Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom

NN 140/2014 (28.11.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2650

Na temelju članka 64. stavak 1. točka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 61/2011) i članka 24. stavka 1., a u svezi s člankom 64.a i 75.a Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011 i 56/2013) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SIGURNOSTI POMORSKE PLOVIDBE U UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE TE NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA NADZORA I UPRAVLJANJA POMORSKIM PROMETOM

Članak 1.

U Pravilniku o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom (»Narodne novine«, br. 79/13), u članku 13. stavku (4) riječi »stavka 4.« zamjenjuju se riječima »stavka 3.«

Članak 2.

U članku 40. stavku 1. točki d. oznake: »…-…« zamjenjuju se oznakama »…- - - …«.

Članak 3.

U Dijelu trećem – Sigurnost plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, iza Glave I – Uvjeti sigurnosti pomorske plovidbe, dodaje se nova Glava I.a – Posebni uvjeti sigurnosti pomorske plovidbe:

»Glava I.a
Posebni uvjeti sigurnosti pomorske plovidbe

Iza članka 50. dodaju se novi članci 50.a i 50.b koji glase:

Članak 50.a

(1) Ušće rijeke Krke jest morski prostor koji obuhvaća područje unutar granica koje čine:

a) spojnica pomorskih svjetala na pličini Paklena i gatu Martinska, a koja određuje unutarnju granicu prolaza kanalom Sv. Ante, i

b) južna granica nacionalnog parka »Krka«, stari skradinski most

(2) Plovni objekti ne smiju ploviti područjem iz stavka 1. ovog članka brzinom većom od 6 čvorova.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, plovni objekti u plovidbi Prokljanskim jezerom mogu ploviti brzinom većom od 6 čvorova samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale.

Članak 50.b

(1) Rogoznički zaljev jest morski prostor koji obuhvaća područje čija je morska granica spojnica točaka rt Glavina i rt Konj, Oštra glava.

(2) Plovni objekti ne smiju ploviti područjem iz stavka 1. ovog članka brzinom većom od 6 čvorova.«

Članak 4.

U članku 70. stavku 2. riječi »Odbora za zaštitu morskog okoliša« zamjenjuju se riječima »Odbora za pomorsku sigurnost«.

Članak 5.

Članak 77. mijenja se i glasi:

»(1) VTS usluge iz Glave II. Dijela četvrtog ovog Pravilnika, osim poslova iz članka 62., pružaju se u fazi testiranja do 15. rujna 2015. godine, a nakon čega se pružaju operativno.

(2) Odredbe Glave III. Dijela četvrtog ovog Pravilnika primjenjuju se u fazi testiranja do 15. rujna 2015. godine, nakon čega se primjenjuju operativno.

(3) U fazi testiranja iz stavaka 1. i 2. ovog članka pomorski objekti i tijela koja upravljaju lukama u nadzoru i upravljanju pomorskim prometom i sustavu javljanja sudjeluju dobrovoljno.«

Članak 6.

Prilog 2. Pravilnika zamjenjuje se novim Prilogom 2., koji čini njegov sastavni dio.

Članak 7.

(1) Hrvatski hidrografski institut će u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu ovog Pravilnika objaviti u »Oglasima za pomorce« obavijesti, podrobne podatke i upute o primjeni Dijela četvrtog, Dijela petog i Dijela šestog Pravilnika.

(2) Tijela koja upravljaju lukama dužna su u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ovog Pravilnika uskladiti svoje akte s Dijelom četvrtim i Dijelom šestim Pravilnika.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-02/67
Urbroj: 530-04-2-1-14-1
Zagreb, 19. studenoga 2014.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš-Dončić, v. r.

PRILOG 2.

140 28.11.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom 140 28.11.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom