Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu

NN 141/2014 (1.12.2014.), Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu

HRVATSKI SABOR

2665

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2015. I 2016. GODINU

Proglašavam Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu, koje je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. studenoga 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/148

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 27. studenoga 2014.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

IZMJENE I DOPUNE DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2015. I 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu (»Narodne novine«, br. 152/2013 i 39/2014) u članku 1. mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2014. godinu i B. Račun financiranja za 2014. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

Proračun za 2014.

Povećanje/smanjenje

Novi plan za 2014.

PRIHODI POSLOVANJA

116.748.961.832

-2.839.092.755

113.909.869.077

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

315.520.000

243.130.810

558.650.810

RASHODI POSLOVANJA

128.087.860.316

-76.449.971

128.011.410.345

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

2.563.637.603

-467.555.645

2.096.081.958

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

-13.587.016.087

-2.051.956.329

-15.638.972.416

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

Proračun za
2014.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan za
2014.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

35.602.529.471

7.029.118.814

42.631.648.285

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

25.561.307.249

1.412.959.180

26.974.266.429

PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE

9.745.793.865

-3.564.203.305

6.181.590.560

PLANIRANI PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU

-6.200.000.000

0

-6.200.000.000

NETO FINANCIRANJE

13.587.016.087

2.051.956.329

15.638.972.416

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2014. godinu, mijenjaju se u: A. Računu prihoda i rashoda za 2014. godinu i B. Računu financiranja za 2014. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Raz-
red

Sku-
pina

Podsku-
pina

Naziv prihoda

Proračun za
2014.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za
2014.

6PRIHODI POSLOVANJA

116.748.961.832

-2.839.092.755

113.909.869.077


61


Prihodi od poreza

63.638.799.198

-1.131.573.718

62.507.225.480611

Porez i prirez na dohodak

1.369.205.388

-498.979

1.368.706.409612

Porez na dobit

5.689.314.332

-258.604.884

5.430.709.448613

Porezi na imovinu

457.616.075

-57.360.907

400.255.168614

Porezi na robu i usluge

55.734.015.989

-836.216.977

54.897.799.012615

Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

388.647.413

7.777.534

396.424.947616

Ostali prihodi od poreza

0

13.330.496

13.330.496

62


Doprinosi

41.855.487.033

-237.739.639

41.617.747.394621

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

17.458.930.996

-245.620.516

17.213.310.480622

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

22.537.881.184

-44.737.369

22.493.143.815623

Doprinosi za zapošljavanje

1.858.674.853

52.618.246

1.911.293.099

63


Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

4.306.125.211

-1.184.844.638

3.121.280.573631

Pomoći od inozemnih vlada

14.256.300

0

14.256.300632

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

4.226.377.122

-1.184.930.638

3.041.446.484633

Pomoći iz proračuna

49.857.789

86.000

49.943.789634

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna

15.634.000

0

15.634.000

64


Prihodi od imovine

2.695.827.982

-311.102

2.695.516.880641

Prihodi od financijske imovine

1.536.927.552

-177.403.743

1.359.523.809642

Prihodi od nefinancijske imovine

1.125.267.928

142.075.180

1.267.343.108643

Prihodi od kamata za dane zajmove

33.632.503

35.017.460

68.649.963

65


Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

3.581.616.706

-364.412.354

3.217.204.352651

Upravne i administrativne pristojbe

543.089.862

-61.180.923

481.908.939652

Prihodi po posebnim propisima

3.038.526.845

-303.231.432

2.735.295.413

66


Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija

71.383.619

28.229.316

99.612.935661

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

64.461.719

1.059.316

65.521.035663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

6.921.900

27.170.000

34.091.900

68


Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

599.722.083

51.559.380

651.281.463681

Kazne i upravne mjere

582.823.672

49.135.252

631.958.924683

Ostali prihodi

16.898.411

2.424.128

19.322.539PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

315.520.000

243.130.810

558.650.810


71


Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

22.000.000

6.965.519

28.965.519711

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava

22.000.000

6.965.519

28.965.519

72


Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

242.010.000

31.354.883

273.364.883721

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

240.000.000

30.465.525

270.465.525722

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme

10.000

56.835

66.835723

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

2.000.000

832.523

2.832.523

74


Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine

51.510.000

204.810.408

256.320.408741

Prihodi od prodaje zaliha

51.510.000

204.810.408

256.320.408

RASHODI POSLOVANJA

Raz-
red

Sku-
pina

Podsku-
pina

Naziv rashoda

Proračun za
2014.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan za
2014.

3

 

 

Rashodi poslovanja

128.087.860.316

-76.449.971

128.011.410.345

 

31

 

Rashodi za zaposlene

21.306.787.698

331.862.690

21.638.650.388

 

 

311

Plaće (Bruto)

17.740.822.934

267.139.180

18.007.962.114

 

 

312

Ostali rashodi za zaposlene

311.846.023

30.413.926

342.259.949

 

 

313

Doprinosi na plaće

3.254.118.741

34.309.584

3.288.428.325

 

32

 

Materijalni rashodi

8.067.737.273

49.782.032

8.117.519.305

 

 

321

Naknade troškova zaposlenima

1.031.903.602

-54.886.301

977.017.301

 

 

322

Rashodi za materijal i energiju

1.699.749.170

17.222.786

1.716.971.956

 

 

323

Rashodi za usluge

4.815.815.173

-8.906.091

4.806.909.082

 

 

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

29.297.190

-701.275

28.595.915

 

 

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

490.972.138

97.052.913

588.025.051

 

34

 

Financijski rashodi

11.234.188.712

-259.941.251

10.974.247.461

 

 

341

Kamate za izdane vrijednosne papire

8.093.679.708

 

8.093.679.708

 

 

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

2.657.394.654

-335.312.000

2.322.082.654

 

 

343

Ostali financijski rashodi

483.114.350

75.370.749

558.485.099

 

35

 

Subvencije

5.695.427.816

-367.850.506

5.327.577.310

 

 

351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

1.077.205.247

20.153.489

1.097.358.736

 

 

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

4.618.222.569

-388.003.995

4.230.218.574

 

36

 

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

8.936.788.624

-125.598.339

8.811.190.285

 

 

361

Pomoći inozemnim vladama

15.149.897

-2.450.512

12.699.385

 

 

362

Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

3.609.779.558

-8.647.266

3.601.132.292

 

 

363

Pomoći unutar općeg proračuna

5.311.859.169

-114.500.561

5.197.358.608

 

37

 

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

67.151.199.244

578.872.370

67.730.071.614

 

 

371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

53.566.144.696

325.104.407

53.891.249.103

 

 

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

13.585.054.548

253.767.963

13.838.822.511

 

38

 

Ostali rashodi

5.695.730.949

-283.576.967

5.412.153.982

 

 

381

Tekuće donacije

2.072.597.033

-82.608.392

1.989.988.641

 

 

382

Kapitalne donacije

703.606.017

47.507.024

751.113.041

 

 

383

Kazne, penali i naknade štete

295.773.720

87.378.400

383.152.120

 

 

385

Izvanredni rashodi

200.000.000

 

200.000.000

 

 

386

Kapitalne pomoći

2.423.754.179

-335.853.999

2.087.900.180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)

2.563.637.603

-467.555.645

2.096.081.958

 

41

 

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

172.708.131

-22.047.541

150.660.590

 

 

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

15.518.000

 

15.518.000

 

 

412

Nematerijalna imovina

157.190.131

-22.047.541

135.142.590

 

42

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.022.617.144

-380.836.044

1.641.781.100

 

 

421

Građevinski objekti

759.320.452

-12.997.644

746.322.808

 

 

422

Postrojenja i oprema

1.053.223.496

-291.803.643

761.419.853

 

 

423

Prijevozna sredstva

99.414.753

-46.165.253

53.249.500

 

 

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

1.057.617

-30.000

1.027.617

 

