Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

NN 142/2014 (2.12.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

2676

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, broj 80/2013 i 14/2014), ministar gospodarstva u suradnji s ministrom zaštite okoliša i prirode i ministrom zdravlja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OGRANIČAVANJU UPORABE ODREĐENIH OPASNIH TVARI U ELEKTRIČNOJ I ELEKTRONIČKOJ OPREMI

Članak 1.

U Pravilniku o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (»Narodne novine«, broj 131/2013, 16/2014 i 90/2014) u članku 1. stavku 2. iza točke 19. dodaju se točke 20. do 27. koje glase:

»20. Delegirana direktiva Komisije 2014/69/EU оd 13. ožujka 2014. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u dielektričnoj keramici u kondenzatorima za nazivni napon manji od 125 V izmjenične struje ili 250 V istosmjerne struje za instrumente za praćenje i kontrolu u industriji (Tekst važan za EGP) (SL L 148, 20. 5. 2014.)

21. Delegirana direktiva Komisije 2014/70/EU оd 13. ožujka 2014. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u mikrokanalnim pločama (MCP-ovima). (Tekst važan za EGP) (SL L 148, 20. 5. 2014.)

22. Delegirana direktiva Komisije 2014/71/EU оd 13. ožujka 2014. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u lemu jednog sučelja za uređaje za otkrivanje od elemenata naslaganih čipova za velika područja (Tekst važan za EGP) (SL L 148, 20. 5. 2014.)

23. Delegirana direktiva Komisije 2014/72/EU оd 13. ožujka 2014. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u lemu i završnim obradama električnih i elektroničkih komponenti i obradama tiskanih pločica koje se koriste u modulima paljenja i drugim sustavima kontrole za električne i elektroničke motore s unutarnjim izgaranjem (Tekst važan za EGP) (SL L 148, 20. 5. 2014.)

24. Delegirana direktiva Komisije 2014/73/EU оd 13. ožujka 2014. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u platiniranim platinskim elektrodama koje se koriste za mjerenja vodljivosti (Tekst značajan za EGP) (SL L 148, 20. 5. 2014.)

25. Delegirana direktiva Komisije 2014/74/EU оd 13. ožujka 2014. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo koje se koristi u usklađenim sustavima igličastih priključaka koji nisu vrste C-press za instrumente za praćenje i kontrolu u industriji (Tekst važan za EGP) (SL L 148, 20. 5. 2014.)

26. Delegirana direktiva Komisije 2014/75/EU оd 13. ožujka 2014. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za živu u hladnokatodnim fluorescentnim cijevima za pozadinski osvijetljene zaslone s tekućim kristalima, u kojima sadržaj žive ne premašuje 5 mg po cijevi, a koje se koriste u instrumentima za praćenje i kontrolu u industriji stavljenima na tržište prije 22. srpnja 2017. (Tekst važan za EGP) (SL L 148, 20. 5. 2014.)

27. Delegirana direktiva Komisije 2014/76/EU оd 13. ožujka 2014. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za živu u ručno izrađenim svjetlećim tinjalicama (HLDT– ovima) koje se koriste za znakove, ukrasno ili arhitektonsko i posebno osvjetljenje i za svjetlosne umjetničke radove (Tekst važan za EGP) (SL L 148, 20. 5. 2014.).«

Članak 2.

(1) U Prilogu III. iza točke 4 (f) dodaje se točka 4 (g) koja glasi:

»4 (g)

Živa u ručno izrađenim svjetlećim tinjalicama (HLDT-ovima) koje se koriste za znakove, ukrasno ili arhitektonsko i posebno osvjetljenje i za svjetlosne umjetničke radove, u kojima se sadržaj žive ograničava na sljedeći način:

(a) 20 mg po paru elektroda + 0,3 mg po dužini cijevi u cm, ali ne više od 80 mg, za primjene na otvorenom i za primjene u zatvorenom pri kojima su izložene temperaturama nižim od 20 °C;

(b) 15 mg po paru elektroda + 0,24 mg po dužini cijevi u cm, ali ne više od 80 mg, za ostale primjene u zatvorenom.

Istječe

31. prosinca 2018.«

(2) U Prilogu III. iza točke 40. dodaje se točka 41. koja glasi:

»41.

Olovo u lemu i završnim obradama električnih i elektroničkih komponenti i obradama tiskanih pločica koje se koriste u modulima paljenja i drugim sustavima kontrole za električne i elektroničke motore s unutarnjim izgaranjem koji zbog tehničkih razloga moraju biti postavljeni izravno na ili u kućište ili cilindar ručnih motora s unutarnjim izgaranjem (klase SH:1, SH:2 i SH:3 iz Pravilnika TPV 401 (izdanje 01))*

Istječe

31. prosinca 2018.

(*) Pravilnik o mjerama za sprečavanje emisije plinovitih onečišćivača i onečišćivača u obliku čestica iz motora s unutrašnjim izgaranjem koji se ugrađuju u necestovne pokretne strojeve TPV 401 (izdanje 01) (»Narodne novine«, broj 4/2014, 115/2014)«.

Članak 3.

U Prilogu IV. iza točke 34. dodaju se točke 35. do 40. koje glase:

»35. Živa u hladnokatodnim fluorescentnim cijevima za pozadinski osvijetljene zaslone s tekućim kristalima, u kojima sadržaj žive ne premašuje 5 mg po cijevi, a koje se koriste u instrumentima za praćenje i kontrolu u industriji stavljenima na tržište prije 22. srpnja 2017. Istječe 21. srpnja 2024.

36. Olovo koje se koristi u usklađenim sustavima igličastih priključaka koji nisu vrste C-press za instrumente za praćenje i kontrolu u industriji. Istječe 31. prosinca 2020. Nakon tog datuma može se koristiti za zamjenske dijelove za instrumente za praćenje i kontrolu u industriji koji su stavljeni na tržište prije 1. siječnja 2021.

37. Olovo u platiniranim platinskim elektrodama koje se koriste za mjerenja vodljivosti kada se primjenjuje najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

(a) širokopojasna mjerenja s rasponom vodljivosti koji obuhvaća više od jednog reda veličine (tj. raspon između 0,1 mS/m i 5 mS/m) u laboratorijskim primjenama za nepoznate koncentracije;

(b) mjerenja otopina pri kojima su potrebni točnost od +/– 1 % raspona uzorka i velika otpornost elektrode na koroziju za neku od sljedećih vrsta otopina: i. otopine s kiselošću < pH 1; ii. otopine s lužnatošću > pH 13; iii. korozivne otopine koje sadržavaju plin iz skupine halogenih elemenata;

(c) mjerenja vodljivosti veće od 100 mS/m koja se moraju obavljati prijenosnim instrumentima. Istječe 31. prosinca 2018.

38. Olovo u uređajima za otkrivanje od elemenata naslaganih čipova za velika područja koji imaju više od 500 međusobnih veza po sučelju koje se koristi u rendgenskim uređajima za otkrivanje sustava za računalnu tomografiju i rendgenskih sustava. Istječe 31. prosinca 2019. Nakon tog datuma može se koristiti za zamjenske dijelove za sustave za CT i rendgenske sustave koji su stavljeni na tržište prije 1. siječnja 2020.

39. Olovo u mikrokanalnim pločama (MCP-ovima) koje se koriste u opremi koja ima najmanje jedno od sljedećih svojstava:

(a) kompaktnu veličinu uređaja za otkrivanje elektrona ili iona, kada je prostor za uređaj za otkrivanje ograničen na najviše 3 mm po mikrokanalnoj ploči (debljina uređaja za otkrivanje + prostor za ugradnju mikrokanalne ploče), najviše 6 mm ukupno, a alternativni dizajn koji bi zahtijevao više prostora za uređaj za otkrivanje znanstveno je ili tehnički neizvediv;

(b) dvodimenzionalnu prostornu rezoluciju za otkrivanje elektrona ili iona, pri čemu se primjenjuje nešto od sljedećeg: i. vrijeme odziva kraće od 25 ns; ii. područje uzorka za otkrivanje veće je od 149 mm²; iii. multiplikacijski faktor veći od 1,3 × 10³;

(c) vrijeme odziva za otkrivanje elektrona ili iona kraće od 5 ns;

(d) područje uzorka za otkrivanje elektrona ili iona veće od 314 mm²;

(e) multiplikacijski faktor veći od 4,0 × 107.

Izuzeće istječe na sljedeće datume:

(a) 21. srpnja 2021. za medicinske uređaje i instrumente za praćenje i kontrolu;

(b) 21. srpnja 2023. za medicinske uređaje za dijagnostiku in vitro;

(c) 21. srpnja 2024. za instrumente za praćenje i kontrolu u industriji.

40. Olovo u dielektričnoj keramici u kondenzatorima za nazivni napon manji od 125 V izmjenične struje ili 250 V istosmjerne struje za instrumente za praćenje i kontrolu u industriji. Istječe 31. prosinca 2020. Nakon tog datuma može se koristiti za zamjenske dijelove za instrumente za praćenje i kontrolu u industriji koji su stavljeni na tržište prije 1. siječnja 2021.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 011-01/14-01/260

Urbroj: 526-05-02-01-01/4-14-07

Zagreb, 25. studenoga 2014.

Ministar

Ivan Vrdoljak, v. r.