenja se i glasi: »Dokumentacija za obnovu stambenih zgrada 0., I., II. i III. kategorije oštećenja«.

U točki VI.a u stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»Za potrebe provedbe obnove stambenih zgrada 0., I., II. i III. kategorije oštećenja propisuje se sljedeća potrebna dokumentacija:«.

Naslov točke VI.c mijenja se i glasi: »Dokumentacija za isplatu novčanih sredstava za stambenu zgradu 0., I. i II. kategorije oštećenja«.

U točki VIII. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Provedba obnove zgrada po ovom Programu smatra se započetom donošenjem Odluke o obnovi. Odluka o obnovi donosi se na temelju dokumentacije iz točke VI.a, VI.b, VI.c i VI.d koja je podnesena u roku najkasnije do 1. veljače 2015. godine, osim u slučaju započetih sudskih postupaka po pitanju vlasništva zgrade.«.