Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima

NN 143/2014 (3.12.2014.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima

HRVATSKI SABOR

2687

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. studenoga 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/158

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 28. studenoga 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

U Zakonu o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 16/13.) članak 2. mijenja se i glasi:

»Ovim se Zakonom u pravni sustav Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive:

1. Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010.,

2. Direktiva 2013/14/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/41/EZ o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje, Direktive 2009/65/EZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) i Direktive 2011/61/EU o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova u odnosu na preveliko oslanjanje na kreditne rejtinge.«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Zakona, imaju sljedeće značenje:

1. Investicijski fond je subjekt za zajednička ulaganja čija je jedina svrha i namjena prikupljanje sredstava javnom ili privatnom ponudom te ulaganje tih sredstava u različite vrste imovine u skladu s unaprijed određenom strategijom ulaganja investicijskog fonda, a isključivo u korist imatelja udjela u tom investicijskom fondu. Investicijski fond može biti alternativni investicijski fond ili UCITS fond.

2. Alternativni investicijski fond (AIF) je investicijski fond osnovan sa svrhom i namjenom prikupljanja sredstava javnom ili privatnom ponudom te ulaganja tih sredstava u različite vrste imovine u skladu s unaprijed određenom strategijom i ciljem ulaganja AIF-a, a isključivo u korist imatelja udjela tog AIF-a. AIF može biti otvoreni i zatvoreni AIF. AIF ne zahtijeva odobrenje za osnivanje i rad u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

3. UCITS fond je investicijski fond određen zakonom kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

4. Otvoreni AIF je zasebna imovina, bez pravne osobnosti, koju osniva UAIF i kojom UAIF upravlja u svoje ime i za zajednički račun imatelja udjela u toj imovini u skladu s odredbama ovoga Zakona, prospekta i/ili pravila toga fonda. Otvorenim AIF-om može upravljati samo vanjski UAIF. Udjeli otvorenog AIF-a se na način i pod uvjetima utvrđenim prospektom i/ili pravilima fonda, na zahtjev imatelja udjela otkupljuju, izravno ili neizravno, iz imovine otvorenog AIF-a. Ako pravo države članice ili treće države to dopušta, otvoreni AIF može imati pravnu osobnost.

5. Zatvoreni AIF je pravna osoba osnovana u obliku dioničkog društva ili društva s ograničenom odgovornošću koju osniva UAIF i kojom UAIF upravlja u njezino ime i za njezin račun u skladu s odredbama ovoga Zakona, prospekta kada je to primjenjivo, pravila i statuta ili društvenog ugovora toga AIF-a, a čiji udjeli na zahtjev imatelja udjela nisu otkupivi iz imovine zatvorenog AIF-a. Zatvorenim AIF-om može upravljati vanjski ili unutarnji UAIF.

6. Unutarnji upravitelj je UAIF koji upravlja zatvorenim AIF-om i koji je istodobno taj zatvoreni AIF te koji ne može obavljati niti jednu drugu djelatnost osim upravljanja tim AIF-om.

7. Vanjski upravitelj je UAIF koji upravlja jednim ili s više otvorenih ili zatvorenih AIF-ova te obavlja ostale djelatnosti predviđene ovim Zakonom.

8. Udjel predstavlja udjel u otvorenom AIF-u, odnosno dionicu ili poslovni udjel u zatvorenom AIF-u.

9. Ulagatelj je imatelj udjela u otvorenom AIF-u, odnosno dioničar ili imatelj poslovnog udjela u zatvorenom AIF-u.

10. Depozitar je kreditna institucija ili podružnica kreditne institucije kojoj su povjerene dužnosti propisane odredbama članka 230. ovoga Zakona.

11. Društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (UAIF) je pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja, na temelju odobrenja Agencije, obavlja djelatnost upravljanja jednim ili s više AIF-ova. UAIF može poslovati kao vanjski ili unutarnji UAIF.

12. UAIF iz druge države članice je pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi članici koja, na temelju odobrenja nadležnog tijela te države članice, obavlja djelatnost upravljanja jednim ili s više AIF-ova.

13. UAIF iz treće države je pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi koja, na temelju odobrenja nadležnog tijela treće države, obavlja djelatnost upravljanja jednim ili s više AIF-ova.

14. Matična država članica UAIF-a je država članica u kojoj je registrirano sjedište UAIF-a.

15. Država članica domaćin UAIF-a je država članica koja nije matična država članica UAIF-a, a na čijem području UAIF upravlja AIF-ovima ili trguje udjelima AIF-ova.

16. Referentna država članica UAIF-a je država članica određena u skladu s člancima 157. i 158. ovoga Zakona.

17. Matična država članica AIF-a je država članica u kojoj je AIF, od nadležnog tijela, dobio odobrenje koje odgovara onom iz članka 251. ovoga Zakona, odnosno u kojoj je registrirano sjedište AIF-a.

18. Država članica domaćin AIF-a je država članica koja nije matična država članica, u kojoj se trguje udjelima AIF-a.

19. Podružnica je mjesto poslovanja koje je dio UAIF-a, nema pravnu osobnost i obavlja poslove pružanja usluga za koje je UAIF dobio odobrenje za rad. Sva mjesta poslovanja koja je UAIF osnovao u drugoj državi članici ili trećoj državi, smatraju se jednom podružnicom.

20. Uska povezanost označava povezanost dviju ili više fizičkih ili pravnih osoba, odnosno subjekata, na jedan od sljedećih načina:

a) odnosom sudjelovanja,

b) odnosom kontrole.

21. Sudjelovanje označava sudjelovanje neke osobe u drugoj pravnoj osobi ako:

a) ima izravna ili neizravna ulaganja na temelju kojih sudjeluje s 20 % udjela ili više u kapitalu te pravne osobe ili glasačkim pravima u toj pravnoj osobi ili

b) ima udjel u kapitalu te pravne osobe ili u glasačkim pravima u toj pravnoj osobi manji od 20 %, a stečen je s namjerom da na temelju trajne povezanosti s tom pravnom osobom omogući utjecaj na njezino poslovanje.

22. Kontrola označava odnos između matičnog društva i ovisnog društva ili sličan odnos između bilo koje fizičke ili pravne osobe i nekog društva.

U smislu ove točke:

a) ovisno društvo ovisnog društva također se smatra ovisnim društvom matičnog društva koje je na čelu tih društava,

b) situaciju u kojoj su dvije ili više pravnih ili fizičkih osoba trajno povezane s istom osobom putem odnosa kontrole, smatrat će se odnosom uske povezanosti između tih osoba.

23. Kvalificirani udjel je svaki izravni ili neizravni udjel u UAIF-u koji predstavlja 10 % ili više udjela u kapitalu ili glasačkim pravima, ili manji udjel koji omogućava ostvarenje značajnog utjecaja na upravljanje UAIF-om. Pri izračunu udjela glasačkih prava na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala o informacijama o promjeni glasačkih prava.

24. Upravljanje AIF-om znači obavljanje barem jedne aktivnosti iz članka 13. stavka 2. točke 2. ili 3. ovoga Zakona, za jedan ili više AIF-ova.

25. Trgovanje znači svako izravno ili neizravno distribuiranje udjela AIF-a, na inicijativu UAIF-a ili u ime UAIF-a, ulagateljima s prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj, nekoj od država članica i/ili u trećoj državi.

