Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova depozitara AIF-a

NN 140/2014 (28.11.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova depozitara AIF-a

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2656

Na temelju članaka 8. stavka 1. i 15. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj Agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/2005 i 12/2012) te članaka 229. stavka 2., 231. stavka 4., 236. stavka 7. i 250. stavka 2. Zakona o alternativnim investicijskom fondovima (»Narodne novine«, broj 16/2013, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. studenoga 2014. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU POSLOVA DEPOZITARA AIF-a

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju poslova depozitara AIF-a (»Narodne novine«, broj 10/2014), u članku 2. stavku 2. točki 5. iza riječi: »izvornik« dodaju se riječi: »ili ovjereni preslik«.

U stavku 2. točka 9. mijenja se i glasi:

»9. preslik mišljenja o reviziji financijskih izvještaja depozitara za tri posljednje poslovne godine, sukladno propisima koji uređuju financijske izvještaje, ili kraće ako depozitar posluje kraće od tri godine,«

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Sve strane isprave iz stavka 2. ovoga članka moraju biti prevedene po ovlaštenom sudskom tumaču za hrvatski jezik, a izvornik ili ovjereni preslik odobrenja za rad iz stavka 2. točke 5. ovoga članka mora biti i ovjeren u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine).«

Članak 2.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»U smislu ovog Pravilnika, revizija izvršavanja obveza depozitara je postupak provjere i ocjene:

1. adekvatnosti obavljanja obveza i dužnosti depozitara,

2. adekvatnosti politika, procedura i drugih internih akata depozitara kojima su uređene dužnosti i obveze depozitara,

3. postupanja depozitara u skladu s člankom 6. ovoga Pravilnika.«

Članak 3.

Članak 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Revizorsko izvješće iz članka 30. ovog Pravilnika mora sadržavati:

1. ocjenu adekvatnosti obavljanja obveza i dužnosti depozitara donesenu na temelju procjene:

a. ispunjavanja organizacijskih zahtjeva vezanih uz dužnosti i obveze depozitara,

b. politika, procedura i drugih internih akata depozitara koje se odnose na dužnosti i obveze depozitara,

c. provođenja donesenih politika, procedura i drugih internih akata,

2. mišljenje o postupanju depozitara u skladu s člankom 6. ovoga Pravilnika,

3. popis nedostataka koji su utvrđeni pri revizijskom pregledu područja iz članka 11. Pravilnika,

4. konstatacije glede ispunjavanja preporuka revizora iz proteklih godina.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/1

Urbroj: 326-01-440-14-2

Zagreb, 21. studenoga 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.