 

425

Višegodišnji nasadi i osnovno stado

221.000

-180.000

41.000

 

 

426

Nematerijalna proizvedena imovina

109.379.826

-29.659.504

79.720.322

 

43

 

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

3.109.350

-1.686.350

1.423.000

 

 

431

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

3.109.350

-1.686.350

1.423.000

 

44

 

Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine

189.072.876

8.700.000

197.772.876

 

 

441

Rashodi za nabavu zaliha

189.072.876

8.700.000

197.772.876

 

45

 

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

176.130.102

-71.685.710

104.444.392

 

 

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

172.084.281

-71.435.710

100.648.571

 

 

452

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

2.108.821

-210.000

1.898.821

 

 

453

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

1.832.000

-40.000

1.792.000

 

 

454

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

105.000

 

105.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-
red

Sku-
pina

Podskupina

 

Proračun za
2014.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan za
2014.NETO FINANCIRANJE

13.587.016.087

2.051.956.329

15.638.972.416PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE

9.745.793.865

-3.564.203.305

6.181.590.560
PLANIRANI PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU

-6.200.000.000

0

-6.200.000.000
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

35.602.529.471

7.029.118.814

42.631.648.285


81


Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

80.500.000

8.072.466.285

8.152.966.285812

Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

80.500.000

-470.000

80.030.000813

Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

0

7.629.300.000

7.629.300.000814

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru

0

57.398.648

57.398.648816

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

0

339.224.820

339.224.820817

Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti

0

47.012.817

47.012.817


82


Primici od izdanih vrijednosnih papira

21.437.448.045

1.838.425.000

23.275.873.045821

Trezorski zapisi (neto)

1.650.000.000

0

1.650.000.000822

Obveznice

19.787.448.045

1.838.425.000

21.625.873.045


83


Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

2.000.000.000

-1.093.744.585

906.255.415831

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih fin. instit. u javnom s.

2.000.000.000

-1.094.000.000

906.000.000832

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici TD u javnom sektoru

0

255.415

255.415


84


Primici od zaduživanja

12.084.581.426

-1.788.027.886

10.296.553.540841

Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada

2.184.581.426

-173.900.863

2.010.680.563844

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

9.900.000.000

-1.614.127.023

8.285.872.977
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

25.561.307.249

1.412.959.180

26.974.266.429


51


Izdaci za dane zajmove

1.742.543.231

39.492.180

1.782.035.411512

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

280.000.000

0

280.000.000514

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

745.286.237

100.000.000

845.286.237516

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

183.522.000

0

183.522.000517

Dani zajmovi drugim razinama vlasti

533.734.994

-60.507.820

473.227.174


53


Izdaci za dionice i udjele u glavnici

1.248.512.532

-245.500.000

1.003.012.532531

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

1.035.000.000

-250.000.000

785.000.000532

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

500.000

0

500.000533

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

211.012.532

4.500.000

215.512.532534

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

2.000.000

0

2.000.000


54


Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

13.783.302.036

1.610.307.000

15.393.609.036541

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada

909.080.339

15.000

909.095.339542

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

1.675.244.968

30.000.000

1.705.244.968543

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru

0

660.000

660.000544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

11.198.976.729

1.579.632.000

12.778.608.729


55


Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire

8.786.949.450

8.660.000

8.795.609.450552

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice

8.786.949.450

8.660.000

8.795.609.450

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Izmjenama i dopunama Proračuna u ukupnoj svoti od 130.107.492.303 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 26.974.266.429 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Proračuna, kako slijedi:

POSEBNI DIO

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.


Ove Izmjene i dopune Poračuna stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/14-01/06

Zagreb, 25. studenoga 2014.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Josip Leko, v. r.

141 01.12.2014 Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu 141 01.12.2014 Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu 141 01.12.2014 Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu 141 01.12.2014 Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu 141 01.12.2014 Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu 141 01.12.2014 Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu 141 01.12.2014 Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu 141 01.12.2014 Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu