Pravilnik o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida

NN 140/2014 (28.11.2014.), Pravilnik o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2651

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, broj 14/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O VISINI NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA U SKLADU SA ZAKONOM O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju visine naknada za provedbu izobrazbe profesionalnih korisnika pesticida, distributera pesticida i savjetnika o zaštiti bilja i sigurnoj uporabi pesticida u prodaji pesticida i proizvodnji hrane, polaganje ispita i izdavanje identifikacijskih iskaznica za profesionalne korisnike pesticida, savjetnike, distributere i ovlaštene predavače; redovite preglede strojeva za primjenu pesticida; izobrazbe odgovornih osoba i zaposlenika ispitnih stanica za pregled strojeva za primjenu pesticida te polaganje ispita; unos podataka u Fitosanitarni informacijski sustav kod prvog pregleda strojeva za primjenu pesticida; te izdavanje znaka o obavljenom redovitom pregledu strojeva za primjenu pesticida.

Naknade za troškove provedbe izobrazbe, polaganje ispita i izdavanje identifikacijskih iskaznica

Članak 2.

(1) Najviši iznos naknade za troškove provedbe osnovne i dopunske izobrazbe, polaganje ispita i izdavanje identifikacijske iskaznice iznosi:

Provedba izobrazbe, polaganje ispita i izdavanje identifikacijskih iskaznica:

Iznosi u kunama (kn)

1.1. Provedba osnovne izobrazbe

600,00

1.2. Provedba dopunske izobrazbe

300,00

1.3. Polaganje ispita

50,00

1.4. Izdavanje identifikacijske iskaznice

40,00

(2) Naknade iz stavka 1. ovoga članka snose profesionalni korisnici pesticida, savjetnici ili distributeri, a može ih snositi i pravna ili fizička osoba u kojoj su zaposleni.

(3) Naknade za izdavanje identifikacijske iskaznice za ovlaštenog predavača snosi ovlašteni predavač, a može ih snositi i pravna ili fizička osoba u kojoj je predavač zaposlen.

(4) Naknade za troškove provedbe osnovne i dopunske izobrazbe te polaganje ispita prihod su ovlaštene pravne ili fizičke osobe koja provodi izobrazbu, a naknada za troškove izdavanja identifikacijskih iskaznica prihod je pravne osobe koja izdaje identifikacijske iskaznice.

Naknada za troškove provođenja stručne kontrole redovitih pregleda strojeva za primjenu pesticida

Članak 3.

(1) Iznos naknade za troškove provođenja stručne kontrole redovitih pregleda strojeva za primjenu pesticida iznosi 1.000,00 kn.

(2) Naknadu iz stavka 1. ovoga članka snose ovlaštene ispitne stanice.

(3) Naknada iz stavka 1. ovoga članka prihod je pravne osobe koja provodi stručne kontrole redovitih pregleda strojeva za primjenu pesticida.

Naknade za provedbu programa izobrazbe odgovornih osoba i zaposlenika ovlaštenih ispitnih stanica za obavljanje redovitih pregleda strojeva za primjenu pesticida

Članak 4.

(1) Najviši iznos naknade za troškove provedbe osnovnog ili dopunskog programa izobrazbe za obavljanje redovitih pregleda strojeva za primjenu pesticida za zaposlenike ispitnih stanica, te polaganje ispita za jednog polaznika izobrazbe iznosi:

Provedba programa izobrazbe i polaganje ispita:

Iznosi u kunama (kn)

1.1. Osnovni program izobrazbe

5.000,00

1.2. Dopunski program izobrazbe

800,00

1.3. Polaganje ispita

100,00

(2) Naknade iz stavka 1. ovoga članka snosi polaznik izobrazbe ili ovlaštena ispitna stanica u kojoj je polaznik izobrazbe zaposlen.

(3) Naknade iz stavka 1. ovoga članka prihod su pravne osobe koja provodi osnovni ili dopunski program izobrazbe za obavljanje redovitih pregleda strojeva za primjenu pesticida za zaposlenike ovlaštenih ispitnih stanica.

Naknade za troškove redovitog i ponovnog pregleda strojeva za primjenu pesticida

Članak 5.

(1) Najviši iznos naknade za troškove redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida, ponovnog pregleda nakon otklanjanja utvrđenih kvarova i nedostataka (prema potrebi), unosa podataka u Fitosanitarni informacijski sustav, troškove za izdavanje znaka o obavljenom pregledu iznosi:

Troškovi redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida

Iznosi u kunama (kn)

1.1. Unos podataka u Fitosanitarni informacijski sustav

50,00

1.2. Redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida – prskalica do radnog zahvata 12 m (jedostruki nosač diza)

400,00

1.3. Redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida – prskalica radnog zahvata od 12 do 18 m (jedostruki nosač diza)

500,00

1.4. Redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida – prskalica radnog zahvata od 18 do 24 m (jedostruki nosač diza)

600,00

1.5. Redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida – prskalica radnog zahvata preko 24 m (jedostruki nosač diza)

700,00

1.6. Redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida – prskalica do radnog zahvata 12 m (višestruki nosač diza)

500,00

1.7. Redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida – prskalica radnog zahvata od 12 do 18 m (višestruki nosač diza)

600,00

1.8. Redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida – prskalica radnog zahvata od 18 m do 24 m (višestruki nosač diza)

700,00

1.9. Redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida – prskalica radnog zahvata preko 24 m (višestruki nosač diza)

800,00

1.10. Redoviti pregled uređaja za primjenu pesticida – raspršivača do 10 diza

400,00

1.11. Redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida – raspršivača od 11 do 20 diza

500,00

1.12. Redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida – raspršivača od 21 do 30 diza

600,00

1.13. Redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida – raspršivača od 31 do 40 diza

700,00

1.14. Redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida – raspršivača s više od 41 dize

800,00

1.15. Ponovni pregled strojeva za primjenu pesticida

100,00

1.16. Izdavanje znaka o obavljenom pregledu

20,00

(2) Iznos naknada za redoviti i ponovni pregled strojeva za primjenu pesticida odnosi se na pregled jednog stroja za primjenu pesticida, odnosno naknada se plaća zasebno za svaki pojedinačni stroj. Iznos naknade za ponovni pregled strojeva plaća se u slučaju da stroj nije ispunio potrebne uvjete na redovitom pregledu te je pregled potrebno ponoviti prije izdavanja znaka o obavljenom pregledu.

(3) Naknada za unos podataka u Fitosanitarni informacijski sustav plaća se kod prvog redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida. Za svaki sljedeći redoviti ili ponovni pregled istog stroja, naknada za unos podataka se ne plaća.

(4) Naknada za izdavanje znaka o obavljenom pregledu plaća se za:

– pojedinačni pregledani stroj za primjenu pesticida u uporabi koji je na redovitom pregledu zadovoljio potrebne uvjete,

– pojedinačni pregledani stroj za primjenu pesticida u uporabi, kada se zbog gubitka ili oštećenja znak o obavljenom pregledu treba ponovno izdati,

– rabljeni stroj za primjenu pesticida pregledan u drugoj državi članici Europske unije koji ima važeći znak o obavljenom pregledu, kada se priznaje redoviti pregled obavljen u drugoj državi članici Europske unije, i

– novi stroj za primjenu pesticida.

(5) Naknade iz stavka 1. ovoga članka snose vlasnici ili korisnici strojeva za primjenu pesticida koji podliježu redovitom pregledu, a prihod su ovlaštenih ispitnih stanica koje provode redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida.

Plaćanje naknada

Članak 6.

(1) Iznosi naknada iz članka 2. stavka 1., članka 3. stavka 1., članka 4. stavak 1. i članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika iskazani su bez poreza na dodanu vrijednost.

(2) Način plaćanja naknada sukladno ovom Pravilniku određuje pravna ili fizička osoba koja ostvaruje prihod od naknada.

Propis koji se stavljaju izvan snage

Članak 7.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti članci 5., 6., 7. i 8. Pravilnika o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstva za zaštitu bilja, ocjene aktivne tvari i izdavanja dozvola za sredstva za zaštitu bilja (»Narodne novine«, broj 94/2007, 36/2010, 55/2010 i 38/2013).

Stupanje na snagu

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/77
Urbroj: 525-09/1345-14-5
Zagreb, 24. studenoga 2014.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

140 28.11.2014 Pravilnik o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida 140 28.11.2014 Pravilnik o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida