Pravilnik o izmjenama Pravilnika o aerosolnim raspršivačima

NN 140/2014 (28.11.2014.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o aerosolnim raspršivačima

140 28.11.2014 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o aerosolnim raspršivačima

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

2649

Na temelju članka 4. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, br. 80/2013 i 14/2014) ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O AEROSOLNIM RASPRŠIVAČIMA

Članak 1.

U Pravilniku o aerosolnim raspršivačima (»Narodne novine«, br. 45/2014) u članku 5. stavku 2. brojka »1.8« zamjenjuje se brojkom »1.10«.

U istom stavku brojka »1.9« zamjenjuje se brojkom »1.11«.

Članak 2.

U točki 2.2 Dodatka Pravilnika u podtočkama (b), (c) i (d) brojka »1.9« zamjenjuje se brojkom »1.11«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/202
Urbroj: 526-03-01-01/1-14-10
Zagreb, 19. studenoga 2014.

Ministar
Ivan Vrdoljak, v. r.