Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom

NN 142/2014 (2.12.2014.), Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

2675

Na temelju članka 4. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, br. 80/2013 i 14/2014) ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O PREGLEDIMA I ISPITIVANJU OPREME POD TLAKOM

I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene i nazivi

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju postupci za stavljanje opreme pod tlakom u uporabu te postupci i rokovi pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom u radu.

(2) Ovaj Pravilnik notificiran je u skladu s izmijenjenom Direktivom 98/34/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. godine o utvrđivanju postupka obavješćivanja u području tehničkih propisa te propisa o uslugama informacijskoga društva.

(3) Nazivi koji se upotrebljavaju u smislu odredbi ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. »Oprema pod tlakom« je sva ona oprema na koju se odnose;

– Pravilnik o tlačnoj opremi,

– Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama.

2. »Vlasnik« je fizička ili pravna osoba sa sjedištem, odnosno prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koja je vlasnik opreme pod tlakom i koja je odgovorna za provedbu zahtjeva iz ovoga Pravilnika.

3. »Korisnik« je fizička ili pravna osoba koja za svoje potrebe upotrebljava opremu pod tlakom u svrhu za koju je namijenjena.

4. »Agencija za opremu pod tlakom« (OPT-AGENCIJA) je ustanova osnovana za obavljanje pregleda opreme pod tlakom visoke razine opasnosti.

5. »Evidencija opreme pod tlakom« je popis opreme pod tlakom visoke razine opasnosti.

6. »Inspekcijsko tijelo« je središnje tijelo državne uprave koje u okviru svog djelokruga provodi nadzor nad provedbom ovoga Pravilnika.

7. »Dokumentacija opreme pod tlakom« je skup dokumenata koji sadrži isprave vezane za ocjenjivanje sukladnosti, evidencijski list opreme pod tlakom visoke razine opasnosti, očevidnik pregleda opreme pod tlakom visoke razine opasnosti, tehničku dokumentaciju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti, tehničku dokumentaciju opreme pod tlakom niske razine opasnosti i po potrebi projektnu dokumentaciju tehnološke cjeline u kojoj se oprema pod tlakom nalazi i podatke o svim aktivnostima i zahvatima na predmetnoj opremi pod tlakom u toku njezine uporabe.

Razvrstavanje opreme pod tlakom

Članak 2.

(1) Oprema pod tlakom se, obzirom na opasnosti po zdravlje i sigurnost ljudi, okoliša ili imovine, razvrstava u dvije razine opasnosti:

– Oprema pod tlakom niske razine opasnosti,

– Oprema pod tlakom visoke razine opasnosti.

(2) Razvrstavanje opreme pod tlakom koja se prvi put stavlja u uporabu provodi se prema vrsti opreme pod tlakom, grupi fluida te radnih i konstrukcijskih karakteristika u skladu sa zahtjevima propisanim u Dodatku I. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Razvrstavanje opreme pod tlakom s obzirom na razine opasnosti provodi OPT-AGENCIJA.

Obveze vlasnika/korisnika opreme pod tlakom

Članak 3.

(1) Oprema pod tlakom niske razine opasnosti:

Vlasnik/korisnik opreme pod tlakom niske razine opasnosti odgovoran je u cijelosti za njezin siguran rad tijekom vijeka uporabe kao i za provođenje pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom niske razine opasnosti.

(2) Oprema pod tlakom visoke razine opasnosti:

1. Vlasnik/korisnik opreme pod tlakom visoke razine opasnosti odgovoran je za njezin siguran rad tijekom uporabe.

2. Vlasnik opreme pod tlakom visoke razine opasnosti dužan je OPT-AGENCIJI dati zahtjev za prvi pregled opreme pod tlakom prije njezinog stavljanja u rad. Zahtjevu za prvi pregled prilažu se:

• Isprave o sukladnosti opreme pod tlakom s bitnim sigurnosnim zahtjevima iz jednog od pravilnika navedenih u članku 1. stavku 2. ovoga Pravilnika,

• Tehnička dokumentacija dobivena od proizvođača predmetne opreme pod tlakom,

• Projektna dokumentacija izvedenog stanja tehnološke cjeline u kojem se predmetna oprema pod tlakom nalazi. Dokumentacija mora sadržavati:

• dimenzije ugrađene opreme, cjevovoda i armature s nazivnim otvorima, nazivnim tlakovima i temperaturama,

• podatke o tlačnom i sigurnosnom priboru,

3. Vlasnik opreme pod tlakom visoke razine opasnosti dužan je u roku od osam dana prijaviti OPT-AGENCIJI svaku promjenu podataka iz evidencijskog lista opreme pod tlakom.

4. Vlasnik opreme pod tlakom visoke razine opasnosti dužan je u slučaju promjene korisnika, novom korisniku predati svu dokumentaciju predmetne opreme pod tlakom.

5. Rok za periodičke preglede započinje teći od dana prvog pregleda za novu opremu i od dana zadnjeg istovrsnog pregleda za opremu, koja je već periodički pregledana i ispitana.

(3) Vlasnik/korisnik opreme pod tlakom visoke razine opasnosti dužan je voditi skupni popis opreme pod tlakom u svom vlasništvu.

(4) Vlasnik/korisnik opreme dužan je čuvati tehničku dokumentaciju proizvođača, održavanja, ispitivanja i sanacija posude do njenog trajnog stavljanja izvan uporabe.

(5) Vlasnik/korisnik dužan je posudu odjaviti nakon trajnog stavljanja posude van uporabe.

(6) Kada vlasnik i korisnik nisu iste osobe, vlasnik opreme dužan je prije početka rada korisniku dostaviti dokumentaciju neophodnu za ispravnu i sigurnu uporabu.

Tijela za periodičke preglede

Članak 4.

(1) Ovlašteno tijelo za preglede i ispitivanja opreme pod tlakom visoke razine opasnosti je OPT-AGENCIJA.

(2) OPT-AGENCIJA mora svoje zadaće obavljati u skladu s ovim Pravilnikom.

Zadaće OPT-AGENCIJE

Članak 5.

(1) Prilikom pregleda opreme pod tlakom, OPT-AGENCIJA mora provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti za rad predmetne opreme pod tlakom propisani od strane proizvođača i oni iz projektne dokumentacije tehnološke cjeline, te u kolikoj mjeri eventualna odstupanja utječu na ispunjavanje bitnih sigurnosnih zahtjeva propisanih za tu opremu.

(2) Nakon svakog pregleda OPT-AGENCIJA sastavlja zapisnik o provedenim radnjama i nalazima. Ukoliko su uz preglede rađena ispitivanja, ista moraju biti navedena u zapisniku i dokumentirana.

(3) Ispitivanja bez razaranja materijala mora izvršiti odgovarajuće kvalificirano osoblje odobreno od strane priznate neovisne organizacije što je propisano Pravilnikom o tlačnoj opremi. Ispitivanja treba provoditi u dogovoru sa OPT-AGENCIJOM.

(4) Ukoliko je pregled zadovoljio zahtjeve ovoga Pravilnika OPT-AGENCIJA ovjerava očevidnik pregleda opreme pod tlakom visoke razine opasnosti iz Dodatka IV ovog Pravilnika.

(5) Ukoliko OPT-AGENCIJA prilikom pregleda utvrdi nedostatke na opremi pod tlakom o tome putem zapisnika obavješćuje vlasnika/korisnika koji je dužan te nedostatke ukloniti.

(6) Ako vlasnik/korisnik opreme pod tlakom ne otkloni utvrđene nedostatke i stavi opremu u rad, OPT-AGENCIJA mora o tome obavijestiti i nadležno tijelo državne uprave za nadzor.

(7) U slučaju opravdane sumnje da oprema pod tlakom visoke razine opasnosti ugrožava zdravlje ljudi, imovine i okoliša OPT-AGENCIJA, će o tome obavijestiti nadležno inspekcijsko tijelo.

II. OPREMA POD TLAKOM VISOKE RAZINE OPASNOSTI

Prvi pregled opreme pod tlakom visoke razine opasnosti

Članak 6.

(1) Prvi pregled, u okviru postupka puštanja opreme pod tlakom u rad i prije stavljanja te opreme na tržište kompletirane za uporabu, obavlja OPT-AGENCIJA.

Tom prilikom OPT-AGENCIJA mora provjeriti sljedeće:

– Isprave o sukladnosti opreme pod tlakom s bitnim sigurnosnim zahtjevima i tehničku dokumentaciju za predmetnu opremu dostavljenu od proizvođača.

– Ispunjenje zahtjeva za postavljanje, puštanje u rad, uporabu i održavanje predmetne opreme pod tlakom.

– Sukladnost postavljanja opreme pod tlakom sa zahtjevima proizvođača.

– Sukladnost sigurnosnog pribora sa zahtjevima proizvođača.

– Stanje vanjskih površina opreme pod tlakom s obzirom na moguća oštećenja.

– Projektnu dokumentaciju za postrojenje u čijem je sastavu oprema pod tlakom, osim za opremu kompletiranu za uporabu.

(2) OPT-AGENCIJA će tražiti i druge preglede i ispitivanja ako smatra potrebnim da bi se dala sigurnosna – tehnička ocjena opreme pod tlakom.

(3) Kad je prvi pregled zadovoljio, OPT-AGENCIJA izdaje i ovjerava vlasniku/korisniku očevidnik pregleda opreme pod tlakom visoke razine opasnosti prema Dodatku IV. ovoga Pravilnika.

(4) Kod prenosivih aparata za gašenje požara i boca za opremu za disanje izrađenih iz metala, kad su pregled i ispitivanje zadovoljeni, OPT-AGENCIJA na boce utiskuje čelični žig OPT-AGENCIJE, sastavlja zapisnik i izdaje Uvjerenje iz Dodatka IV. ovog Pravilnika.

(5) Kod boca za opremu za disanje izrađenih iz kompozitnog materijala, kad su pregled i ispitivanje zadovoljeni, OPT-AGENCIJA na boce stavlja naljepnicu na kojoj je neizbrisivom tintom otisnut žig OPT-AGENCIJE, sastavlja zapisnik i izdaje Uvjerenje iz Dodatka IV. ovog Pravilnika.

(6) Kod viličara koji imaju plinske spremnike koji nisu pokretna tlačna oprema i koji ne potpadaju pod Zakon o sigurnosti prometa, nakon uspješnog izvršenog pregleda i ispitivanja OPT-AGENCIJA na plinski spremnik utiskuje čelični žig OPT-AGENCIJE, sastavlja zapisnik i izdaje Uvjerenje iz Dodatka IV. ovog Pravilnika.

Evidencija opreme pod tlakom visoke razine opasnosti

Članak 7.

Evidenciju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti vodi OPT – AGENCIJA.

(2) OPT-AGENCIJA opremi pod tlakom visoke razine opasnosti dodjeljuje evidencijski broj i upisuje je u Evidenciju opreme pod tlakom. OPT-AGENCIJA ispunjava i ovjerava Evidencijski list iz Dodatka IV. ovog Pravilnika. Evidencijski list zajedno sa Očevidnikom pregleda opreme pod tlakom visoke razine opasnosti OPT-AGENCIJA dostavlja vlasniku.

Dokumentacija opreme pod tlakom visoke razine opasnosti

Članak 8.

(1) Kompletnu dokumentaciju o opremi pod tlakom visoke razine opasnosti dužna je voditi OPT-AGENCIJA i vlasnik/korisnik. Dokumentacija se čuva odvojeno za svaku jedinicu opreme pod tlakom koja ima svoj evidencijski broj.

Dokumentacija opreme pod tlakom visoke razine opasnosti sadrži sve potrebne podatke za identifikaciju opreme i to:

1. Evidencijski list opreme pod tlakom visoke razine opasnosti propisan u Dodatku IV. ovoga Pravilnika,

2. Isprave o sukladnosti,

3. Tehničku dokumentaciju za tlačnu opremu projektnu dokumentaciju tehnološke cjeline,

4. Očevidnik pregleda opreme pod tlakom visoke razine opasnosti i podatke o svim aktivnostima i zahvatima na predmetnoj opremi pod tlakom u tijeku njezine uporabe, a posebno o:

– Rekonstrukcijama i sanacijama,

– Stavljanju opreme izvan pogona duže od jedne godine,

– Preseljenju opreme na drugu lokaciju,

– Promjenama u sigurnosnim zahtjevima,

– Programu periodičkih pregleda i njegovim izmjenama i dopunama,

– Izvanrednim pregledima predmetne opreme pod tlakom,

– Pregledima prije ponovnog puštanja u rad,

– Kvarovima i popravcima koji bi mogli utjecati na sigurnost i kompletnost predmetne opreme pod tlakom.

(2) OPT-AGENCIJA i vlasnik/korisnik moraju svaki za sebe čuvati dokumentaciju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti i na zahtjev ju predočiti nadležnom inspekcijskom tijelu. Dokumentacija o opremi pod tlakom mora se čuvati do njezinog konačnog stavljanja izvan uporabe.

Pregledi opreme pod tlakom visoke razine opasnosti, vrste i ispitivanja

Članak 9.

(1) Osnova za sigurnosno tehničku ocjenu opreme pod tlakom visoke razine opasnosti je periodički pregled koji može biti:

– Vanjski pregled,

– Unutarnji pregled,

– Ispitivanje tlakom (tlačna proba).

(2) Prije provedbe periodičkog pregleda ili ispitivanja korisnik je dužan obavijestiti OPT-AGENCIJU o svim nedostatcima i eventualnim oštećenjima i kvarovima na opremi pod tlakom visoke razine opasnosti do kojih je došlo između prethodnog i predviđenog periodičkog pregleda.

(3) Tijekom provedbe periodičkog pregleda ili ispitivanja na opremi pod tlakom visoke razine opasnosti potrebno je pridržavati se svih sigurnosnih mjera koje je propisao proizvođač opreme ili ih propisuju drugi važeći propisi ili interni dokumenti korisnika.

(4) Opseg i rokovi redovnih periodičkih pregleda opreme pod tlakom visoke razine opasnosti dani su u Dodatku III. ovoga Pravilnika, a posebni zahtjevi za periodičke preglede pojedine opreme pod tlakom kao dijela uređaja ili tehnoloških cjelina dani su u Dodatku V. ovoga Pravilnika.

(5) Prije provedbe periodičkog pregleda i ispitivanja potrebno je provesti razvrstavanje opreme pod tlakom s obzirom na razinu opasnosti ukoliko ista nije razvrstana.

(6) Ako je oprema izvan uporabe u terminu u kojem je potrebno obaviti periodički pregled, ona se ne smije staviti u uporabu prije nego se pregled obavi.

Članak 10.

Vlasnik/korisnik opreme pod tlakom visoke razine opasnosti dužan je pripremiti opremu pod tlakom za periodički pregled i osigurati uvjete za njegovu provedbu na siguran način. Pripremu, ukoliko ispunjava zahtjeve iz Dodatka II. točka 2. ovoga Pravilnika može raditi vlasnik/korisnik.

Vanjski pregled

Članak 11.

(1) Vanjskim se pregledom utvrđuje stanje opreme pod tlakom u radu, kontrolira se stanje vanjskih površina, sigurnosna i druga oprema, te stanje radne okoline i mjesto postavljanja opreme pod tlakom. Kontrolira se dokumentacija o radu opreme, izvršenih radova redovnog održavanja i servisiranja opreme prema uputama proizvođača.

Vanjski je pregled u pravilu vizualan pregled. Ukoliko vizualnim pregledom nije moguće utvrditi stanje opreme pod tlakom i dati sigurnosno tehničku ocjenu ili se utvrde oštećenja i nedostaci na opremi mogu se, kada je to potrebno, provesti i drugi pregledi i ispitivanja.

(2) OPT-AGENCIJA može provoditi vanjski pregled opreme pod tlakom po dijelovima ukoliko to zahtijevaju radni uvjeti i/ili konfiguracija opreme i ako se u tom slučaju može donijeti objektivna sigurnosno tehnička ocjena opreme pod tlakom.

(3) Ukoliko OPT-AGENCIJA utvrdi potrebu, vanjski pregled može se proširiti odgovarajućim ispitivanjima drugim priznatim metodama.

(4) Vanjski se pregled cjevovoda provodi radi sigurnosno tehničke ocjene vanjskog stanja cjevovoda u smislu utvrđivanja sljedećih parametara:

– Uporabe u skladu s namjenom,

– Utvrđivanja trenutnog stanja u odnosu na stanje zahtijevano projektnom dokumentacijom,

– Održavanja cjevovoda,

– Stanja sigurnosnog pribora i druge zaštitne opreme.

Vanjski se pregled provodi u pravilu na cjevovodu u radu. Djelomični vanjski pregled se prihvaća ukoliko se na osnovi njega po analogiji može utvrditi sigurnosno tehničko stanje cijelog cjevovoda. Pri tome se moraju pregledati dovoljno veliki reprezentativni dijelovi cjevovoda.

(5) Izolirane cjevovode potrebno je na reprezentativnim mjestima provjeriti i utvrditi stupanj vanjske korozije.

Kad se izolacija cjevovoda skida iz drugih razloga koji nisu u vezi sa zahtjevima ovoga Pravilnika, korisnik je dužan o tome obavijestiti OPT-AGENCIJU kako bi ova mogla provesti vanjski pregled na dijelovima cjevovoda bez izolacije.

(6) Kod vanjskih pregleda opreme pod tlakom koja je računata s vremenskom čvrstoćom gradbenog materijala potrebno je obaviti i dodatna ispitivanja uz korištenje odgovarajućih tehničkih specifikacija ili smjernica.

Unutarnji pregled

Članak 12.

(1) Unutarnji pregled opreme pod tlakom nije potrebno provesti ukoliko OPT-AGENCIJA utvrdi da su obavljeni odgovarajući pregledi i ispitivanja na osnovi kojih se sa prihvatljivom sigurnošću može utvrditi stanje unutarnjih površina.

(2) Prilikom unutarnjeg pregleda OPT-AGENCIJA provjerava stanje površina izvrgnutih tlaku s obzirom na moguće pojave korozije, pukotina, udubljenja, ispupčenja, slojevitosti, te utjecaj radne materije na unutarnje površine. Unutarnji se pregled u pravilu obavlja kao i vanjski, te se po potrebi proširuje odgovarajućim ispitivanjima drugim priznatim metodama.

Ukoliko se stanje opreme pod tlakom ne može utvrditi radi nedostupnosti pojedinih dijelova ili drugih razloga, potrebno je odstraniti dijelove opreme koji onemogućuju unutarnji pregled.

(3) Komponente opreme pod tlakom koje nije moguće pregledati iznutra podvrgavaju se vanjskom pregledu površina i, prema potrebi, mjerenju debljine stjenka, ispitivanju tlakom i drugim ispitivanjima bez razaranja. Ukoliko postoji opravdana sumnja o postojanju oštećenja koja nije moguće otkriti standardnim postupcima potrebno je provesti dodatne preglede i ispitivanja.

(4) Prilikom unutarnjeg pregleda opreme pod tlakom izrađene iz umjetnih masa i kompozitnih materijala potrebno je naročito voditi računa o gradbenom materijalu, vrsti i konstrukciji opreme pod tlakom i primijeniti odgovarajuće ispitne metode.

(5) Djelomični unutarnji pregled opreme pod tlakom zadovoljava ukoliko se na osnovi njega može po analogiji donijeti zaključak o cjelokupnom sigurnosno tehničkom stanju opreme pod tlakom. Pri tome se moraju pregledati reprezentativni dijelovi opreme pod tlakom.

(6) OPT-AGENCIJA može provoditi unutarnji pregled opreme pod tlakom po dijelovima u različitim vremenskim periodima ukoliko to zahtijevaju radni uvjeti i ako se u tom slučaju može donijeti objektivna sigurnosno tehnička ocjena o opremi pod tlakom.

Ispitivanje tlakom

Članak 13.

(1) Ispitivanje tlakom provodi se pod nadzorom OPT-AGENCIJA po istom postupku i na isti način kao na novoj tlačnoj opremi. Za vrijeme tlačenja oprema se pregledava s obzirom na moguće pojave pukotina, curenja, deformacija. Oprema pod ispitnim tlakom ne smije biti manje od 10 minuta. Nakon završenog ispitivanja tlakom oprema se pregledava s obzirom na vidljive promjene oblika.

Ispitni se tlak određuje prema tlaku na koji je podešen sigurnosni ventil na tlačnoj opremi ili sklopu. Faktor povećanja tlaka određuje se kao za ispitivanje nove opreme.

(2) Ispitivanje tlakom mora se provesti ukoliko rezultati vanjskog i unutarnjeg pregleda opreme pod tlakom ne omogućavaju zadovoljavajuću sigurnosno tehničku ocjenu.

(3) Ispitivanje tlakom ne smije se izvoditi na temperaturi okoline nižim od 7 ⁰C.

(4) Ispitivanje tlakom može se zamijeniti drugim ispitivanjima bez razaranja materijala, o čemu odluku donosi isključivo OPT-AGENCIJA. Odluka mora biti dokumentirana i ne može biti trajna zamjena za ispitivanje tlakom.

Izvanredni pregled

Članak 14.

Izvanredni pregled opreme pod tlakom obavlja OPT-AGENCIJA izvan rokova periodičkih pregleda propisanih ovim Pravilnikom na način i prema postupcima propisanim za periodičke preglede. Izvanredni se pregled provodi kada:

– rezultati periodičkog pregleda radi općeg stanja opreme pod tlakom ukazuju na potrebu za uvođenjem izvanrednog pregleda,

– postoji opravdana sumnja da je oprema pod tlakom tako oštećena da njezina uporaba bez odgovarajućih popravaka nije više sigurna,

– se na stjenkama opreme pod tlakom pojave deformacije, pukotine i slično,

– to zahtjeva nadležno inspekcijsko tijelo.

Vlasnik opreme dužan je pristupiti organizaciji pregleda bez odlaganja.

Izvanredni pregled obuhvaća vanjski i unutarnji pregled opreme pod tlakom i po potrebi ispitivanje tlakom i druga neophodna ispitivanja.

Pregled prije ponovnog puštanja u rad

Članak 15.

(1) Pregled prije ponovnog puštanja u rad opreme pod tlakom provodi OPT-AGENCIJA kad oprema nije radila duže od godinu dana, nakon sanacije ili u slučaju preseljenja na drugu lokaciju. Pregled se smatra izvanrednim pregledom.

Ukoliko su uvjeti postavljanja opreme na novoj lokaciji identični kao i prije ili je bila konzervirana, to se prilikom pregleda uzima u obzir.

(2) Pregledom prije ponovnog puštanja u rad ocjenjuje se sigurnosno tehničko stanje opreme pod tlakom koja je već bila u uporabi. Pri tome se provodi:

– Vanjski pregled opreme pod tlakom. Pored uobičajenog vanjskog pregleda treba utvrditi zadovoljava li oprema pod tlakom sigurnosne zahtjeve o stavljanju opreme pod tlakom u rad.

– Utvrđuje se postoje li oštećenja na opremi pod tlakom nastala u tijeku prekida rada ili promjene lokacije.

– Pregled i kontrola funkcionalnosti sigurnosne opreme.

– Po potrebi unutarnji pregled.

– Po potrebi, ispitivanje tlakom i druga ispitivanja.

(3) Sanacija (popravak) opreme pod tlakom visoke razine opasnosti pod nadzorom je OPT-AGENCIJE.

Sanacija na opremi pod tlakom je zahvat kojim se ne mijenjaju radne i konstruktivne karakteristike opreme. Sanacijom se vrši popravak ili izrada i ugradnja dotrajalog ili oštećenog elementa opreme.

Za sanaciju mora OPT-AGENCIJA dati suglasnost, a mogu ju izvoditi samo izvođači koji zadovoljavaju zahtjeve za izradu opreme pod.

Kod izrade dokumentacije za popravak moraju se koristiti tehničke specifikacije prema kojima je predmetna oprema pod tlakom konstruirana ili druge odgovarajuće. Kad se koriste druge tehničke specifikacije iste ne smiju biti u suprotnosti sa specifikacijama po kojima je oprema izrađena.

Prije početka radova izvođač je dužan dostaviti na odobrenje sljedeću dokumentaciju:

– dokaz o certifikaciji izvođača,

– tehnički opis radova s navedenim tehničkim specifikacijama,

– plan i program osiguranja kvalitete,

– tehnološke podloge za izvođenje radova.

Vlasnik opreme dužan je pravovremeno obavijestiti OPT-AGENCIJU o predstojećim radovima sanacije.

(4) Zamjena opreme kao i zahvati kojima se mijenjaju bitne karakteristike opreme, ne spada u sanaciju. Promjenama bitnih karakteristika smatra se:

– povećanje maksimalnog dopuštenog radnog tlaka,

– snižavanje minimalne i/ili povećanje maksimalne radne temperature,

– povećanje izmjenjivačkih površina,

– promjena radnog medija,

– promjena gradbenog materijala itd.

Sigurnosni pribor

Članak 16.

(1) Sigurnosni pribor označava uređaje izrađene sa svrhom zaštite opreme pod tlakom od prekoračenja dopuštenih graničnih vrijednosti navedene u članku 1. stavak 2. točka 1.3. Pravilnika o tlačnoj opremi.

(2) Podešavanje i ispitivanje sigurnosnog ventila može obavljati samo pravna osoba registrirana za tu djelatnost koja ispunjava zahtjeve iz Dodatka II., točka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Postupak podešavanja i ispitivanja, zahtjevi na opremu i sadržaj izvještaja dani su u Dodatku VI. ovoga Pravilnika.

(4) Pravna osoba dužna je na zahtjev OPT-AGENCIJE pružiti uvid u svoje aktivnosti i dostaviti dokaze o ispunjavanju zahtjeva iz Dodatka II. ovoga Pravilnika.

(5) Nakon svake aktivnosti na sigurnosnom ventilu pravna osoba izdaje uvjerenje o obavljenim radnjama i stavlja na jedinicu sigurnosnog ventila naljepnicu ili plombu sa svojim identifikacijskim znakom.

(6) Rad sigurnosnog pribora opreme pod tlakom, izuzev sigurnosnog ventila, vlasnik/korisnik mora provjeriti i dati podesiti najmanje jedanput godišnje, računajući od prvog pregleda opreme pod tlakom.

(7) Sigurnosni ventil vlasnik/korisnik mora održavati i dati podesiti prema uputama proizvođača i tehničkim specifikacijama, najmanje jedanput u dvije godine i to prije vanjskog pregleda, računajući od prvog pregleda opreme pod tlakom.

(8) Rok obaveznog pregleda za sigurnosni ventil iz stavka 7. ovoga članka može se skratiti kad OPT-AGENCIJA, uzevši u obzir rizik od otkaza, grupu fluida, tlak i volumen/nazivni promjer tlačne opreme, to smatra za neophodno.

Inspekcijski nadzor

Članak 17.

Inspekcijski nadzor nad primjenom ovog Pravilnika u nadležnosti je središnjeg tijela državne uprave za obavljanje poslova inspekcija u gospodarstvu.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (»Narodne novine«, br. 138/08).

Članak 19.

(1) Evidencija za opremu pod tlakom u uporabi osniva se na temelju izdanih certifikata i knjiga o pregledima parnog-vrelovodnog kotla, certifikata i knjiga o pregledima posuda pod pritiskom i certifikata i knjiga o pregledima posuda koje rade pod tlakom, a na kojima su upisani brojevi glavne knjige, pod kojima se vode stručni i tehnički podaci, odnosno čuva pripadajuća dokumentacija opreme pod tlakom u arhivu OPT-AGENCIJE.

(2) Certifikati i knjige o pregledima navedeni u stavku 1. ovog članka vrijede do dana isteka njihove valjanosti, odnosno do dana isteka važenja roka zadnjeg pregleda i vlasnik opreme pod tlakom dužan je iste čuvati dok je oprema pod tlakom u uporabi.

(3) Odobrenje izdano za rad opreme pod tlakom u obliku glavne knjige, certifikata i rješenja za prijenosne vatrogasne aparate i boce u sklopu uređaja za disanje vrijedi do dana isteka njegove valjanosti. Rješenja izdana za viličare navedene u točki 28., Dodatak VI. ovoga Pravilnika vrijede do dana isteka njihove valjanosti.

(4) Program periodičkih pregleda potrebno je napraviti do dana prestanka važenja odobrenja za uporabu opreme pod tlakom, a na osnovi dokumentacije po kojoj je odobrenja za uporabu dobiveno.

(5) Posude pod tlakom koje su bile izrađene prije početka primjene pravilnika iz članka 1. stavka 2. točka 1. ovoga Pravilnika i za koju nije bilo izdano dopuštenje za rad, može se staviti u rad još jednu (1) godinu od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika. Prije početka rada takve opreme mora OPT-AGENCIJA pripremiti zajedno s korisnikom program periodičkih pregleda.

(6) Za cjevovode koji su bili u uporabi prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika i za cjevovode čija je izrada započela prije stupanja na snagu Pravilnika o tlačnoj opremi (»Narodne novine«, br. 58/2010), prvi pregled u skladu s ovim Pravilnikom mora se obaviti najkasnije u roku od dvije (2) godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika. Kod prvog pregleda cjevovoda potrebno je provesti i ispitivanje tlakom. Ukoliko se ispitivanje tlakom ne može provesti, isto se može zamijeniti drugim ispitivanjima bez razaranja materijala.

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/268

Urbroj: 526-03-01-01/1-14-08

Zagreb, 26. studenoga 2014.

Ministar

Ivan Vrdoljak, v. r.


DODATAK I – DODATAK VI


142 02.12.2014 Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom 142 02.12.2014 Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom