Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

NN 143/2014 (3.12.2014.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

HRVATSKI SABOR

2686

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. studenoga 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/157

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 28. studenoga 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM

Članak 1.

U Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, br. 16/13.) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim se Zakonom u pravni sustav Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive:

1. Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa koji se odnose na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (Direktiva 2009/65/EZ),

2. Direktiva Komisije 2010/44/EU od 1. srpnja 2010. o provedbi Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi određenih odredbi o pripajanjima ili spajanjima fondova, strukturama glavnih i napajajućih fondova i postupku obavješćivanja (Direktiva Komisije 2010/44/EU),

3. Direktiva Komisije 2010/43/EU od 1. srpnja 2010. o provedbi Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu organizacijskih zahtjeva, sukoba interesa, poslovanja, upravljanja rizicima i sadržaja sporazuma između depozitara i društva za upravljanje (Direktiva Komisije 2010/43/EU),

4. Direktiva 2010/78/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o izmjenidirektive 98/26/EZ, 2002/87/EZ, 2003/6/EZ, 2003/41/EZ, 2003/71/EZ, 2004/39/EZ, 2004/109/EZ, 2005/60/EZ, 2006/48/EZ, 2006/49/EZi 2009/65/EZ u pogledu ovlasti Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) iEuropskog nadzornog tijela(Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) (Direktiva 2010/78/EU),

5. Direktiva 2013/14/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/41/EZ o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje, Direktive 2009/65/EZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) i Direktive 2011/61/EU o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova u odnosu na preveliko oslanjanje na kreditne rejtinge.«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Zakona, imaju sljedeće značenje:

1. Investicijski fond je subjekt za zajednička ulaganja čija je jedina svrha i namjena prikupljanje sredstava javnom ili privatnom ponudom te ulaganje tih sredstava u različite vrste imovine u skladu s unaprijed određenom strategijom ulaganja investicijskog fonda, a isključivo u korist imatelja udjela u tom investicijskom fondu. Investicijski fond može biti UCITS fond ili alternativni investicijski fond.

2. UCITS fond je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom koji:

a) ima za isključivi cilj zajedničko ulaganje imovine, prikupljene javnom ponudom udjela u fondu, u prenosive vrijednosne papire ili u druge oblike likvidne financijske imovine iz članka 249. stavka 1. ovoga Zakona, a koji posluje po načelima razdiobe rizika,

b) čiji se udjeli, na zahtjev ulagatelja, otkupljuju izravno ili neizravno, iz imovine toga fonda. Radnje koje društvo za upravljanje poduzima kako bi se osiguralo da vrijednost udjela ne odstupa značajno od neto vrijednosti imovine fonda, izjednačene su s otkupom udjela i

c) koji je osnovan u skladu s dijelom 10. ovoga Zakona, odnosno propisima države članice donesenima na temelju Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

3. Alternativni investicijski fond je investicijski fond određen zakonom kojim se uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima.

4. Otvoreni investicijski fond je zasebna imovina, bez pravne osobnosti, koju osniva društvo za upravljanje i kojom društvo za upravljanje upravlja u svoje ime i za zajednički račun imatelja udjela u toj imovini u skladu s odredbama ovoga Zakona, prospekta i pravila toga fonda. Udjeli u otvorenom investicijskom fondu se, na zahtjev imatelja udjela, otkupljuju, izravno ili neizravno, iz imovine otvorenog investicijskog fonda. Ako pravo države članice ili treće države to dozvoljava, otvoreni investicijski fond može imati pravnu osobnost.

5. Udjel predstavlja udjel UCITS fonda.

6. Ulagatelj je imatelj udjela UCITS fonda.

7. Depozitar je kreditna institucija ili podružnica kreditne institucije kojoj su povjerene dužnosti propisane odredbama članka 215. ovoga Zakona.

8. Društvo za upravljanje je pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja, na temelju odobrenja Agencije, obavlja djelatnost upravljanja UCITS fondovima.

9. Društvo za upravljanjeiz druge države članice je pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi članici koja, na temelju odobrenja nadležnog tijela te države članice, obavlja djelatnost upravljanja UCITS fondovima.

10. Društvo za upravljanje iz treće države je pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi koja, na temelju odobrenja nadležnog tijela treće države, obavlja djelatnost upravljanja investicijskim fondovima.

11. Matična država članica društva za upravljanje je država članica u kojoj je registrirano sjedište društva za upravljanje.

12. Država članica domaćin društva za upravljanje je država članica koja nije matična država članica, u kojoj društvo za upravljanje ima podružnicu ili u kojoj izravno pruža usluge.

13. Matična država članica UCITS fonda je država članica u kojoj je UCITS fond, od nadležnog tijela, dobio odobrenje koje odgovara onom iz članka 240. ovoga Zakona.

14. Država članica domaćin UCITS fonda je država članica koja nije matična država članica, u kojoj se trguje udjelima UCITS fonda.

15. Podružnica je mjesto poslovanja koje je dio društva za upravljanje, nema pravnu osobnost i obavlja poslove pružanja usluga za koje je društvo za upravljanje dobilo odobrenje za rad.

16. Nadležno tijelo je:

a) tijelo pojedine države članice koje je, na temelju propisa te države kojima se u pravni poredak države prenose odredbe Direktive 2009/65/EZ, nadležno za izdavanje odobrenja za osnivanje i rad, odnosno nadzor investicijskih fondova i društava za upravljanje,

b) tijelo treće države nadležno za izdavanje odobrenja za osnivanje i rad, odnosno nadzor investicijskih fondova i društava za upravljanje.

17. Uska povezanost označava povezanost dviju ili više fizičkih ili pravnih osoba, odnosno subjekata, na jedan od sljedećih načina:

a) odnosom sudjelovanja,

b) odnosom kontrole.

18. Sudjelovanje označava sudjelovanje neke osobe u drugoj pravnoj osobi ako:

a) ima izravna ili neizravna ulaganja na temelju kojih sudjeluje s 20% udjela ili više u kapitalu te pravne osobe ili glasačkim pravima u toj pravnoj osobi, ili

b) ima udjel u kapitalu te pravne osobe ili u glasačkim pravima u toj pravnoj osobi manji od 20%, a stečen je s namjerom da, na temelju trajne povezanosti s tom pravnom osobom, omogući utjecaj na njezino poslovanje.

Ovisno društvo ovisnog društva također se smatra ovisnim društvom matičnog društva koje je na čelu tih društava. Situacije u kojima su dvije ili više pravnih ili fizičkih osoba trajno povezane s istom osobom putem odnosa kontrole, smatrat će se odnosom uske povezanosti između tih osoba.

19. Kontrola označava odnos između matičnog društva i ovisnog društva ili sličan odnos između bilo koje fizičke ili pravne osobe i nekog društva. Ovisno društvo ovisnog društva također se smatra ovisnim društvom matičnog društva koje je na čelu tih društava. Situacije u kojima su dvije ili više pravnih ili fizičkih osoba trajno povezane s istom osobom putem odnosa kontrole, smatrat će se odnosom uske povezanosti između tih osoba.

20. Matično društvo je matično društvo kako je definirano propisima kojima se uređuje računovodstvo poduzetnika i primjena standarda financijskog izvještavanja.

21. Ovisno društvo je ovisno društvo kako je definirano propisima kojima se uređuje računovodstvo poduzetnika i primjena standarda financijskog izvještavanja.

22. Kvalificirani udjel je svaki izravni ili neizravni udjel u društvu za upravljanje koji predstavlja 10% ili više udjela u kapitalu ili glasačkim pravima, ili manji udjel koji omogućava ostvarenje značajnog utjecaja na upravljanje društvom za upravljanje. Pri izračunu udjela glasačkih prava na odgovarajući način primjenjuju se odredbe o informacijama o promjeni glasačkih prava iz zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

23. Trajni medij je papir ili drugo sredstvo koje ulagatelju omogućuje pohranu informacija, upućenih osobno tom ulagatelju, na takav način da je osiguran pristup toj informaciji za buduću uporabu i to za razdoblje koje je odgovarajuće s obzirom na svrhu te informacije, te omogućuje reprodukciju pohranjene informacije bez njezine izmjene.

24. Prenosivi vrijednosni papiri su:

a) dionice i vrijednosni papiri izjednačeni s dionicama,

b) obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri,

c) svaki drugi prenosivi vrijednosni papir koji daje pravo na stjecanje prenosivih vrijednosnih papira iz podtočki a) ili b) ove točke upisom ili zamjenom.

Investicijske tehnike i instrumenti opisani odredbom članka 249.a stavka 5. ovoga Zakona nisu prenosivi vrijednosni papiri.

25. Instrumenti tržišta novca su financijski instrumenti kojima se uobičajeno trguje na tržištu novca, a koji su likvidni i čija se vrijednost može precizno odrediti u bilo kojem trenutku.

26. Treća država je država koja nije članica u smislu točke 27. ovoga stavka.

27. Država članica je država članica Europske unije ili država potpisnica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru.

28. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

29. Suglasnost ili odobrenje je odluka Agencije kojom se usvaja podneseni zahtjev, koja se uvijek zahtijeva i izdaje prije poduzimanja određene radnje ili sklapanja nekog posla.

30. Bez odgode i/ili odmah znači poduzimanje neke radnje ili posla najkasnije sljedeći radni dan.

31. Javna ponuda je svaka obavijest dana u bilo kojem obliku i uporabom bilo kojeg sredstva, koja sadrži dovoljno informacija o uvjetima ponude i o ponuđenim udjelima u investicijskim fondovima da se na temelju istih ulagatelj može odlučiti na upis tih udjela.

32. Revizor je neovisni vanjski ovlašteni revizor definiran propisima kojima se uređuje revizija.

33. Relevantna osoba u odnosu na društvo za upravljanje je:

a) osoba na rukovodećoj poziciji u društvu za upravljanje, osoba koja je član društva, član nadzornog odbora ili prokurist društva za upravljanje,

b) osoba na rukovodećoj poziciji ili osoba koja je član društva u svakoj pravnoj osobi ovlaštenoj za nuđenje udjela UCITS fonda,

c) osoba na rukovodećoj poziciji u pravnoj osobi na koju je društvo za upravljanje delegiralo svoje poslove,

d) radnik društva za upravljanje, radnik pravne osobe na koju je društvo za upravljanje delegiralo svoje poslove ili zaposlenik pravne osobe ovlaštene za nuđenje udjela u UCITS fondovima, a koja je uključena u djelatnosti koje društvo za upravljanje obavlja,

e) svaka druga fizička osoba čije su usluge stavljene na raspolaganje i u nadležnosti su društva za upravljanje, a koja je uključena u djelatnosti koje društvo za upravljanje obavlja.

34. Osoba s kojom je relevantna osoba u srodstvu je:

a) bračni drug relevantne osobe ili bilo koja osoba koja se po nacionalnom pravu smatra izjednačenom s bračnim drugom,

b) uzdržavano dijete ili pastorak relevantne osobe,

c) bilo koji drugi srodnik relevantne osobe koji je na dan predmetne osobne transakcije s relevantnom osobom proveo u zajedničkom kućanstvu najmanje godinu dana.

35. Relevantna osoba u odnosu na UCITS fond je:

a) depozitar UCITS fonda,

b) revizor UCITS fonda.

(2) Kada UCITS fond iz države članice ili otvoreni investicijski fond s javnom ponudom iz treće države nema društvo za upravljanje koje njime upravlja, odredbe ovoga Zakona koje se odnose na društvo za upravljanje države članice ili društvo za upravljanje treće države primjenjuju se izravno na taj investicijski fond.«.

Članak 3.

U članku 4. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. kategorije investicijskih fondova određene propisima država članica u kojima su takvi investicijski fondovi osnovani, za koje su pravila propisana u članku 97. stavcima 1., 2. i 5. te člancima 249. do 250.f ovoga Zakona neprikladna s obzirom na njihovu politiku ulaganja i zaduživanja.«.

Članak 4.

U članku 12. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Izraz »društvo za upravljanje fondovima« za potrebe tvrtke, dijela tvrtke ili oglašavanja, mogu koristiti samo društva za upravljanje koja imaju odobrenje Agencije, odnosno nadležnog tijela za osnivanje i upravljanje UCITS fondovima, alternativnim investicijskim fondovima i dobrovoljnim mirovinskim fondovima.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 5.

U stavku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Djelatnosti društva za upravljanje su:

1. osnovne djelatnosti:

a) osnivanje i upravljanje UCITS fondom (upravljanje UCITS fondom),

b) osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom prema propisima kojima se uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (upravljanje alternativnim investicijskim fondom),

c) osnivanje i upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom, ako je to dozvoljeno propisima kojima se uređuje osnivanje i poslovanje dobrovoljnih mirovinskih fondova (upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom),

d) upravljanje fondovima osnovanima prema posebnim zakonima,

2. pomoćne djelatnosti:

a) upravljanje portfeljem prema odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala (upravljanje portfeljem),

b) investicijsko savjetovanje u vezi s financijskim instrumentima određenima zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (investicijsko savjetovanje),

c) pohrana i administriranje u vezi s udjelima u investicijskom fondu (pohrana i administriranje).«.

Članak 6.

U članku 16. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Pravila o pružanju investicijskih usluga i obavljanju aktivnosti, propisana odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala, ne primjenjuju se za pružanje usluga u svojstvu druge ugovorne strane, u transakcijama u kojima sudjeluju državna tijela, osobe javnog prava u svezi s upravljanjem javnim dugom, ili članovi Europskog sustava središnjih banaka koji obavljaju svoje zadaće u skladu s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice i Statutom Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke ili koji obavljaju iste zadaće u skladu s propisima država članica.«.

Članak 7.

U članku 51. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Društvo za upravljanje koje obavlja djelatnost osnivanja i upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondom iz članka 13. stavka 1. točke 1. podtočke c) ovoga Zakona ne smije ulagati dio ili cijelu imovinu dobrovoljnog mirovinskog fonda kojim upravlja u udjele UCITS fondova kojima upravlja.«.

Članak 8.

Članak 54. mijenja se i glasi:

»(1) Društvo za upravljanje dužno je uspostaviti sveobuhvatan i učinkovit sustav upravljanja rizicima za društvo za upravljanje i UCITS fondove kojima upravlja, u skladu s vrstom, opsegom i složenosti svoga poslovanja, koji mora uključivati najmanje:

1. strategije, politike, postupke i mjere upravljanja rizicima,

2. tehnike mjerenja rizika,

3. podjelu odgovornosti u vezi s upravljanjem rizicima.

(2) Društvo za upravljanje dužno je sastaviti, primjenjivati, dokumentirati i redovito ažurirati odgovarajuće, učinkovite i sveobuhvatne strategije i politike upravljanja rizicima u svrhu utvrđivanja rizika povezanih s poslovanjem društva za upravljanje i radom UCITS fondova kojima upravlja, poslovnim procesima i sustavima društva za upravljanje i UCITS fondova kojima upravlja, doprinose tih pojedinih rizika cjelokupnom profilu rizičnosti društva za upravljanje i pojedinog UCITS fonda i utvrđivanja prihvatljivog stupnja rizika.

(3) Društvo za upravljanje dužno je, na osnovi strategija i politika upravljanja rizicima i utvrđenog prihvatljivog stupnja rizika, donijeti učinkovite postupke upravljanja rizicima, tehnike mjerenja rizika i mjere upravljanja rizicima.

(4) Društvo za upravljanje dužno je u okviru procesa upravljanja rizicima, a u skladu s vrstom, opsegom i složenosti svoga poslovanja, uspostaviti sveobuhvatan i učinkovit proces procjene kreditne sposobnosti izdavatelja u koje namjerava ulagati ili ulaže svoju imovinu i imovinu UCITS fondova. Za procjenu kreditne sposobnosti izdavatelja u koje se ulaže imovina UCITS fonda i društva za upravljanje, društvo za upravljanje ne smije se automatski ili isključivo oslanjati na kreditne rejtinge koje su dodijelile agencije za kreditni rejting kako je propisano u članku 3. stavku 1. točki (b) Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting.

(5) Društvo za upravljanje dužno je nadzirati, ocjenjivati, preispitivati i ažurirati primjerenost, sveobuhvatnost i učinkovitost donesenih strategija, politika, postupaka upravljanja rizicima i tehnika mjerenja rizika te primjerenost i učinkovitost predviđenih mjera u svrhu otklanjanja mogućih nedostataka u strategijama, politikama i postupcima upravljanja rizicima, uključujući i propuste relevantnih osoba.

(6) Uspostavljenu strategiju i politike upravljanja rizicima društvo za upravljanje dužno je na zahtjev Agencije dostaviti bez odgode.

(7) Ako je društvo za upravljanje u skladu sa stavkom 5. ovoga članka Agenciji dostavilo uspostavljene strategije i politike upravljanja rizicima, dužno je bez odgode obavijestiti Agenciju o svim značajnim promjenama uspostavljenih strategija i politika upravljanja rizicima, kao i svim značajnim promjenama izloženosti rizicima i visine kapitala društva za upravljanje.

(8) Uprava društva za upravljanje sudjeluje u procesu upravljanja rizicima i odgovorna je za isti, a svi radnici društva za upravljanje moraju sudjelovati u provođenju sustava upravljanja rizicima.

(9) Društvo za upravljanje dužno je u procesu upravljanja rizicima odrediti sklonost prema riziku i profil rizičnosti društva za upravljanje i UCITS fondova kojima upravlja.

(10) Društvo za upravljanje dužno je revidirati sustave za upravljanje rizicima najmanje jednom godišnje i prilagoditi ih kada je to potrebno.

(11) Agencija će detaljnije pravilnikom propisati kriterije za procjenu adekvatnosti procesa upravljanja rizicima koji koristi društvo za upravljanje u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, pravila koja se odnose na točnu i neovisnu procjenu vrijednosti neuvrštenih (OTC) izvedenica iz članka 249.a stavka 2. ovoga Zakona te pravila koja se odnose na sadržaj i postupak koji se primjenjuje za obavještavanje Agencije u skladu sa člankom 249.a stavkom 3. ovoga Zakona.«.

Članak 9.

U članku 64. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Na kreditnu instituciju koja obavlja poslove depozitara, osobe s kojima depozitar ima sklopljen ugovor o delegiranju poslova i sve daljnje poddepozitare, ne mogu se delegirati sljedeći poslovi:

1. upravljanje imovinom UCITS fonda,

2. upravljanje rizicima,

3. vrednovanje imovine.«.

Članak 10.

Naslov iznad članka 74. mijenja se i glasi: »Pravne posljedice nezakonitog stjecanja kvalificiranog udjela«.

Članak 74. mijenja se i glasi:

»(1) Osoba koja stekne kvalificirani udjel u društvu za upravljanje protivno odredbama ovoga Zakona, nema pravo glasa iz dionica ili poslovnih udjela stečenih bez odobrenja.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se i na osobe koje drže kvalificirani udjel, a nisu u roku iz članka 73. stavka 3. ovoga Zakona podnijele zahtjev za odobrenje stjecanja kvalificiranog udjela ili im je taj zahtjev odlukom Agencije odbijen.

(3) U slučaju iz stavaka 1. i 2. ovoga članka Agencija će naložiti otuđenje tako stečenih dionica ili poslovnih udjela.

(4) Agencija može ukinuti odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela u slučaju:

1. ako je imatelj kvalificiranog udjela dobio odobrenje davanjem neistinitih, netočnih podataka, podataka koji dovode u zabludu ili na drugi nepropisan način,

2. ako prestanu postojati uvjeti propisani odredbama ovoga Zakona za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela.

(5) Osoba kojoj je ukinuto odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela nema pravo glasa iz dionica ili poslovnih udjela za koje joj je oduzeto odobrenje. U tom slučaju, Agencija će imatelju kvalificiranog udjela naložiti otuđenje dionica ili poslovnih udjela za koje mu je oduzeto odobrenje za stjecanje.

(6) Troškove otuđenja dionica ili poslovnih udjela iz stavaka 3. i 5. ovoga članka podmiruje imatelj kvalificiranog udjela.«.

Članak 11.

U članku 96. točka 7. mijenja se i glasi:

»7. neposredno ili posredno, istodobno ili s odgodom, dogovarati prodaju, kupnju ili prijenos imovine između dva UCITS fonda kojima upravlja isto društvo za upravljanje ili između UCITS fonda i alternativnog investicijskog fonda, dobrovoljnog mirovinskog fonda ili individualnog portfelja ako društvo za upravljanje njima upravlja, pod uvjetima različitim od tržišnih uvjeta ili uvjetima koji jedan UCITS fond, alternativni investicijski fond, dobrovoljni mirovinski fond ili individualni portfelj, stavljaju u povoljniji položaj u odnosu na drugi,«.

Iza točke 13. dodaje se točka 14. koja glasi:

»14. postupati protivno odredbama prospekta UCITS fonda kojim upravlja, a osobito u odnosu na odredbe o ograničenjima ulaganja.«.

Članak 12.

U članku 97. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Iznimno od odredaba stavaka 1. i 2. ovoga članka, društvo za upravljanje može za zajednički račun ulagatelja odnosno UCITS fonda koristiti tehnike i instrumente vezane uz prenosive vrijednosne papire u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem koji uključuju, ali nisu ograničeni na repo ugovore i posuđivanje vrijednosnih papira, u skladu s predviđenim ograničenjima ulaganjima.«.

Članak 13.

U članku 99. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Društvo za upravljanje dužno je pravilima UCITS fonda, za slučaj pogrešnog izračuna vrijednosti udjela i za slučaj povrede ograničenja ulaganja u smislu članka 250.e stavka 4. ovoga Zakona, predvidjeti odgovarajuće postupke naknade štete za ulagatelje, koji moraju posebno obuhvatiti izradu i provjeru plana naknade štete, kao i mjere naknade štete.«.

Članak 14.

U članku 102. stavak 4. briše se.

Članak 15.

Članak 108. mijenja se i glasi:

»(1) Potvrde o stanju udjela izdaju se na zahtjev ulagatelja najkasnije u roku od sedam radnih dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

(2) Potvrda o stanju udjela mora sadržavati:

2. datum izdavanja, odnosno stjecanja udjela,

3. naziv UCITS fonda, te tvrtku i sjedište društva za upravljanje,

4. broj udjela u imovini UCITS fonda na koje glasi potvrda,

5. ime i prezime, odnosno tvrtku/naziv i OIB imatelja udjela,

6. mjesto i datum izdavanja potvrde,

7. potpis ovlaštene osobe društva za upravljanje. Potpis može biti elektronički ili izveden mehaničkim umnožavanjem potpisa.

(3) Isplata iznosa od otkupa udjela UCITS fonda doznačuje se imatelju otkupljenog udjela najkasnije u roku od sedam radnih dana od primitka valjanog zahtjeva za otkup.

(4) U slučaju promjene imatelja udjela na temelju raspolaganja imatelja, odluke suda ili druge nadležne vlasti, nasljeđivanja ili na temelju zakona, na zahtjev stjecatelja istom će biti izdana potvrda o stanju udjela.

(5) Ako stjecatelj stekne udjel na temelju odluke suda ili druge nadležne vlasti, odnosno na temelju zakona ili na drugi način, a ne ispunjava uvjete da postane ulagatelj u UCITS fondu prema i u skladu s odredbama ovoga Zakona i prospekta UCITS fonda ili je isti stekao udjel manji od najmanjeg udjela propisanog prospektom UCITS fonda ili je društvo za upravljanje u skladu s člankom 105. stavkom 4. ovoga Zakona odbilo upis u registar, društvo za upravljanje će od istog otkupiti udjel.«.

Članak 16.

Članak 147. mijenja se i glasi:

»Društvo za upravljanje odgovorno je za potpunost i točnost informacija objavljenih u svrhu promidžbe UCITS fonda.«.

Članak 17.

U članku 156. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Agencija će pravilnikom propisati uvjete koje moraju zadovoljavati osobe iz članka 154. ovoga Zakona kao i fizičke osobe koje u tim pravnim osobama ili za njih s osnova radnopravnog ili kakvog drugog ugovornog odnosa (radnici) obavljaju nuđenje udjela UCITS fondova.«.

Članak 18.

U članku 184. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. promjene elemenata vezanih uz ulaganja UCITS fonda navedenih u članku 183. točki 13. ovoga Zakona,«.

Članak 19.

Članak 197. mijenja se i glasi:

»Društvo za upravljanje dužno je dostaviti Agenciji ključne podatke za ulagatelje, kao i sve promjene ključnih podataka za ulagatelje za svaki UCITS fond kojim upravlja u Republici Hrvatskoj, najkasnije pet dana prije njihove objave javnosti.«.

Članak 20.

U članku 214. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Za izbor depozitara od strane društva za upravljanje, kao i za svaku promjenu depozitara te sklapanje i/ili promjenu ugovora o obavljanju poslova depozitara potrebna je suglasnost Agencije.

(2) Agencija će pravilnikom propisati kriterije, uvjete i način za izbor depozitara i dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje suglasnosti te bitne elemente ugovora o obavljanju poslova depozitara iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 21.

U članku 215. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Radi urednog izvršavanja dužnosti i obveza iz stavka 1. ovoga članka depozitar mora imati uvid u stanje udjela ulagatelja i provedene transakcije.«.

Članak 22.

Članak 217. mijenja je i glasi:

»(1) Imovina UCITS fonda povjerit će se na pohranu depozitaru na sljedeći način:

1. financijski instrumenti pohranjeni na skrbništvo:

a) depozitar će pohraniti na skrbništvo sve financijske instrumente koji mogu biti ubilježeni na računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira,

b) financijski instrumenti koji ne mogu biti ubilježeni na računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira i materijalizirani financijski instrumenti predani depozitaru bit će ubilježeni na drugim odgovarajućim računima,

2. ostala imovina:

a) ostalu imovinu UCITS fonda depozitar će provjeriti i potvrditi da je ona vlasništvo UCITS fonda te će voditi evidencije takve imovine,

b) provjera i potvrda činjenice da je imovina vlasništvo UCITS fonda mora se temeljiti na informacijama ili dokumentima koje je depozitaru dostavilo društvo za upravljanje ili, kada je to primjenjivo, na podacima iz javno dostupnih registara i evidencija.

(2) U svrhu pohrane, depozitar će osigurati da se svi financijski instrumenti iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka u njegovim knjigovodstvenim evidencijama vode na odvojenim računima na način propisan zakonom kojim se uređuje tržište kapitala i propisima donesenim na temelju istog u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine klijenata, otvorenim u ime društva za upravljanje, a za račun UCITS fonda kojim upravlja tako da se u svakom trenutku može jasno odrediti i razlučiti imovina koja pripada UCITS fondu.

(3) Depozitar će osigurati da su sva novčana sredstva UCITS fonda evidentirana na transakcijskim računima za poslovne namjene UCITS fonda koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. otvoreni su u ime društva za upravljanje ili depozitara, a za račun UCITS fonda,

2. otvoreni su kod središnje banke, kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili državi članici ili banke sa sjedištem u trećoj državi s odobrenjem za rad izdanim od nadležnog tijela, na tržištima gdje su takvi transakcijski računi potrebni za poslovanje UCITS fonda i koji su predmet propisa koji imaju isti učinak kao i hrvatsko pravo i nad kojima se učinkovito provodi nadzor,

3. vode se u skladu s načelima zaštite imovine klijenata propisane zakonom kojim se uređuje tržište kapitala i propisima donesenim na temelju istog u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine klijenata.

(4) Depozitar je o novčanim sredstvima UCITS fonda evidentiranim na transakcijskim računima za poslovne namjene UCITS otvorenima kod osoba iz stavka 3. točke 2. ovoga članka dužan ažurno voditi i vlastite evidencije.«.

Članak 23.

U članku 218. stavci 4., 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»(4) Depozitar i poddepozitar iz članka 226. ovoga Zakona ne smiju koristiti imovinu UCITS fonda iz članka 217. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona za obavljanje transakcija za vlastiti račun ili za ostvarivanje bilo kakve koristi za sebe, svoje osnivače, radnike ili u bilo koju drugu svrhu osim u korist ulagatelja.

(5) Imovina UCITS fonda iz članka 217. stavka 1. ovoga Zakona ne ulazi u imovinu, likvidacijsku ili stečajnu masu depozitara ili poddepozitara iz članka 226. ovoga Zakona, niti može biti predmetom ovrhe u vezi s potraživanjem prema depozitaru ili poddepozitaru iz članka 226. ovoga Zakona, kada je to primjenjivo.

(6) Kada je imovina UCITS fonda iz članka 217. stavka 1. ovoga Zakona pohranjena kod poddepozitara iz članka 226. stavka 2. ovoga Zakona, mora se osigurati ista razina zaštite imovine ulagatelja kao u stavku 5. ovoga članka.«.

Članak 24.

U članku 221. stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Ako Agencija utvrdi da revizija izvršavanja obveza depozitara nije obavljena ili revizorsko izvješće nije sastavljeno u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija te pravilima revizorske struke, ili ako obavljenim nadzorom nad depozitarom ili na drugi način utvrdi da revizija i revizorsko izvješće o izvršavanju obveza depozitara nije zasnovano na istinitim i objektivnim činjenicama, može odbiti revizorsko izvješće i zahtijevati od depozitara da reviziju obave ovlašteni revizori drugog revizorskog društva, a na trošak depozitara. U tom slučaju Agencija može javno objaviti podatak o odbijanju revizorskog izvješća i razlozima toga odbijanja.«.

Članak 25.

U članku 223. stavku 1. brojka: »215.« mijenja se brojkom: »217.«.

Članak 26.

Naslov iznad članka 249. mijenja se i glasi: »Dozvoljena ulaganja UCITS fonda«.

Članak 249. mijenja se i glasi:

»(1) Imovina UCITS fonda isključivo se može sastojati od:

1. prenosivih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca:

a) koji su uvršteni ili se njima trguje na uređenom tržištu u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala u Republici Hrvatskoj i/ili državi članici,

b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu u Republici Hrvatskoj i/ili državi članici, koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost,

c) koji su uvršteni u službenu kotaciju burze u trećoj državi ili kojima se trguje na drugom uređenom tržištu u trećoj državi koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost, pod uvjetom da je takvo ulaganje predviđeno prospektom UCITS fonda,

2. nedavno izdanih prenosivih vrijednosnih papira, pod sljedećim uvjetima:

a) uvjeti izdanja uključuju obvezu da će izdavatelj podnijeti zahtjev za uvrštenje u službenu kotaciju burze ili na drugom uređenom tržištu koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost,

b) takvo ulaganje predviđeno je prospektom, i

c) uvrštenje će se izvršiti u roku od jedne godine od dana izdanja,

3. udjela UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici te udjela drugih investicijskih fondova koji zadovoljavaju uvjete iz članka 3. stavka 1. točke 2. podtočka a) i b) ovoga Zakona koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili u trećoj državi, pod sljedećim uvjetima:

a) takvi drugi investicijski fondovi su dobili odobrenje za rad od strane Agencije odnosno nadležnog tijela države članice ili nadležnog tijela treće države s kojima je osigurana suradnja s Agencijom, a koji podliježu nadzoru za koji Agencija smatra da je istovjetan s onime propisanim ovim Zakonom,

b) razina zaštite za imatelje udjela drugih investicijskih fondova istovjetna je s onom koja je propisana za imatelje udjela UCITS fondova, te su, posebice, propisi za odvojenost imovine, zaduživanje, davanje zajmova i prodaju prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca bez pokrića istovjetni sa zahtjevima propisanima ovim Zakonom,

c) o poslovanju drugih investicijskih fondova izvještava se u polugodišnjim i revidiranim godišnjim izvještajima kako bi se omogućila procjena imovine i obveza, dobiti i poslovanja tijekom izvještajnog razdoblja, i

d) prospektom UCITS fonda ili drugog investicijskog fonda čiji se udjeli ili dionice namjeravaju stjecati predviđeno je da ukupno najviše 10% neto imovine investicijskog fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugog UCITS fonda ili drugih investicijskih fondova,

4. depozita kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev te koji dospijevaju za najviše 12 mjeseci, pod uvjetom da kreditna institucija ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici ili, ako kreditna institucija ima registrirano sjedište u trećoj državi, pod uvjetom da podliježe nadzoru za koji Agencija smatra da je istovjetan s onime propisanim pravom Europske unije,

5. financijskih izvedenica kojima se trguje na uređenim tržištima iz točke 1. ovoga stavka ili financijskih izvedenica kojima se trguje izvan uređenih tržišta iz točke 1. ovoga stavka (OTC izvedenice) pod sljedećim uvjetima:

a) temeljna imovina izvedenice sastoji se od financijskih instrumenata obuhvaćenih točkama 1. do 6. ovoga stavka, financijskih indeksa, kamatnih stopa, deviznih tečajeva ili valuta, u koje UCITS fond može ulagati u skladu sa svojim investicijskim ciljevima navedenim u prospektu fonda,

b) druge ugovorne strane u transakcijama s OTC izvedenicama su institucije koje podliježu bonitetnom nadzoru, te pripadaju kategorijama koje propiše Agencija, i

c) OTC izvedenice podliježu svakodnevnom pouzdanom i provjerljivom vrednovanju te ih je u svakom trenutku moguće prodati, likvidirati ili zatvoriti prijebojnom transakcijom po njihovoj fer vrijednosti na zahtjev UCITS fonda,

d) da se u navedene instrumente ulaže isključivo u svrhu zaštite imovine UCITS fonda ili sa svrhom postizanja ciljeva ulaganja,

e) prospektom UCITS fonda predviđeno je ulaganje u takve instrumente i prikazan je utjecaj takvih instrumenata na rizičnost UCITS fonda,

6. instrumenata tržišta novca iz članka 3. stavka 1. točke 25. ovoga Zakona kojima se ne trguje na uređenim tržištima iz točke 1. ovoga stavka, a čije je izdanje ili izdavatelj reguliran u svrhu zaštite ulagatelja i štednih uloga, na način da:

a) izdala ih je ili za njih jamči Republika Hrvatska, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili središnja banka Republike Hrvatske, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili središnja banka druge države članice, Europska središnja banka, Europska unija ili Europska investicijska banka, treća država ili, u slučaju federalne države, jedna od članica koje čine federaciju, ili javno međunarodno tijelo kojemu pripada jedna ili više država članica,

b) izdalo ih je društvo čijim se vrijednosnim papirima trguje na uređenim tržištima iz točke 1. ovoga stavka,

c) izdao ih je ili za njih jamči subjekt koji podliježe bonitetnom nadzoru nadležnog tijela države članice u skladu s kriterijima definiranim pravom Europske unije ili subjekt koji podliježe ili udovoljava pravilima nadzora koja su prema mišljenju Agencije barem jednako stroga kao ona propisana pravom Europske unije, ili

d) izdala ih je druga osoba svrstana u kategorije koje propiše Agencija, pod uvjetom da ulaganja u takve instrumente podliježu zaštiti ulagatelja jednakoj onoj propisanoj podtočkamaa), b) ili c) ove točke, te pod uvjetom da je izdavatelj društvo čiji kapital i rezerve iznose najmanje 80 milijuna kuna i koje sastavlja i objavljuje svoje godišnje financijske izvještaje u skladu s propisima kojima se uređuje računovodstvo poduzetnika i primjena standarda financijskog izvještavanja, da je izdavatelj subjekt koji se, unutar grupe društava koja obuhvaća jedno ili nekoliko društava čije su dionice uvrštene na neko od uređenih tržišta, bavi financiranjem te grupe, ili da je izdavatelj subjekt čiji je predmet poslovanja financiranje posebnih subjekata za sekuritizaciju koja koriste bankovne kreditne linije.

(2) Najviše 10% neto vrijednosti imovine UCITS fonda može se uložiti u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koji nisu navedeni u stavku 1. točkama 1., 2. i 6. ovoga članka.

(3) Imovina UCITS fondova ne smije se ulagati u plemenite metale niti u potvrde koje ih predstavljaju.

(4) Imovina UCITS fondova može se držati u novcu na računu.

(5) Agencija će pravilnikom detaljnije odrediti dozvoljena ulaganja UCITS fondova, tržišta koja smatra uređenima te institucije koje se smatraju drugom ugovornom stranom iz stavka 1. točke 5.podtočke b) ovoga članka i kategorije drugih izdavatelja iz stavka 1. točke 6. podtočke d) ovoga članka.«.

Članak 27.

Iza članka 249. dodaje se članak 249.a koji glasi:

»Članak 249.a

(1) Društvo za upravljanje dužno je koristiti proces upravljanja rizicima koji u svakom trenutku omogućuje praćenje i mjerenje rizika svake pojedine pozicije u portfelju UCITS fonda i njegova utjecaja na ukupni profil rizičnosti portfelja UCITS fonda.

(2) Društvo za upravljanje dužno je uspostaviti proces za točnu i neovisnu procjenu vrijednosti OTC izvedenica.

(3) Društvo za upravljanje dužno je redovito obavještavati Agenciju o vrstama financijskih izvedenica, rizicima temeljne imovine, kvantitativnim ograničenjima ulaganja i odabranim metodama za procjenu rizika povezanih s transakcijama s financijskim izvedenicama za svaki UCITS fond kojim upravlja.

(4) Agencija će podatke iz stavka 3. ovoga članka dostaviti ESMA-i i ESBR-u na njihov zahtjev.

(5) Društvo za upravljanje može koristiti tehnike i instrumente vezane uz prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca ako se takve tehnike i instrumenti koriste u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem. Kada navedene tehnike i instrumenti uključuju korištenje financijskih izvedenica, uvjeti i ograničenja moraju biti u skladu s odredbama ovoga Zakona. Korištenje navedenih tehnika i instrumenata ne smije dovesti do odstupanja od investicijskih ciljeva navedenih u prospektu fonda.

(6) Društvo za upravljanje dužno je osigurati da ukupna izloženost UCITS fonda prema financijskim izvedenicama ni u kom slučaju ne smije biti veća od neto vrijednosti imovine fonda. Izloženost se izračunava uzimajući u obzir trenutačnu vrijednost temeljne imovine, rizik druge ugovorne strane, buduća tržišna kretanja i raspoloživo vrijeme za likvidaciju pozicija.

(7) Imovina UCITS fonda može se ulagati u financijske izvedenice u skladu s investicijskom politikom UCITS fonda i ograničenjima iz članka 250. stavka 1. točke 9. ovoga Zakona, uz uvjet da ukupna izloženost prema temeljnoj imovini ne prelazi ograničenja iz članka 250. stavka 1. ovoga Zakona. Kada se imovina UCITS fonda ulaže u financijske izvedenice čija je temeljna imovina indeks, sastavnice indeksa ne uključuju se u izračune ograničenja iz članka 250. stavka 1. ovoga Zakona.

(8) Kada prenosivi vrijednosni papir ili instrument tržišta novca sadrži ugrađenu izvedenicu, ta izvedenica se uzima u obzir prilikom izračuna ukupne izloženosti.

(9) Agencija će pravilnikom detaljnije odrediti uvjete i ograničenja za tehnike i instrumente iz stavka 5. ovoga članka.«.

Članak 28.

Članak 250. mijenja se i glasi:

»(1) Ulaganje imovine UCITS fonda podliježe sljedećim ograničenjima:

1. najviše 10% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u prenosive vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca jednog izdavatelja pod uvjetom da ako je vrijednost prenosivih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca jednog izdavatelja u koje je fond uložio veća od 5% neto vrijednosti imovine fonda, zbroj vrijednosti tih ulaganja za sve takve izdavatelje ne smije prijeći 40% neto vrijednosti imovine fonda,

2. najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može se uložiti u depozite kod jedne te iste kreditne institucije iz članka 249. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona pri čemu se u obzir uzima i novac na računima iz članka 249. stavka 4. ovoga Zakona,

3. izloženost fonda riziku druge ugovorne strane kod transakcija s OTC izvedenicama ne smije biti veća od:

a) 10% neto vrijednosti imovine fonda, ako je druga ugovorna strana kreditna institucija iz članka 249. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona,

b) 5% neto vrijednosti imovine fonda, ako je druga ugovorna strana neka druga pravna osoba,

4. ograničenje od 40% iz točke 1. ovoga stavkane odnosi se na:

a) depozite,

b) transakcije s OTC izvedenicama sklopljene s drugim ugovornim stranama iz članka 249. stavka 1. točke 5. podtočke b) ovoga Zakona,

5. neovisno o pojedinačnim ograničenjima propisanim točkama 1. do 4. ovoga stavka ista se neće kombinirati te se najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda smije uložiti u:

a) prenosive vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj jedna te ista osoba,

b) depozit kod te osobe ili

c) izloženosti koje proizlaze iz transakcije s OTC izvedenicama sklopljenih s tom osobom,

6. iznimno od ograničenja iz točke 1. ovoga stavka najviše 35% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u prenosive vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, druga država članica ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave države članice, treća država ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica,

7. iznimno od ograničenja iz točke 1. ovoga stavka najviše 25% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u pokrivene obveznice koje izdaju kreditne institucije koje imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici koje su na temelju posebnog zakona predmetom posebnoga javnog nadzora sa svrhom zaštite ulagatelja u te obveznice. Sredstva od izdavanja takvih obveznica moraju biti uložena u skladu s posebnim zakonom u imovinu koja će do dospijeća obveznica omogućiti ispunjenje obveza koje proizlaze iz obveznica i koja bi se, u slučaju neispunjenja obveza izdavatelja, ponajprije iskoristila za isplatu glavnice i stečenih kamata iz tih obveznica. Ako je više od 5% neto vrijednosti imovine fonda uloženo u takve obveznice jednog izdavatelja, ukupna vrijednost takvih ulaganja koja čine više od 5% neto vrijednosti imovine fonda ne smije prijeći 80% neto vrijednosti imovine fonda,

8. prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca iz točaka 6. i 7. ovoga stavka ne uključuju se u izračun ograničenja od 40% iz točke 1. ovoga stavka,

9. ograničenja ulaganja iz točaka 1. do 7. ovoga stavka neće se kombinirati i prema tome, kada se imovina fonda ulaže u imovinu navedenu u točkama 1. do 7. ovoga stavka, najviše 35% neto vrijednosti imovine fonda smije se uložiti u:

a) prenosive vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj jedna te ista osoba,

b) depozite kod te osobe i

c) financijske izvedenice koje je ta osoba izdala i OTC izvedenice sklopljene s tom osobom,

10. najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji osobe koje čine povezana društva u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, u skladu s propisima koji uređuju računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja, te osobe koje su u odnosu uske povezanosti. Navedene osobe smatraju se jednom osobom u smislu izračuna ograničenja iz točaka 5. i 9. ovoga stavka.

(2) Agencija će dostaviti ESMA-i i Europskoj komisiji popis pokrivenih obveznica iz stavka 1. točke 7. ovoga članka kojem će priložiti obavijest o statusu ponuđenih jamstava.«.

Članak 29.

Iza članka 250. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 250.a, 250.b, 250.c, 250.d, 250.e i 250.f koji glase:

»Ograničenja ulaganja kod repliciranja indeksa

Članak 250.a

(1) Iznimno od ograničenja iz članka 250. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona, i neovisno o ograničenjima ulaganja iz članka 250.d ovoga Zakona, do 20% neto vrijednosti imovine fonda može se uložiti u dionice ili dužničke vrijednosne papire jednog izdavatelja, ako je cilj strategije ulaganja fonda replicirati određeni dionički indeks ili obveznički indeks koji priznaje Agencija. Repliciranje indeksa znači repliciranje temeljne imovine indeksa, a u tu svrhu dozvoljeno je i korištenje financijskih izvedenica.

(2) Indeks iz stavka 1. ovoga članka mora ispunjavati sljedeće uvjete:

a) njegov je sastav dovoljno diverzificiran na način da su sastavnice indeksa usklađene s načelima razdiobe rizika iz stavaka 1. i 3. ovoga članka,

b) predstavlja adekvatnu referentnu vrijednost tržišta na koje se odnosi,

c) da se objavljuje na adekvatan način.

(3) Iznimno od ograničenja iz stavka 1. ovoga članka, do 35% neto vrijednosti imovine fonda može se uložiti u dionice ili dužničke vrijednosne papire jednog izdavatelja kada je to prijeko potrebno za repliciranje indeksa i opravdano iznimnim tržišnim uvjetima, a posebno na uređenim tržištima na kojima je određeni prenosivi vrijednosni papir ili instrument tržišta novca visoko dominantan. Ulaganje do 35% neto vrijednosti imovine fonda u dionice ili dužničke vrijednosne papire jednog izdavatelja dozvoljeno je samo za jednog izdavatelja.

Ograničenja ulaganja u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ili za koje jamče javna tijela

Članak 250.b

Iznimno od ograničenja iz članka 250. stavka 1. ovoga Zakona, Agencija može odobriti ulaganje do 100% neto imovine fonda u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, druga država članica ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave države članice, treća država ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica, pod uvjetom da:

a) je zaštita ulagatelja u takav UCITS fond jednaka onoj koju imaju ulagatelji u UCITS čija se imovina ulaže u skladu s ograničenjima iz članka 250. stavka 1. ovoga članka,

b) se imovina fonda sastoji od barem šest različitih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca, ali vrijednost niti jednog pojedinog vrijednosnog papira ili instrumenta tržišta novca ne prelazi 30% neto vrijednosti imovine fonda,

c) u prospektu i promidžbenim sadržajima fonda budu jasno naznačene države članice, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave države članice, treće države ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica u čije vrijednosne papire i instrumente tržišta novca se namjerava ulagati više od 35% neto vrijednosti imovine fonda.

Ograničenja ulaganja u udjele investicijskih fondova

Članak 250.c

(1) Najviše 20% neto vrijednosti imovine UCITS fonda može biti uloženo u udjele ili dionice jednog investicijskog fonda iz članka 249. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, uz uvjet da najviše 30% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u fondove iz članka 249. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona koji nisu UCITS fondovi.

(2) Imovina investicijskog fonda iz članka 249. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona u koji je UCITS fond uložio ne uključuje se u izračune ograničenja iz članka 250. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Ako se imovina UCITS fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova kojima upravlja, izravno ili na temelju delegiranja, isto društvo za upravljanje ili neko drugo društvo s kojim je to društvo za upravljanje povezano zajedničkom upravom ili kontrolom, ili značajnim izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom, takvo društvo za upravljanje ili drugo društvo ne smiju zaračunavati ulaznu ili izlaznu naknadu kod ulaganja fonda u udjele ili dionice tih drugih investicijskih fondova.

(4) Ako se značajan dio imovine UCITS fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova iz članka 249. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, u prospektu fonda, uz maksimalnu naknadu za upravljanje koju je moguće zaračunati iz imovine samog fonda, mora biti jasno naznačena i maksimalna naknada za upravljanje koju je moguće zaračunati iz imovine drugih investicijskih fondova u koje namjerava ulagati, a u revidiranim godišnjim izvještajima fonda mora jasno biti naznačen maksimalan postotak naknade za upravljanje koja je zaračunata iz imovine fonda i iz imovine drugog investicijskog fonda u koji je taj fond uložio.

Ograničenja ulaganja radi sprječavanja značajnog utjecaja nad izdavateljima

Članak 250.d

(1) UCITS fond može steći najviše:

a) 10% dionica s pravom glasa jednog izdavatelja,

b) 10% dionica bez prava glasa jednog izdavatelja,

c) 10% dužničkih vrijednosnih papira jednog izdavatelja,

d) 25% udjela pojedinog UCITS fonda ili drugog investicijskog fonda koji zadovoljava uvjete iz članka 3. stavka 1. točke 2. podtočka a) i b) ovoga Zakona,

e) 10% instrumenata tržišta novca jednog izdavatelja,

f) ograničenja iz točke c), d) i e) ovoga stavka mogu se zanemariti u trenutku stjecanja ako u tom trenutku nije moguće izračunati ukupan broj ili vrijednost instrumenata u optjecaju.

(2) Ograničenja iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, druga država članica, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave države članice, treća država ili javna međunarodna tijela kojima pripada jedna ili više država članica.

Izuzeci od ograničenja ulaganja

Članak 250.e

(1) Ograničenja ulaganja iz članaka 250. do 250.d. ovoga Zakona mogu se prekoračiti kada društvo za upravljanje za račun UCITS fonda ostvaruje prava prvenstva upisa ili prava upisa koja proizlaze iz prenosivih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca koji čine dio imovine fonda.

(2) Ako su prekoračenja ograničenja ulaganja propisana ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i/ili prospektom UCITS fonda posljedica okolnosti na koje društvo za upravljanje nije moglo utjecati ili okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, društvo za upravljanje dužno je uskladiti ulaganja fonda u roku od tri mjeseca od dana nastanka prekoračenja ulaganja i poduzimati transakcije prodaje ponajprije u svrhu usklađenja ulaganja imovine fonda, pri čemu mora uzimati u obzir interese imatelja udjela, nastojeći pri tome eventualni gubitak svesti na najmanju moguću mjeru.

(3) Iznimno, na zahtjev društva za upravljanje Agencija može produžiti rok iz stavka 2. ovoga članka za dodatna tri mjeseca ako je to u interesu ulagatelja.

(4) Ako su prekoračenja ograničenja ulaganja propisana ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i/ili prospektom fonda posljedica transakcija koje je sklopilo društvo za upravljanje, a kojima su se u trenutku njihova sklapanja prekoračila navedena ograničenja, društvo za upravljanje dužno je uskladiti ulaganja fonda odmah po saznanju za prekoračenje ograničenja. Društvo za upravljanje dužno je fondu i/ili ulagateljima nadoknaditi tako nastalu štetu.

(5) Ograničenja ulaganja navedena u ovom Zakonu mogu biti prekoračena u prvih šest mjeseci od osnivanja UCITS fonda, uz dužno poštivanje načela razdiobe rizika i zaštite interesa imatelja udjela.

Članak 250.f

Agencija će pravilnikom detaljnije odrediti ograničenja ulaganja UCITS fondova.«.

Članak 30.

U članku 251. stavku 7. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »te u smislu dijela jedanaestog ovoga Zakona«.

Članak 31.

U članku 263. stavku 2. točki 4. riječi: »i točnosti stvarnog omjera zamjene određenog na dan izračuna tog omjera« brišu se.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) U roku od 30 dana od dana provođenja statusne promjene revizor koji je sastavio izvješće iz stavka 2. ovoga članka dužan je izraditi mišljenje o točnosti stvarnog omjera zamjene određenog na dan izračuna tog omjera te ga dostaviti upravama društava za upravljanje fonda prenositelja i fonda preuzimatelja, a društvo za upravljanje fonda preuzimatelja će isto u roku od tri radna dana dostaviti Agenciji.«.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 6. i 7.

Članak 32.

U članku 274. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ograničenja ulaganja UCITS fonda preuzimatelja koja su posljedica statusne promjene mogu biti prekoračena u skladu s odredbama članka 250.e stavka 5. ovoga Zakona.«.

Članak 33.

U članku 280. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Napajajući UCITS fond (feeder) je UCITS fond koji, iznimno od odredaba članka 3. stavka 1. točke 2. podtočke a), članka 249., članka 250., članka 250.c i članka 250.d stavka 1. točke d) ovoga Zakona, najmanje 85% svoje imovine ulaže u udjele glavnog UCITS fonda.«.

Članak 34.

U članku 284. riječi: »članka 250.« zamjenjuju se riječima: »članka 250.c«.

Članak 35.

U članku 287. stavku 1. točki 3. riječi: »članku 250.« zamjenjuju se riječima: »članku 250.c«.

U stavku 2. riječi: »članku 250.« zamjenjuju se riječima: »članku 250.c«.

Članak 36.

U članku 293. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Napajajući UCITS fond može do 15% neto vrijednosti imovine uložiti u:

1. financijske izvedenice koje se mogu koristiti samo u svrhu zaštite od rizika, u skladu s člankom 249. stavkom 1. točkom 5. i člankom 249.a stavcima 5., 6., 7. i 8. ovoga Zakona ili u,

2. likvidna sredstva u skladu s člankom 249. stavkom 1. točkama 3., 4. i 6. i stavkom 4. ovoga Zakona.«.

Članak 37.

Članak 294. mijenja se i glasi:

»Radi usklađenosti s odredbama članka 249.a stavaka 6., 7. i 8. ovoga Zakona, ukupna izloženost napajajućeg UCITS fonda prema financijskim izvedenicama izračunava se tako da se izravna izloženost napajajućeg UCITS fonda prema financijskim izvedenicama iz članka 293. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona računa zajedno sa:

1. stvarnom izloženošću glavnog UCITS fonda prema izvedenicama, proporcionalno s ulaganjem napajajućeg UCITS fonda u glavni UCITS fond, ili

2. najvećom mogućom ukupnom izloženošću glavnog UCITS fonda prema izvedenicama, kako je određeno prospektom glavnog UCITS fonda, proporcionalno s ulaganjem napajajućeg UCITS fonda u glavni UCITS fond.«.

Članak 38.

U članku 324. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) U sklopu provjera iz stavka 1. točke 1. ovoga članka Agencija, između ostaloga:

a) nadzire primjerenost procesa procjene kreditne sposobnosti koje je uspostavilo društvo za upravljanje u skladu s člankom 54. stavkom 4. ovoga Zakona,

b) procjenjuje korištenje upućivanja na kreditne rejtinge, koje su dodijelile agencije za kreditni rejting kako je određeno u članku 3. stavku 1. točki (b) Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting (SL L 302, 17. 11. 2009.), u politikama upravljanja rizicima koja se odnose na ulaganja društva za upravljanje i fondova i, prema potrebi, potiče ublažavanje učinka takvih upućivanja radi smanjenja isključivog i automatskog oslanjanja na takve kreditne rejtinge.«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 39.

U članku 328. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Iznimno, za obavljanje zadataka u vezi s nadzorom poslovanja subjekata nadzora Agencija može zatražiti stručno sudjelovanje revizora, revizorskog društva ili druge stručno osposobljene osobe, pri čemu se na te osobe na odgovarajući način primjenjuju propisi o tajnosti podataka koji se primjenjuju na radnike Agencije.«.

Stavak 3. briše se.

Članak 40.

Članak 334. mijenja se i glasi:

»(1) Nakon obavljenog neposrednog nadzora sastavlja se zapisnik o obavljenom nadzoru koji se uručuje subjektu nadzora, s detaljnim opisom utvrđenih činjenica. Uprava subjekta nadzora je dužna bez odgode zapisnik o obavljenom nadzoru dostaviti nadzornom odboru.

(2) Na dostavljeni zapisnik subjekt nadzora ima pravo uložiti prigovor u roku koji ne može biti kraći od osam dana od dana primitka istog.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, Agencija može odrediti rok koji je kraći od roka iz stavka 2. ovoga članka, kad je to potrebno u svrhu sprječavanja mogućih značajnih štetnih posljedica za društvo za upravljanje, UCITS fond, depozitara, imatelja udjela ili treće osobe.

(4) Ako su u postupku nadzora utvrđene nezakonitosti i/ili nepravilnosti za koje bi se donosila odgovarajuća nadzorna mjera, ali su iste otklonjene do izrade zapisnika, to će se unijeti u zapisnik. U tom će slučaju Agencija donijeti rješenje kojim se utvrđuje da je postupak nadzora okončan.

(5) Ako nezakonitosti ili nepravilnosti utvrđene zapisnikom iz stavka 1. ovoga članka, za koje bi se donosila odgovarajuća nadzorna mjera, budu otklonjene prije donošenja rješenja kojim se izriče odgovarajuća nadzorna mjera, Agencija će o tome sastaviti dopunu zapisnika. U tom će slučaju Agencija donijeti rješenje kojim se utvrđuje da su nezakonitosti ili nepravilnosti utvrđene u nadzoru otklonjene te da je postupak nadzora okončan.«.

Članak 41.

U članku 340. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Kada Agencija smatra da je to potrebno za provođenje nadzora iz stavka 1. ovoga članka, ovlaštena je, u skladu s ovim Zakonom i drugim propisima, od sljedećih osoba zahtijevati izvješća i podatke te obaviti pregled dijela poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije kod:

1. osobe koja je s društvom za upravljanje i fondom u odnosu uske povezanosti,

2. imatelja kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje,

3. druge osobe i/ili subjekta koji mogu imati informacije korisne i/ili potrebne za provođenje postupka nadzora.«.

Članak 42.

U članku 343. stavku 4. broj: »2.« zamjenjuje se brojem: »3.«.

U stavku 5. broj: »2.« zamjenjuje se brojem: »3.«.

Članak 43.

U članku 347. stavak 3. briše se.

Članak 44.

U članku 348. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Agencija će rješenjem iz stavka 2. ovoga članka odrediti primjeren rok za poduzimanje mjera iz stavka 2. ovoga članka, kada je to primjenjivo.

(4) Društvo za upravljanje dužno je Agenciji dostaviti izvještaj o provedbi naloženih mjera iz stavka 2. ovoga članka, na koji se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 345. i članka 346. stavaka 1. do 3. ovoga Zakona, kada je to primjenjivo.«.

Članak 45.

U članku 356. stavku 1. iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. naložiti promjenu poddepozitara, osobito u slučaju neispunjenja i/ili neurednog ispunjenja obveze te propusta poddepozitara ili ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju sposobnost poddepozitara za uredno, pravodobno i kvalitetno ispunjenje dužnosti u skladu s preuzetim obvezama i/ili odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.«.

Članak 46.

U članku 374. stavku 1. iza točke 24. dodaje se točka 24.a koja glasi:

»24.a postupi protivno članku 108. stavku 3. ovoga Zakona,«.

Točka 34. mijenja se i glasi:

»34. protivno odredbama članka 214. stavka 1. ovoga Zakona, izabere ili promijeni depozitara bez suglasnosti Agencije, odnosno sklopi i/ili promijeni ugovor o obavljanju poslova depozitara bez suglasnosti Agencije,«.

Točka 42. mijenja se i glasi:

»42. ulaže imovinu UCITS fonda protivno odredbama članka 249. ovoga Zakona, a ne uskladi ulaganja fonda u roku iz članka 250.e stavaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona,«.

Iza točke 42. dodaju se točke 42.a, 42.b, 42.c, 42.d, 42.e, 42.f, i 42.g koje glase:

»42.a postupi protivno odredbama članka 249.a ovoga Zakona,

42.b ulaže imovinu UCITS fonda protivno ograničenjima ulaganja iz članka 250. ovoga Zakona, a ne uskladi ulaganja fonda u roku iz članka 250.e stavaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona,

42.c ulaže imovinu UCITS fonda protivno odredbama članka 250.a ovoga Zakona, a ne uskladi ulaganja fonda u roku iz članka 250.e stavka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona,

42.d ulaže imovinu UCITS fonda protivno odredbama članka 250.b ovoga Zakona, a ne uskladi ulaganja fonda u roku iz članka 250.e stavka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona,

42.e ulaže imovinu UCITS fonda protivno odredbama članka 250.c stavka 1. ovoga Zakona, a ne uskladi ulaganja fonda u roku iz članka 250.e stavka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona,

42.f zaračuna ulaznu ili izlaznu naknadu protivno odredbama članka 250.c stavka 3. ovoga Zakona,

42.g ulaže imovinu UCITS fonda protivno odredbama članka 250.d stavka 1. ovoga Zakona, a ne uskladi ulaganja fonda u roku iz članka 250.e stavka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona,«.

Članak 47.

U članku 375. stavku 1. točka 7. mijenja se i glasi:

»7. društvo za upravljanje koje obavlja djelatnost osnivanja i upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondom iz članka 13. stavka 1. točke 1. podtočke c) ovoga Zakona, postupa protivno odredbama članka 51. stavka 3. ovoga Zakona,«.

Članak 48.

U članku 378. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. ako ne preda Agenciji revizorsko izvješće u skladu s odredbama članka 221. stavka 6. ovoga Zakona,«.

Članak 49.

Članak 379. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. koja koristi izraz »društvo za upravljanje UCITS fondovima«, »društvo za upravljanje investicijskim fondovima« i/ili »društvo za upravljanje UCITS fondovima« za potrebe tvrtke, dijela tvrtke ili promidžbe, a nema odobrenje Agencije, odnosno nadležnog tijela, prema odredbama članka 12. stavaka 3., 4. i/ili 5. ovoga Zakona,

2. koja u Republici Hrvatskoj obavlja djelatnosti društva za upravljanje protivno odredbama članka 14. ovoga Zakona,

3. ako kao treća osoba dalje delegira obavljanje delegiranih poslova društva za upravljanje, protivno odredbama članka 65. stavka 2. ovoga Zakona,

4. koja namjerava izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u društvu za upravljanje, a prethodno Agenciji ne podnese zahtjev za izdavanje suglasnosti u pisanom obliku, u skladu s i prema uvjetima propisanima odredbama članka 67. ovoga Zakona,

5. koja namjerava izravno ili neizravno otuđiti ili smanjiti kvalificirani udjel u društvu za upravljanje, a o tome ne obavijesti Agenciju pisanim putem, u skladu s odredbama članka 68. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona,

6. ako vodeći registar udjela UCITS fonda postupa protivno odredbama članka 103. stavka 1. ovoga Zakona,

7. ako vodi registar ili objavljuje podatke iz registra udjela protivno pravilniku iz članka 109. ovoga Zakona,

8. koja nije određena člankom 129. ovoga Zakona, a u Republici Hrvatskoj trguje udjelima UCITS fonda osnovanog u Republici Hrvatskoj,

9. ako kao osoba iz članka 154. ovoga Zakona postupa protivno odredbama članka 156. stavka 1. ovoga Zakona,

10. ako kao osoba iz članka 154. ovoga Zakona nije zadovoljila uvjete propisane pravilnikom iz članka 156. stavka 3. ovoga Zakona,

11. ako poslovanje osoba iz članka 154. ovoga Zakona nije u skladu s pravilnikom iz članka 156. stavka 4. ovoga Zakona,

12. ako kao osoba iz članka 154. ovoga Zakona, ovlaštena za nuđenje udjela u UCITS fondovima s javnom ponudom, postupa protivno odredbama članka 157. ovoga Zakona,

13. ako na zahtjev Agencije ne dostavi izvješća ili podatke ili ako Agenciji onemogući pregled dijela poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije, protivno odredbama članka 340. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba subjekta koji je pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1. koja namjerava izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u društvu za upravljanje, a prethodno Agenciji ne podnese zahtjev za izdavanje suglasnosti u pisanom obliku, u skladu s i prema uvjetima propisanima odredbama članka 67. ovoga Zakona,

2. koja namjerava izravno ili neizravno otuđiti ili smanjiti kvalificirani udjel u društvu za upravljanje, a o tome ne obavijesti Agenciju pisanim putem, u skladu s odredbama članka 68. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona,

3. ako na zahtjev Agencije ne dostavi izvješća ili podatke ili ako Agenciji onemogući pregled dijela poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije, protivno odredbama članka 340. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 50.

(1) Agencija će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnike iz članaka 8., 17., 20., 26., 27. i 29. ovoga Zakona.

(2) Do donošenja pravilnika iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju pravilnici doneseni na temelju Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, br. 16/13.) ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Članak 51.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/125

Zagreb, 25. studenoga 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.