Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu

NN 141/2014 (1.12.2014.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu

HRVATSKI SABOR

2666

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08. i 136/12.) Hrvatski sabor na sjednici 25. studenoga 2014., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2015. I 2016. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od      2.298.650.209 kuna

– ukupne rashode u iznosu od      2.445.542.389 kuna

– manjak u iznosu od                      146.892.180 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 400-06/14-01/06

Zagreb, 25. studenoga 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2014. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2015. I 2016. GODINU

141 01.12.2014 Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu 141 01.12.2014 Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu 141 01.12.2014 Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu 141 01.12.2014 Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu