Zakon o izmjeni Zakona o igrama na sreću

NN 143/2014 (3.12.2014.), Zakon o izmjeni Zakona o igrama na sreću

HRVATSKI SABOR

2684

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o igrama na sreću, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. studenoga 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/154

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 28. studenoga 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU

Članak 1.

U Zakonu o igrama na sreću (»Narodne novine«, br. 87/09., 35/13., 158/13. i 41/14.) u članku 52. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Porez na dobitke plaća se po stopi od 10% na dobitke do 10.000,00 kuna, po stopi od 15% na dobitke iznad 10.000,00 kuna do 30.000,00 kuna, po stopi od 20% na dobitke iznad 30.000,00 kuna do 500.000,00 kuna te po stopi od 30% na dobitke iznad 500.000,00 kuna.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015.

Klasa: 022-03/14-01/133

Zagreb, 25. studenoga 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.