Pravilnik o prihvatljivosti izdataka

NN 143/2014 (3.12.2014.), Pravilnik o prihvatljivosti izdataka

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

2691

Na temelju članka 5. stavka 3. točke 2. Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (»Narodne novine«, broj 107/2014), ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi

PRAVILNIK

O PRIHVATLJIVOSTI IZDATAKA

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju pravila prihvatljivosti izdataka u okviru projekata Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iz članka 4. stavka 2. točke 1.a) Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 92/2014) (u daljnjem tekstu: Operativni program), sufinanciranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, i uvjeti pod kojima izdaci navedenih projekata mogu biti uključeni u Izjavu o izdacima koju priprema Tijelo za ovjeravanje.

(2) Ovim se Pravilnikom utvrđuju pravila prihvatljivosti izdataka u okviru projekata Operativnog programa koji se, ako je primjenjivo, u skladu s člankom 98. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013, sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda, i uvjeti pod kojima izdaci mogu biti uključeni u Izjavu o izdacima koju priprema Tijelo za ovjeravanje.

(3) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na izdatke Operativnog programa financirane putem financijskih instrumenata, povratne pomoći ili nagrada.

Članak 2.

(1) Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima:

1. Ugovor o Europskoj uniji (konsolidirana verzija, SL C 326, 26. 10. 2012.);

2. Ugovor o funkcioniranju Europske unije (konsolidirana verzija, SL C 326, 26. 10. 2012.) (u daljnjem tekstu: UFEU);

3. Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013);

4. Uredba (EU) br. 1300/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1084/2006 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba o KF-u);

5. Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju »Ulaganje za rast i radna mjesta« te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba o EFRR-u);

6. Uredba (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba o ESF-u);

7. Uredba (EZ, EURATOM) br. 966/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim propisima koji se primjenjuju na opći proračun Europske unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298/1, 26. 10. 2012.) (u daljnjem tekstu: Financijska uredba);

8. Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010 (SL L 348, 20. 12. 2013);

9. Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora u funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24. 12. 2013.);

10. Provedbena uredba Komisije (EU) br. 215/2014 оd 7. ožujka 2014. o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u vezi s modelima za potporu ciljevima u području klimatskih promjena, određivanjem ključnih etapa i ciljeva u okviru uspješnosti i nazivljem kategorija intervencija za europske strukturne i investicijske fondove (SL L 69, 8. 3. 2014.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 215/2014);

11. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 480/2014 оd 3. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te o utvrđivanju općih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (SL L 138, 13. 5. 2014.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 480/2014);

12. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 522/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu detaljnih pravila o načelima za odabir inovativnih mjera i upravljanje njima u području održivog urbanog razvoja koje podupire Europski fond za regionalni razvoj (SL L 148, 20. 5. 2014.);

13. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 240/2014 оd 7. siječnja 2014. o europskom kodeksu ponašanja za partnerstvo u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova (SL L 74, 14. 3. 2014.);

14. Direktiva 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. kojom se utvrđuje shema za trgovanje kvotama emisije stakleničkih plinova unutar Zajednice i kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva Vijeća 96/61/EZ (SL L 275, 25. 10. 2003.);

15. Zakon o potvrđivanju Ugovora između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Republike Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (države članice Europske unije) i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (»Narodne novine«, Međunarodni ugovori, broj 2/2012);

16. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (»Narodne novine« broj 92/2014) (u daljnjem tekstu: Zakon);

17. Zakon o volonterstvu (»Narodne novine«, broj 58/2007, 22/2013);

18. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (»Narodne novine«, broj 107/2014) (u daljnjem tekstu: Uredba);

19. Preporuka Europske komisije 2003/361/EZ koja se odnosi na definiciju malog i srednjeg poduzetništva (SL L 124, 20. 5. 2003.) (u daljnjem tekstu: Preporuka Europske komisije 2003/361/EZ).

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Troškovi su u novcu izražene količine resursa, upotrijebljene u svrhu ostvarenja jednog ili više ciljeva projekta. Podjelu na kategorije troškova kao i njihovo označavanje u sustavu iz članka 125. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 obavlja nadležno Posredničko tijelo, uz prethodnu suglasnost Upravljačkog tijela.

2. Izdatak je trošak koji je plaćen iz sredstava Korisnika ili, u slučaju doprinosa u naravi, trošak za koji je Korisniku priznata odgovarajuća vrijednost.

3. Korisnik je svaka pravna osoba javnog ili privatnog prava, uključujući osobe privatnog prava registrirane za obavljanje gospodarske djelatnosti i subjekte malog gospodarstva kako su definirani u članku 1. Priloga Preporuci Europske komisije 2003/361/EZ, koja je izravno odgovorna za pokretanje, upravljanje, provedbu i ostvarenje rezultata projekta. Korisnik provodi projekt samostalno ili u suradnji s jednim ili više partnera. U kontekstu shema državnih potpora, Korisnik je tijelo koje prima pomoć te svaka pravna i fizička osoba koja, obavljajući gospodarsku djelatnost, sudjeluje u prometu roba i usluga, a prima državnu potporu/potporu male vrijednosti, bez obzira na njezin oblik i namjenu.

4. Razdoblje prihvatljivosti izdataka je razdoblje koje započinje 1. siječnja 2014. te završava 31. prosinca 2023.

5. De minimis potpora je potpora male vrijednosti koja po Korisniku ne iznosi više od 200.000,00 eura, odnosno u sektoru cestovnog prometa po Korisniku ne iznosi više od 100.000,00 eura, u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate potpore, tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine, pri čemu:

– je trogodišnje razdoblje koje se uzima u obzir potrebno ocjenjivati na pomičnoj osnovi tako da se pri svakoj novoj dodjeli de minimis potpore uzme u obzir ukupan iznos de minimis potpora dodijeljenih u predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine; i

– de minimis potpora smatra se dodijeljenom u trenutku kada primatelj stekne pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate de minimis potpore primatelju potpore.

6. Državna potpora je stvarni i potencijalni rashod ili umanjeni prihod države dodijeljen od davatelja državne potpore u bilo kojem obliku koji narušava ili prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja stavljajući u povoljniji položaj određenu pravnu ili fizičku osobu koja obavlja gospodarsku djelatnost sudjelujući u prometu roba i usluga ili proizvodnju određene robe i/ili usluge utoliko što utječe na trgovinu između država članica Europske unije, u skladu s člankom 107. UFEU.

7. Fleksibilni instrument je instrument koji u sklopu nekog projekta financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj omogućuje financiranje aktivnosti čiji troškovi ispunjavaju uvjete za dobivanje potpore iz Europskog socijalnog fonda, u skladu s člankom 98. stavak 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013. Nadležno Posredničko tijelo je odgovorno za praćenje poštivanja postotnog ograničenja utvrđenog navedenim člankom.

8. Fondovi su, u smislu članka 1. stavka 1. Uredbe, Europski fond za regionalni razvoj (u daljnjem tekstu: EFRR), Europski socijalni fond (u daljnjem tekstu: ESF) te Kohezijski fond (u daljnjem tekstu: KF).

9. Bespovratna sredstva su potpore koje se iz Fondova dodjeljuju Korisnicima u obliku:

– nadoknada prihvatljivih troškova, nastalih i plaćenih, zajedno s, gdje je primjenjivo, doprinosima u naravi i amortizacijom; i/ili

– standardnih veličina jediničnih troškova; i/ili

– fiksnih iznosa koji nisu veći od 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti javnog doprinosa; i/ili

– financiranja primjenom fiksnih stopa, utvrđeno primjenom postotka na jednu ili više utvrđenih kategorija troškova.

10. Operacija znači projekt, ugovor, aktivnost ili skupina projekata koje je odabralo Upravljačko tijelo ili koji su pod odgovornošću Upravljačkog tijela te koji doprinose ostvarivanju ciljeva jednog ili više prioriteta na koje se odnose.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik dužno je primjenjivati Upravljačko tijelo, Posrednička tijela razine 1, Posrednička tijela razine 2 i Tijelo za ovjeravanje (u daljnjem tekstu: nadležna tijela) u smislu Zakona i Uredbe te Korisnici.

Opći uvjeti prihvatljivosti izdataka

Članak 5.

(1) Opći uvjeti prihvatljivosti izdataka su:

1. povezanost s projektom i nastanak u okviru projekta kojega je odabralo nadležno tijelo u skladu s kriterijima koje je utvrdio odbor za praćenje, a za koje je preuzeta obveza u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava odnosno u odluci o izravnoj dodjeli sredstava iz Prioritetne osi 10 Tehnička pomoć;

2. stvarnost nastanka kod Korisnika;

3. izvršenje plaćanja Korisnika dobavljačima roba, izvođačima radova te pružateljima usluga tijekom razdoblja prihvatljivosti izdataka, uz preduvjet da operacija nije završena prije datuma Korisnikovog podnošenja zahtjeva za financiranje Upravljačkom tijelu;

4. dokazivost putem računa ili dokumenata jednake dokazne vrijednosti, pri čemu su predujmovi isplaćeni dobavljačima roba, izvođačima radova te pružateljima usluga u skladu s odredbama ugovora sklopljenih s tim subjektima prihvatljivi za sufinanciranje;

5. usklađenost s pravilima o državnim potporama, prema članku 107. UFEU ili pravilima o de minimis potporama, ako je primjenjivo;

6. usklađenost s primjenjivim pravilima javne nabave;

7. usklađenost s primjenjivim poreznim i socijalnim zakonodavstvom;

8. usklađenost s odredbama članka 65. stavka 11. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koje se odnose na zabranu dvostrukog financiranja iz drugog financijskog instrumenta Europske unije;

9. provedba na programskom području;

10. usklađenost s pravilima o trajnosti operacija iz članka 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(2) Kriteriji iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se kumulativno.

(3) Kriterij iz stavka 1. točke 3. ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju doprinosa u naravi, troškova amortizacije, izdataka izračunatih primjenom standardne veličine jediničnih troškova, fiksnih stopa ili fiksnih iznosa.

(4) Kriterij iz stavka 1. točke 9. ovoga članka ne primjenjuje se u slučajevima koje odobri Upravljačko tijelo, ako su ispunjeni uvjeti iz članka 70. stavka 2. točaka (a)-(d) Uredbe (EU) br. 1303/2013. Isti kriterij se ne primjenjuje u slučajevima aktivnosti prioriteta tehničke pomoći ili promotivnih aktivnosti, samo pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti iz članka 70. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) br. 1303/2013 i obveze povezane s upravljanjem, nadzorom i revizijom u vezi s projektom.

(5) Izdaci koji proizlaze iz korištenja instrumenta iz članka 3. točke 7. ovoga Pravilnika podliježu pravilima prihvatljivosti za ESF, na način da se za projekt financiran sredstvima EFRR-a bilo koja aktivnost vrste ESF-a mora potvrditi kao prihvatljiva u okviru pravila za ESF. Zahtjeve i uvjete za korištenje ovog instrumenta za pojedine projekte donosi nadležno tijelo, a uvjeti prihvatljivosti za izdatke u sklopu ovog instrumenata utvrđuju se odredbama Pravilnika iz članka 10. stavka 1. Uredbe, kojeg donosi čelnik središnjeg tijela državne uprave iz stavka 2 članka 5. Uredbe.

(6) Uvjeti prihvatljivosti izdataka primjenjivi u određenom projektu utvrđuju se u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava odnosno u odluci o izravnoj dodjeli sredstava iz Prioritetne osi 10 Tehnička pomoć.

(7) Nove kategorije izdataka dodane revizijom Operativnog programa prihvatljive su od datuma podnošenja zahtjeva za reviziju Operativnog programa Europskoj komisiji pod uvjetima navedenima u članku 65. stavku 9. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(8) Kombinacija različitih oblika bespovratnih sredstava iz članka 3. točke 9. ovoga Pravilnika moguća je:

– ako se svaki od oblika odnosi na različitu kategoriju troškova ili

– ako ih se koristi za različite projekte koji su dio operacije ili za uzastopne faze operacije ili

– ako je javna nabava u sklopu operacije ili projekta koji je dio operacije ograničena na neke kategorije troškova.

Za projekte koji se u cijelosti provode isključivo javnom nabavom radova, roba ili usluga, jedini dopušteni oblik bespovratnih sredstava je nadoknada prihvatljivih troškova, nastalih i plaćenih, zajedno s, gdje je primjenjivo, doprinosima u naravi i amortizacijom.

Članak 6.

Izdaci koji se smatraju neprihvatljivima i/ili uvjetno prihvatljivima, uključujući, ako je primjenjivo, pripadajuće izuzetke i/ili uvjete primjenjive na EFRR i/ili KF te izdaci koji ispunjavaju uvjete za potporu iz ESF, navedeni su u Prilogu 1 – Popis neprihvatljivih i uvjetno prihvatljivih izdataka te pripadajućih izuzetaka i uvjeta, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 7.

(1) Nadležna tijela mogu utvrditi dodatna ograničenja prihvatljivosti izdataka na razini prioriteta, vrsta projekata, pojedinačnih dodjela ili poziva na dostavu prijedloga, unutar granica utvrđenih ovim Pravilnikom.

(2) Upravljačko tijelo može dati tumačenja odredbi i/ili upute o tome na koji način se Pravilnik primjenjuje.

Završne odredbe

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 910-04/14-01/168

Urbroj: 538-04-1/0091-14-1

Zagreb, 14. studenoga 2014.

Ministar
Regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
prof. dr. sc. Branko Grčić, v. r.

PRILOG 1

Popis neprihvatljivih i uvjetno prihvatljivih izdataka te pripadajućih izuzetaka i uvjeta

Br.

Vrsta izdatka

Fond za koji je izdatak neprihvatljiv i/ili uvjetno prihvatljiv te izuzetak i/ili uvjet, ako je primjenjivo

1.

PDV

Neprihvatljivo za EFRR i KF, izuzev PDV-a za koji Korisnik nema pravo ostvariti odbitak.

2.

Kamate na dug

Neprihvatljivo za EFRR i KF, izuzev bespovratnih sredstava danih u obliku subvencionirane kamate ili subvencija naknada za jamstvo.

3.

Izdatak povezan sa stavljanjem nuklearnih postrojenja izvan pogona ili izdatak njihove izgradnje

Neprihvatljivo za EFRR i KF, bez izuzetka i/ili uvjeta.

4.

Izdatak povezan s ulaganjem radi postizanja smanjenja emisije stakleničkih plinova iz aktivnosti koje su navedene u Prilogu I Direktive 2003/87/EZ

Neprihvatljivo za EFRR i KF, bez izuzetka i/ili uvjeta.

5.

Izdatak povezan s ulaganjem u stambeni sektor

Neprihvatljivo za KF, izuzev izdataka projekata povezanih s promicanjem energetske učinkovitosti ili korištenja energije iz obnovljivih izvora.

6.

Izdatak povezan s proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište duhana i duhanskih proizvoda

Neprihvatljivo za EFRR i KF, bez izuzetka i/ili uvjeta.

7.

Izdatak povezan s trgovačkim društvima u poteškoćama, u skladu s definicijom pravila Europske unije o državnim potporama

Neprihvatljivo za EFRR i KF, bez izuzetka i/ili uvjeta.

8.

Kupnja korištene opreme

Neprihvatljivo za EFRR i KF, izuzev u slučajevima amortizacije i aktivnostima Prioritetne osi 10 Tehnička pomoć.

9.

Kupnja vozila koja se koriste u svrhu upravljanja projektom

Neprihvatljivo za EFRR i KF, izuzev u aktivnostima Prioritetne osi 10 Tehnička pomoć.

10.

Otpremnine, doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu te neoporezivi bonusi za zaposlene

Neprihvatljivo za EFRR i KF, izuzev za EFRR u aktivnostima Prioritetne osi 10 Tehnička pomoć prema pozitivno-pravnim propisima u Republici Hrvatskoj. Bez izuzetka i/ili uvjeta za KF.

11.

Kazne, financijske globe i troškovi sudskog spora

Neprihvatljivo za EFRR i KF, izuzev u aktivnostima Prioritetne osi 10 Tehnička pomoć.

12.

Operativni troškovi

Neprihvatljivo za EFRR i KF, izuzev troškova upravljanja projektom.

13.

Gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj

Neprihvatljivo za EFRR i KF, bez izuzetka i/ili uvjeta.

14.

Plaćanja bonusa zaposlenima

Neprihvatljivo za EFRR i KF, izuzev u aktivnostima Prioritetne osi 10 Tehnička pomoć.

15.

Bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere i drugi troškovi u potpunosti financijske prirode

Neprihvatljivo za EFRR i KF, bez izuzetka i/ili uvjeta.

16.

Izdaci iz Pravilnika iz članka 10. stavka 1. Uredbe, a kojeg donosi čelnik središnjeg tijela državne uprave iz članka 5. stavka 2. Uredbe.

Neprihvatljivo za EFRR i KF, izuzev za EFRR za izdatak u okviru fleksibilnog instrumenta iz članka 3. točke 7. ovoga Pravilnika. Bez izuzetka i/ili uvjeta za KF.

17.

Izdatak povezan s ulaganjem u aerodromsku infrastrukturu

Uvjetno prihvatljivo za EFRR i KF; uvjeti su:

– Za EFRR: izdatak nastaje u okviru projekata koji ispunjavaju zahtjeve iz članka 3. stavka 1. točke c), iz članka 3. stavka 3. točke e) i članka 5. stavka 7. točke c) Uredbe o EFRR-u;

– Za KF: izdatak nastaje u okviru projekata koji ispunjavaju zahtjeve iz članka 2. stavka 2. točke (f) i članka 4. točke d) podtočke (ii) Uredbe o KF-u.

18.

Doprinosi u naravi u obliku izvršavanja radova ili osiguravanja robe, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje, potkrijepljeno dokumentima odgovarajuće dokazne vrijednosti

Uvjetno prihvatljivo za EFRR i KF, uvjeti za oba fonda su:

– Javna potpora isplaćena je u ime operacije koja uključuje doprinose u naravi po završetku operacije ne premašuje ukupne prihvatljive izdatke, isključujući doprinose u naravi; i

– Vrijednost pripisana doprinosima u naravi ne premašuje općenito prihvaćene troškove na dotičnom tržištu; i

– Vrijednost i dostava doprinosa mogu se neovisno procijeniti i provjeriti; i

– U slučaju osiguravanja zemljišta ili nekretnine može se, za potrebe ugovora o zakupu, izvršiti plaćanje nominalnoga godišnjeg iznosa koji ne prelazi 1 HRK, a vrijednost navedenog zemljišta ili nekretnine potvrđuje neovisni kvalificirani stručnjak ili propisno ovlašteno službeno tijelo i ta vrijednost ne premašuje općenito prihvaćene troškove na dotičnom tržištu; i

– U slučaju doprinosa u naravi u obliku neplaćenog rada, vrijednost tog rada određuje se uzimajući u obzir provjereno utrošeno vrijeme i stopu nadoknade za rad jednake vrijednosti.

19.

Troškovi amortizacije

Uvjetno prihvatljivo za EFRR i KF, uvjeti za oba fonda su:

– Navedena trajna materijalna imovina izravno se koristi za projekte; i

– Javna bespovratna sredstva nisu doprinijela stjecanju takve amortizirane imovine; i

– Iznos izdataka propisno je opravdan pratećom dokumentacijom koja ima istu dokaznu vrijednost kao i računi za prihvatljive troškove kada se nadoknađuju u obliku nadoknade prihvatljivih troškova, nastalih i plaćenih; i

– Troškovi amortizacije se odnose isključivo na razdoblje potpore projektu (razdoblje provedbe projekta); i

– Troškovi amortizacije izračunavaju se u skladu s relevantnim nacionalnim računovodstvenim pravilima i računovodstvenom politikom korisnika, a dokumentacija koja pokazuje kako su troškovi amortizacije izračunati i kako se moraju evidentirati mora se čuvati; i

– Troškovi amortizacije alociraju se proporcionalno korištenju dugotrajne imovine.

20.

Kupnja neizgrađenog zemljišta

Uvjetno prihvatljivo za EFRR i KF, uvjeti za oba fonda su:

– Kupnja zemljišta izravno je povezana s ciljevima projekta; i

– Kupnja zemljišta ne prelazi 10% ukupno prihvatljivih troškova predmetnog projekta. Za napuštena mjesta i nekadašnja industrijska mjesta ta se granica povećava na 15%. U iznimnim i propisno opravdanim slučajevima, Upravljačko tijelo i Posredničko tijelo razine 1 mogu odrediti i postotak veći od 15% isključivo za projekte povezane s očuvanjem okoliša; i

– Prihvatljivi troškovi na temelju nabavne cijene ne prelaze tržišnu vrijednost što potvrđuje potvrda neovisnog kvalificiranog i ovlaštenog službenog tijela; i

– Kupljeno neizgrađeno zemljište ostaje u vlasništvu kupca i ne smije se preprodati tijekom razdoblja od najmanje 5 godina nakon datuma završetka projekta.

21.

Kupnja nekretnina (uključujući i pripadajuće izgrađeno zemljište)

Uvjetno prihvatljivo za EFRR i KF, uvjeti za oba fonda su:

– Svi uvjeti navedeni u retku 20. ovoga Priloga, koji se odnose na izdatak kupnje neizgrađenog zemljišta; i

– Kupnja nekretnine izravno je povezana s ciljevima projekta; i

– Prihvatljivi troškovi na temelju nabavne cijene ne prelaze tržišnu vrijednost što potvrđuje potvrda neovisnog ovlaštenog procjenitelja ili ovlaštenog tijela; i

– Nekretnina nije izgrađena ili značajno poboljšana (rekonstruirana, obnovljena) u prethodnih 5 godina sredstvima Europske unije i/ili nacionalnim sredstvima (operativni popravci isključeni su iz navedenog ograničenja); i

– Kupljena nekretnina ostaje u vlasništvu kupca i ne smije se preprodati tijekom razdoblja od najmanje 5 godina nakon datuma završetka projekta.