26. Financijski instrument je financijski instrument određen zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

27. Izdavatelj, u smislu dijela 2. odjeljka 12. ovoga Zakona, je pravni subjekt, uključujući i državu, čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište, pri čemu se u slučaju izdanih potvrda o deponiranim dionicama, izdavateljem smatra izdavatelj dionica na osnovi kojih su izdane potvrde o deponiranim dionicama.

28. Pravni zastupnik je fizička osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ili pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koju je UAIF iz države članice ili iz treće države ovlastio da ga zastupa prema Agenciji, nadležnim tijelima, ulagateljima, drugim tijelima i drugim ugovornim stranama, a u vezi s obvezama i ovlaštenjima koje je UAIF iz države članice ili treće države dužan i ovlašten ispunjavati na temelju ovoga Zakona.

29. Financijska poluga je svaka metoda kojom UAIF povećava izloženost AIF-a kojim upravlja bilo putem pozajmice novca ili financijskih instrumenata, ili zauzimanjem pozicije u derivatima koji imaju utjelovljenu financijsku polugu, ili na neki drugi način.

30. Naknada koja ovisi o prinosu znači udio u dobiti AIF-a pripisan UAIF-u kao naknada za upravljanje AIF-om, isključujući bilo koji udio u dobiti AIF-a pripisan UAIF-u kao povrat od bilo kojeg ulaganja UAIF-a u AIF.

31. Napajajući AIF je svaki AIF koji:

a) ulaže najmanje 85 % svoje imovine u udjele drugog AIF-a (glavni AIF),

b) ulaže najmanje 85 % svoje imovine u više od jednog glavnog AIF-a, kad ti glavni AIF-ovi imaju iste investicijske strategije, ili

c) njegova je imovina na drugi način izložena najmanje 85 % prema glavnom AIF-u.

32. Glavni AIF je AIF u koji ulaže neki drugi AIF ili prema kojem drugi AIF ima izloženost u skladu s točkom 31. ovoga članka.

33. Matično društvo je matično društvo kako je definirano propisima kojima se uređuje računovodstvo poduzetnika i primjena standarda financijskog izvještavanja.

34. Ovisno društvo je ovisno društvo kako je definirano propisima kojima se uređuje računovodstvo poduzetnika i primjena standarda financijskog izvještavanja.

35. Glavni broker je kreditna institucija, investicijsko društvo ili neki drugi subjekt koji podliježe bonitetnom nadzoru, koji nudi usluge profesionalnim ulagateljima, ponajprije radi financiranja ili izvršavanja transakcija s financijskim instrumentima kao druga ugovorna strana i koji osim toga može pružati druge usluge, poput poravnanja i namire, skrbničkih usluga, zajmova vrijednosnih papira, posebno personaliziranu tehnologiju i pogodnosti operativne pomoći.

36. Neuvršteno društvo je dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici čije dionice, odnosno poslovni udjeli nisu uvršteni na uređeno tržište u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

37. Država članica je država članica Europske unije ili država potpisnica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru.

38. Treća država je država koja nije država članica u smislu točke 37. ovoga članka.

39. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

40. Nadležno tijelo je:

a) tijelo pojedine države članice koje je, na temelju propisa te države kojima se u pravni poredak države prenose odredbe Direktive 2011/61/EZ, nadležno za izdavanje odobrenja za osnivanje i rad, odnosno nadzor UAIF-a i AIF-a,

b) tijelo treće države nadležno za izdavanje odobrenja za osnivanje i rad, odnosno nadzor UAIF-a i AIF-a.

41. Suglasnost ili odobrenje je odluka Agencije kojom se usvaja podneseni zahtjev, koja se uvijek zahtijeva i izdaje prije poduzimanja određene radnje ili sklapanja nekog posla.

42. Europska putovnica označava pravo UAIF-a da, na temelju odobrenja za rad dobivenog od Agencije, odnosno od nadležnog tijela matične države članice, obavlja djelatnost na području druge, odnosno drugih država članica.

43. Javna ponuda je svaka obavijest dana u bilo kojem obliku i uporabom bilo kojeg sredstva upućena neograničenom broju osoba, a koja sadrži dovoljno informacija o uvjetima ponude i o ponuđenim udjelima AIF-a, da se na temelju istih ulagatelj može odlučiti na upis tih udjela.

44. Privatna ponuda je svaka obavijest dana u bilo kojem obliku i uporabom bilo kojeg sredstva, koja sadrži dovoljno informacija o uvjetima ponude i o ponuđenim udjelima AIF-a, da se na temelju istih ulagatelj može odlučiti na upis tih udjela, a koja je po nekoj svojoj karakteristici uvjetovana, primjerice minimalnim iznosom ulaganja, ciljanom skupinom ulagatelja ili brojem ulagatelja.

45. Profesionalni ulagatelj je ulagatelj koji se u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala smatra profesionalnim ulagateljem ili se na vlastiti zahtjev može tretirati kao profesionalni ulagatelj.

46. Mali ulagatelj je ulagatelj koji nije profesionalni ulagatelj.

47. Revizor je neovisni vanjski ovlašteni revizor definiran propisima kojima se uređuje revizija.

48. ESMA je Europsko nadzorno tijelo – Europska agencija za nadzor vrijednosnih papira i tržišta kapitala, osnovana Uredbom (EZ) 1095/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća.

49. ESRB je Europski odbor za sistemski rizik, osnovan Uredbom (EZ) 1092/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća.

50. FATF je stručna skupina za financijsko djelovanje – međuvladino tijelo osnovano s ciljem razvijanja politika za suzbijanje pranja novca, financiranja terorizma i s njima povezanim aktivnostima koje predstavljaju prijetnju integritetu međunarodnog financijskog sustava.

51. Relevantna osoba u odnosu na UAIF je:

a) osoba na rukovodećoj poziciji u UAIF-u, osoba koja je član UAIF-a, član nadzornog odbora ili prokurist UAIF-a,

b) osoba na rukovodećoj poziciji u zatvorenom AIF-u, član nadzornog odbora ili prokurist zatvorenog AIF-a,

c) osoba na rukovodećoj poziciji u pravnoj osobi na koju je UAIF delegirao svoje poslove,

d) osoba na rukovodećoj poziciji ili osoba koja je član društva u svakoj pravnoj osobi ovlaštenoj za nuđenje udjela AIF-a,

e) radnik UAIF-a, radnik pravne osobe na koju je UAIF delegirao svoje poslove ili zaposlenik pravne osobe ovlaštene za nuđenje udjela AIF-a, a koja je uključena u djelatnosti koje UAIF obavlja,

f) svaka druga fizička osoba čije su usluge stavljene na raspolaganje i u nadležnosti su UAIF-a, a koja je uključena u djelatnosti koje UAIF obavlja.

52. Osoba s kojom je relevantna osoba u srodstvu je:

a) bračni drug relevantne osobe ili bilo koja osoba koja se po nacionalnom pravu smatra izjednačenom s bračnim drugom,

b) uzdržavano dijete ili pastorak relevantne osobe,

c) bilo koji drugi srodnik relevantne osobe koji je na dan predmetne osobne transakcije s relevantnom osobom proveo u zajedničkom kućanstvu najmanje godinu dana.

53. Relevantna osoba u odnosu na AIF je:

a) depozitar AIF-a,

b) revizor AIF-a.«.

Članak 3.

