Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica elementarne nepogode nastalih uslijed poplava 2014. godine na cestovnoj infrastrukturi na području Sisačko-moslavačke, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije

NN 140/2014 (28.11.2014.), Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica elementarne nepogode nastalih uslijed poplava 2014. godine na cestovnoj infrastrukturi na području Sisačko-moslavačke, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2647

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. studenoga 2014. godine donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU PROGRAMA OBNOVE I SANIRANJA POSLJEDICA ELEMENTARNE NEPOGODE NASTALIH USLIJED POPLAVA 2014. GODINE NA CESTOVNOJ INFRASTRUKTURI NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE, BRODSKO-

-POSAVSKE I POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

I.

Donosi se Program obnove i saniranja posljedica elementarne nepogode nastalih uslijed poplava 2014. godine na cestovnoj infrastrukturi na području Sisačko-moslavačke, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije (u daljnjem tekstu: Program).

Program je sastavni dio ove Odluke.

II.

Financijska sredstva za provedbu Programa osigurat će se preraspodjelom unutar pozicija financijskog plana društva Hrvatske ceste d.o.o. za 2014. godinu.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/461

Urbroj: 50301-05/18-14-1

Zagreb, 26. studenoga 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

PROGRAM OBNOVE I SANIRANJA POSLJEDICA ELEMENTARNE NEPOGODE NASTALIH USLIJED POPLAVA U SVIBNJU 2014. GODINE NA CESTOVNOJ INFRASTRUKTURI NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE, BRODSKO-POSAVSKE I POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

1. Predmet Programa

Zbog obilnih padalina naglo su se podigli vodostaji rijeka na širem slivu rijeke Save što je uzrokovalo podizanje razine podzemnih i zaobalnih voda na području susjedne Bosne i Hercegovine te Republike Hrvatske, a posebice na području Sisačko-moslavačke i Brodsko-posavske županije. Na području Požeško-slavonske županije pojavile su se bujične vode velikog intenziteta. Zbog agresivnog djelovanja vode nastale su značajne štete na cestovnoj infrastrukturi.

Ovim Programom se utvrđuju mjere obnove javnih i nerazvrstanih cesta na području Sisačko-moslavačke, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije. Sukladno ovom Programu obnavljat će se cestovna infrastruktura na ukupnoj duljini od 114 km prema prioritetnim potrebama uspostave sigurnoga cestovnog prometovanja na području navedenih županija.

2. Analiza zatečenog stanja i nastalih šteta

Štete nastale uslijed poplava na državnim, županijskim, lokalnim i nerazvrstanim cestama uključuju pojave odrona, značajnih oštećenja na kolničkoj konstrukciji cesta, bankinama, opremi ceste te cestovnim propustima i mostovima te oštećivanje i zatrpavanje muljem cestovnih jaraka i površine kolnika.

Kamene bankine su isprane u okolni teren zajedno s nasipom, a učestalo je i kompletno propadanje rubova cestovnih kolnika. Zaštitne ograde su pomaknute i mjestimice su ostale u zraku, na pojedinim mjestima pješačke staze i kolni ulaz su potpuno uništeni. Zbog bujičnog djelovanja vode uništeni su propusti u trupu ceste. Ceste koje su služile za dopremu pijeska za punjenje vreća i ceste koje su služile za dopremu vreća na mjesto izrade »zečjih« nasipa dodatno su oštećene, s vidljivim mjestimičnim propadanjem kompletnog cestovnog kolnika. Na pojedinim mjestima ceste i nasipi na kojima se ceste nalaze morali su biti potpuno uklonjeni kako bi se omogućilo lakše odvođenje vode iz cestovnih jaraka, a na nekim mjestima su izgrađeni nasipi od kamena u punoj širini kolnika kako bi se omogućilo nužno prometovanje jer je postojeća cesta bila pod vodom. Sva opasna mjesta na cestama su označena propisnom vertikalnom signalizacijom koja je pod neprestanim nadzorom cestovne ophodnje.

2.1. Brodsko-posavska županija

Uslijed visokih podzemnih voda i visokog vodostaja rijeke Save bilo je nužno izgraditi »zečje« nasipe na dijelu gradskih ulica koje se protežu uz obrambeni nasip. Radi velikog intenziteta prometa teških teretnih vozila kojima je prevožen pijesak u vrećama, došlo je do oštećenja i uništenja dijela cestovne infrastrukture.

Štete koje su nastale na nerazvrstanim, županijskim i lokalnim cestama uslijed poplava odnose se na pojavu odrona, velikih oštećenja cestovnih kolnika, bankina te cestovnih propusta i mostova, oštećivanje i zapunjavanje muljem cestovnih jaraka i površine kolnika. U tablici 1. popisane su nerazvrstane, županijske i lokalne ceste na kojima je nastala šteta, opis štete i procjena troškova sanacije.

Redni broj

Kategorija ceste

Radovi sanacije

Procijenjena vrijednost sanacije
(bez PDV-a)

1.

Nerazvrstana cesta na području Slavonskog Broda – Ulica Stjepana Radića u Slavonskom Brodu (3,53 km)

Popravak kolnika, izmjena dijela trupa ceste, sanacija bankina, popravak rubnjaka, poklopaca revizijskih okana, slivničkih rešetki, čišćenje zatvorenog sustava za odvodnju, čišćenje jaraka, uklanjanje drveća i grmlja, popravak pješačke i kolničke površine

2.600.000,00

2.

Nerazvrstana cesta na području Slavonskog Broda – Cesta za Migalovce (7,20 km)

Popravak kolnika, izmjena dijela trupa ceste, sanacija bankina, popravak rubnjaka, poklopaca revizijskih okana, slivničkih rešetki, čišćenje zatvorenog sustava za odvodnju, čišćenje jaraka, uklanjanje drveća i grmlja, popravak pješačke i kolničke površine

2.450.000,00

3.

Nerazvrstana cesta na području Slavonskog Broda – Šetalište Braće Radić u Slavonskom Brodu (2,50 km)

Popravak kolnika, izmjena dijela trupa ceste, sanacija bankina, popravak rubnjaka, poklopaca revizijskih okana, slivničkih rešetki, čišćenje zatvorenog sustava za odvodnju, čišćenje jaraka, uklanjanje drveća i grmlja, popravak pješačke i kolničke površine

700.000,00

4.

Nerazvrstana cesta na području Slavonskog Broda – Splavarska ulica u Slavonskom Brodu (1,60 km)

Popravak kolnika, izmjena dijela trupa ceste, sanacija bankina, popravak rubnjaka, poklopaca revizijskih okana, slivničkih rešetki, čišćenje zatvorenog sustava za odvodnju, čišćenje jaraka, uklanjanje drveća i grmlja, popravak pješačke i kolničke površine

1.250.000,00

5.

Nerazvrstane ceste na području općina

Popravak kolnika, izmjena dijela trupa ceste, sanacija bankina, popravak rubnjaka, poklopaca revizijskih okana, slivničkih rešetki, čišćenje zatvorenog sustava za odvodnju, čišćenje jaraka, uklanjanje drveća i grmlja, popravak pješačke i kolničke površine

1.600.000,00

6.

Županijske ceste

Popravak kolnika, izmjena dijela trupa ceste, sanacija bankina, popravak rubnjaka, poklopaca revizijskih okana, slivničkih rešetki, čišćenje zatvorenog sustava za odvodnju, čišćenje jaraka, uklanjanje drveća i grmlja, popravak pješačke i kolničke površine

1.700.000,00

7.

Lokalne ceste

Popravak kolnika, izmjena dijela trupa ceste, sanacija bankina, popravak rubnjaka, poklopaca revizijskih okana, slivničkih rešetki, čišćenje zatvorenog sustava za odvodnju, čišćenje jaraka, uklanjanje drveća i grmlja, popravak pješačke i kolničke površine

1.200.000,00

UKUPNO:

11.500.000,00

Tablica 1. Štete na nerazvrstanim cestama na području Brodsko-posavske županije

2.2. Požeško-slavonska županija

Uslijed bujičnih voda i visokih podzemnih voda, došlo je do poplavljivanja i uništenja dijela cestovne infrastrukture.

Štete koje su nastale na nerazvrstanim i javnim cestama uslijed poplava odnose se na pojavu odrona, velikih oštećenja cestovnih kolnika, bankina te cestovnih propusta i mostova, oštećivanje i zapunjavanje muljem cestovnih jaraka i površine kolnika. U tablici 2. popisane su nerazvrstane i javne ceste na kojima je nastala šteta, opis štete i procjena troškova sanacije.

Redni broj

Kategorija ceste

Vrsta oštećenja

Procijenjena vrijednost sanacije
(bez PDV-a)

1.

Županijske ceste (49 km)

Oštećenja kolnika, bankina, pokosa usjeka, zasjeka, nasipa, jaraka, zidova, propusta i mostova

5.600.000,00

2.

Lokalne ceste

(50 km)

Oštećenja kolnika, bankina, pokosa usjeka, zasjeka, nasipa, jaraka, zidova, propusta i mostova

9.700.000,00

3.

Nerazvrstane ceste

Oštećenja kolnika, bankina, pokosa usjeka, zasjeka, nasipa, jaraka, zidova, propusta i mostova

8.800.000,00

UKUPNO:

24.100.000,00

Tablica 2. Štete na cestama na području Požeško-slavonske županije

2.3. Sisačko-moslavačka županija

U razdoblju između 19. i 22. svibnja 2014. godine na području Sisačko-moslavačke županije zabilježene su ekstremne količine oborina – palo je ukupno 99,4 mm/m2 kiše što je puno više od višegodišnjeg prosjeka za to razdoblje zabilježenog na tom području. Uslijed ekstremnih oborina došlo je do izrazito visokih vodostaja rijeke Une, Pakre i Save i do njihova izlijevanja i plavljenja okolnih mjesta. Štete koje su nastale na državnoj cesti D47 uslijed poplava odnose se na pojavu odnošenja (slijeganja) bankina uslijed bujice, kao i značajna oštećenja (pojavu mrežastih i uzdužnih pukotina u asfaltu), te pojavu denivelacija kolnika nakon povlačenja vode i isušivanja trupa ceste. Štete koje su nastale na županijskim i lokalnim cestama uslijed poplava odnose se na pojavu klizišta, odrona, oštećenja i zamuljivanja cestovnih jaraka, oštećenja bankina i cestovnih propusta, te oštećenja na kolničkoj konstrukciji, kao i oštećenja cestovnih objekata (mostova).

U tablicama 3. i 4. popisane su ceste na kojima je nastala šteta, opis štete i procjena troškova sanacije.

Redni broj

Državna cesta

Radovi sanacije

Procijenjena vrijednost sanacije
(bez PDV-a)

1.

D47/003 i D47/006

Popravak ispuha, glodanje kolnika u debljini 4 do 6 cm, sanacija kolnika ugradnjom izravnavajućeg i habajućeg sloja asfalta, popravak oštećenih bankina

400.000,00

UKUPNO:

400.000,00

Tablica 3. Štete na državnim cestama na području Sisačko-moslavačke županije

Redni broj

Kategorija ceste

Radovi sanacije

Procijenjena vrijednost sanacije
(bez PDV-a)

1.

Županijske ceste, Ž3234, Ž3294

Specijalistički pregled mosta, izrada projekta sanacije i radovi na sanaciji mosta

Popravak oštećenog asfaltnog kolnika

1.400.000,00

2.

Lokalne ceste, L33180

Čišćenje zamuljenog sistema oborinske odvodnje

Sanacija kolničkog zastora u debljini sloja 8+4 cm, u količini 1000 m2

Popravak oštećenog asfaltnog kolnika

3.600.000,00

UKUPNO:

5.000.000,00

Tablica 4. Štete na županijskim i lokalnim cestama na području Sisačko-moslavačke županije

2.4. Rekapitulacija ukupne štete na cestovnoj infrastrukturi

1. Štete na cestovnoj infrastrukturi na području Brodsko-posavske županije .................................................... 11.500.000,00 kuna

2. Štete na cestovnoj infrastrukturi na području Požeško-slavonske županije .................................................... 24.100.000,00 kuna

3. Štete na cestovnoj infrastrukturi na području Sisačko-moslavačke županije ...................................................... 5.400.000,00 kuna.

Sveukupne navedene štete na cestovnoj infrastrukturi na području sve tri gore navedene županije iznose 41 milijun kuna.

3. Način i opseg provedbe mjera te kriteriji za provedbu i redoslijed

3.1. Radovi koje treba izvesti

Sukladno stanju na terenu prvo je potrebno zaštititi postojeće oštećene ceste od daljnjeg propadanja. Ceste će se obnavljati isključivo na temelju izvedbene projektne dokumentacije. Redoslijed aktivnosti u vezi izrade projektne dokumentacije, odnosno obnove ceste određivat će stručni predstavnici lokalne samouprave, županijskih uprava za ceste i Hrvatskih cesta d.o.o., a uzimajući u obzir važnost ceste za povratak raseljenih osoba, potrebu korištenja ceste za obnavljanje oštećenih stambenih objekata i uspostavljanje normalnog prometa na području Republike Hrvatske kao i prema Bosni i Hercegovini. Posebnu pozornost treba obratiti na osiguranje nesmetanog odvijanja prometa za vrijeme izrade propusta i mostova u trupu ceste.

4. Rokovi provedbe obnove

Kao što je prethodno navedeno odmah je potrebno pristupiti radovima koji će spriječiti daljnje propadanje oštećenih cesta. Provedba obnove ceste po ovom Programu smatra se započetom donošenjem Odluke o obnovi, koju donosi komisija imenovana od Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za svaku županiju posebno. Sastavni dio Odluke o obnovi je zapisnik o procjeni oštećenja s pripadajućim prilozima:

– osnovni podaci o cesti,

– opis oštećenja sa skicama i približnim dokaznicama mjera,

– fotodokumentacija i

– tekst projektnog zadatka.

Završetak radova obnove predmetom su ugovornih obveza izvođača pri čemu rok za izradu izvedbenog projekta ne može biti duži od 30 dana od dana donošenja Odluke o obnovi.

5. Nadležna tijela za koordinaciju i nositelji pojedinih mjera

Nadležno tijelo za provedbu i koordinaciju pojedinih mjera po ovome Programu je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, a izvršitelj je društvo Hrvatske ceste d.o.o. koje obavlja sljedeće poslove:

1. prikuplja, evidentira i obrađuje podatke o zapisnicima o procjeni oštećenja,

2. prati ispunjenje Programa obnove prema izviješćima nadzornih inženjera i službe koordinacije,

3. prati utrošak sredstava i izvršavanje ugovorenih rokova,

4. sastavlja i predaje izvješća Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture o provedbi i učinku ovoga Programa,

5. obavlja i druge poslove i poduzima druge radnje potrebne za provedbu ovoga Programa i Odluke o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica elementarne nepogode uslijed poplava u svibnju 2014. godine na cestovnoj infrastrukturi na području Sisačko-moslavačke, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije.

6. Procjena potrebnih financijskih sredstava i izvori financiranja

Po ovom Programu nužni troškovi obnove cestovne infrastrukture na sve tri županije procijenjeni su na iznos od:

– za državne ceste                400.000,00 kuna

– za županijske ceste         8.700.000,00 kuna

– za lokalne ceste            14.500.000,00 kuna

– za nerazvrstane ceste    17.400.000,00 kuna

Ukupno:                        41.000.000,00 kuna.

140 28.11.2014 Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica elementarne nepogode nastalih uslijed poplava 2014. godine na cestovnoj infrastrukturi na području Sisačko-moslavačke, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije 140 28.11.2014 Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica elementarne nepogode nastalih uslijed poplava 2014. godine na cestovnoj infrastrukturi na području Sisačko-moslavačke, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije