Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

NN 143/2014 (3.12.2014.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

HRVATSKI SABOR

2680

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. studenoga 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/150

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 28. studenoga 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA

Članak 1.

U Zakonu o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13. i 41/14.) u članku 7. točki 31. iza riječi: »obveznoga mirovinskog osiguranja« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim fizičke osobe iz točke 54. ovoga članka«.

U točki 49. iza riječi: »ovoga Zakona« umjesto točke stavlja se točka sa zarezom.

Iza točke 49. dodaju se točke 50., 51., 52., 53. i 54. koje glase:

»50. poslodavac koji ne uplaćuje doprinose jest poslodavac:

50.1. koji najkasnije na posljednji dan prethodnog mjeseca Poreznoj upravi nije putem propisanog izvješća za svakog pojedinog osiguranika s osnove radnog odnosa i/ili osiguranika s osnove radnog odnosa – izaslanog radnika kod tog poslodavca dostavio podatak o mjesečnoj obvezi doprinosa dospjeloj u tom mjesecu ili podatak o činjenici da u tom mjesecu ne postoji obveza doprinosa zbog korištenja prava iz socijalnih osiguranja;

50.2. koji je najkasnije na posljednji dan prethodnog mjeseca prikazao isplatu plaće, osim isplate zaostale plaće, i/ili mjesečnu obvezu doprinosa dospjelu u tom mjesecu za osiguranika s osnove radnog odnosa i/ili osiguranika s osnove radnog odnosa – izaslanog radnika u propisanom izvješću, a u službenim evidencijama Porezne uprave, na dan dostave podataka bankama, ima evidentirane dospjele, a neplaćene obveze po pojedinoj brojčanoj oznaci vrste doprinosa za osiguranike s osnove radnog odnosa i/ili osiguranike s osnove radnog odnosa – izaslanog radnika kod tog poslodavca u iznosu ukupne obveze doprinosa iskazane u prethodnom mjesecu na propisanim izvješćima za navedene osiguranike i više;

51. ostali poslodavci jesu poslodavci iz točke 36. ovoga stavka osim poslodavaca iz točke 50. ovoga stavka;

52. banka jest kreditna institucija, osnovana prema zakonu kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija, pod kojom se podrazumijeva banka, štedna banka i podružnica strane banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj;

53. ovlaštena agencija jest Financijska agencija (u daljnjem tekstu: Fina);

54. mlada osoba – jest fizička osoba koju poslodavac po osnovi ugovora o radu sklopljenog na neodređeno vrijeme prijavljuje na obvezno mirovinsko osiguranje i obvezno zdravstveno osiguranje te do dana početka osiguranja ima manje od 30 godina života, a do dana sklapanja ugovora o radu nije imala prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem.«.

Članak 2.

U članku 16. stavci 2. i 3. brišu se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 2.

Članak 3.

U članku 20. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, za osiguranika mladu osobu i prema mjesečnoj osnovici iz članka 21. ovoga Zakona obračunavaju se doprinosi iz osnovice, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja).

(5) Obveza doprinosa sukladno stavku 4. ovoga članka obračunava se prema mjesečnim osnovicama koje se odnose na razdoblje u trajanju do pet godina.«.

Članak 4.

U članku 23. stavak 2. briše se.

Članak 5.

U članku 31. stavak 2. briše se.

Članak 6.

U članku 36. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, za osiguranika po osnovi izaslanog radnika – mladu osobu i prema mjesečnoj osnovici iz članka 37. ovoga Zakona obračunavaju se doprinosi iz osnovice, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja).

(5) Obveza doprinosa sukladno stavku 4. ovoga članka obračunava se prema mjesečnim osnovicama koje se odnose na razdoblje u trajanju do pet godina.«.

Članak 7.

U članku 39. stavak 2. briše se.

Članak 8.

Članak 64. mijenja se i glasi:

»Osiguranici po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti obrta, slobodnog zanimanja (profesionalne djelatnosti), sportaša, poljoprivrede i šumarstva te ostalih samostalnih djelatnosti (članak 9. stavak 1. točka 9. do 13. i točka 31.) koji od obavljanja tih djelatnosti, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti, sami su obveznici doprinosa te obveznici obračunavanja i obveznici plaćanja doprinosa za osobno osiguranje.«.

Članak 9.

U članku 65. stavku 2. riječi: »za osobe« zamjenjuju se riječju: »osobe«, a riječi: »ne obračunava se« zamjenjuju se riječima: »ne obračunavaju«.

Članak 10.

U članku 67. iza riječi: »Doprinosi« dodaju se riječi: »se obračunavaju i«.

Članak 11.

Članak 67.a mijenja se i glasi:

»O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća pravilnikom će propisati ministar financija.«.

Članak 12.

Iza članka 67.a dodaje se članak 67.b koji glasi:

»Članak 67.b

Za osiguranika koji djelatnost samozaposlene osobe obavlja u drugoj državi članici i na kojega se, sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske, obveza doprinosa se utvrđuje na način propisan odredbama članaka 64. do 67. ovoga Zakona, neovisno o vrsti poreza koji je dužan plaćati prema dohotku ili dobiti ostvarenom od obavljanja navedene djelatnosti.«.

Članak 13.

U članku 68. stavku 2. riječi: »i mjesečne iznose« brišu se.

Članak 14.

U naslovu iznad članka 72. iza riječi: »samostalnih djelatnosti« dodaje se riječ: »novinara,«.

U članku 72. stavku 1. iza riječi: »i to« dodaju se riječi: »novinari,«.

U stavku 2. riječi: »i mjesečne iznose« brišu se.

Članak 15.

Članak 74. mijenja se i glasi:

»Mjesečne osnovice za obračun doprinosa umnožak su iznosa prosječne plaće i koeficijenta, i to:

1. koeficijenta 0,65 za osiguranika po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti novinara

2. koeficijenta 1,0 za osiguranika po osnovi obavljanja samostalnog umjetnika i sportaša.«.

Članak 16.

U članku 90. stavku 2. riječi: »i mjesečne iznose« brišu se.

Članak 17.

U članku 95. stavku 2. riječi: »i mjesečne iznose« brišu se.

Članak 18.

U članku 103. stavku 2. riječi: »i mjesečne iznose« brišu se.

Članak 19.

U članku 107. stavku 2. riječi: »i mjesečne iznose« brišu se.

Članak 20.

U članku 182. stavku 3. iza riječi: »odredbama ovoga Zakona« zarez i riječi: »osim osobe koja je obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa za svoje osobno osiguranje,« brišu se.

Članak 21.

Članak 183. mijenja se i glasi:

»(1) Osoba koja obavlja drugu djelatnost iz članka 7. točke 6. ovoga Zakona, koja od druge djelatnosti sukladno propisima o porezu na dohodak utvrđuje dohodak kao razliku između poslovnih primitaka i izdataka ili sukladno propisima o porezu na dobit od druge djelatnosti utvrđuje dobit, sama je obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa po toj osnovi.

(2) Obvezniku doprinosa koji, prema propisima o porezu na dohodak, od druge djelatnosti porez na dohodak plaća prema paušalnom dohotku, iznos godišnje osnovice, vrste i godišnje iznose doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem.«.

Članak 22.

Članak 186. mijenja se i glasi:

»(1) Kada se doprinosi obračunavaju prema godišnjoj osnovici iz članka 185. ovoga Zakona, a razdoblje obavljanja druge djelatnosti kraće je od ukupnog razdoblja obavljanja djelatnosti u toj godini, iznos godišnje osnovice razmjeran je broju mjeseci u kojima je obveznik doprinosa obavljao drugu djelatnost u odnosu na broj mjeseci obavljanja djelatnosti u toj godini.

(2) U broj mjeseci obavljanja druge djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka računa se svaki puni mjesec druge djelatnosti uvećan za posljednji mjesec, bez obzira na broj dana obavljanja druge djelatnosti u tom mjesecu te bez umanjenja za mjesece u kojima je djelatnost privremeno obustavljena i mjesece u kojima je korišteno pravo na privremenu nesposobnost za rad.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, u broj mjeseci obavljanja druge djelatnosti obvezniku doprinosa koji od te djelatnosti porez na dohodak plaća prema paušalnom dohotku ne uzima se razdoblje u kojem je privremeno obustavio obavljanje druge djelatnosti, sukladno propisu o obrtu.

(4) U broj mjeseci obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka računa se svaki puni mjesec u kojemu je obveznik obavljao tu djelatnost uvećan za posljednji mjesec, bez obzira na broj dana obavljanja druge djelatnosti u tom mjesecu te bez umanjenja za mjesece u kojima je djelatnost privremeno obustavljena i mjesece u kojima je korišteno pravo na privremenu nesposobnost za rad.

(5) Godišnja osnovica iz članka 185. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona može iznositi najviše do umnoška iznosa prosječne plaće, koeficijenta 0,65 i broja mjeseci u kojima je obavljao drugu djelatnost.«.

Članak 23.

Članak 187. mijenja se i glasi:

»(1) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja iz stavka 183. stavka 1. ovoga Zakona sastavlja obračunsku ispravu te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća pravilnikom će propisati ministar financija.

(2) Godišnja obveza doprinosa obvezniku iz članka 183. stavka 1. ovoga Zakona koji od druge djelatnosti utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti dospijeva na naplatu s danom podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak, sukladno propisima o porezu na dohodak.

(3) Godišnja obveza doprinosa obvezniku iz članka 183. stavka 1. ovoga Zakona koji od druge djelatnosti utvrđuje dobit dospijeva na naplatu s danom podnošenja godišnje prijave poreza na dobit, sukladno propisima o porezu na dobit.

(4) Godišnja obveza doprinosa obvezniku iz članka 183. stavka 2. ovoga Zakona dospijeva na naplatu u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja obvezniku.«.

Članak 24.

U članku 203. stavci 4., 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»(4) Kada doprinose prema višoj mjesečnoj osnovici za svoje osobno osiguranje obračunava sam obveznik doprinosa, razdoblje za koje se doprinosi prema višoj mjesečnoj osnovici obračunavaju ne može biti kraće od mjesec dana.

(5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, razdoblje za koje se doprinosi prema višoj mjesečnoj osnovici obračunavaju može biti kraće od mjesec dana ako je unutar tog mjeseca bio početak ili prestanak osiguranja.

(6) Osiguraniku kojemu se obveza doprinosa utvrđuje rješenjem Porezne uprave, obveza doprinosa prema višoj mjesečnoj osnovici nastaje od prvoga dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i prestaje posljednjeg dana u mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za prestanak obveze prema višoj osnovici.«.

Iza stavka 6. dodaju se stavci 7. i 8. koji glase:

»(7) Iznimno od odredbe stavka 6. ovoga članka, obvezniku doprinosa koji zahtjev podnese u roku od 15 dana od dana stjecanja svojstva osiguranika, obveza doprinosa prema višoj mjesečnoj osnovici može se, na njegov zahtjev, utvrditi s danom početka razdoblja osiguranja.

(8) Način i rok te oblik i sadržaj zahtjeva za odabir više osnovice, kao i uvjete radi odabira više osnovice za obračun doprinosa pravilnikom će propisati ministar financija.«.

Članak 25.

U članku 209. stavku 1. točki 15. iza riječi: »umirovljeniku« umjesto točke stavlja se zarez.

Iza točke 15. dodaje se točka 16. koja glasi:

»16. drugi dohodak utvrđen po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena.«.

Članak 26.

U članku 219. stavku 1. riječi: »poduzetničkoj plaći« zamjenjuju se riječima: »mjesečnoj osnovici«.

Članak 27.

Iza članka 228. dodaje se članak 228.a koji glasi:

»Članak 228.a

(1) Porezna uprava dostavlja, putem agencije, svim bankama podatke o poslodavcima koji ne uplaćuju doprinose.

(2) Podatke iz stavka 1. ovoga članka banke koriste isključivo za potrebe provedbe članka 248.b ovoga Zakona.

(3) Način dostave podataka i vrstu podataka iz stavka 1. pravilnikom će propisati ministar financija.«.

Članak 28.

Članak 229. mijenja se i glasi:

»Pravo na obračun obveze doprinosa i kamata i na naplatu doprinosa, kamata i troškova ovrhe, kao i pravo obveznika na povrat više plaćenih doprinosa, kamata i troškova ovrhe zastarijeva za pet godina, računajući od dana kada je zastara počela teći.«.

Članak 29.

Članak 230. mijenja se i glasi:

»Apsolutni rok zastare prava na obračun obveze doprinosa i kamata i na naplatu doprinosa, kamata i troškova ovrhe, kao i zastare prava obveznika na povrat više plaćenih doprinosa, kamata i troškova ovrhe nastupa za deset godina, računajući od dana kada je zastara počela prvi put teći.«.

Članak 30.

U članku 238. stavak 3. briše se.

Članak 31.

Članak 239. mijenja se i glasi:

»(1) Porezna uprava, po službenoj dužnosti, rješenjem utvrđuje obvezu doprinosa, vrste doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi osiguranicima po sljedećim osnovama osiguranja:

1. samostalnih djelatnosti koji od tih djelatnosti porez plaćaju prema paušalnom dohotku, i to:

1.1. djelatnost obrta te domaće radinosti i sporednog zanimanja,

1.2. djelatnost poljoprivrede i šumarstva,

2. djelatnost slobodnog zanimanja, i to: novinari, samostalni umjetnici i sportaši – koji prema primicima od djelatnosti porez na dohodak plaćaju po odbitku,

3. član uprave trgovačkog društva i izvršni direktor trgovačkog društva i izvršni upravitelj zadruge,

4. svećenik i drugi članovi vjerske zajednice,

5. zaposlenje u inozemstvu kod međunarodnih organizacija, stranih poslodavaca i u institucijama Europske unije,

6. zaposlenje u tuzemstvu kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu koji nemaju registriranu podružnicu u tuzemstvu.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se po utvrđenom statusu u osiguranju i vrijedi do donošenja novog rješenja ili do promjene osnove osiguranja ili do prestanka osiguranja ili do prestanka obveze doprinosa sukladno odredbi članka 221. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se na ime osiguranika – dužnika i sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. osnovu osiguranja,

2. razdoblje na koje se obveza odnosi i to dan s kojim započinje teći obveza,

3. odredbu o tome da je mjesečna osnovica umnožak iznosa prosječne plaće i propisanog koeficijenta te da se za svaku godinu provedenu u osiguranju primjenjuje mjesečna osnovica što je za tu godinu objavljuje ministar financija,

4. naziv doprinosa i stope za obračun doprinosa,

5. odredbu o mjesečnoj obvezi koja je razmjerna broju dana u osiguranju određenog mjeseca,

6. naznaku dospijeća za uplatu dospjelih mjesečnih obveza,

7. nalog dužniku da mjesečne obveze uplaćuje u propisanim rokovima dospijeća,

8. uplatne račune i brojčane oznake (šifre) za uplatu dospjelih obveza,

9. odredbu o važenju rješenja,

10. odredbu o tome da se mjesečne obveze doprinosa što ih je obveznik dužan uplatiti smatraju konačnom obvezom,

11. odredbu o obvezi plaćanja zatezne kamate ako se dospjela obveza ne uplati u propisanom roku dospijeća.

(4) Do izvršnosti rješenja prema stavku 1. ovoga članka obveznik je dužan plaćati predujam za svaku vrstu doprinosa propisanu prema osnovi osiguranja i u iznosu – umnošku iznosa prosječne plaće i koeficijenta propisanog za obračun mjesečne osnovice za određenu osnovu osiguranja te propisane stope za obračun doprinosa. Mjesečni iznos predujma dospijeva na naplatu u rokovima propisanim za uplatu doprinosa za istu osnovu osiguranja.«.

Članak 32.

Iza članka 239. dodaje se članak 239.a koji glasi:

»Članak 239.a

(1) Porezna uprava, po službenoj dužnosti, rješenjem utvrđuje obvezu doprinosa, vrste i mjesečne iznose doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi osiguranicima po sljedećim osnovama osiguranja:

1. pomorac – član posade brodova u međunarodnoj plovidbi,

2. poljoprivrednik upisan u upisnik kao nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva te šumoposjednik i član njegova obiteljskog kućanstva,

3. osiguranik po osnovi poljoprivrede,

4. produženo mirovinsko osiguranje,

5. osiguranik po osnovi mirovine ili invalidnine iz inozemstva,

6. osoba koja zdravstveno osiguranje ne ostvaruje po drugoj osnovi,

7. član obitelji osobe zaposlene u inozemstvu,

8. stranac,

9. član obitelji stranca.

(2) Rješenje prema stavku 1. ovoga članka donosi se za svako obračunsko razdoblje (kalendarsku godinu), a mjesečne obveze doprinosa utvrđene rješenjem vrijede do prestanka osiguranja, do promjene osnove osiguranja ili do prestanka obveze doprinosa utvrđene sukladno odredbi članka 221. stavka 2. ovoga Zakona, a najdulje do posljednjeg dana u godini na koju se obveza odnosi.

(3) Za osiguranika po osnovi pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se po isteku godine za koju se obveza utvrđuje.

(4) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se na ime osiguranika – dužnika i sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. osnovu osiguranja,

2. razdoblje na koje se obveza odnosi i to godinu i prvi dan u toj godini s kojim započinje teći obveza,

3. iznos propisane mjesečne osnovice prema kojoj su doprinosi obračunani,

4. naziv doprinosa i mjesečni iznos obveze,

5. odredbu o tome da se mjesečne obveze utvrđene rješenjem i evidentirane u poreznim evidencijama smatraju konačnom obvezom,

6. odredbu o mjesečnoj obvezi koja je razmjerna broju dana u osiguranju određenog mjeseca

7. naznaku dospijeća za uplatu dospjelih mjesečnih obveza,

8. nalog dužniku da mjesečne obveze uplaćuje u propisanim rokovima dospijeća,

9. uplatne račune i brojčane oznake (šifre) za uplatu dospjelih obveza,

10. odredbu o važenju rješenja,

11. odredbu o obvezi plaćanja zatezne kamate ako se dospjela obveza ne uplati u propisanom roku dospijeća.

(5) Do izvršnosti rješenja iz stavka 1. ovoga članka u vezi sa stavkom 2. ovoga članka obveznik je dužan plaćati predujam za svaku vrstu doprinosa propisanu prema osnovi osiguranja i u iznosu – umnošku iznosa prosječne plaće i koeficijenta propisanog za obračun mjesečne osnovice za određenu osnovu osiguranja te propisane stope za obračun doprinosa. Mjesečni iznos predujma dospijeva na naplatu u rokovima propisanim za uplatu doprinosa za istu osnovu osiguranja.

(6) Do izvršnosti rješenja iz stavka 1. ovoga članka u vezi sa stavkom 3. ovoga članka osiguranik po osnovi pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi je dužan plaćati predujam za svaku vrstu doprinosa u iznosu – umnošku iznosa mjesečne osnovice koju propisuje ministar nadležan za pomorstvo, sukladno posebnom propisu, te propisane stope za obračun doprinosa. Mjesečni iznos predujma dospijeva na naplatu u rokovima propisanim za uplatu doprinosa za tu osnovu osiguranja.«.

Članak 33.

U članku 240. stavku 1. iza riječi: »obavljanja druge djelatnosti« dodaju se riječi: »koji od druge djelatnosti porez na dohodak plaća prema paušalnom dohotku«.

Članak 34.

U članku 242. stavku 1. točki 5. iza riječi: »Porezne uprave« umjesto točke stavlja se zarez.

Iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi:

»6. predujam obveze doprinosa za osiguranika po osnovi pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi, do izdavanja rješenja o mjesečnoj osnovici i iznosima doprinosa.«.

Članak 35.

U članku 246. iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. koji sami utvrđuju obvezu doprinosa za svoje osobno osiguranje,«.

Dosadašnje točke 2., 3., 4. i 5. postaju točke 3., 4., 5. i 6.

Članak 36.

Članak 248.b mijenja se i glasi:

»(1) Poslodavac i isplatitelj primitaka prema kojima se utvrđuje obveza doprinosa dužni su na nalozima za plaćanje za isplatu plaće odnosno na nalozima za plaćanje za isplatu primitka navesti obvezne elemente.

(2) Poslodavac koji ne uplaćuje doprinose dužan je u istu banku istodobno predati naloge za plaćanje za isplatu plaće i naloge za plaćanje za uplatu doprinosa.

(3) Banka je dužna odbiti provođenje naloga za plaćanje za isplatu plaće ako poslodavac koji ne uplaćuje doprinose, istodobno uz naloge za plaćanje za isplatu plaće nije predao i naloge za plaćanje za uplatu doprinosa ili se oni ne mogu u cijelosti provesti, te ako nalog ne sadrži sve elemente propisane Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za godinu u kojoj se nalozi predaju.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, banka može provesti naloge za plaćanje za isplatu plaće ako nisu dostavljeni pojedini nalozi za plaćanje za uplatu doprinosa i to u slučaju kada u skladu s odredbama ovog Zakona ili u skladu s odredbama posebnog propisa ne postoji obveza obračuna pojedinog doprinosa ili ako s odredbama posebnog propisa ne postoji obveza uplate pojedinog doprinosa istodobno s isplatom plaće.

(5) Banka je dužna dnevno Fini dostaviti izvješće o odbijenim nalozima za plaćanje za isplatu plaće poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose, o provedenim nalozima za plaćanje za isplatu plaće i o provedenim nalozima za plaćanje za isplatu ostalih primitaka prema kojima se utvrđuje obveza doprinosa.

(6) Fina je dužna najkasnije sljedeći dan izvijestiti Poreznu upravu o primljenim izvješćima iz stavka 5. ovoga članka.

(7) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, odnosno ako poslodavac nije putem propisanog izvješća za svakog pojedinog osiguranika s osnove radnog odnosa i/ili osiguranika s osnove radnog odnosa – izaslanog radnika kod tog poslodavca dostavio podatak o mjesečnoj obvezi doprinosa dospjeloj u tom mjesecu ili podatak o činjenici da u tom mjesecu ne postoji obveza doprinosa zbog korištenja prava iz socijalnih osiguranja, Porezna uprava određuje mjere osiguranja naplate.

(8) Sadržaj obveznih elemenata na nalozima za plaćanje za isplatu plaće odnosno za isplatu primitaka prema kojima se utvrđuje obveza doprinosa, slučajeve u kojima banka može provesti naloge za plaćanje za isplatu plaće ako nisu dostavljeni pojedini nalozi za plaćanje za uplatu doprinosa, postupak određivanja mjera osiguranja naplate te ostale postupke koji se odnose na provedbu plaćanja doprinosa pravilnikom će propisati ministar financija.

(9) Fina je ovlaštena radi provedbe postupka izvješćivanja utvrditi način i rokove razmjene podataka između banaka i Agencije, između Agencije i Porezne uprave, kao i tehničke uvjete koje su Agencija, banke i Porezna uprava dužne osigurati za međusobnu razmjenu.«.

Članak 37.

U članku 249. točki 6. iza riječi: »državnog proračuna (članak 182. stavak 3.)« umjesto točke stavlja se zarez.

Iza točke 6. dodaje se točka 7. koja glasi:

»7. poslodavac i isplatitelj primitaka prema kojima se utvrđuje obveza doprinosa ako na nalozima za plaćanje za isplatu plaće odnosno na nalozima za plaćanje za isplatu primitka ne navede obvezne elemente (članak 248.b stavak 1.).«.

Članak 38.

U članku 250. stavku 1. dodaje se nova točka 1. koja glasi:

»1. osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrta, slobodnog zanimanja (profesionalne djelatnosti), sportaša, poljoprivrede i šumarstva te ostalih samostalnih djelatnosti koji od obavljanja samostalne djelatnosti utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti, ako ne obračuna doprinose (članak 67. u svezi s člankom 65.) ili ne utvrdi osnovicu (članak 66.), odnosno ne uplati doprinose u roku (članak 67.) ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa (članak 67.a.),«.

Dosadašnje točke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. postaju točke 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8.

Članak 39.

U članku 252.a stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1. banka koja podatke o poslodavcima koji ne plaćaju doprinose koristi u druge svrhe osim u svrhu provedbe plaćanja doprinosa (članak 228.a stavak 2.),

2. poslodavac koji ne uplaćuje doprinose koji u istu banku istodobno ne preda nalog za plaćanje za isplatu plaće i naloge za plaćanje za uplatu doprinosa (članak 248.b stavak 2.),

3. banka koja ne odbije provesti naloge za plaćanje za isplatu plaće ako poslodavac koji ne uplaćuje doprinose, istodobno uz naloge za plaćanje za isplatu plaće nije predao i naloge za plaćanje za uplatu doprinosa ili se oni ne mogu u cijelosti provesti, te ako nalog ne sadrži sve propisane elemente (članak 248.b stavak 3.),

4. banka koja Fini ne dostavi izvješće o odbijenim nalozima za plaćanje za isplatu plaće poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose, o provedenim nalozima za plaćanje za isplatu plaće i o provedenim nalozima za plaćanje za isplatu ostalih primitaka prema kojima se utvrđuje obveza doprinosa (članak 248.b stavak 5.),

5. Fina ako Poreznu upravu ne izvijesti o izvješćima primljenima od banaka (članak 248.b stavak 6.).«.

Članak 40.

Osiguranicima iz članka 31. ovoga Zakona koji su na dan 1. siječnja 2015. zatečeni u osiguranju po tim osnovama Porezna uprava će, po službenoj dužnosti i bez provedbe ispitnog postupka, rješenjem utvrditi obvezu doprinosa i vrste doprinosa za razdoblje od 1. siječnja 2015. koje će vrijediti do donošenja novog rješenja ili do promjene osnove osiguranja ili do prestanka osiguranja ili do prestanka obveze doprinosa sukladno odredbi članka 221. stavka 2. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13. i 41/14.).

Članak 41.

(1) Ministar financija će pravilnikom propisati način i rok te oblik i sadržaj izvješća iz članaka 11., 23. i 27. ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar financija uskladit će propise donesene radi provedbe Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13. i 41/14.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Uredba o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa (»Narodne novine«, br. 49/12. i 31/14.) donesena na temelju članka 248.b Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13. i 41/14.) prestaje važiti 1. srpnja 2015.

Članak 42.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015., osim članaka 8., 9., 10., 11., 12., 24., 26., članka 32. u dijelu koji se odnosi na donošenje rješenja osiguraniku po osnovi pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi i obvezu plaćanja predujma do donošenja rješenja osiguraniku po osnovi pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi, članaka 34., 35. i 38. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2016.

Klasa: 022-03/14-01/141

Zagreb, 25. studenoga 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.