22.

Izdatak izračunat primjenom standardne veličine jediničnih troškova, ili primjenom fiksnih stopa, ili primjenom fiksnih iznosa koji nisu veći od 100000 EUR javnog doprinosa

Uvjetno prihvatljivo za EFRR i KF, uvjeti za oba fonda su:

– U skladu su s uvjetima iz članka 67. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1303/2013; i

– Izračunati su po metodi određenoj u dokumentu kojom se utvrđuju uvjeti za potporu, koju prije njene primjene odobrava Upravljačko tijelo.

23.

Neizravni troškovi

Uvjetno prihvatljivo za EFRR i KF, uvjeti za oba fonda su:

– Izračunavaju se primjenom fiksne stope, sukladno članku 68. stavku 1. (a)-(c) Uredbe (EU) br. 1303/2012; ili

– Izračunavaju se primjenom standardne veličine jediničnih troškova ili primjenom fiksnih iznosa koji nisu veći od 100000 EUR javnog doprinosa,; ili

– Temelje se na stvarnim troškovima.

24.

Troškovi osoblja kao dio troškova provedbe projekta

Uvjetno prihvatljivo za EFRR i KF, uvjeti za oba fonda su:

– Izračunati su primjenom fiksnih stopa na način da se zadnji dokumentirani bruto iznos troškova plaća osoblja podijeli s 1720 sati; ili

– Temelje se na stvarnim troškovima.

25.

Izdaci povezani s uslugom revizije projekta, koju nabavlja korisnik

Uvjetno prihvatljivo za EFRR i KF, uvjet za oba fonda je:

– Upravljačko tijelo ili Posredničko tijelo razine 1 ili Posredničko tijelo razine 2 zahtijeva obavljanje takve revizije.

26.

Izdaci jamstava za pred-financiranje koja izdaje banka ili druga financijska institucija

Uvjetno prihvatljivo za EFRR i KF, uvjet za oba fonda je:

– Nacionalno ili zakonodavstvo Europske unije zahtijeva jamstvo.

27.

Prihvatljivi izdaci za projekte koji ostvaruju neto prihod tijekom svoje provedbe

Uvjetno prihvatljivo za EFRR i KF, uvjet za oba fonda je:

– Izdaci su nastali prije datuma podnošenja završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava od strane Korisnika. Zahtjevi za iste navode se u Uputama o primjeni metodologije za praćenje projekata koji ostvaruju prihode koje donosi Upravljačko tijelo.

28.

Prihvatljivi izdaci za projekte koji ostvaruju neto prihod nakon njihova dovršetka

Uvjetno prihvatljivo za EFRR i KF, uvjet za oba fonda je:

– Zahtjevi za iste navode se u Uputama o primjeni metodologije za praćenje projekata koji ostvaruju prihode koje donosi Upravljačko tijelo, odnosno u skladu su s delegiranim aktima Komisije iz članka 61. Stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

29.

Ako je primjenjivo, troškovi Potpore lokalnom razvoju pod vodstvom zajednice

Neprihvatljivo za KF, bez izuzetka i/ili uvjeta. Uvjetno prihvatljivo za EFRR, uvjet je:

– Zahtjevi za iste navode se u Uputama za troškove Potpore lokalnom razvoju pod vodstvom zajednice iz članka 35. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koje donosi Upravljačko tijelo.

30.

Izdatak koji ispunjava uvjete za potporu iz ESF

Neprihvatljivo za KF, bez izuzetka i/ili uvjeta. Uvjetno prihvatljivo za EFRR, uvjeti su:

– U skladu je sa zahtjevima i uvjetima za rad s instrumentom iz članka 3. točke 7. ovoga Pravilnika, koje za pojedine projekte donosi nadležno tijelo: i

– U skladu je s odredbama Pravilnika iz članka 10. stavka 1. Uredbe, a kojeg donosi čelnik središnjeg tijela državne uprave iz stavka 2 članka 5. Uredbe.

143 03.12.2014 Pravilnik o prihvatljivosti izdataka 143 03.12.2014 Pravilnik o prihvatljivosti izdataka 143 03.12.2014 Pravilnik o prihvatljivosti izdataka 143 03.12.2014 Pravilnik o prihvatljivosti izdataka