Iznad članka 5. dodaje se naslov koji glasi: »Djelomična primjena odredaba ovoga Zakona (»mali UAIF«)«.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Odredbe navedene u članku 5.b stavku 1. ovoga Zakona ne primjenjuju se na UAIF-ove koji izravno ili neizravno, preko društva s kojim je UAIF povezan zajedničkim upravljanjem ili kontrolom, ili znatnim izravnim ili neizravnim udjelom, upravljaju AIF-ovima čija imovina ukupno ne prelazi prag od:

1. 100 milijuna eura, uključujući i imovinu stečenu korištenjem financijske poluge, ili

2. 500 milijuna eura, ako AIF-ovi kojima upravljaju ne koriste financijsku polugu i u kojima ulagatelji nemaju pravo na isplatu u razdoblju od pet godina od datuma početnog ulaganja u svaki AIF.

(2) UAIF iz stavka 1. ovoga članka (mali UAIF) dužan je od Agencije ishoditi odobrenje za rad malog UAIF-a.

(3) Na zahtjev za izdavanje odobrenja za rad malog UAIF-a na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Zakona o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a.

(4) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad malog UAIF-a, podnositelj zahtjeva prilaže sljedeće:

1. dokaz o određenju UAIF-a i AIF-ova kojima upravlja,

2. informacije o investicijskim strategijama AIF-ova kojima upravlja,

3. izjavu da se udjeli AIF-ova kojima upravlja neće nuditi malim ulagateljima.

(5) Agencija će pravilnikom detaljnije propisati sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad malog UAIF-a te dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu.

(6) UAIF iz stavka 1. ovoga članka obavještava Agenciju:

1. bez odgode, o svakoj izmjeni investicijske strategije AIF-ova kojima upravlja,

2. jednom godišnje, i na zahtjev Agencije, o glavnim instrumentima s kojima trguju i o glavnim izloženostima te najvažnijim koncentracijama AIF-ova kojima upravljaju, kako bi Agencija mogla učinkovito pratiti sistemske rizike,

3. bez odgode, o osnivanju novih AIF-ova pod njihovim upravljanjem, kao i o početku likvidacije ili drugom načinu prestanka AIF-ova kojima upravljaju,

4. bez odgode, ako više ne ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

(7) Izračun pragova iz stavka 1. ovoga članka, kao i postupanje s malim UAIF-ovima u smislu stavka 1. ovoga članka, koji upravljaju AIF-ovima čija je imovina unutar kalendarske godine povremeno ispod ili iznad odnosnih pragova, određuje se prema člancima 2. do 5. Uredbe Komisije (EU) br. 231/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na izuzeća, opće uvjete poslovanja, depozitare, financijsku polugu, transparentnost i nadzor.«.

Članak 4.

Iza članka 5. dodaju se naslovi i članci 5.a i 5.b koji glase:

»Potpuna primjena odredaba ovoga Zakona

Članak 5.a

(1) Mali UAIF koji prijeđe prag propisan člankom 5. stavkom 1. ovoga Zakona dužan je postupiti u skladu s člankom 4. Uredbe Komisije (EU) br. 231/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na izuzeća, opće uvjete poslovanja, depozitare, financijsku polugu, transparentnost i nadzor. Od izvršnosti odobrenja Agencije za rad UAIF-a, na njega se primjenjuju sve odredbe ovoga Zakona.

(2) Neovisno o odredbama članka 5. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona, mali UAIF može podnijeti Agenciji zahtjev za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a, a u slučaju da Agencija istome izda odobrenje za rad UAIF-a, taj UAIF primjenjuje sve odredbe ovoga Zakona od izvršnosti predmetnog odobrenja Agencije.

(3) Ako se udjeli AIF-ova iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona namjeravaju nuditi svim ulagateljima, mali UAIF je Agenciji dužan podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a, u okviru kojeg zahtjeva podnosi i zahtjev za izdavanje odobrenja za nuđenje udjela malim ulagateljima. Od izvršnosti odobrenja Agencije za rad UAIF-a i nuđenje udjela malim ulagateljima, na UAIF koji upravlja tim AIF-ovima primjenjuju se sve odredbe ovoga Zakona.

(4) Ako mali UAIF iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona, osim djelatnosti upravljanja AIF-ovima, namjerava obavljati i druge djelatnosti iz članka 13. ovoga Zakona, dužan je Agenciji podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a. Od izvršnosti odobrenja Agencije za rad UAIF-a, na njega se primjenjuju sve odredbe ovoga Zakona i ne smije obavljati druge djelatnosti osim tih iz članka 13. ovoga Zakona, za koje je dobio odobrenje Agencije.

Primjena odredaba ovoga Zakona na male UAIF-ove

Članak 5.b

(1) Na male UAIF-ove iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona ne primjenjuju se sljedeće odredbe ovoga Zakona:

1. članak 15. stavak 2. ovoga Zakona. Mali UAIF smije obavljati i druge djelatnosti osim onih navedenih u članku 13. ovoga Zakona te za obavljanje istih ne treba dobiti odobrenje Agencije,

2. članak 36. stavak 1. točka 8. ovoga Zakona. Član uprave malog UAIF-a smije biti član uprave, odnosno prokurist drugog trgovačkog društva,

3. članak 57. ovoga Zakona. Mali UAIF nije dužan propisati i implementirati politike i procedure nagrađivanja,

4. članak 65. stavak 1. ovoga Zakona. Mali UAIF može trećim osobama delegirati poslove koje je dužan obavljati bez obavještavanja Agencije,

5. članci 68. do 76. ovoga Zakona,

6. članak 77. stavak 2. ovoga Zakona. Mali UAIF može prenijeti poslove upravljanja AIF-om na drugi UAIF bez suglasnosti Agencije,

7. članci 91. do 95. ovoga Zakona.

(2) Na male UAIF-ove ne primjenjuju se odredbe članka 110. stavaka 2. do 7. Delegirane Uredbe komisije (EU) br. 231/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na izuzeća, opće uvjete poslovanja, depozitare, financijsku polugu, transparentnost i nadzor.

(3) Mali UAIF-ovi dužni su obavještavati Agenciju, na njezin zahtjev, o svim okolnostima i činjenicama potrebnima za izvršavanje njenih obveza i dužnosti.

(4) Mali UAIF-ovi dužni su u svome poslovanju i u svim materijalima namijenjenim ulagateljima jasno i nedvosmisleno naznačiti kako njihovo poslovanje nije u potpunosti regulirano odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te o rizicima koji iz toga proizlaze za ulagatelje.«.

Članak 5.

Naslov iznad članka 9. mijenja se i glasi: »Primjena propisa Europske unije i podredna primjena propisa.«

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Na poslovanje UAIF-a na odgovarajući način se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, ako ovim Zakonom nije drukčije propisano, te odredbe uredbi Europske unije.«.

Članak 6.

U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Djelatnosti UAIF-a su:

1. osnovne djelatnosti:

a) osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom (upravljanje AIF-om),

b) osnivanje i upravljanje UCITS fondom uz odobrenje za rad dobiveno prema propisima kojima se uređuje osnivanje i upravljanje UCITS fondom (upravljanje UCITS fondom);

2. pomoćne djelatnosti:

a) upravljanje portfeljem prema odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala (upravljanje portfeljem),

b) investicijsko savjetovanje u vezi s financijskim instrumentima određenima zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (investicijsko savjetovanje),

c) pohrana i administriranje u vezi s udjelima u investicijskom fondu (pohrana i administriranje).«.

Članak 7.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) UAIF može obavljati djelatnosti UAIF-a iz članka 13. ovoga Zakona za koje je dobio odobrenje za rad Agencije i upisao ih kao djelatnost u sudski registar.

(2) UAIF ne smije obavljati druge djelatnosti osim onih iz stavka 1. ovoga članka.

(3) UAIF može obavljati poslove upravljanja AIF-om i UCITS fondom za one investicijske fondove koji su subjekti nadzora Agencije, odnosno nadležnih tijela države članice ili treće države.

(4) UAIF koji obavlja djelatnost osnivanja i upravljanja UCITS fondom dužan je, uz odredbe ovoga Zakona, poštovati i odredbe zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

(5) UAIF koji obavlja djelatnosti upravljanja portfeljem na individualnoj i diskrecijskoj osnovi, na temelju ovlaštenja klijenta, investicijskog savjetovanja te pohrane i administriranja, dužan je, uz odredbe ovoga Zakona, poštovati i odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala i propisa donesenih na temelju toga zakona koji se odnose na visinu kapitala, organizacijske zahtjeve, uvjete poslovanja i zaštitu klijenata, postupanje s nalogom klijenta i izvršavanje naloga, pravila poslovnog ponašanja prema klijentima kod pružanja ovih investicijskih usluga te zaštitu ulagatelja i nadzor nad pružanjem investicijskih usluga.

(6) UAIF svoju djelatnost može obavljati na području:

1. Republike Hrvatske,

2. druge države članice (država članica domaćin UAIF-a), putem podružnice ili izravno, ako su ispunjeni uvjeti iz dijela 7. ovoga Zakona,

3. treće države, putem podružnice ili izravno, ako su ispunjeni uvjeti iz dijela 7. ovoga Zakona.

(7) Pravila o pružanju investicijskih usluga i obavljanju aktivnosti, propisana odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala, ne primjenjuju se za pružanje usluga u svojstvu druge ugovorne strane, u transakcijama u kojima sudjeluju državna tijela, osobe javnog prava u svezi s upravljanjem javnim dugom ili članovi Europskog sustava središnjih banaka koji obavljaju svoje zadaće u skladu s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice i Statutom Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banka ili koji obavljaju iste zadaće u skladu s propisima država članica.«.

Članak 8.

Članak 53. mijenja se i glasi:

»(1) UAIF je dužan uspostaviti sveobuhvatan i učinkovit sustav upravljanja rizicima za UAIF i AIF-ove kojima upravlja, u skladu s vrstom, opsegom i složenosti svoga poslovanja, koji mora uključivati najmanje:

1. strategije, politike, postupke i mjere upravljanja rizicima,

2. tehnike mjerenja rizika,

3. podjelu odgovornosti u vezi s upravljanjem rizicima.

(2) UAIF mora funkcionalno i hijerarhijski odvojiti poslove upravljanja rizicima od operativnih jedinica.

(3) UAIF je dužan sastaviti, primjenjivati, dokumentirati i redovito ažurirati odgovarajuće, učinkovite i sveobuhvatne strategije i politike upravljanja rizicima u svrhu utvrđivanja rizika povezanih s poslovanjem UAIF-a i radom AIF-ova kojima upravlja, poslovnim procesima i sustavima UAIF-a i AIF-ova kojima upravlja.

(4) UAIF je dužan u okviru procesa upravljanja rizicima, a u skladu s vrstom, opsegom i složenosti svoga poslovanja, uspostaviti sveobuhvatan i učinkovit proces procjene kreditne sposobnosti izdavatelja u koje namjerava ulagati ili ulaže svoju imovinu i imovinu AIF-ova. Za procjenu kreditne sposobnosti imovine AIF-a i UAIF-a, UAIF se ne smije automatski ili isključivo oslanjati na kreditne rejtinge koje su dodijelile agencije za kreditni rejting kako je propisano u članku 3. stavku 1. točki (b) Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting.

(5) UAIF je dužan u procesu upravljanja rizicima odrediti profil rizičnosti AIF-ova kojima upravlja, doprinose pojedinih rizika cjelokupnom profilu rizičnosti pojedinog AIF-a i utvrditi prihvatljiv stupanj rizika.

(6) UAIF je dužan koristiti proces upravljanja rizicima koji u svakom trenutku omogućuje praćenje i mjerenje pozicijskog rizika i doprinosa pozicija sveukupnom profilu rizičnosti portfelja AIF-ova kojima upravlja.

(7) UAIF je dužan, na osnovi strategija i politika upravljanja rizicima i utvrđenog prihvatljivog stupnja rizika, a u svrhu prikladnog identificiranja, mjerenja, upravljanja i nadziranja svih rizika relevantnih za investicijsku strategiju svakog AIF-a, donijeti učinkovite postupke, tehnike mjerenja rizika i mjere upravljanja rizicima za sve rizike kojima je AIF izložen ili može biti izložen.

(8) UAIF je dužan nadzirati, ocjenjivati, preispitivati i ažurirati primjerenost, sveobuhvatnost i učinkovitost donesenih strategija, politika, postupaka upravljanja rizicima i tehnika mjerenja rizika te primjerenost i učinkovitost predviđenih mjera u svrhu otklanjanja mogućih nedostataka u strategijama, politikama i postupcima upravljanja rizicima, uključujući i propuste relevantnih osoba.

(9) Usvojenu strategiju i politike upravljanja rizicima UAIF je dužan na zahtjev Agencije dostaviti bez odgode.

(10) Ako je UAIF u skladu sa stavkom 8. ovoga članka Agenciji dostavio uspostavljene strategije i politike upravljanja rizicima, dužan je bez odgode obavijestiti Agenciju o svim značajnim promjenama uspostavljenih strategija i politika upravljanja rizicima, kao i svim značajnim promjenama izloženosti rizicima i visine kapitala UAIF-a.

(11) Uprava UAIF-a sudjeluje u procesu upravljanja rizicima i odgovorna je za isti, a svi radnici UAIF-a moraju sudjelovati u provođenju sustava upravljanja rizicima.

(12) UAIF je dužan redovito obavještavati Agenciju o vrstama izvedenih financijskih instrumenata, rizicima temeljne imovine, kvantitativnim ograničenjima ulaganja i odabranim metodama za procjenu rizika povezanih s transakcijama s izvedenim financijskim instrumentima za svaki AIF kojim upravlja.

(13) UAIF je dužan koristiti postupak za točnu i neovisnu procjenu vrijednosti neuvrštenih (OTC) izvedenica.

(14) UAIF je dužan revidirati sustave za upravljanje rizicima najmanje jednom godišnje i prilagoditi ih kada je to potrebno.

(15) Agencija će detaljnije pravilnikom propisati kriterije za procjenu adekvatnosti procesa upravljanja rizicima koji koristi UAIF u skladu sa stavkom 6. ovoga članka, pravila koja se odnose na točnu i neovisnu procjenu vrijednosti neuvrštenih (OTC) izvedenica iz stavka 13. ovoga članka te pravila koja se odnose na sadržaj i postupak koji se primjenjuje za obavještavanje Agencije u skladu sa stavkom 12. ovoga članka.«.

Članak 9.

U članku 65. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Na kreditnu instituciju ili drugi subjekt koji obavlja poslove depozitara, osobe s kojima depozitar ima sklopljen ugovor o delegiranju poslova i sve daljnje poddepozitare ne mogu se delegirati sljedeći poslovi:

1. upravljanje imovinom AIF-a,

2. upravljanje rizicima. članak 75. mijenjaju se i glase«.

Članak 10.

U članku 68. stavku 1. riječ: »suglasnosti« zamjenjuje se riječju: »odobrenja«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Obveza podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka za izdavanje odobrenja za stjecanje udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima u UAIF-u postoji i u slučaju kada do stjecanja dolazi nasljeđivanjem, odnosno univerzalnim pravnim sljedništvom. U tom slučaju zahtjev podnosi stjecatelj u roku od 15 dana od dana stjecanja.«.

Članak 11.

Naslov iznad članka 75. mijenja se i glasi: »Pravne posljedice nezakonitog stjecanja kvalificiranog udjela«.

Članak 75. mijenja se i glasi:

»(1) Osoba koja stekne kvalificirani udjel u UAIF-u protivno odredbama ovoga Zakona, nema pravo glasa iz dionica ili poslovnih udjela stečenih bez odobrenja.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se i na osobe koje drže kvalificirani udjel, a nisu u roku iz članka 68. stavka 3. ovoga Zakona podnijele zahtjev za odobrenje stjecanja kvalificiranog udjela ili im je taj zahtjev odlukom Agencije odbijen.

(3) U slučaju iz stavaka 1. i 2. ovoga članka Agencija će naložiti otuđenje tako stečenih dionica ili poslovnih udjela.

(4) Agencija može ukinuti odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela, u slučaju:

1. ako je imatelj kvalificiranog udjela dobio odobrenje davanjem neistinitih, netočnih podataka, podataka koji dovode u zabludu ili na drugi nepropisan način,

2. ako prestanu postojati uvjeti propisani odredbama ovoga Zakona, za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela.

(5) Osoba kojoj je ukinuto odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela nema pravo glasa iz dionica ili poslovnih udjela za koje joj je oduzeto odobrenje. U tom slučaju Agencija će imatelju kvalificiranog udjela naložiti otuđenje dionica ili poslovnih udjela za koje mu je ukinuto odobrenje za stjecanje.

(6) Troškove otuđenja dionica ili poslovnih udjela iz stavaka 3. i 5. ovoga članka podmiruje imatelj kvalificiranog udjela.«.

Članak 12.

Članak 82. mijenja se i glasi:

»Prisilni prijenos poslova upravljanja AIF-om provodi se ako je:

1. Agencija UAIF-u ukinula odobrenje za upravljanje AIF-om ili AIF-ovima,

2. nad UAIF-om otvoren stečajni postupak ili pokrenut postupak likvidacije,

3. UAIF u situaciji da više nije u mogućnosti obavljati poslove upravljanja AIF-om.«.

Članak 13.

Članak 107. mijenja se i glasi:

»UAIF ne smije:

1. obavljati djelatnosti posredovanja u kupnji i prodaji financijskih instrumenata,

2. stjecati ili otuđivati imovinu AIF-a kojim upravlja za svoj račun ili račun relevantnih osoba,

3. kupovati sredstvima AIF-a imovinu ili sklapati poslove koji nisu predviđeni njegovim pravilima i prospektom kada je to primjenjivo,

4. obavljati transakcije kojima krši odredbe ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, pravila AIF-a i prospekta kada je to primjenjivo, uključujući odredbe o ograničenjima ulaganja imovine AIF-ova kojima upravlja,

5. nenaplatno otuđivati imovinu AIF-a,

6. stjecati ili otuđivati imovinu AIF-ova kojima upravlja po cijeni nepovoljnijoj od tržišne cijene ili procijenjene vrijednosti predmetne imovine,

7. neposredno ili posredno, istodobno ili s odgodom, dogovarati prodaju, kupnju ili prijenos imovine između dva AIF-a kojima upravlja isti UAIF ili između AIF-a i UCITS fonda ili individualnog portfelja ako UAIF njima upravlja, pod uvjetima različitim od tržišnih uvjeta ili uvjetima koji jedan AIF ili UCITS ili individualni portfelj stavljaju u povoljniji položaj u odnosu na drugi,

8. izdavati druge financijske instrumente otvorenih AIF-ova osim njihovih udjela,

9. ulagati imovinu AIF-a u financijske instrumente kojih je UAIF izdavatelj,

10. isplaćivati dividendu i bonuse radnicima i upravi ako ne ispunjava kapitalne zahtjeve,

11. postupati protivno odredbama pravila AIF-a kojim upravlja, odnosno prospekta kada je to primjenjivo, a osobito u odnosu na odredbe o ograničenjima ulaganja.«.

Članak 14.

Članak 115. mijenja se i glasi:

»(1) Zatvoreni AIF s vanjskim UAIF-om osnovan u obliku dioničkog društva nema upravu kao zaseban organ društva, jer obveze i ovlasti koje prema Zakonu o trgovačkim društvima obnaša uprava dioničkog društva, kod zatvorenih AIF-ova obnaša uprava UAIF-a koji upravlja tim zatvorenim AIF-om.

(2) UAIF vodi poslove zatvorenog AIF-a i zastupa ga u svim pitanjima, osim onih u kojima je za zastupanje zatvorenog AIF-a ovlašten nadzorni odbor zatvorenog AIF-a.«.

Članak 15.

Naslov iznad članka 137. mijenja se i glasi: »Potvrda o stanju udjela i uvjeti isplate pri otkupu udjela otvorenog AIF-a«.

Članak 137. mijenja se i glasi:

»(1) Potvrde o stanju udjela izdaju se na zahtjev ulagatelja najkasnije u roku od sedam radnih dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

(2) Potvrda o stanju udjela mora sadržavati:

1. datum izdavanja, odnosno stjecanja udjela,

2. naziv otvorenog AIF-a te tvrtku i sjedište UAIF-a,

3. broj udjela u imovini AIF-a na koje glasi potvrda,

4. ime i prezime, odnosno tvrtku/naziv i OIB imatelja udjela,

5. mjesto i datum izdavanja potvrde,

6. potpis ovlaštene osobe UAIF-a. Potpis može biti elektronički ili izveden mehaničkim umnožavanjem potpisa.

(3) Isplata iznosa od otkupa udjela otvorenog AIF-a doznačuje se imatelju otkupljenog udjela u skladu s pravilima AIF-a i prospekta kada je primjenjivo.

(4) U slučaju promjene imatelja udjela na temelju raspolaganja imatelja, odluke suda ili druge nadležne vlasti, nasljeđivanja ili na temelju zakona, na zahtjev stjecatelja istom će biti izdana potvrda o stanju udjela.

(5) Ako stjecatelj stekne udjel na temelju odluke suda ili druge nadležne vlasti, odnosno na temelju zakona ili na drugi način, a ne ispunjava uvjete da postane ulagatelj u AIF-u prema i u skladu s odredbama ovoga Zakona i pravila AIF-a i prospekta kada je primjenjivo ili je isti stekao udjel manji od najmanjeg udjela propisanog pravilima AIF-a i prospekta kada je primjenjivo, ili je UAIF u skladu s člankom 134. stavkom 4. ovoga Zakona odbio upis u registar, UAIF će od istog otkupiti udjel.«.

Članak 16.

Članak 139. mijenja se i glasi:

»(1) UAIF iz Republike Hrvatske može obavljati djelatnost iz članka 13. stavka 1. točke 1.a) ovoga Zakona u državi članici ili trećoj državi, izravno ili putem podružnice, pod uvjetima propisanima ovim Zakonom.

(2) UAIF iz Republike Hrvatske, sukladno odredbama ovoga Zakona, u državi članici domaćinu može osnivati i upravljati samo onim vrstama AIF-ova koje može osnivati i njima upravljati u Republici Hrvatskoj.

(3) UAIF iz druge države članice može u Republici Hrvatskoj obavljati djelatnost iz članka 13. stavka 1. točke 1.a) ovoga Zakona za koje ima izdano odobrenje za rad nadležnog tijela države članice, izravno ili putem podružnice, pod uvjetima propisanima ovim Zakonom.

(4) UAIF iz druge države članice, sukladno odredbama ovoga Zakona, u Republici Hrvatskoj može osnivati i upravljati samo onim vrstama AIF-ova koje može osnivati i njima upravljati u matičnoj državi članici.

(5) UAIF iz treće države može u Republici Hrvatskoj obavljati djelatnost iz članka 13. stavka 1. točke 1.a) ovoga Zakona za koju ima izdano odobrenje za rad nadležnog tijela referentne države članice, izravno ili putem podružnice, pod uvjetima propisanima ovim Zakonom.

(6) UAIF iz treće države, sukladno odredbama ovoga Zakona, u Republici Hrvatskoj može osnivati i upravljati samo onim vrstama AIF-ova koje može osnivati i njima upravljati u referentnoj državi članici.«.

Članak 17.

U članku 146. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) UAIF iz druge države članice koji ima odgovarajuće odobrenje za upravljanje AIF-ovima nadležnog tijela matične države članice, može osnovati podružnicu u Republici Hrvatskoj i na području Republike Hrvatske putem podružnice obavljati djelatnost iz članka 13. stavka 1. točke 1.a) ovoga Zakona.«.

Članak 18.

U članku 174. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) UAIF iz treće države koji ima odgovarajuće odobrenje za upravljanje AIF-ovima od nadležnog tijela referentne države članice UAIF-a, kada Republika Hrvatska nije referentna država članica UAIF-a, može osnovati podružnicu u Republici Hrvatskoj i na području Republike Hrvatske putem podružnice obavljati djelatnost iz članka 13. stavka 1. točke 1.a) ovoga Zakona.«.

Članak 19.

U članku 190. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Agencija će pravilnikom propisati uvjete koje moraju zadovoljiti osobe iz članka 188. ovoga Zakona, kao i fizičke osobe koje u tim pravnim osobama ili za njih s osnova radno-pravnog ili kakvog drugog ugovornog odnosa (zaposlenici) obavljaju nuđenje udjela AIF-ova.«.

Članak 20.

U članku 229. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za izbor depozitara od strane UAIF-a, kao i za svaku promjenu depozitara te sklapanje i/ili promjenu ugovora o obavljanju poslova depozitara, potrebna je suglasnost Agencije.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Agencija će pravilnikom propisati bitne elemente ugovora o obavljanju poslova depozitara za čiju izmjenu je potrebna suglasnost Agencije.«.

Članak 21.

U članku 230. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Radi urednog izvršavanja dužnosti i obveza iz stavka 1. ovoga članka depozitar mora imati uvid u stanje udjela ulagatelja i provedene transakcije.«.

Članak 22.

Članak 232. mijenja se i glasi:

»(1) Imovina AIF-a povjerit će se na pohranu depozitaru na sljedeći način:

1. financijski instrumenti pohranjeni na skrbništvo:

a) depozitar će pohraniti na skrbništvo sve financijske instrumente koji mogu biti ubilježeni na računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira,

b) financijski instrumenti koji ne mogu biti ubilježeni na računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira i materijalizirani financijski instrumenti predani depozitaru bit će ubilježeni na drugim odgovarajućim računima;

2. ostala imovina:

a) ostalu imovinu AIF-a depozitar će provjeriti i potvrditi da je ona vlasništvo AIF-a te će voditi evidencije takve imovine,

b) provjera i potvrda činjenice da je imovina vlasništvo AIF-a mora se temeljiti na informacijama ili dokumentima koje je depozitaru dostavio UAIF ili, kada je to primjenjivo, na podacima iz javno dostupnih registara i evidencija.

(2) U svrhu pohrane depozitar će osigurati da se svi financijski instrumenti iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka u njegovim knjigovodstvenim evidencijama vode na odvojenim računima na način propisan zakonom kojim se uređuje tržište kapitala i propisima donesenim na temelju istog u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine klijenata, otvorenim u ime AIF-a ili u ime UAIF-a, a za račun AIF-a kojim upravlja, tako da se u svakom trenutku može jasno odrediti i razlučiti imovina koja pripada AIF-u.

(3) Depozitar će osigurati da su sva novčana sredstva AIF-a evidentirana na transakcijskim računima za poslovne namjene AIF-a koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. otvoreni su u ime AIF-a, ili u ime UAIF-a a za račun AIF-a, ili u ime depozitara a za račun AIF-a,

2. otvoreni su kod središnje banke, kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili državi članici ili banke sa sjedištem u trećoj državi s odobrenjem za rad izdanim od nadležnog tijela, na tržištima gdje su takvi transakcijski računi potrebni za poslovanje AIF-a i koji su predmet propisa koji imaju isti učinak kao i hrvatsko pravo i nad kojima se učinkovito provodi nadzor,

3. vode se u skladu s načelima zaštite imovine klijenata propisane zakonom kojim se uređuje tržište kapitala i propisima donesenim na temelju istog u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine klijenata.

(4) Depozitar je o novčanim sredstvima AIF-a evidentiranim na transakcijskim računima za poslovne namjene AIF-a otvorenima kod osoba iz stavka 3. točke 2. ovoga članka dužan ažurno voditi i vlastite evidencije.

(5) Depozitar je dužan ažurno voditi svoje evidencije.

(6) Agencija će pravilnikom dodatno propisati način pohrane imovine AIF-ova kod depozitara.«.

Članak 23.

Članak 233. mijenja se i glasi:

»(1) Poslovi pohrane i administriranja te ostali poslovi koje depozitar obavlja za UAIF moraju biti ustrojstveno odvojeni od ostalih poslova koje depozitar obavlja u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i rad kreditnih institucija.

(2) Imovinu AIF-a depozitar čuva i vodi tako da se u svakom trenutku može jasno odrediti i razlučiti imovina koja pripada AIF-u od imovine depozitara i ostalih klijenata depozitara.

(3) Kada je depozitaru povjerena na pohranu imovina AIF-a, dužan je primjenjivati odgovarajuće mjere kako bi se zaštitila prava vlasništva i druga prava AIF-a, osobito u slučaju nesolventnosti UAIF-a i depozitara.

(4) Depozitar i poddepozitar iz članka 241. ovoga Zakona ne smiju koristiti imovinu AIF-a iz članka 232. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona za obavljanje transakcija za vlastiti račun ili za ostvarivanje bilo kakve koristi za sebe, svoje osnivače, radnike ili u bilo koju drugu svrhu osim u korist ulagatelja.

(5) Imovina AIF-a iz članka 232. stavka 1. ovoga Zakona ne ulazi u imovinu, likvidacijsku ili stečajnu masu depozitara ili poddepozitara iz članka 241. ovoga Zakona, niti može biti predmetom ovrhe u vezi s potraživanjem prema depozitaru ili poddepozitaru iz članka 241. ovoga Zakona, kada je to primjenjivo.

(6) Kada je imovina AIF-a iz članka 232. stavka 1. ovoga Zakona pohranjena kod poddepozitara iz članka 241. stavka 2. ovoga Zakona, mora se osigurati ista razina zaštite imovine ulagatelja kao u stavku 5. ovoga članka.«.

Članak 24.

U članku 236. stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Ako Agencija utvrdi da revizija izvršavanja obveza depozitara nije obavljena ili revizorsko izvješće nije sastavljeno u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija te pravilima revizorske struke, ili ako obavljenim nadzorom nad depozitarom ili na drugi način utvrdi da revizija i revizorsko izvješće o izvršavanju obveza depozitara nije zasnovano na istinitim i objektivnim činjenicama, može odbiti revizorsko izvješće i zahtijevati od depozitara da reviziju obave ovlašteni revizori drugog revizorskog društva, a na trošak depozitara. U tom slučaju Agencija može javno objaviti podatak o odbijanju revizorskog izvješća i razlozima toga odbijanja.«.

Članak 25.

Članak 258. mijenja se i glasi:

»(1) Ulaganje imovine AIF-a podliježe ograničenjima utvrđenim pravilnicima Agencije i pravilima AIF-a, odnosno prospektom AIF-a kada je to primjenjivo.

(2) Ograničenje ulaganja iz stavka 1. ovoga članka AIF može prekoračiti kada ostvaruje prava prvenstva upisa ili prava upisa koja proizlaze iz prenosivih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca koji čine dio njegove imovine te prilikom prodaje imovine AIF-a radi isplate većeg broja udjela u AIF-u.

(3) Ako je prekoračenje ograničenja iz stavka 1. ovoga članka posljedica okolnosti na koje UAIF nije mogao utjecati ili ostvarivanja prava upisa iz stavka 2. ovoga članka, UAIF je dužan uskladiti ulaganje AIF-a s javnom ponudom u roku od šest mjeseci od dana nastanka prekoračenja ulaganja i poduzimati transakcije s imovinom AIF-a ponajprije u svrhu usklađenja ulaganja imovine AIF-a, pri čemu mora uzimati u obzir interese imatelja udjela, nastojeći pri tome eventualni gubitak svesti na najmanju moguću mjeru.

(4) Iznimno, na zahtjev UAIF-a Agencija može produžiti rok iz stavka 3. ovoga članka za dodatnih šest mjeseci, ako je to u interesu ulagatelja.

(5) Ako je prekoračenje ograničenja iz stavka 1. ovoga članka posljedica okolnosti na koje UAIF nije mogao utjecati ili ostvarivanja prava upisa iz stavka 2. ovoga članka, UAIF je dužan uskladiti ulaganje AIF-a s privatnom ponudom na jedan od sljedećih načina:

1. kako je to predviđeno pravilima AIF-a, odnosno prospektom AIF-a kada je to primjenjivo,

2. ako to nije utvrđeno pravilima i/ili prospektom AIF-a, a postoji utvrđena procedura ishođenja suglasnosti i donošenja odluka ulagatelja u AIF-u o takvim predmetima, tada je dužan ishoditi suglasnost ulagatelja na postupanje koje će predložiti, vodeći računa o najboljem interesu ulagatelja,

3. ako to nije moguće u skladu s točkama 1. i 2. ovoga stavka, uskladiti ulaganje u skladu s odredbom stavka 3. ovoga članka.

(6) Ako je prekoračenje ograničenja iz stavka 1. ovoga članka posljedica transakcije koju je sklopio UAIF, a kojom se u trenutku njezina sklapanja prekoračilo ograničenje ulaganja ili dodatno povećalo prekoračenje, UAIF je dužan uskladiti ulaganje AIF-a po saznanju za prekoračenje ograničenja. UAIF je dužan AIF-u i/ili ulagateljima nadoknaditi tako nastalu štetu.

(7) Ograničenja ulaganja navedena iz stavka 1. ovoga članka mogu biti prekoračena u prvih šest mjeseci od osnivanja AIF-a, uz dužno poštovanje načela razdiobe rizika i zaštite interesa imatelja udjela.«.

Članak 26.

Iza članka 258. dodaju se naslov i članak 258.a koji glase:

»Krovni AIF

Članak 258.a

(1) UAIF može osnovati krovni AIF.

(2) Krovni AIF je AIF koji se sastoji od dva ili više podfondova.

(3) Svaki podfond jednoga krovnog AIF-a od drugih se podfondova toga krovnog AIF-a razlikuje po jednoj ili više posebnosti.

(4) Krovni AIF nije pravna osoba.

(5) UAIF može za pojedine podfondove odrediti različite iznose ulaznih i izlaznih naknada, naknada za upravljanje i drugih troškova, a prilikom promjene pojedinih podfondova ulagatelji ne plaćaju ulazne i izlazne naknade.

(6) Agencija će pravilnicima propisati posebna pravila koja se odnose na krovne AIF-e i njihove podfondove.

(7) Kada se investicijski fond sastoji od podfondova, svaki od podfondova će se smatrati kao poseban investicijski fond u smislu odjeljka 3. ovog dijela Zakona i dijela 13. ovoga Zakona.

(8) Podfond može biti napajajući fond u smislu dijela 14. ovoga Zakona.«.

Članak 27.

U članku 259. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Dva ili više otvorenih AIF-ova mogu se pripojiti ili spojiti, uz suglasnost Agencije.«.

Članak 28.

U članku 261. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Likvidacija otvorenoga AIF-a provodi se u sljedećim slučajevima:

1. prilikom dobrovoljnog prestanka obavljanja djelatnosti UAIF-a, ako AIF nije prenesen drugom ovlaštenom UAIF-u,

2. ako depozitar prestane poslovati u svojstvu depozitara, a u roku od dva mjeseca, odnosno u dodatnom roku od 30 dana nije zaključen ugovor o obavljanju poslova depozitara s drugim depozitarom,

3. ako je UAIF-u oduzeto odobrenje za rad ili je nad UAIF-om otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije, a upravljanje AIF-om nije preneseno na novi UAIF u skladu s odredbama ovoga Zakona, odnosno kada UAIF više nije u mogućnosti upravljati AIF-om,

4. kada Agencija, kao posebnu nadzornu mjeru, naloži upravi UAIF-a likvidaciju AIF-a,

5. u drugim slučajevima predviđenima ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo.«.

Članak 29.

U članku 262. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Likvidaciju otvorenoga AIF-a, kao likvidator, provodi:

1. UAIF, osim ako je UAIF u stečaju ili su mu Agencija, odnosno nadležno tijelo, ukinuli odobrenje za rad ili UAIF više nije u mogućnosti upravljati AIF-om,

2. depozitar AIF-a, u slučaju nemogućnosti provedbe likvidacije otvorenoga AIF-a od strane UAIF-a iz razloga propisanih točkom 1. ovoga stavka,

3. likvidator AIF-a imenovan od strane Agencije, u slučaju kada je UAIF ili depozitar AIF-a u stečaju ili mu je Hrvatska narodna banka, Agencija, odnosno drugo nadležno tijelo, privremeno ili trajno ukinulo odobrenje za rad.«.

Članak 30.

Članak 270. mijenja se i glasi:

»(1) Pri obavljanju nadzora Agencija posebice:

1. provjerava organizacijske uvjete, strategije, politike i postupke koje je subjekt nadzora uspostavio radi usklađenja svojeg poslovanja s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona,

2. provjerava i procjenjuje financijsku stabilnost i položaj subjekta nadzora te rizike kojima je subjekt nadzora izložen ili bi mogao biti izložen u svom poslovanju,

3. provodi nadzor nad zakonitošću postupanja UAIF-a.

(2) Agencija će pri provjeri i procjeni financijske stabilnosti i položaja te pri procjeni rizika kojima je subjekt nadzora izložen ili bi mogao biti izložen uzeti u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja subjekta nadzora.

(3) U sklopu provjera iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, Agencija među ostalim:

a) nadzire primjerenost procesa procjene kreditne sposobnosti koje je UAIF uspostavio u skladu s člankom 53. stavkom 4. ovoga Zakona,

b) procjenjuje korištenje upućivanja na kreditne rejtinge, koje su dodijelile agencije za kreditni rejting kako je određeno u članku 3. stavku 1. točki (b) Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting (SL L 302, 17. 11. 2009.), u politikama upravljanja rizicima koja se odnose na ulaganja UAIF-a i AIF-ova i, prema potrebi, potiče ublažavanje učinka takvih upućivanja radi smanjenja isključivog i automatskog oslanjanja na takve kreditne rejtinge.

(4) Agencija će na temelju nadzora, provjera i procjena iz stavka 1. ovoga članka utvrditi posluje li subjekt nadzora u skladu sa zakonskim propisima, ima li subjekt nadzora uspostavljen odgovarajući organizacijski ustroj te stabilan sustav upravljanja u društvu i upravlja li subjekt nadzora na primjeren način rizicima kojima je izložen ili bi mogao biti izložen u svom poslovanju.

(5) Agencija se pri utvrđivanju učestalosti i intenziteta obavljanja nadzora, za pojedini UAIF rukovodi veličinom, utjecajem i značajem UAIF-a i AIF-a kojima upravlja, kao i prirodom, vrstom, opsegom i složenošću njihova poslovanja.«.

Članak 31.

Članak 274. mijenja se i glasi:

»(1) Nadzor iz članka 273. ovoga Zakona obavljaju zaposlenici Agencije (u daljnjem tekstu: ovlaštene osobe Agencije).

(2) Iznimno, za obavljanje zadataka u vezi s nadzorom poslovanja subjekta nadzora Agencija može zatražiti stručno sudjelovanje revizora, revizorskog društva ili druge stručno osposobljene osobe, pri čemu se na te osobe na odgovarajući način primjenjuju propisi o tajnosti podataka koji se primjenjuju na radnike Agencije.«.

Članak 32.

Članak 280. mijenja se i glasi:

»(1) Nakon obavljenog neposrednog nadzora sastavlja se zapisnik o obavljenom nadzoru koji se uručuje subjektu nadzora, s detaljnim opisom utvrđenih činjenica. Uprava subjekta nadzora je dužna bez odgode zapisnik o obavljenom nadzoru dostaviti nadzornom odboru.

(2) Na dostavljeni zapisnik subjekt nadzora ima pravo uložiti prigovor u roku koji ne može biti kraći od osam dana od dana njegova primitka.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, Agencija može odrediti rok koji je kraći od roka iz stavka 2. ovoga članka, kad je to potrebno u svrhu sprečavanja mogućih značajnih štetnih posljedica za UAIF, AIF, depozitara, imatelja udjela ili treće osobe.

(4) Ako su u postupku nadzora utvrđene nezakonitosti i/ili nepravilnosti za koje bi se donosila odgovarajuća nadzorna mjera, ali su iste otklonjene do izrade zapisnika, to će se unijeti u zapisnik. U tom će slučaju Agencija donijeti rješenje kojim se utvrđuje da je postupak nadzora okončan.

(5) Ako nezakonitosti ili nepravilnosti utvrđene zapisnikom iz stavka 1. ovoga članka, za koje bi se donosila odgovarajuća nadzorna mjera, budu otklonjene prije donošenja rješenja kojim se izriče odgovarajuća nadzorna mjera, Agencija će o tome sastaviti dopunu zapisnika. U tom će slučaju Agencija donijeti rješenje kojim se utvrđuje da su nezakonitosti ili nepravilnosti utvrđene u nadzoru otklonjene te da je postupak nadzora okončan.«.

Članak 33.

U članku 286. stavku 2. iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. druge osobe i/ili subjekte koji mogu imati informacije korisne i/ili potrebne za provođenje postupka nadzora.«.

Članak 34.

U članku 289. stavku 4. brojka: »2« zamjenjuje se brojkom: »3«.

U stavku 5. brojka: »2« zamjenjuje se brojkom: »3«.

Članak 35.

U članku 293. stavak 3. briše se.

Članak 36.

U članku 294. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Agencija će rješenjem iz stavka 2. ovoga članka odrediti rok za poduzimanje mjera iz stavka 2. ovoga članka, kada je to primjenjivo.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) UAIF je dužan Agenciji dostaviti izvještaj o provedbi naloženih mjera iz stavka 2. ovoga članka, na koji se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članaka 292. i 293. ovoga Zakona, kada je to primjenjivo.«.

Članak 37.

U članku 301. stavku 1. iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. naložiti promjenu poddepozitara, osobito u slučaju neispunjenja i/ili neurednog ispunjenja obveze te propusta poddepozitara ili ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju sposobnost poddepozitara za uredno, pravodobno i kvalitetno ispunjenje dužnosti u skladu s preuzetim obvezama i/ili odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.«.

Članak 38.

U članku 313. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. svoju djelatnost obavlja protivno uvjetima iz članka 15. stavaka 5., 6. i 7. ovoga Zakona,«.

Iza točke 41. dodaje se točka 41.a koja glasi:

»41.a postupi protivno članku 137. stavku 3. ovoga Zakona,«.

Članak 39.

U članku 317. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. ne preda Agenciji revizorsko izvješće ili revizorsko izvješće nije sastavljeno u skladu s odredbama članka 236. stavcima 6. ili 7. ovoga Zakona.«.

Članak 40.

U članku 318. stavku 1. iza točke 16. dodaje se točka 17. koja glasi:

»17. ako na zahtjev Agencije ne dostavi izvješća ili podatke ili ako Agenciji onemogući pregled dijela poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije, protivno odredbama članka 286. stavka 2. ovoga Zakona.«.

U stavku 3. iza točke 6. dodaje se točka 7. koja glasi:

»7. ako na zahtjev Agencije ne dostavi izvješća ili podatke ili ako Agenciji onemogući pregled dijela poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije, protivno odredbama članka 286. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 41.

U članku 320. stavku 1. točka 1. briše se.

Dosadašnje točke 2., 3., 4., 5. i 6. postaju točke 1., 2., 3., 4. i 5.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 42.

(1) Agencija će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnike iz članaka 3., 8., 19., 20., 22. i 26. ovoga Zakona.

(2) Do donošenja Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju pravilnici doneseni na temelju Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 16/13.) ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Članak 43.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/127

Zagreb, 25. studenoga 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.